Almanyada Revir Sistemi

Almanyada Revir Sistemi

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Cum 7. Mar 2008, 10:46

Deðerli Arkadaþlar,


Almanyada bir avcýnýn avlanabilmesi için kendine ait avlanma sahasý olmasý zorundadýr buna revir sistemi yani avcýya ait bir avlak diyebiliriz,avcý bu avlaða senelik belirli bir miktarda para öder tabiki bu avlaðýn büyüklüðüne göre deðiþebilen meblaðlardýr.

Ýkinci bir nokta ise avlaðýn içinde bulunan av çeþitide önemlidir ki buda fiyatý etkiler.

Bunuda þöyle açýklayabiliriz.

1-Küçük avlar,
2-Büyük avlar,
3-Hem küçük hem büyük avlar.

Bu avlaklarda bir kaç avcý beraberde avlanabilir ki hepside ayný miktarda ödeme yaparlar,bunun haricinde avcý avlaðýndaki herþeyden sorumludur.

Örneðin; kulelerde arýza varsa camý kýrýlmýþsa tüm avcýlar belirli günlerde toplanýp bunlarý tamir etmek zorundadýrlar.

Ýkinci bir nokta ise ,ekilen sahadan avcý sorumludur yani çiftçi tarlayý ekti diyelim (buðday,arpa v.s..) fakat domuz ve diðer hayvanlar tarlaya büyük zarar veriyor ,zararýn bir kýsmýný avcýlýk federasyonu bir kýsmýnýda avcý üstlenmek zorundadýr,çünkü kanun böyledir.

Hatta geçen Yaban TV'de çiftçinin tarlasýna domuzlarýn zarar verildiðini belirten bir tartýþma dinledim,çiftçi haklý,artýk haksýz olana siz karar verin tabiki burada sistem böyle olduðu için çiftçi için sorun olmuyor,

hatta bazen, bazý avcý arkadaþlarýn avlaklarý çok büyük olduðu için(1500 hk. veya daha büyük) hayvanlarý kontrol altýnda tutamýyorlar yani zararý önleyemiyorlar, onun için komþu avcýlarý sürek ve oturma avýna (Kulede Bekleme) avýna memnuniyetle çaðýrýrlar,bende avda çok faal olduðum için,benide daima çaðýrýrlar,geneldede en iyi yeri bana verirler, herhalde bir nedeni olsa gerek...

Diðer bir hususta avcý avlaðýndaki zararlýlarla mücadele etmek zorundadýr yani Tilki,Porsuk,Sansar,Karga,Saksaðan aþýrý olmamak suretiyle azaltma yoluna gidilmelidir ki avlaðýnýzda olan Sülün,Tavþan varsa keklik daha cok korunmasý bakýmýndandndýr,bilmiyorum Türkiye'de kaç avcýmýz, senede kaç zararlý vuruyor?

Kekliðin üremesinde bu yabani hayvanlarýn gerçekten çok önemli rolü vardýr ama benim duyumlarýma göre hep zehirli gübre teranesi anlatýlýyor onun için avcýlarýmýz da bu konuda zararlýlarla mücadelede ,keþife bir þekilde devam etmeliler.

Bunu haricinde birde uçan zararlýlar varki bunlar Þahin,Kartal,Atmaca bunlarda revirde çok temizlik yaparlar yani zarar verirler ama maalesef burada, bunlarý vurmak yasak yani tabiatý koruma olayý,sonra kýþ aylarýnda her avcýnýn revirinde, yerden 70-80 yüksekliðinde üstü kapalý, yanlarý açýk ufak bir baraka gibi düþünün, bunlar kanatlý hayvanlarýn beslenmesi için yapýlmýþ yerlerdir buralara, kýþýn çok çetin geçtiði dönemlerde yemleme yapýlýr,ayrýca arazinin natural yapýsý kendine has þekilde korunur yani avýn saklanabileceði yerler korunur gerekirse aðaçlandýrma yapýlýr,bunlar ormancýlarla kooperatif bir çalýþmadýr.

Diðer bir nokta da avda vurulan her zararlý için Veterinerlik avcýya belirli bir miktarda ödeme yapar,bunun nedenide veterinerlikler vurulan bu zararlýlarda bulaþýcý hastalýk olup olmadýðýný kontrol ederler, bu yollada o bölgede bulaþýcý bir hastalýk olup olmadýðý hemen ortaya çýkmaktadýr.

Bunlarýn haricinde vurulan herhangi bir av, komþu avcýnýn revirine girip ölmüþ ise hemen girip alamazsýnýz kesinlikle komþu avcýya telefonla veya baþka bir yolla haber vermek zorundasýnýzdýr ki, bu kesinlikle av hukukuna uyulmasýný belirten bir olaydýr,yoksa lisansýnýz bile tehlikeye girebilir,tabiki av vurulduðunda vurulduðu yer hemen iþaretlenmelidir ondan sonrada aramaya baþlanýr, burda kan izi aramasi apayrý bir konudur,onu baþka bir zaman anlatacaðým,ama vurulan av küçük av olabilir öyle zamanlarda komþu revir sahibine haber vermek iyi olur ama köpek aport yapabilir ise sorun kýsa yoldan çözülmüþ olur.

Sizlere revir sistemini kýsaca anlatmaya çalýþtým,umarým faydalý
olabilmiþimdir,iste sistem burada böyle,burada DOÐADA OLAN TÜM HAYVANLAR KÝMSEYE AÝT DEÐÝLDÝR yani bu hayvanlar dün benim revirimde idi þimdi senin revirinde niye vurdun diye bir suçlama yapýlamaz.

Doðada ki hayvanlar doðaya aittir yani sahipsizdirler.

Bu arada þunuda söylemeden edemeyeceðim bir TÜRK olarak Türkiye-Yunanistan maçýndan büyük bir sevinç duydum .

Ne mutlu TÜRKÜM diyene.

Hoþçakalýn.

M.Erdem YALÇINDAÐ
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2289
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Dön Makale & Köşe Yazıları/Artikel & Pinnwand

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir