MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Av dünyasından haberler bu bölümde...
Jagd Nachrichten aus der Welt

MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Pzr 10. Ağu 2008, 15:35

Resmî Gazete


Sayı : 26890

KARAR

Çevre ve Orman Bakanlığından:

2008-2009 AV DÖNEMİ
MERKEZ AV KOMİSYONU KARARIKarar Tarihi : 21/5/2008

Karar Nosu : 74915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı sayın Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA başkanlığında aşağıda imzaları bulunan üyeler ile Merkez Av Komisyonu teşkil edilmiştir.

Merkez Av Komisyonu, illerden gelen il av komisyonlarının kararları ile bu konuda hazırlanan raporu ve komisyona sunulan diğer belgeleri incelemiş, 4915 sayılı Kanunun 3/4, 4/1, 5/1, 6/2, 6/3 üncü maddelerinin komisyonumuza verdiği yetkiler dâhilinde ve komisyon üyelerinin önerileri doğrultusunda 2008-2009 av dönemi için bütün yurdu kapsayan, aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve KısaltmalarTanımlar ve kısaltmalar

MADDE 1 – (1) Bu kararda geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

d) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,

e) Kanun: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

f) Hayvan: Korunan ve avına izin verilen av ve yaban hayvanlarını,

g) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ğ) Av hayvanı: 4915 sayılı Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları (EK LİSTE-II ve EK LİSTE-III’ deki hayvanları),

h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK LİSTE-I ve EK LİSTE-II ‘deki hayvanları),

ı) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

i) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

j) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakati alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

k) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

l) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

m) Yaban hayatı koruma sahası: Yaban hayatı değerlerine sahip, korunması gerekli yaşam ortamlarının bitki ve hayvan türleri ile birlikte mutlak olarak korunduğu ve devamlılığının sağlandığı sahaları,

n) Yaban hayatı geliştirme sahası: Av ve yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu, geliştirildiği, av hayvanlarının yerleştirildiği, yaşama ortamını iyileştirici tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde özel avlanma planı çerçevesinde avlanmanın yapılabildiği sahaları,

o) Sulak alan: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün suları, bataklık, sazlık ve turbalıkları,

ö) Gölet: Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan barajlar dışında kalan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen su toplama tesislerini,

p) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu Kararı’nın Resmi Gazete' de yayınladığı tarihte başlayıp, yeni Kararın Resmi Gazete'de yayınladığı zamana kadar geçen süreyi,

r) Av yılı: 1 Nisan'dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

ş) Metris (güme): Doğal malzemelerle ve basitçe örülerek yapılmış gizlenme yerini,

t) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

u) Tahnit: Yaban hayvanlarının çeşitli usullerle post ve derilerinin içinin doldurulmuş halini,

ü) Canlı mühre: Sesi veya görüntüsünden faydalanarak av ve yaban hayvanlarını çağırmada ve yakına getirmede kullanılan canlı herhangi bir yabani veya evcil hayvanı,

v) Pompalı tüfek: El kundağına bağlı mekanizma ile mekanik olarak namluya fişek sürülen tüfekleri,

y) Yarı otomatik tüfek: Halk arasında otomatik tabir edilen, namludaki fişek veya merminin patlamasını takiben otomatik şarjlı, tek-tek mükerrer atışlı yivli veya yivsiz tüfekleri,

z) Takoz: Yarı otomatik ve pompalı av tüfeklerinin fişek kapasitelerini istenilen miktara düşüren plastik, ağaç veya bu görevi yerine getirebilen, boyu silahtan silaha değişebilen sadece hazneye yerleştirilebilen cismi,

aa) Avlanma: Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

bb) Avlanma planı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen, yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

cc) Av ve yaban hayatı yönetimi: Av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefinden hareketle; av ve yaban hayvanları ile yaşama alanlarında gerekli araştırma, etüt ve envanter çalışmalarının yapılması, koruma ve geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi, faydalanmanın düzenlenmesi de dahil; yönetim plânlarının yapılması, uygulanması, denetlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini,

çç) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

dd) Avlanma izin belgesi: Her av dönemi için Bakanlık tarafından belirlenen avlanma izin ücretinin ödenerek avlanma hakkının elde edilebilmesi amacıyla verilen belgeyi,

ee) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi (11.07.2003 tarihinden önce 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamında verilen av tezkereleri avcılık belgesi yerine geçmez.),

ff) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri,

gg) Avlama ücreti: Örnek avlaklar ile Genel Müdürlükçe belirlenen devlet avlakları ve genel avlaklarda, yıllık avlanma izin ücreti dışında, hayvan türlerine, ağırlıklarına ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

ğğ) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

hh) Avlanma Süresi:Av hayvanlarının avının, av hayvanı gruplarına göre serbest olduğu tarihler arasındaki avlanma günlerini kapsayan süreyi,

ıı) Yasa dışı avlanma (usulsüz avlanma): 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonunca korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ii) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

jj) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,

kk) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,

ll) Sürek avı: Av hayvanlarının belirlenen bir sahada av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek, belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma usulünü,

mm) Bek avı: Yolak adı verilen yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek yapılan avlanma şeklini,

nn) Yürüyüş avı: Avlaklarda yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

oo) Yaklaşma avı: Görünen av hayvanına, gizlenerek atış mesafesine kadar yaklaşmakla yapılan av şeklini,

öö) Av koruma memurları: 4915 sayılı Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

pp) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

rr) Yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü ses yayan elektronik alet ve cihazlar: Elektromanyetik dalgalarla-avın duyabileceği dalga boyunda-çıkardığı sesle avı korkutan ve ürküten veya avın sinmesine, kaçamamasına neden olan aletleri,

ss) Populasyon: Bir alandaki aynı türe ait hayvan varlığını,(bir yaban hayvanı türünün belirli bir alanda birbirleri ile birlikte yaşama, üreme, besin paylaşımı ve diğer ilişkilere sahip fertlerini),

şş) Üretme yeri: Av ve yaban hayvanlarının tabii olarak üretildikleri yerleri,

tt) Üretme İstasyonu: Av ve yaban hayvanlarının suni yöntemlerle üretildikleri yerleri,

uu) Kurtarma Merkezi: Taraf olunan uluslar arası sözleşmeler gereğince el konulan veya doğal afetler, çevre sorunları, yaralanma ve sahipsiz kalma gibi nedenlerle bakıma veya tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının, tekrar doğal yaşama ortamlarına bırakılıncaya veya yabancı türlerin orijin ülkesine gönderilinceye kadar bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı yerleri.

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avlanma Süreleri-Günleri-Zamanı–Miktarları

Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar Ve TürlerMerkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av hayvanlarının avlanma süreleri ile avlanma günleri ve avlanma zamanı

MADDE 2 – (1) EK LİSTE-III’ de belirtilen ve avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen kuşlar ve memelilerin avlanma süreleri, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklılıklar esas alınarak avlanma bölgelerine göre Tablo-1’de, bu avlanma bölgeleri içinde kalan iller ise Tablo-2 de gösterilmiştir.Tablo-1: Avlanma bölgelerine ve av hayvanı gruplarına göre avlanma süreleri, avlanmanın başlangıç ve bitiş tarihleri

KUŞLAR İÇİN AVLANMA SÜRELERİAVLANMA BÖLGESİ


I. grup kuşlar

Bıldırcın ve üveyik avı


II. grup kuşlar

Kum kekliği,

kınalı keklik ve kaya kekliği avı


III. grup kuşlar

Kaya güvercini, tahtalı, sakarmeke, sakarca kazı, yaban ördekleri (yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik –çamurcun-, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk ördek, karabaş patka, elmabaş patka, kara ördek, çıkrıkçın, altıngöz), karatavuk, çulluk ve su çulluğu (bekasin) avı


IV. grup kuşlar

Alakarga, küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası, leşkargası, saksağan
Başlangıcı


Bitişi


Başlangıcı


Bitişi


Başlangıcı


Bitişi


Başlangıcı


Bitişi

Ege


09.08.2008


25.01.2009


27.09.2008


11.01.2009


27.09.2008


22.02.2009


09.08.2008


22.02.2009

Akdeniz


16.08.2008


25.01.2009


11.10.2008


11.01.2009


11.10.2008


22.02.2009


16.08.2008


22.02.2009

Marmara


16.08.2008


25.01.2009


04.10.2008


25.01.2009


04.10.2008


22.02.2009


16.08.2008


22.02.2009

İç Anadolu


16.08.2008


11.01.2009


11.10.2008


11.01.2009


11.10.2008


22.02.2009


16.08.2008


22.02.2009

Doğu Anadolu


16.08.2008


25.01.2009


11.10.2008


25.01.2009


11.10.2008


22.02.2009


16.08.2008


22.02.2009

D.Karadeniz


23.08.2008


25.01.2009


11.10.2008


25.01.2009


11.10.2008


22.02.2009


23.08.2008


22.02.2009

B. Karadeniz


16.08.2008


11.01.2009


11.10.2008


25.01.2009


11.10.2008


22.02.2009


16.08.2008


22.02.2009

G. D. Anadolu


09.08.2008


25.01.2009


11.10.2008


25.01.2009


11.10.2008


22.02.2009


09.08.2008


22.02.2009

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu Avlanma Süresi: Atmaca yakalamak amacıyla, atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla 01.08.2008-15.09.2008 tarihleri arasında avlanma günleri ve zamanında yakalayabilir.

Atmacacılık Sertifikası Sahibi Avcılar İçin Atmaca Avlanma Süresi:15 Ağustos 2008-15 Ekim 2008 tarihleri arasında avlanma günlerinde

MEMELİLER İÇİN AVLANMA SÜRELERİAVLANMA BÖLGESİ


I.grup Memeliler

Yaban tavşanı, adatavşanı, tilki, kaya sansarı, ağaçsansarı avı


II.grup Memeliler

Yaban domuzu ve çakal avı,

Başlangıcı


Bitişi


Başlangıcı


Bitişi

Ege


27.09.2008


11.01.2009


09.08.2008


22.02.2009

Akdeniz


11.10.2008


11.01.2009


16.08.2008


22.02.2009

Marmara


04.10.2008


25.01.2009


16.08.2008


22.02.2009

İç Anadolu


11.10.2008


11.01.2009


16.08.2008


22.02.2009

D.Anadolu


11.10.2008


25.01.2009


16.08.2008


22.02.2009

D.Karadeniz


11.10.2008


25.01.2009


23.08.2008


22.02.2009

B. Karadeniz


11.10.2008


25.01.2009


16.08.2008


22.02.2009

G. D. Anadolu


11.10.2008


25.01.2009


09.08.2008


22.02.2009(2) Yukarıdaki Tablo-1’de belirtilen avlanma süreleri içinde olmak üzere, Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi tatil günlerinde avlanmak serbesttir.

(3) Av turizmi kapsamında yaptırılan yaban domuzu bek avı hariç 1 inci maddenin (ğğ) bendinde tanımlanan avlanma zamanı dışında avlanma süreleri ve günlerinde de olsa avlanılamaz.

4) Örnek avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır. Özel avlaklarda salınan türlerin dışındaki Merkez Av Komisyonunca avına izin verilen ve avlakta doğal olarak bulunan diğer av hayvanları avlanamaz. Yönetim planı yapılan genel avlakların işletilmesi ve işlettirilmesi planlarında belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.Tablo-2: Avlanma bölgelerimize göre illerimiz

Avlanma Bölgesi


Avlanma Bölgesi İçinde Kalan İllerimiz

Akdeniz Bölgesi


Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Hatay

Ege Bölgesi


İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale

Güney D. Anadolu Bölgesi


Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri

Marmara Bölgesi


İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

B.Karadeniz Bölgesi


Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük

D.Karadeniz Bölgesi


Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat

İç Anadolu Bölgesi


Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Nevşehir

D.Anadolu Bölgesi


Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muşİl genelinde avlanması yasaklanan türler

MADDE 3 – (1) Tablo-3’teki illerde belirtilen av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca il mülki sınırları içinde koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının Tablo-3 ‘te belirtilen iller ile bu illerin ilçelerinde avlanması bu av yılında yasaktır.Tablo-3 : Bazı illerin mülki hudutları içinde koruma altına alınan av hayvanları

İlin Adı


İl veya ilçe sınırları dahilinde

Avı tamamen yasak olan av hayvanlarının adı


İlin Adı


İl veya ilçe sınırları dahilinde

Avı tamamen yasak olan av hayvanlarının adı

Adıyaman


Sakarmeke, tüm sansar türleri, macar ördek, tepeli patka


İstanbul


Tüm keklik türleri

Aksaray


Tüm keklik türleri


Karabük


Tüm keklik türleri

Afyonkarahisar


Bayat, Emirdağ, Sultandağ, Bolvadin, Çay, Dinar İscehisar, Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde tüm keklik türleri, il genelinde tilki, çakal, alakarga


Kilis


Tüm keklik türleriKastamonu


Tüm keklik türleri

Amasya


Tilki


Kırklareli


Tüm keklik türleri

Artvin


Sansar


Kırşehir (Kaman, Mucur, Boztepe, Çiçekdağı, Akpınar ve Akçakent İlçelerinde)


Tüm keklik türleri, tilki

Ardahan


Tilki, çakal, tüm sansar türleri


Kocaeli


Tüm keklik türleri

Aydın


Çakal, tilki


Konya


Tüm keklik türleri (Hadim, Bozkır, Taşkent ilçeleri hariç)

Bingöl


Yabani tavşan, tilki, çakal


Kırıkkale


Tüm keklik türleri,

tilki

Bursa


Tüm keklik türleri, karatavuk


Kütahya


Tüm keklik türleri, tilki, kaya güvercini

Bartın


Tüm keklik türleri, yabani tavşan


K.Maraş


Tüm keklik türleri

Düzce


Tüm keklik türleri, yabani tavşan Tilki


Malatya


Üveyik, tüm sansar türleri

Denizli


Ala karga


Muğla


Fethiye, Dalaman, Milas ilçelerinde tüm keklik türleri, il genelinde çakal

Edirne


Tüm keklik türleri


Ordu


Tilki, çakal, yabani tavşan, karatavuk

Eskişehir


Tüm keklik türleri


Osmaniye (Kadirli İlçesinde)


Tüm keklik türleri

Erzincan


Tüm keklik türleri


Rize


Tilki, çakal

Gaziantep


Tüm keklik ve sansar türleri


Sakarya


Tüm keklik türleri

Giresun


Tilki, çakal


Sinop


Tüm keklik türleri, karatavuk, çamurcun

Hakkari


I, II, III, IV Grup Kuşların avı yasaktır.


Trabzon


Karatavuk, yabani tavşan, tilki, çakal

Hatay


Tüm keklik türleri


Tunceli


Tüm yaban ördekleri

Iğdır


Tilki


Tekirdağ


Tüm keklik türleri

Isparta


Çakal, tilki


Zonguldak


Tüm keklik türleri, tavşan, tüm sansar türleri

Çanakkale


Tüm keklik türleri


Yalova


Tüm keklik türleriYozgat


Tüm keklik türleri, tilkiAvlanma limitleri

MADDE 4 – (1) Bu kararın 2 nci maddesinde belirtilen avlanma sürelerinde, avına izin verilen av hayvanlarının avcı başına, bir av günü için avlanma miktarları türler itibarı ile aşağıda Tablo-4’te gösterilmiştir.Tablo-4: Avlanmasının serbest olduğu illerde ve sahalarda av hayvanlarına göre avlanma limitleri

KUŞLAR


ADEDİ

Bıldırcın


10 Adet

Üveyik


8 Adet

Karatavuk


3 Adet

Güvercin (kaya güvercini)


6 Adet

Çulluk (orman çulluğu)


4 Adet

Saksağan


15 Adet

Tahtalı, sakarmeke, yaban kazı (sakarca kazı)


3’er Adet

Alakarga, Suçulluğu (bekasin)


1’er Adet

Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği


Toplam 2 Adet

Kılkuyruk, yeşilbaş, bozördek, fiyu, kirik (çamurcun), macar ördeği, tepeli patka, karabaş patka, elmabaş patka, çıkrıkçın, kara ördek ve altıngöz (Toplam avlanma limiti içinde kara ördek, karabaş patka, altıngöz ve kılkuyruk sayısı 1 adetten fazla olamaz)


Toplam 4 Adet

Küçük karga, ekinkargası, kara leşkargası ve leşkargası


Toplam 15 Adet

Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi kişiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.)


Yılda Toplam 4 Adet

MEMELİLER

Yabani tavşan,


1’er Adet

Adatavşanı, sansar (kayasansarı, ağaçsansarı), yaban domuzu (bek ve yürüyüş avında avcı başına)


2’ şer Adet

Çakal


1 adet

Tilki


2 adet

(2) Bir av günü içinde Tablo-4’te belirtilen miktarların dışında av hayvanının avlanması yasaktır.

(3) Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlarının avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtasıyla avcıların üzerinde taşınabilecek en fazla miktarı; her bir avcı için yukarıda belirlenenin bir günlük miktarını aşamaz.Merkez Av Komisyonunca ve Bakanlıkça koruma altına alınan av hayvanları

MADDE 5 – (1) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince; Bakanlık tarafından av hayvanları olarak belirlenen yaban hayvanlarından, bu kararın ekindeki EK LİSTE-II’ de belirtilen kuşlar ve memeliler, Merkez Av Komisyonunca, EK LİSTE-I’de yar alan yaban hayvanları bakanlıkça bu av döneminde koruma altına alınmıştır. Bu av hayvanlarının avlanması, ölü ya da canlı bulundurulması ve nakledilmesi yasaktır.

(2) EK LİSTE-II’de belirtilen Merkez Av Komisyonunca korunan av hayvanlarından sülün ile EK LİSTE-I’de belirtilen Bakanlıkça koruma altına alınan yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, karaca, ayı, kurt, kızıl geyik, yaban koyunu ve anadolu yaban koyununun bakanlıkça belirlenen avlaklarda, envanter çalışmaları ve/veya avlanma planlarına göre belirlenen kotalar dahilinde av turizmi kapsamında avlandırılmasına, 4915 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince bakanlık yetkilidir.Merkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av hayvanları

MADDE 6 – (1) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince bakanlıkça belirlenen av hayvanlarından 2008-2009 av döneminde belli edilen sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av hayvanları EK LİSTE-III’ de gösterilmiştir.Merkez Av Komisyonunca avlanmanın yasaklandığı sahalar

MADDE 7 – (1) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında;

a) EK LİSTE-IV’ de belirtilen il av komisyonlarınca teklif edilerek Merkez Av Komisyonu tarafından uygun görülen ve sınırları belirtilen avlaklarda, (Av turizmi kapsamında izin verilerek yapılan avlanmalar hariç)

b) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmış veya erozyon kontrol çalışması yapılan etrafı çitle çevrilmiş veya ikaz ve işaret tabelaları ile belirtilmiş sahalar ile çitle çevrilmiş olmasa dahi üzerinde fidan bulunan sahalarda (Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilmiş ağaçlandırma sahaları hariç),

c) Orman Genel Müdürlüğü tarafından tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak muhafaza sahalarında,

ç) Arboretumlarda

d) Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında,

e) Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındaki karayolları haritasında belirtilen yollarda,

f) Orman içi göletler ile Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Göl hariç),

ı) Özel avlaklarda ve av hayvanı üretme yerlerinde,

h) İçine girilmemesi için etrafı hendek veya herhangi bir biçimde çevrilen veya ekilen yerlerde; yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ, bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan,

avlanmak yasaktır.

Ayrıca,

g) İl, ilçe, belde, köy ve benzeri meskûn yerlerde ve (ç), (d), (e) ve (f)’de sayılan sahaların sınırlarına 300 metre mesafe içinde avlanmak, kılıfında olmadan açıkta tüfek ve köpekle dolaşmak yasaktır.Çevre ve Orman Bakanlığınca avlanmanın yasaklandığı sahalar

MADDE 8 – (1) EK LİSTE-IV’ de belirtilen;

a) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında tescil edilen ve 16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı ve 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı resmi gazetede yayımlanan yaban hayatı geliştirme sahalarında,

b) 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında Bakanlıkça tescil edilen örnek avlaklarda,

c) 4915 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Bakanlıkça tesis edilen yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonlarında,

ç) 4915 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında belirlenen yaban hayvanı yerleştirme sahalarında,

d) Bu kararda yazılı olmayan (a), (b), (c) ve (ç) bendinde tanımlanan sahalardan bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilerek mahallinde il çevre ve orman müdürlüğü ilan panolarında ilan edilecek alanlarda

avlanmak yasaktır.

(2) Yukarıda (a), (b) bentlerinde tanımlanan sahalar ile 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen sahalarda envanter sonuçları ve/veya avlanma planları çerçevesinde belirlenen yaban hayvanı türlerinin belirlenen miktarda; bu maddenin (c) bendinde belirtilen sahalarda ise yaban hayvanlarının zararlı olduklarında belli edilen miktarda, av turizmi esasları çerçevesinde avlanmasına bakanlıkça izin verilir.Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar

MADDE 9 – (1) 4915 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında aşağıda belirtilen;

a) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen bu kararın ekindeki EK LİSTE-V’ de belirtilen Tabiatı Koruma Alanları dâhilinde; EK LİSTE-VI’ de belirtilen Milli Park alanları dâhilinde (Özel avlanma planı çerçevesinde av turizmi kapsamında yapılacak avlanmalar hariç); EK LİSTE-VII’ de belirtilen Tabiat Parkı alanları dâhilinde ve av dönemi içinde tescil edilerek ilan edilecek yeni sahalarda,

b) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen ve bu kararın ekindeki EK LİSTE-VIII’ de belirtilen avlanmanın serbest olduğu istisna sahalar hariç Özel Çevre Koruma Bölgeleri dâhilinde ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin EK LİSTE-VIII’de belirtilen sınırları dâhilinde

avlanmak yasaktır.

(2) Ayrıca, ÖÇK sahalarında av turizmi kapsamındaki faaliyetler saklıdır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri, Özellikleri, Bulundurulması ve Satışı,

Yasak Avlanma Şekil ve UsulleriAvlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasaklanan araç ve gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları,

MADDE 10 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında komisyonumuzca avlanmada kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasak olan araç ve gereçler ile özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış, otomatik, yarı otomatik pompalı ve benzeri yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancaları, canlı mühre ve çığırtkanları, gece atışları için kullanılan hedefi gösteren veya elektronik olarak hedefi büyülten nişan alma aletleri (nişan alma dürbünleri) avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz.

Avlanma gayesi dışında da olsa canlı mühre ve çığırtkanlar avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne surette olursa olsun bulundurulamaz.

b) Her türlü zehirler, hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler hariç teyp kaseti ve CD’si ve bu kaset ve CD’lerin çalındığı teyp cihazları avlanmada kullanılamaz.

c) Her türlü manyetik dalga yayan araç ve gereçler, av hayvanını yanıltıcı eğitilmiş hayvanlara takılan korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazlar, geleneksel atmacacılık esas ve usulleri dâhilinde Atmaca ve 1 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Gaço kuşunu (Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) canlı olarak yakalamak için kullanılacak hareketli ağ (Serpma Ağ) ile Gaço Kuşunu yakalamak için kullanılan kapan (ragi) hariç ayaktan yakalama tuzak ve kapanları dâhil her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar, 6 volttan aşağı pil enerjisi ile çalışan el fenerleri hariç ışık yayan araç ve gereçler, şarjlı el ve sabit projektörler ile akü ile çalışan el projektörleri, gaz ve LPG ile çalışan her türlü ışık kaynağı avda kullanılamaz avlaklarda vasıta içinde bulundurulamaz. Ancak 6 Volt pil gücüne kadar olan el fenerleri; avcının üzerinde ve vasıtasında aydınlatma aracı olarak bulundurulabilir.

ç) Denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve tabii göller ve lagünlerde 9.9 HP (beygir) gücünden düşük dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler ulaşım aracı olarak kullanılırken tüfekler boş ve kılıfında bulundurulabilir. Bu vasıtaların içinde baraj gölü, tabii göller, denizler, lagünler, nehirler, bataklıklar ve sazlıklarda avlanılamaz.

9,9 HP (beygir) gücünden yüksek dıştan takma motorlu tekneler ile içten takma motorlu tekneler veya hovercraftlar ancak denizlerde, nehirlerde, sazlık ve bataklıklarda ve tabii göller ve lagünlerde ulaşım aracı olarak kullanılabilir. Bu vasıtalar ulaşım amacı ile kullanılsa dahi su kuşları ürkütülüp havalandırılamaz ve bir yönde sürülemez ve bu vasıtalar ile hareket halinde iken içinde tüfekler kılıfında da olsa bulundurulamaz.

d) Yivli av tüfekleri kuş avında kullanılamaz.

e) Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık basit gümeler hariç özel mülkiyetteki araziler de dâhil her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulmaz ve buralarda avlanılamaz.Yasaklanan avlanma şekil ve usulleri

MADDE 11 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin iki ve üçüncü maddeleri kapsamında aşağıda belirtilen avlanma şekil ve usulleri ile avlanmak komisyonumuzca yasaklanmıştır.

a) Su kuşları hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlarını metrislerde avlamak,

b) 10. Maddenin (ç) bendinin birinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlar, kara araçları ve hava araçları ile av mahalline gidilirken hareket halinde iken avlanmak, ikinci fıkrasında belirtilen yüzer araçlar hareket halinde iken içlerinde kılıfında veya sarılı olsa dahi tüfek bulundurmak,

c) Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekne ile su kuşlarını ürkütüp havalandırarak bir yönde sürmek, suya girilerek çevirme avı yapmak,

ç) Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden avlanma esnasında veya öncesinde yararlanarak veya bunları kullanarak avlanmak,.jeep, pick-up (pikap), otomobil, traktör, biçerdöver, hovercraft, motorlu tekne, motorlu bot, motosiklet, kar motosikleti, helikopter vb. gibi araçların bizatihi kendilerinden veya farlarından yararlanılarak, bunları av yakalama ve öldürme vasıtası olarak kullanmak,

d) Memeli av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarına boğaz alma usulü denilen ilmek tuzakları kurarak avlanmak, kar üzerine kül, saman v.b. gibi malzeme dökmek suretiyle av ve yaban hayvanlarını aldatarak avlamak,

e) Tarlalarda ekin biçme esnasında biçerdöver ve traktör üzerinde ve karavanlarda tüfek bulundurmak,

f) Avlaklarda yaşayan yaban hayvanlarının yavrularını yakalayarak evlerde, ahırlarda, özel arazilerde alıkoymak, boş dahi olsa yaban hayvanlarının yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,

g) Bakanlıkça av turizmi kapsamında olmak üzere izin verilecek türlerin avı hariç av ve yaban hayvanlarını yeme alıştırarak avlamak,

h) Av ve yaban hayvanlarını Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında sulak alanlarda ve buralarda bulunan adalarda ve bu alanların 300 metre çevresinde rahatsız etmek, kuluçka alanlarına zarar verecek ve kuşları rahatsız edecek şekilde su ürünleri dâhil her türlü istihsal yapmak,

ı) Tabii göller ve sulak sahalar çevresindeki köy muhtarları, köylerinde 9,9 HP motor gücünden düşük güce sahip motorlu veya motorsuz teknelerle göle avcı sokmak isteyen kişilerin adlarını, soyadlarını ve adreslerini yazılı olarak il müdürlüklerine bildirmek ve izin almak zorundadırlar. 9,9 HP gücünden yüksek motor gücüne sahip olan tekne sahipleri ile il müdürlüklerine bildirilen listelerde ismi bulunmayan 9,9 HP motor gücünden düşük güce sahip motorlu tekne sahiplerinin göle avcı sokmaları yasaktır. Göle avcı sokan kayıkçılar, avcıların tüfeklerin taşınması ve avlanma konularında yukarıda yazılı Merkez Av Komisyonu Kararlarına ve 4915 sayılı Kanun hükümlerine uymalarından sorumludurlar. Aksi halde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri uygulanarak haklarında yasal işlem yapılır ve bir daha göle avcı sokmalarına il müdürlüğünce izin verilmez.

i) Av ve yaban hayvanlarının insani olmayan yakalama metodlarından tuzak, kapan, ilmek vs. gibi araç ve gereçlerle canlı yada ölü olarak avlanması yasak olup herhangi bir şekilde canlı olarak avlanan av hayvanları sonradan öldürülemez, alıkonamaz, beslemek, büyütmek ve üretmek maksadıyla ev ve işyerlerinde özel arazilerinde bulundurulamaz. Bunlar yaralı değilse avlağı terk ederken avlağa salınmak zorundadır.

j) Avlaklarda, avcılar ya da diğer kişiler tarafından av ve yaban hayvanlarının herhangi bir şekilde yaralı olarak bulunması halinde gerekli tedavilerinin yapılmasını sağlamak için en yakın il çevre ve orman müdürlükleri veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendislikleri ile orman teşkilatına, veterinere, yokluğunda jandarmaya haber vermek ve teslim edilmek zorundadır.

k) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen “Özürlüler Kimlik Belgesi” sahibi olup ortopedik özürlüler grubundan tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olanlar avlaklarda araç içinden avlanabilirler.

l) Yaban domuzu yürüyüş avlarında avcı sayısı üç kişiden fazla olamaz.

m) Avlaklarda avcı yoğunluğu nedeniyle oluşacak av baskısı ve can güvenliği nedeniyle 15 avcıdan fazla avcı aynı anda avlanamaz.Avlanma amaçlı yaban domuzu sürek avı esas ve usulleri

MADDE 12 – (1) Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında yapılan sürek avlarının aynı habitatı paylaşan diğer memeli yaban hayvanlarına olumsuz etki yapması, diğer memeli yaban hayvanlarının popülasyanlarının sürdürülebilirliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle bu av dönemi yaban domuzu sürek avı yapılması yasaktır.Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avı esas ve usulleri

MADDE 13 – (1) Yaban domuzlarının belirli bir bölgede tarıma zarar verdiğinin veya zarar verecek düzeyde populasyonunun arttığının tespit edilmesi halinde, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu kapsamında yapılacak mücadele çalışması; 24.10.2005 tarih ve 25976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlıları ile Mücadele Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 4915 sayılı Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce verilecek izinle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatınca Bitki Koruma Uygulama Prensipleri doğrultusunda yapılır.

(2) Mücadele amaçlı yaban domuzu sürek avları 22 Şubat-15 Mayıs tarihleri arası hariç av yılı boyunca yapılabilir. Sürek avlarına katılacak avcıların avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır. Mücadele amaçlı sürek avları mücadele yapılacak sahaların özelliklerine göre av turizmi kapsamında da yapılabilir. Av turizmi kapsamında yapılacak organizasyonlarda ava katılacak avcıların ve organizasyonu düzenleyecek acentelerin belirlenmesi il çevre ve orman müdürlüklerince yapılır. Yaban domuzu popülasyonunun azaltılması maksadıyla yapılan mücadele amaçlı avlanmalarda yaban domuzları canlı olarak yakalanıp örnek avlaklara nakledilebilir. Örnek avlaklara nakledilecek yaban domuzlarının ücretleri ve buralarda avlatılması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belirlenir.

(3) Bu kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden gerekli görülenler; mücadele maksatlı avlanmalarda ve Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen doğadan yaban hayvanı yakalama işlerinde Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatının denetim ve gözetiminde kullanılabilir.Avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerden pazar ve ticarethanelerde satılması ve bulundurulması yasak olanlar

MADDE 14 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında; her türlü zehirlerin, av ve yaban hayvanlarının doğal ve yapay seslerinin kaydedildiği ses kaseti ve bunların yayınlandığı özel teyplerin, av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmalarına yarayan ses ve manyetik dalga yayan her türlü elektronik araç ve gereçlerin, av köpeklerinin yerini bulmaya yarayan cihazlar hariç, hayvanları yanıltıcı, korkutucu ve ürkütücü elektronik alet ve cihazların her türlü tuzak, kapan, sapan, ökse ve alacanın ticarethanelerde ve pazarlarda bulundurulması ve satışı yasaklanmıştır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Av Hayvanlarının ve Tüfeklerin Taşınması, Mücadele Kapsamında ve Kişilerin Kendilerini,

Tarlalarını ve Sürülerini Korumak Maksadıyla Avlaklarda Avcılık Belgesi ve Avlanma İzni

Olmadan Avlanmada Kullanılan Silâhları ve Araçları Taşıma, Köpek Bulundurma,

Eğitilmiş Hayvanlarla Avlanma EsaslarıAvlanan av hayvanları ve tüfeklerin taşınması

MADDE 15 – (1) Av hayvanlarının yaban domuzu hariç; et, deri ve trofelerinin satışı yasaktır.

(2) Avlanan yaban domuzunu parçalamadan ve et haline dönüştürmeden avlaktan tüketim yerlerine nakletmek isteyen avcılar,

a) Muhtar veya belediye yetkilisinden menşe şahadetnamesi; bu avlanan yaban domuzunun avlandığı yerin ilçe sınırlarının dışına çıkarılması durumunda, alınan menşe şahadetnamesinin ilgili kanun gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı birimlerince verilecek veteriner sağlık raporuna dönüştürmek,

b) İl müdürlükleri veya mahalli teşkilatından nakliye tezkeresi almak zorundadırlar.

(3) Nakliye tezkeresi olmadan avlanma süreleri ve günleri dışında canlı, ölü ya da et olarak taşınan yaban domuzları yasa dışı avlanmış sayılır ve taşıyanlar hakkında 4915 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(4) 4915 sayılı Kanun ile bu karar kapsamında avına belli edilen sürelerde izin verilen ve avlanan kuşların, taşınması açısından en az bir kanadının tüyleri temizlenmeden ve bacağı kesilmeden avlaklarda ve araçlarda taşınması zorunludur.

(5) Avcılık belgesi ve avlanma izni olmayanlar, av sezonu içinde veya dışında da olsa, tüfeklerini avlaklarda boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.

(6) Avcıların avlaklarda avlanma gayesi dışında silah taşıdıklarını gösterecek gerekli tedbirleri almaları zorunludur.Bağ ve bahçeleri ile ürünlerini, sürülerini, kendilerini korumak durumunda olanların avlanma amacı dışında silahlarını taşıma ve köpek bulundurma esasları

MADDE 16 – (1) Ürünlerini korumak için tarla, bağ ve bahçelerinde, arı kovanlarının bulunduğu yerde ve ormanda çalıştıkları için çadır ve barınaklarında kendilerini korumak amacıyla avlanmada kullanılan yivli veya yivsiz tüfekleri üzerlerinde bulunduracaklar, 24.10.2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 57 nci maddesi hükmü gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden koruma amaçlı av tüfeği taşıma belgesi almak zorundadırlar. Ancak bu kişiler yanlarında tek kurşunlu fişek ve şevrotin fişeği dışındaki diğer fişekleri bulunduramazlar.

(2) Bu kişilerden;

a) Ürünlerini koruyanların, korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerini veya kira sözleşmelerini,

b) Arıcılık yapanların, bulundukları ilin Tarım ve Köyişleri Bakanlığının mahalli teşkilatından alacakları arıcılık yaptıklarına ilişkin belgeyi,

c) Çobanların, sürü sahibi çoban veya ücretli çoban olduklarına ilişkin muhtarlıklarından alacakları yazıyı,

ç) Ormanda istihsal ve bakım çalışmaları işlerinde çalışanların, orman işletmelerinden alacakları yazıyı

üzerlerinde bulundurmaları zorunludur.

(3) Yukarıda sayılan kişiler;

a) Tarla, bağ ve bahçelerinin ekili veya dikili olduğu tarihlerde olmak üzere tarla, bağ ve bahçeleri içinde, arı kovanı sahipleri arılarının yanı başında iken ve ormanda istihsal yapanlar, ormandaki geceleme yerinde (barınak ve çadırlarında) istihsal ve bakım sahasına giderken tüfeklerini yanlarında ve açıkta bulundurabilirler.

b) Bu kişilerden avcılık belgesi ve avlanma izni aranmaz.
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2274
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Re: MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Pzr 10. Ağu 2008, 15:37

c) Sadece ürünlerine, arılarına veya kendilerine zarar veren veya vermek üzere tarlaya, kovanların arasına giren veya kendilerine saldırma ihtimali olan av ve yaban hayvanlarını; ürünlerinden, bağ ve bahçelerinden, arılarından ve kendilerinden ürküterek uzak tutmak için tüfeklerini kullanabilirler. Bu kişiler tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar veren yaban domuzu veya diğer korunan yaban hayvanlarını ürkütmek ve uzak tutmak istemelerine rağmen avlamak mecburiyetinde kalmaları halinde, derhal il çevre ve orman müdürlüğü veya orman işletme müdürlüklerine veya güvenlik güçlerine haber vermek ve olay tespit tutanağı tutturmak zorundadırlar. Bu kişiler yaban hayvanlarının zararlarından korunmak için bağ, bahçe ve tarlalarına veya civarına hiçbir surette yakalama tuzakları kuramazlar.

ç) Biyolojileri itibariyle tarla, bağ ve bahçelerine, arılarına, kendilerine zarar verme ihtimali olmadığı halde hayvanları avlanmaları durumunda 4915 sayılı Kanun gereğince haklarında yasal işlem yapılır ve ayrıca, bakanlıkça o hayvan için belirlenen tazminatlar üzerinden yasal faizi ile tazmin ettirilir.

d) Çobanlar çoban köpeği, diğerleri bekçi köpeği cinsi köpekleri bulundurabilir. Çoban köpekleri sürülerin dışında ve bekçi köpekleri başıboş bırakılmaz bağlı olmadan bulundurulamaz.

e) Bu kişiler, yaban hayvanlarının zararı söz konusu olmadıkça boşa veya nişana ateş etmek suretiyle tüfek ve silahlarını kullanamazlar, yaban hayatını rahatsız edemezler.

(4) Orman içinde başıboş yakalanan av ve bekçi köpekleri, tasmalı ise sahibi çıkmaması halinde hayvan barınaklarına teslim edilir. Başıboş tasmalı köpeklerin sahibinin çıkması halinde 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına muhalefet etmekten yasal işlem yapılır.

(5) Tasmasız ve yabanlaşmış, yaban hayatı için tehlikeli olmuş olan köpeklerin yaban hayatına zarar vermemesi için il müdürlüğünce gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır.

(6) Yivli ve yivsiz av tüfeklerinin taşıması ve bulundurulmasına ilişkin 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.

(7) Ancak, ikinci fıkranın (a), (b), (c), ve (ç) bentlerinde sayılan kişiler; ormanlardaki baraka veya çadırlarına, tarla, bağ ve bahçelerine ve arılarının bulunduğu yere kadar avlaklardan geçerken tüfeklerini boş ve kılıfında taşımak zorundadırlar.Eğitilmiş hayvanlarla ve ok-yay ile avlanma esasları

MADDE 17 – (1) 4915 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; avcılık belgesi ve avlanma izni almadan tüfeksiz dahi olsa tazı, sertifikalı av atmacası, ok-yay ile avlanmak yasaktır.

(2) Atmacacılık, bu kararın ekinde yer alan (EK: IX ) “Geleneksel Atmacacılık Esas ve Usulleri” ile yapılır. Atmaca sertifikası sahipleri, atmaca yakalamak amaçlı olarak, 2 adet serçe ve 2 adet ğaço (Kızılsırtlı Örümcek Kuşu) olmak üzere toplam 4 adet kuşu avlanma süreleri içinde yakalayabilir.

(3) Köpek eğitimi av sezonu içinde, avlanmanın serbest olduğu avlaklarda, avlanma günleri ve avlanma zamanında yapılabilir. Avlaklara kedi ve köpekler ile av köpeklerini sahipsiz olarak başıboş bırakılamaz.BEŞİNCİ BÖLÜM

Avcılıkla İlgili Genel Yasaklar, Kısıtlamalar ve DüzenlemelerMerkez Av Komisyonunca belirlenen diğer kısıtlamalar ve düzenlemeler

MADDE 18 – (1) 4915 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine, avcılığın düzenlenmesine ilişkin genel yasaklar, kısıtlamalar ve düzenlemeler şunlardır.

a) Ormana girişlerin yasaklanması: Bakanlıkça belirlenen avlanma izin ücretini ödemeleri halinde avcılara verilen avlanma izni, devlet ormanlarında; üretim, yangın ve silvikültürel (orman bakımı ve yetiştirme) faaliyetleri gibi nedenlerle ormanlara giriş çıkışın Hükümet, Bakanlık, Valilik veya Orman Genel Müdürlüğünce yasaklandığı sürelerde yasaklanan yerlerde geçerli değildir.

b) Yetkisiz av yasağı konulamaz av izni verilemez: Mülki amirler, köy muhtarları, köy ihtiyar heyetleri, yerel avcılık kuruluşları ve diğer kuruluşlar kendi bölgelerindeki avlakları, yurdun değişik yörelerinden gelen avcılara yasaklayamazlar, avlanmanın yasaklandığı sahalarda avlanma izni veremezler. Ancak; yetkili makamlarca yürürlükte bulunan kanun ve mevzuatlar kapsamında silah taşıma yasağı getirilen günlerde avlanılamaz.

c) Anız yakmak ve çevreyi kirletmek: Avlaklarda anız yakmak, avlaklara pet veya cam şişe, poşet, gazete ve çöp atmak yasaktır.

ç) Avcılardan para istenemez: Değişik bölgelere ava giden avcılardan; özel avlak olarak ayrılmış ve tescil edilmiş avlaklar dışındaki sahalarda, özel şahısların, kooperatiflerin, muhtarlıkların veya mülki amirliklerin avlak kirası veya yardım adı altında para istemeleri yasaktır. Bu tür fiilleri işleyenler hakkında yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

d) Hayvan sürülerinin av ve yaban hayvanlarına zarar vermesinin önlenmesi: Hayvan sürülerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 26 ncı maddesi ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 83 üncü maddesi çerçevesinde valilikler; av ve yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve barınma yerlerini korunması amacı ile hayvan ve sürü sahiplerinin hayvanlarını mera ve yaylalara yaya olarak nakletmeleri sırasında bu alanların ve yaban hayvanlarının korunması için gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde geçiş güzergâhlarını belirlemeye yetkilidir. Köy muhtarlıkları Valiliklerce alınacak bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak zorundadırlar.

e) Sulak alanlarda izinsiz istihsal yapmak, buraları tahrip etmek, yakmak: Söğütlük, sazlık, kamışlık gibi üreme alanlarında il müdürlüğünden izin almadan saz ve kamış istihsali yapmak, buraları yakmak veya tahrip etmek

f) Ticaret yasağı: Yaban domuzu hariç av hayvanlarının; et, deri ve trofelerinin satışını yapmak yasaktır.Kararlara aykırı fiillerin cezalandırılması

MADDE 19 – (1) Bu kararda yazılı yasaklara, kısıtlamalara ve düzenlemelere aykırı olarak işlenen fiil ya da fiillerin failleri hakkında öncelikle 4915 sayılı Kanuna ve çıkarılan yönetmeliklerine, bunlarda bulunmayan hususlarda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa, 2872 sayılı Çevre Kanununa ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata göre yasal işlem yapılır.Kararın ilamı, basımı ve dağıtımı

MADDE 20 – (1) Merkez Av Komisyonu Kararının özeti Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanalı ile radyodan, tam metni ise Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

(2) İşbu karar kitapçık halinde Genel Müdürlükçe bastırılarak Genelkurmay Başkanlığına, Adalet, Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri, İçişleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Dışişleri, Turizm ve Kültür, Maliye Bakanlıklarına, Valiliklere, Orman, Ziraat ve Veteriner Fakültelerine, Ziraat Odalarına, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, ilgili kurum ve kuruluşlar ile avlanma izin belgesi alan avcılara ve muhtarlıklara bedelsiz dağıtılacaktır.

(3) Ayrıca bu kararda yer alan ve teknik olarak haritalarda gösterilmesi mümkün olan ava kapalı ve açık sahaları gösteren rehber harita iller itibariyle Genel Müdürlükçe bastırılacak ve koruma görevi olan kurumlarla avlanma izin belgesi alan avcılara bedelsiz verilecektir.

(4) Bu kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen ava yasak sahaların bu kararda yazılı olan sınırları geçerli olup, kararda belirtilen ancak ava yasak sahaların rehber haritalarda gösterilememiş olması, bu sahaların ava serbest saha olduğunu göstermez. Bu kararı her avcı avlanırken yanında taşımakla mükelleftir.Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir sonraki Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar yürürlükte kalır.

EK LİSTE-I


ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI

MEMELİLER

Familya ve tür adı(Latince adı)


Türkçe adı

KİRPİLER


ERINACEIDAE
Erinaceus


concolor


Kirpi

Oryctalagus


auritus


Uzun Kulaklı Çöl Kirpisi

UÇAN YARASALAR


PTEROPODIDAE
Rousettus


aegyptiacus


Mısır Yarasası

BÖCEKCİL YARASALAR


EMBALLONURIDAE
Taphozous


nudiventris
NALBURUNLUYARASALAR)


RHINOLOPHIDAE
Rhinolophus


ferrumequinum


Nalburunlu Büyükyarasa

Rhinolophus


hipposideros


Nalburunlu Küçükyarasa

Rhinolophus


euryale


Akdeniz Nalburunluyarasası

Rhinolophus


mehelyi


Nalburunluyarasa

Rhinolophus


blasii


Nalburunluyarasa

DÜZBURUN YARASALAR


VESPERTILIONIDAE
Myotis


mystacinus


Küçük Sakallı Yarasa

Myotis


nipalensis
Myotis


aurescens
Myotis


brandtii
Myotis


emerginatus


Kirpikli Yarasa

Myotis


nattereri


Saçaklı Yarasa

Myotis


bechsteini


Büyükkulaklı Yarasa

Myotis


myotis


Farekulaklı Büyükyarasa

Myotis


blythii


Farekulaklı Küçükyarasa

Myotis


daubentonii


Su Yarasası

Myotis


capaccinii


Uzunayaklı Yarasa

Pipistrellus


nathusii


Pürtüklü Yarasa

Pipistrellus


kuhlii


Beyazyakalı Yarasa

Hypsugo


savii
Nyctalus


leisleri


Küçük Akşamcı Yarasa

Nyctalus


noctula


Akşamcı Yarasa

Nyctalus


lasiopterus


Büyük Akşamcı Yarasa

Eptesicus


bottae


Akdeniz Geniş Kanatlı Yarasası

Eptesicus


serotinus


Genişkanatlı Yarasa

Otonycteris


hemprichi


Uzunkulaklı Yarasa

Barbastella


barbastellus


Sakallı Yarasa

Plecotus


auritus


Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa

Plecotus


austriacus


Gri Uzunkulaklı Yarasa

Vespertilio


murinus


İkirenkli Yarasa

Miniopterus


schreibersii


Uzunkanatlı Yarasa

KUYRUKLU YARASALAR


MOLOSSIDAE
Tadarida


teniotis


Kuyruklu Yarasa, Buldog Yarasa

SİNCAPLAR


SCIURIDAE
Sciurus


vulgaris


Avrupa Sincabı

Sciurus


anomalus


Anadolu Sincabı

Spermophilus


citellus


Tarla Sincabı

Spermophilus


xanthophrymnus


Tarla Sincabı

KUNDUZLAR


CASTORIDAE
Castor


fiber


Kunduz

ARAPTAVŞANLARI


DIPODIDAE
Allactaga


euphratica


Araptavşanı

Allactaga


elater


Araptavşanı

Allactaga


williamsi


Araptavşanı

Sicista


caucasica
YEDİUYURLAR


GLIRIDAE
Dryomys


nitedula


Hasancık

Dryomys


laniger


Kayauyuru

Dryomys


pictus


Yediuyur

Eliomys


melanurus


Asya Bahçe Yediuyuru

Myomimus


roachi


Fare benzeri yediuyur

Myomimus


setzeri


Fare benzeri yediuyur

Muscardinus


avellanarius
Glis(= Myoxus)


glis


Yediuyur

OKLU KİRPİLER


HYSTRICIDAE
Hystrix i


indica


Oklukirpi

SUMAYMUNLARI


MYOCASTORIDAE
Myocastor


coypus


Sumaymunu

KÖPEKGİLLER


CANİDAE
Canis


lupus


Kurt (Av Turizmi Hariç)

Vulpes


zerda


Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi

AYILAR


URSIDAE
Ursus


arctos


Boz Ayı (Av Turizmi Hariç)

SANSARGİLLER


MUSTALİDAE
Vormela


peregusna


Alaca Sansar

Lutra


lutra


Su Samuru

SIRTLANLAR


HYAENIDAE
Hyaena


hyaena


Çizgili Sırtlan

KEDİLER


FELIDAE
Felis


silvestris


Yaban Kedisi

Felis


chaus


Sazlık Kedisi

Lynx (= Felis)


lynx


Vaşak

Caracal (= Felis)


caracal


Karakulak, Step Vaşağı

Panthera


pardus


Leopar, Pars

FOKLAR, DENİZ KÖPEKLERİ


PHOCIDAE
Monachucs


monahus


Akdeniz Foku

GEYİKLER


CERVIDAE
Cervus


dama


Ala Geyik-Yağmurca (Av Turizmi Hariç)

Cervus


elaphus


Kızılgeyik (Av Turizmi Hariç)

Capreolus


capreolus


Karaca (Av Turizmi Hariç)

BOYNUZLUGİLLER


BOVIDAE
Gazella


dorcas


Dorkas Ceylanı

Gazella


subgutturosa


Ceylan, Ahu

Rupicapra


rupicapra


Çengelboynuzlu Dağkeçisi (Av Turizmi Hariç)

Capra


aegagrus


Yaban Keçisi (Av Turizmi Hariç)

Ovis


ammon gmelini


Yaban Koyunu (Av Turizmi Hariç)

Ovis


orientalis anatolica


Anadolu Yaban Koyunu (Av Turizmi Hariç)

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)


Türkçe adı

Batağangiller


Podicipediade
Tachybaptus


ruficollis


Küçük Batağan

Podiceps


cristatus


Bahri

Podiceps


grisegena


Kızılboyunlu Batağan

Podiceps


auritus


Kulaklı Batağan

Podiceps


nigricollis


Karaboyunlu Batağan

Yelkovangiller


Procellaridae
Calonectris


diomedea


Boz Yelkovan

Puffinus


yelkouan


Yelkovan

Fırtınakuşugiller


Hydrobatidae
Hydrobates


pelagicus


Fırtınakuşu

Karabatakgiller


Phalacrocoracidae
Phalacrocorax


aristotelis


Tepeli Karabatak

Phalacrocorax


pygmeus


Küçük Karabatak

Yılanboyungiller


Anhingidae
Anhinga


rufa


Yılanboyun

Pelikangiller


Pelecanidae
Pelecanus


onocrotalus


Ak Pelikan

Pelecanus


crispus


Tepeli Pelikan

Balıkçılgiller


Ardeidae
Botaurus


stellaris


Balaban

Ixobrychus


minutus


Küçük Balaban

Nycticorax


nycticorax


Gece Balıkçılı

Ardeola


ralloides


Alaca Balıkçıl

Bubulcus


Ibis


Sığır Balıkçılı

Egretta


garzetta


Küçük Akbalıkçıl

Egretta


alba


Büyük Akbalıkçıl

Ardea


purpurea


Erguvani Balıkçıl

Leylekgiller


Ciconiidae
Mycteria


İbis


Sarıgagalı Leylek

Ciconia


nigra


Kara Leylek

Ciconia


ciconia


Leylek

İbisgiller


Thereskionithidae
Phegadis


falcinellus


Çeltikçi

Geronticus


eremita


Kelaynak

Platalea


leucorodia


Kaşıkçı

Flamanlar


Phoenicopteridae
Phoenicopterus


ruber


Flamingo

Ördekgiller


Anatidae
Cygnus


Olor


Kuğu

Cygnus


columbianus


Küçük Kuğu

Cygnus


cygnus


Ötücü Kuğu

Anser


erythropus


Küçük Sakarca

Branta


leucopsis


Akyanaklı Kaz

Branta


ruficollis


Sibirya Kazı

Tadorna


ferruginea


Angıt

Tadorna


tadorna


Suna

Marmaronetta


angustirostris


Yaz Ördeği

Aythya


nyroca


Pasbaş Patka

Mergus


albellus


Sütlabi

Oxyura


jamaicensis


Kara başlı dikkuyruk

Oxyura


leucocephala


Dikkuyruk

Atmacagiller


Accipitridae
Pernis


apivorus


Arı Şahini

Pernis


ptilorhyncus


Tepeli Arı Şahini

Elanus


caeruleus


Ak Çaylak

Milvus


migrans


Kara Çaylak

Milvus


milvus


Kızıl Çaylak

Haliaeetus


albicilla


Akkuyruklu Kartal

Gypaetus


barbatus


Sakallı Akbaba

Neophron


percnopterus


Küçük Akbaba

Gyps


fulvus


Kızıl Akbaba

Aegypius


monachus


Kara Akbaba

Circaetus


gallicus


Yılan Kartalı

Circus


aeruginosus


Saz Delicesi

Circus


cyaneus


Gökçe Delice

Circus


macrourus


Bozkır Delicesi

Circus


pygargus


Çayır Delicesi

Accipiter


gentilis


Çakırkuşu

Accipiter


nisus


Atmaca

Accipiter


brevipes


Yoz Atmaca

Buteo


buteo


Şahin

Buteo


rufinus


Kızıl Şahin

Buteo


lagopus


Paçalı Şahin

Aquila


pomarina


Küçük Orman Kartalı

Aquila


clanga


Büyük Orman Kartalı

Aquila


nipalensis


Bozkır Kartalı

Aquila


heliaca


Şah Kartal

Aquila


chrysaetos


Kaya Kartalı

Hieraaetus


pennatus


Küçük Kartal

Hieraaetus


fasciatus


Tavşancıl

Pandion


haliaetus


Balık Kartalı

Doğangiller


Falcoidae
Falco


naumanni


Küçük Kerkenez

Falco


tinnunculus


Kerkenez

Falco


vespertinus


Ala Doğan

Falco


columbarius


Boz Doğan

Falco


subbuteo


Delice Doğan

Falco


eleonorae


Ada Doğanı

Falco


concolor


Gri Doğan

Falco


biarmicus


Bıyıklı Doğan

Falco


cherrug


Ulu Doğan

Falco


peregrinus


Gök Doğan

Falco


pelegrinoides


Kızıl Enseli Doğan

Orman Tavuğugiller


Tetraonidae
Tetrao


tetrix


Orman Horozu

Tetrao


mlokosiewiczi


Huş Tavuğu

Sülüngiller


Phasianidae
Tetraogallus


caspius


Urkeklik

Francolinus


francolinus


Turaç

Sutavuğugiller


Rallidae
Porzana


porzana


Benekli Sutavuğu

Porzana


parva


Bataklık Sutavuğu

Porzana


pusilla


Küçük Sutavuğu

Crex


crex


Bıldırcın Kılavuzu

Porphyrio


porphyrio


Sazhorozu

Turnagiller


Gruidae
Grus


grus


Turna

Grus


leucogeranus


Ak Turna

Anthropoides


virgo


Telli Turna

Toygiller


Otitidae
Tetrax


tetrax


Mezgeldek

Chlamydotis


undulata


Yakalı Toy

Otis


tarda


Toy

Kılıçgagagiller


Recurvirostridae
Himantopus


himantopus


Uzunbacak

Recurvirostra


avosetta


Kılıçgaga

Kocagözgiller


Burhinidae
Burhinus


oedicnemus


Kocagöz

Cursorius


cursor


Çölkoşarı

Bataklık Kırlangıçları


Glareolidae
Glareola


pratincola


Bataklıkkırlangıcı

Glareola


nordmanni


Karakanatlı Bataklıkkırlangıcı

Yağmurcunlar


Charadriidae
Charadrius


dubius


Küçük Halkalı Cılıbıt

Charadrius


hiaticula


Halkalı Cılıbıt

Charadrius


alexandrinus


Akça Cılıbıt

Charadrius


leschenaultii


Büyük Cılıbıt

Charadrius


asiaticus


Doğu Cılıbıtı

Charadrius


morinellus


Dağ Cılıbıtı

Vanellus


spinosus


Mahmuzlu Kızkuşu

Çullukgiller


Scolopacidae
Calidris


alba


Ak Kumkuşu

Calidris


minuta


Küçük Kumkuşu

Calidris


temminckii


Sarıbacaklı Kumkuşu

Calidris


ferruginea


Kızıl Kumkuşu

Calidris


alpina


Karakarınlı Kumkuşu

Limicola


falcinellus


Sürmeli Kumkuşu

Gallinago


media


Büyük Su Çulluğu

Numenius


tenuirostris


İncegagalı Kervançulluğu

Tringa


stagnatilis


Bataklık Düdükçünü

Tringa


ochropus


Yeşil Düdükçün

Tringa


glareola


Orman Düdükçünü

Actitis


hypoleucos


Dere Düdükçünü

Arenaria


interpres


Taşçeviren

Deniz Düdükçünleri


Phalaroppididae
Phalaropus


tricolor


Büyük Denizdüdükçünü

Phalaropus


lobatus


Deniz Düdükçünü

Phalaropus


fulicarius


Kızıl Denizdüdükçünü

Martıgiller


Laridae
Larus


melanocephalus


Akdeniz Martısı

Larus


minutus


Küçük Martı

Larus


genei


İncegagalı Martı

Larus


audouinii


Ada Martısı

Sumrugiller


Sternidae
Sterna


nilotica


Gülen Sumru

Sterna


caspia


Hazar Sumrusu

Sterna


bengalensis


Tepeli Sumru

Sterna


sandvicensis


Karagagalı Sumru

Sterna


hirundo


Sumru

Sterna


paradisaea


Kuzey Sumrusu

Sterna


albifrons


Küçük Sumru

Chlidonias


hybridus


Bıyıklı Sumru

Chlidonias


niger


Kara Sumru

Chlidonias


leucopterus


Akkanatlı Sumru

Bağırtlakgiller


Pteroclidae
Pterocles


senegallus


Benekli Bağırtlak

Syrrhaptes


paradoxus


Paçalı Bağırtlak

Papağangiller


Psittacidae
Psittacula


krameri


Yeşilpapağan

Gugukgiller


Cuculidae
Clamator


glandarius


Tepeli Guguk

Cuculus


canorus


Guguk

Peçeli Baykuşgiller


Tytonidae
Tyto


alba


Peçeli Baykuş

Baykuşgiller


Strigidae
Otus


brucei


Çizgili İshakkuşu

Otus


scops


İshakkuşu

Bubo


bubo


Puhu

Ketupa


zeylonensis


Balıkbaykuşu

Athena


noctua


Kukumav

Strix


aluco


Alaca Baykuş

Asio


otus


Kulaklı Orman Baykuşu

Asio


flammeus


Kır Baykuşu

Aegolius


funereus


Paçalı Baykuş

Çobahaldatangiller


Caprimulgidae
Caprimulgus


europaeus


Çobanaldatan

Sağangiller


Apodidae
Apus


apus


Ebabil

Apus


pallidus


Boz Sağan

Apus


melba


Akkarınlı Sağan

Apus


affinis


Küçük Sağan

Yalıçapkınıgiller


Alcedinidae
Halcyon


smyrnensis


İzmir Yalıçapkını

Alcedo


atthis


Yalıçapkını

Ceryle


rudis


Alaca Yalıçapkını

Arıkuşugiller


Meropidae
Merops


superciliosus


Yeşil Arıkuşu

Merops


apiaster


Arıkuşu

Gökkuzgungiller


Coraciidae
Coracias


garrulus


Gökkuzgun

Coracias


benghalensis


Hint Gökkuzgun

Çavuşkuşugiller


Upupidae
Upupa


epops


İbibik

Ağaçkakangiller


Picidae
Jynx


torquilla


Boyunçeviren

Picus


canus


Küçük Yeşil Ağaçkakan

Picus


viridis


Yeşil Ağaçkakan

Dryocopus


martius


Kara Ağaçkakan

Dendrocopos


major


Orman Alaca Ağaçkakan

Dendrocopos


syriacus


Alaca Ağaçkakan

Dendrocopos


medius


Ortanca Ağaçkakan

Dendrocopos


leucotos


Aksırtlı Ağaçkakan

Dendrocopos


minor


Küçük Ağaçkakan

Tarlakuşugiller


Alaudidae
Melanocorypha


calandra


Boğmaklı Toygar

Melanocorypha


bimaculata


Küçük Boğmaklı Toygar

Melanocorypha


leucoptera


Akkanatlı Toygar

Melanocorypha


yeltoninensis


Kara Toygar

Calandrella


brachydactyla


Bozkır Toygarı

Calandrella


rufescens


Çorak Toygarı

Eremophila


alpestris


Kulaklı Toygar

Kırlangıçgiller


Hirundinidae
Riparia


riparia


Kum Kırlangıcı

Ptyonoprogne


rupestris


Kaya Kırlangıcı

Hirundo


rustica


Kır Kırlangıcı

Hirundo


daurica


Kızıl Kırlangıç

Delichon


urbica


Ev Kırlangıcı

Kuyruksallayangiller


Motacillidae
Anthus


novaeseelandiae


Mahmuzlu İncirkuşu

Anthus


campestris


Kır İncirkuşu

Anthus


hodgsoni


Yeşilsırtlı İncirkuşu

Anthus


trivialis


Ağaç İncirkuşu

Anthus


pratensis


Çayır İncirkuşu

Anthus


cervinus


Kızılgerdanlı İncirkuşu

Anthus


spinoletta


Dağ İncirkuşu

Motacilla


flava


Sarı Kuyruksallayan

Motacilla


citreola


Sarıbaşlı Kuyruksallayan

Motacilla


cinerea


Dağ Kuyruksallayanı

Motacilla


alba


Akkuyruksallayan

Arapbülbülleri


Pycnonotidae
Pycnonotus


xanthopygos


Arap Bülbülü

İpekkuyrukkuşugiller


Bombycillidae
Bombycilla


garrulus


İpekkuyruk

Hypocolius


ampelinus


Tırtılyiyen

Derekuşugiller


Cinclidae
Cinclus


cinclus


Derekuşu

Çitkuşugiller


Troglodytidae
Troglodytes


troglodytes


Çitkuşu

Dağbülbülügiller


Prunellidae
Prunella


modularis


Dağbülbülü

Prunella


ocularis


Sürmeli Dağbülbülü

Prunella


collaris


Büyük Dağbülbülü

Ardıçkuşugiller


Turdidae
Cercotichas


galactotes


Çalı Bülbülü

Erithacus


rubecula


Kızılgerdan

Luscinia


luscinia


Benekli Bübül

Luscinia


megarhynchos


Bülbül

Luscinia


svecica


Buğdaycıl

Irania


gutturalis


Taş Bülbülü

Phoenicurus


ochruros


Kara Kızılkuyruk

Phoenicurus


phoenicurus


Kızılkuyruk

Phoenicurus


erythronotus


Kızılsırtlı Kızılkuyruk

Saxicola


rubetra


Çayır Taşkuşu

Saxicola


torquata


Taşkuşu

Oenanthe


isabellina


Boz Kuyrukkakan

Oenanthe


oenanthe


Kuyrukkakan

Oenanthe


pleschanka


Alaca Kuyrukkakan

Oenanthe


hispanica


Karakulaklı Kuyrukkakan

Oenanthe


finschii


Aksırtlı Kuyrukkakan

Monticola


saxatilis


Taşkızılı

Monticola


solitarius


Gökardıç

Turdus


torquatus


Boğmaklı Ardıç

Öyleğengiller


Sylvidae
Cettia


cetti


Kamış Bülbülü

Cisticola


juncidis


Yelpazekuyruk

Prinia


gracilis


Dikkuyruklu Ötleğen

Locustella


naevia


Çekirge Kamışçını

Locustella


fluviatilis


Ağaç Kamışçını

Locustella


lusciniodies


Bataklık Kamışçını

Acrocephalus


melanopogon


Bıyıklı Kamışçın

Acrocephalus


paludicola


Sarı Kamışçın

Acrocephalus


schoenobaenus


Kındıra Kamışçını

Acrocephalus


agricola


Doğu Kamışçını

Acrocephalus


dumetorum


Kuzey Kamışçını

Acrocephalus


palustris


Çalı Kamışçını

Acrocephalus


scirpaceus


Saz Bülbülü

Acrocephalus


arundinaceus


Büyük Kamışçın

Hippolais


pallida


Ak Mukallit

Hippolais


caligata


Küçük Mukallit

Hippolais


languida


Dağ Mukallidi

Hippolais


olivetorum


Zeytin Mukallidi

Hippolais


icterina


Sarı Mukallit

Hippolais


polyglotta


Kısakanatlı Sarı Mukallit

Sylvia


conspicillata


Bozkır Ötleğeni

Sylvia


cantillans


Bıyıklı Ötleğen

Sylvia


mystacea


Pembe Göğüslü Ötleğen

Sylvia


melanocephala


Maskeli Ötleğen

Sylvia


melanothorax


Kıbrıs Ötleğeni

Sylvia


rüppelli


Karaboğazlı Ötleğen

Sylvia


nana


Çöl Ötleğeni

Sylvia


hortensis


Akgözlü Ötleğen

Sylvia


nisoria


Çizgili Ötleğen

Sylvia


curruca


Küçük Akgerdanlı Ötleğen

Sylvia


communis


Akgerdanlı Ötleğen

Sylvia


borin


Boz Ötleğen

Sylvia


atricapilla


Karabaşlı Ötleğen

Phylloscopus


throchiloides


Yeşilimsi Söğütbülbülü

Phylloscopus


(throchiloides)nitidus


Yeşil Söğütbülbülü

Phylloscopus


humei


Yaprak Söğütbülbülü

Phylloscopus


inornatus


Küçük Söğütbülbülü

Phylloscopus


bonelli


Boz Söğütbülbülü

Phylloscopus


sibilatrix


Orman Söğütbülbülü

Phylloscopus


sindianus


Kafkas Çıvgını

Phylloscopus


collybita


Çıvgın

Phylloscopus


trochilus


Söğütbülbülü

Regulus


regulus


Çalıkuşu

Regulus


ignicapillus


Sürmeli Çalıkuşu

Sinekkapangiller


Muscicapidae
Muscicapa


striata


Benekli Sinekkapan

Ficedula


parva


Küçük Sinekkapan

Ficedula


semitorquata


Alaca Sinekkapan

Ficedula


albicollis


Halkalı Sinekkapan

Ficedula


hypoleuca


Kara Sinekkapan

Bıyıklıbaştankaralar


Timalidae
Panurus


biarmicus


Bıyıklı Baştankara

Baştankaragiller


Paridae
Parus


palustris


Kayın Baştankarası

Parus


lugubris


Akyanaklı Baştankara

Parus


ater


Çam baştankarası

Parus


caeruleus


Mavi Baştankara

Parus


major


Büyük Baştankara

Parus


cristatus


Tepeli Baştankara

Sıvacıkuşugiller


Sittaidae
Sitta


krueperi


Küçük Sıvacıkuşu

Sitta


europaea


Sıvacı Kuşu

Sitta


tephronota


Büyük Kaya Sıvacıkuşu

Sitta


neumayer


Kaya Sıvacıkuşu

Tırmanışkuşugiller


Certhiidae
Certhia


familiaris


Orman Tırmaşıkkuşu

Certhia


brachydactyla


Bahçe Tırmaşıkkuşu

Sarıasmagiller


Oriolidae
Oriolus


oriolus


Sarıasma

Örümcekkuşugiller


Lanidae
Lanius


isabellinus


Kızılkuyruklu Örümcekkuşu

Lanius


collurio


Kızılsırtlı Örümcekkuşu

Lanius


schach


Uzunkuyruklu Örümcekkuşu

Lanius


minor


Karaalınlı Örümekkuşu

Lanius


excubitor


Büyük Örümcekkuşu

Lanius


senator


Kızılbaşlı Örümcekkuşu

Lanius


nubicus


Maskeli Örümcekkuşu

Kargagiller


Corvidae
Nucifraga


caryocatactes


Köknar Kargası

Pyrrhocorax


graculus


Sarıgagalı Dağkargası

Pyrrhocorax


pyrrhocorax


Kırmızıgagalı Dağkargası

Sığırcıkgiller


Sturnidae
Sturnus


roseus


Ala Sığırcık

Ötücükuşgiller


Passeridae
Petronia


petronia


Kaya Serçesi

Montifringilla


nivalis


Kar Serçesi

İspinozgiller


Fringillidae
Serinus


pusillus


Kara İskete

Serinus


serinus


Küçük İskete

Carduelis


chloris


Florya

Carduelis


carduelis


Saka

Carduelis


spinus


Karabaşlı İskete

Carduelis


cannabina


Ketenkuşu

Carduelis


flavirostris


Sarıgagalı Ketenkuşu

Carduelis


flammea


Kuzey Ketenkuşu

Loxia


curvirostra


Çaprazgaga

Bucanetes


githagineus


Küçük Alamecek

Carpodacus


erythrinus


Çütre

Coccothraustes


coccothraustes


Kocabaş

Kirazkuşugiller


Emberizidae
Plectrophenax


nivalis


Alaca Kirazkuşu

Emberiza


leucocephalos


Akbaşlı Kirazkuşu

Emberiza


citrinella


Sarı Kirazkuşu

Emberiza


cirlus


Bahçe Kirazkuşu

Emberiza


cia


Kaya Kirazkuşu

Emberiza


cineracea


Boz Kirazkuşu

Emberiza


caesia


Kızıl Kirazkuşu

Emberiza


rustica


Akkaşlı Kirazkuşu

Emberiza


pusilla


Küçük Kirazkuşu

Emberiza


schoeniclus


Bataklık Kirazkuşu

Emberiza


melanocephala


Karabaşlı Kirazkuşu

SÜRÜNGENLER

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)


Türkçe adı

TESTUDINES (Takım)Emydidae (Familya)Emys


orbicularis


Benekli Kaplumbağa

Mauremys


caspica


Çizgili Kaplumbağa

Testudinidae (Familya)Testudo


graeca


Tosbağa

Testudo


hermanni


Trakya tosbağası

Cheloniidae (Familya)Caretta


caretta


Deniz kaplumbağası

Chelonia


mydas
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2274
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Re: MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Pzr 10. Ağu 2008, 15:38

Çorba kaplumbağası

Trionychidae (Familya)Rafetus


euphraticus


Fırat kaplumbağası

Trionyx


triunguis


Nil kaplumbağası

SQUAMATA (TAKIM)Gekkonidae (Familya)Asaccus


elisae


Yaprak parmaklı keler

Cyrtopodion


heterocercus


Mardin keleri

Cyrtopodion


kotschyi


İnce parmaklı keler

Cyropodion


scaber


Karinalı keler

Hemidactylus


turcicus


Geniş parmaklı keler

Stenodactylus


grandiceps


Tombul keler

Agamidae (Familya)Agama


caucasica


Kafkas keleri

Agama


stellio


Dikenli keler

Phrynocephalus


helioscopus


Topbaş keler

Agama


ruderata


Bozkır keleri

Chamaeleonidae (Familya)Chamaeleo


chamaeleon


Bukalemun

Anguidae (Familya)Anguis


fragilis


Yılan kertenkele

Ophisaurus


apodus


Oluklu kertenkele

Varanidae (Familya)Varanus


griseus


Dev kertenkele

Lacertidae (Familya)Acanthodactylus


boskianus


Taraklı kertenkele

Eremias


pleskei


Aras kertenkelesi

Eremias


strauchi


Step kertenkelesi

Eremias


suphani


Suphan kertenkelesi

Lacerta


agilis


Kars kertenkelesi

Lacerta


anatolica


Anadolu kertenkelesi

Lacerta


cappadocica


Kayseri kertenkelesi

Lacerta


clarkorum


Klark kertenkelesi

Lacerta


danfordi


Toros kertenkelesi

Lacerta


derjugini


Artvin kertenkelesi

Lacerta


laevis


Hatay kertenkelesi

Lacerta


mixta
Lacerta


oertzeni
Lacerta


parva


Cüce kertenkele

Lacerta


parvula
Lacerta


praticola


Çayır kertenkelesi

Lacerta


princeps


Siirt kertenkelesi

Lacerta


raddei
Lacerta


rudis
Lacerta


strigata


Çizgili kertenkele

Lacerta


trilineata


İri yeşil kertenkele

Lacerta


unisexualis
Lacerta


uzzelli
Lacerta


valentini
Lacerta


viridis


Yeşil kertenkele

Podarcis


muralis


Duvar kertenkelesi

Podarcis


sicula


İstanbul kertenkelesi

Podarcis


taurica


Trakya kertenkelesi

Ophisos


elegans


Tarla kertenkelesi

Scincidae (Familya)Aplepharus


bivittatus
Ablepharus


chernovi
Ablepharus


kitaibeli


İnce kertenkele

Chalcides


ocellatus


Benekli kertenkele

Eumeces


schneiderii


Sarı kertenkele

Mabuya


aurata


Tıknaz kertenkele

Mabuya


vittata


Serifli kertenkele

Ophiomorus


punctatissimus


Toprak kertenkele

Amphisbaenidae (Familya)Blanus


strauchi


Kör kertenkele

Typhlopidae (Familya)Typlops


vermicularis


Kör yılan

Leptotyphlopidae (Familya)Leptotyphlops


macrorhynchus


İpliksi yılan

Boidae (Familya)Eryx


jaculus


Mahmuzlu yılan

Colubridae (Familya)Coluber


caspius


Hazar yılanı

Coluber


jugularis


Kara yılan

Coluber


najadum


İnce yılan

Coluber


nummifer
Coluber


ravergieri


Kocabaş yılan

Coluber


rubriceps


Toros yılanı

Coluber


schmidti


Kırmızı yılan

Coluber


ventromaculatus


Urfa yılanı

Coronella


austriaca


Avusturya yılanı

Eirenis


aurolineatus-
Eirenis


barani
Eirenis


collaris


Yakalı yılan

Eirenis


coronella


Halkalı yılan

Eirenis


decemlineata


Çizgili yılan

Eirenis


eiselti
Eirenis


hakkariensis


Hakkari yılanı

Eirenis


levantinus
Eirenis


lineomaculatus


Bodur yılan

Eirenis


modestus


Uysal yılan

Eirenis


punctatolineata


Van yılanı

Eirenis


rothi


Kudüs yılanı

Eirenis


thospitis
Elaphe


hohenackeri


Kafkas yılanı

Elaphe


longissima


Eskülap yılanı

Elaphe


quatuorlineata


Sarı yılan

Elaphe


situla


Ev yılanı

Natrix


natrix


Yarısucul yılan

Natrix


tesellata


Su yılanı

Malpolon


monspessulana


Çukurbaşlı yılan

Pseudocyclophis


persicus


İran yılanı

Rhynchocalamus


melanocephalus


Toprak yılanı

Spalerosophis


diadema


Ş.Urfa yılanı

Telescopus


fallax


Kedigözlü yılan

Viperidae (Familya)Vipera


ammodytes


Boynuzlu engerek

Vipera


barani


Baran engereği

Vipera


kaznakovi


Siyah engerek

Vipera


lebetina


Koca engerek

Vipera


raddei


Ağrı engereği

Vipera


ursinii


Küçük engerek

Vipera


xanthina


Şeritli engerek

Vipera


wagneri


Vagner engereği

Elapidae (Familya)Walterinnesia


aegyptia


Çöl Kobrası

EK LİSTE-II
MERKEZ AV KOMİSYONUNCA KORUMA ALTINA ALINAN AV HAYVANLARIMEMELİLER

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)


Türkçe adı

SANSARGİLLER


MUSTALİDAE
Mustela


navilis


Gelincik

Mustela


putorius


Kokarca

Mustela


erminia


Kakım

Meles


meles


Porsuk

KUYRUKSÜRENLER


VİVERRİDAE
Herpestes


ichneumon


Kuyruksüren

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)


Türkçe

Gavidae

Dalgıçkuşugiller

Gavia


stellata


Kızılgerdanlı Dalgıç

Gavia


arctica


Karagerdanlı Dalgıç

Gavia


Immer


Buz Dalgıcı

Sulida

Sümsükkuşları

Morus


bassanus


Sümsükkuşu

Phalacrocoracidae

Karabatakgiller

Phalacrocorax


carbo


Karabatak

Ardeidae

Balıkçılgiller

Ardea


cinerea


Gri Balıkçıl

Ördekgiller


Anatidae
Anser


fabalis


Tarla Kazı

Anser


brachyrhynchus


Küçük Tarla Kazı

Anser


anser


Boz Kaz

Branta


bernicla


Yosun Kazı

Alopochen


aegypticus


Nil kazı

Anas


falcata


Büyük Çamurcun

Somateria


mollissima


Pufla

Clangula


hyemalis


Telkuyruk

Mergus


serrator


Tarakdiş

Mergus


merganser


Büyük Tarakdiş

Anas


clypeata


Kaşıkgaga

Melanitta


fusca


Kadife Ördek

Sülüngiller


Phasianidae
Perdix


perdix


Çilkeklik

Phasianus


colchicus


Sülün

Sutavuğugiller


Rallidae
Rallus


aquaticus


Su Kılavuzu

Gallinula


chloropus


Saztavuğu

Poyrazkuşugiller


Haematopodidae
Haematopus


ostralegus


Poyrazkuşu

Yengeç Yağmurcunları


Dromadidae
Dromas


ardeola


Yengeç Yağmurcunu

Yağmurcunlar


Charadriidae
Pluvialis


fulva


Küçük Altın Yağmurcun

Pluvialis


dominica


Amerikan Altın Yağmurcun

Pluvialis


apricaria


Altın Yağmurcun

Pluvialis


squatarola


Gümüş Yağmurcun

Vanellus


indicus


Büyük Kızkuşu

Vanellus


gregaria


Sürmeli Kızkuşu

Vanellus


leucura


Akkuyruklu Kızkuşu

Vanellus


vanellus


Kızkuşu

Çullukgiller


Scolopacidae
Calidris


canutus


Büyük Kumkuşu

Calidris


fuscicollis


Aksokumlu kumkuşu

Philomachus


pugnax


Döğüşkenkuş

Limosa


limosa


Çamurçulluğu

Limosa


lapponica


Kıyı Çamurçulluğu

Lymnocryptes


minimus


Küçük Su Çulluğu

Numenius


phaeopus


Sürmeli Kervançulluğu

Numenius


arquata


Kervançulluğu

Tringa


erythropus


Kara Kızılbacak

Tringa


totanus


Kızılbacak

Tringa


nebularia


Yeşilbacak

Xenus


cinereus


Sarıbacak

Actitis


macularia


Benekli Düdükçün

Korsan Martıgiller


Stercorariidae
Stercorarius


pomarinus


Kütkuyruklu Korsanmartı

Stercorarius


parasiticus


Korsanmartı

Stercorarius


longicaudus


Uzunkuyruklu Korsanmartı

Stercorarius


skua


Büyük Korsanmartı

Martıgiller


Laridae
Larus


leucophthalmus


Kızıldeniz Martısı

Larus


ichthyaetus


Büyük Karabaş Martı

Larus


ridibundus


Karabaş Martı

Larus


canus


Küçük Gümüş Martı

Larus


fuscus


Karasırtlı Martı

Larus


cachinnans


Gümüş Martı

Larus


hyperboreus


Kutup Martısı

Larus


marinus


Büyük Karasırtlı Martı

Rissa


tridactyla


Karaayaklı Martı

Larus


argentatus


Kuzet Gümüş Martı

Bağırtlakgiller


Pteroclidae
Pterocles


orientalis


Bağırtlak

Pterocles


alchata


Kılkuyruk Bağırtlak

Güvercingiller


Columbidae
Columba


oenas


Gökçe Güvercin

Streptopelia


decaocto


Kumru

Streptopelia


senegalensis


Küçük Kumru

Tarlakuşugiller


Alaudidae
Ammomanes


deserti


Çöl Toygarı

Alaemon


alaudipes


İbibik toygarı

Galerida


cristata


Tepeli Toygar

Lullula


arborea


Orman Toygarı

Alauda


arvensis


Tarlakuşu

Ardıçkuşugiller


Turdidae
Oenanthe


cypriaca


Kıbrıs Kuyrukkakanı

Oenanthe


deserti


Çöl Kuyrukkakanı

Oenanthe


xanthoprymma


Kızılca Kuyrukkakan

Oenanthe


moestra


Büyük Kızılca Kuyrukkakan

Oenanthe


lugens


Karasırtlı Kuyrukkakan

Oenanthe


leucopyga


Aktepeli Kuyrukkakan

Turdus


pilaris


Tarla Ardıcı

Turdus


philomelos


Öter Ardıç

Turdus


iliacus


Kızıl Ardıç

Turdus


viscivorus


Ökse Ardıcı

Bıyıklıbaştankaralar


Timalidae
Aegithalos


caudatus


Uzunkuyruklu Baştankara

DuvarTırmanışkuşugiller


Tichodromadidae
Tichodroma


muraria


Duvar Tırmaşıkkuşu

Çulhakuşları


Remizidae
Remiz


pendulinus


Çulhakuşu

Kargagiller


Corvidae
Corvus


ruficollis


Çöl Kuzgunu

Corvus


corax


Kuzgun

Sığırcıkgiller


Sturnidae
Sturnus


vulgaris


Sığırcık

Acridotheres


tristis


Çiğdeci

Ötücükuşgiller


Passeridae
Passer


hispaniolensis


Söğüt Serçesi

Passer


moabiticus


Küçük serçe

Passer


montanus


Ağaç Serçesi

Carpospiza


brachydactyla


Çöl Serçesi

Petronia


xanthocollis


Sarıboğazlı Serçe

İspinozgiller


Fringillidae
Fringilla


coelebs


İspinoz

Fringilla


montifringilla


Dağ İspinozu

Rhodopechys


sanguinea


Alamecek

Rhodospiza


obsoleta


Boz Alamecek

Bucanetes


mongolicus


Doğu Alameceği

Carpodacus


rubicilla


Büyük Çütre

Pyrrhula


pyrrhula


Şakrakkuşu

Kirazkuşugiller


Emberizidae
Emberiza


hortulana


Kirazkuşu

Emberiza


buchanani


Doğu Kirazkuşu

Emberiza


bruniceps


Kızılbaşlı Kirazkuşu

Miliaria


calandra


Tarla Kirazkuşu

EK LİSTE-III
MERKEZ AV KOMİSYONUNCA AVINA BELLİ EDİLEN SÜRELERDE İZİN VERİLEN AV HAYVANLARI

MEMELİLER

Familya, cins ve tür adı(Latince adı)


Türkçe

TAVŞANLAR


LAPORIDAE
Lepus


europaeus


Yabani Tavşan

Oryctalagus


cunicullus


Ada Tavşanı

KÖPEKGİLLER


CANİDAE
Canis


aureus


Çakal

Vulpes


vulpes


Tilki

SANSARGİLLER


MUSTALİDAE
Martes


martes


Ağaç Sansarı

Martes


foina


Kaya Sansarı

DOMUZGİLLER


SUİDAE
Sus


scrofa scrofa


Yaban Domuzu

KUŞLAR

Familya, cins ve tür adı (Latince adı)


Türkçe

Ördekgiller


Anatidae
Anser


albifrons


Sakarca

Anas


penelope


Fiyu

Anas


strepera


Boz Ördek

Anas


crecca


Çamurcun

Anas


platyrhynchos


Yeşilbaş

Anas


acuta


Kılkuyruk

Anas


querquedula


Çıkrıkçın

Netta


rufina


Macar Ördeği

Aythya


ferina


Elmabaş Patka

Aythya


fuligula


Tepeli Patka

Aythya


marila


Karabaş Patka

Melanitta


nigra


Kara Ördek

Bucephala


clangula


Altıngöz

Sülüngiller


Phasianidae
Alectoris


chukar


Kınalı Keklik

Alectoris


geraeca


Kaya Kekliği

Ammoperdix


griseogularis


Kum Kekliği

Coturnix


coturnix


Bıldırcın

Sutavuğugiller


Rallidae
Fulica


atra


Sakarmeke

Yağmurcunlar


Charadriidae
Gallinago


gallinago


Su Çulluğu (Bekasin)

Scolopax


rusticola


Çulluk

Güvercingiller


Columbidae
Columba


livia


Kaya Güvercini

Columba


palumbrus


Tahtalı

Streptopelia


turtur


Üveyik

Ardıçkuşugiller


Turdidae
Turdus


merula


Karatavuk

Kargagiller


Corvidae
Garrulus


glandarius


Alakarga

Pica


pica


Saksağan

Corvus


monedula


Küçük Karga

Corvus


frugilegus


Ekin Kargası

Corvus


corone corone


Kara Leş Kargası

Corvus


corone pallescens


Leş Kargası

Ötücükuşgiller


Passeridae
Passer


domesticus


Şehir SerçesiEK LİSTE –IVİLLERİMİZE GÖRE

1-MERKEZ AV KOMİSYONU TARAFINDAN 2007-2008 AV DÖNEMİNDE AVIN YASAKLANDIĞI SAHALAR,

2-ÖRNEK AVLAK OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR,

3-YABAN HAYVANI YERLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN AVA KAPATILAN SAHALAR VE

4-YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI OLARAK AYRILDIĞI İÇİN AVLANMANIN YASAK OLDUĞU SAHALAR01-ADANA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Karaisalı İlçesi (Ekecik-Çakmak Avlağı); Doğusu: Kızıldağ Yaylası’ndan-Kızıldağ-Karaisalı yolunu takiben Umuttaşı Tepe’ye, sırtı takiben Kaplankaya Tepe’ye, Kızılkaya Sırtı’nı takiben Ayakseki Sırtı’na, sırtı takiben Kızıldağ Karaisalı yoluna, buradan Mutluca Deposuna, stabilize yolu takiben Nergizlik Barajı bendine, Güneyi: Nergizlik Barajı bendinden Nergizlik Barajı içinde kalmak üzere Uzun Sırt’a, Sırtı takiben Botaş pompa istasyonunun arkasındaki sırttan Kızgın Dere’ye, Kızgın Dere’den geçen yolu takiben Çakıtsuyu’na, buradan stabilize yolu takiben Haçkın Tren İstasyonu’na kadar olan kısım, Batısı: Haçkın İstasyonu’ndan stabilize yolu takiben Çakıtsuyu’na, Suyu takiben Köşk Tepe sırtının suya kavuştuğu yer, oradan sırtı takiben Köşk Tepe’ye, oradan sırtı takiben Ortaoluk Mevkii’ne, oradan sırtı takiben Eneç Tepe’ye kadar, Kuzeyi: Eneç Tepe’den sırtı takiben Sulukuşak Tepe’ye, buradan Sulukuşak Sırtı’na, sırtı takiben Boz Sivri Tepe’ye, sırtı takiben Kızıldağ Yaylası’na kadar olan kısım arasında kalan yer.

2- Aladağ İlçesi; Doğusu: Zamantı Çayı, Güneyi: Küp Köyü’nün olduğu yerden Zamantı Çayı’nı takiben Köprüçek köy yol çatına kadar, oradan batıya yolu takiben Köprüçek, Kışlak, Karahan ve yolu takiben Darlık Köyü’ne, yolu takiben Doğan Çayı’na kavuştuğu yer, Batısı: Doğan Çayı’ndan kuzeye doğru Kızgındere yoluna kadar, oradan yolu takiben Şamadan Gediği’ne, oradan Küçük Dere’ye kadar, Kuzeyi: Göçük Dere’den yolu takiben Ulupınar Bölge Şefliği sınırına, oradan Bölge Şefliği sınırını takiben Zamantı Çayı’na birleştiği yer arasında kalan kısım.

3- Pozantı İlçesi; Doğusu: Pabuçlu Yurdu Mevkii’ndeki ana sırttan başlayarak güneye doğru ana sırtı takiben Gerdağı’na, ana sırtı takiben Ötürük Çukuru Tepe’ye, güneye doğru ana sırtı takiben Büyükhondu Tepe’ye, ana sırtı takiben Güvenç Gediği’nden Akdağ'a, güneye doğru ana sırtı takiben Ortaoluk Mevkii’ne, oradan Yerkesiği Mevkii’ne, ana sırtı takiben Direktaş Tepe’ye, Direktaş Tepe’den Pozantı-Karaisalı Orman işletme Müdürlükleri’ni ayıran ana sırtı takiben Çakıtsuyu’na, Güneyi: Çakıtsuyu’ndan Pozantı-Tarsus Orman İşletme Müdürlükleri’ni ayıran ana sırtı takiben Deve Tepesi’ne, Deve Tepesi’nden batıya doğru ana sırtı takiben Belemedik-Bürücek arasındaki ana sırt üzerinde bulunan 2144 rakımlı tepeye, Batısı: Belemedik-Bürücek arasındaki ana sırt üzerinde bulunan 2144 rakımlı Tepe’den kuzeye doğru sırtı takiben Kuşkayası Tepe’ye oradan ana sırtı takiben, Kocaköy Tepe’ye, ana sırtı takiben Küçükbağ Tepe’ye, Küçükbağ Tepe’den ana sırtı takiben Çakıtsuyu’na, Çakıtsuyu’ndan Çınarlıpınar Dere’ye, Çobanpınarı Deresi’ni kesen ilk orman yolunu kuzeye doğru takiben Gökkepir Sırtı’na, Gökkepir Sırtı’nı kesen orman yolunu kuzeye doğru takiben Kocayer Mevkii’ne, Kocayer Mevkii’nden orman yolunu kuzeye doğal takiben Harap Mevkii’ne, Kuzeyi: Harap Mevkii’nden doğuya doğru orman yolunu takiben Kevenliseki Dere’ye, Kevenliseki Deresi’nden orman yolunu takiben Ferikoluğu Mevkii’ne, Ferikoluğu Mevkii’nden orman yolunu takiben Pabuçlu Yurdu Mevkii’ne,

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Kozan İlçesi; Doğusu: Gedikli Köyünden başlayarak yolu takiben Acarmantaş, oradan yolu takiben Bulduklu Köyüne kadar olan, Güneyi: Bulduklu Köyünden yolu takiben Kozan-Kadirli ilçe yolunun kesiştiği nokta, Batısı: Kadirli-Kozan yolunun kesiştiği noktadan Kozan İlçesine, oradan Feke yolunu takiben Gedikli yolunun kesiştiği nokta, Kuzeyi: Gedikli Köyü yolu ile çevrili alan içerisinde kalan kısım.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Adana Akyatan Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Adana Pozantı Karanfildağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Adana Tuzla Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Adana-Kahramanmaraş-Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5- Adana-Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

02-ADIYAMAN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe (A); Doğusu: Boğazözü-Kömür-Pınaryayla köy yollarını takiben Sincik ilçe sınırının Kahta ilçe sınırı ile birleştiği yere kadar, Kuzeyi: Çelikhan ilçe sınırından Sincik-Kahta ilçe sınırının birleştiği yer, Batısı: Dandırmaz köy yolundan, Tut ilçe sınırı, oradan da Adıyaman il sınırı, Güneyi: Dandırmaz Köyü’nden Yaylakonak Köyü’ne, köy yolunu takiben Yazıbaşı Köyü’nden sırt üzeri Koçali Köyü’ne, buradan kuzeye doğru asfalt yolu takiben Doğanlı Köyü’ne, güneye doğru Çatalağaç köy yolunu takiben Varlık üzerinden Adıyaman-Malatya karayoluna gelinerek yolu takiben güneye doğru Palanlı Köyü’nden doğuya doğru Olgunlar Köyü’nü takiben Boğazözü Köyü’ne kadar.

(B) (Ceylan Adası); Doğusu: Baraj Gölü, Kuzeyi: Baraj Gölü, Batısı: Baraj Gölü, Güneyi: Baraj Gölü.

2- Çelikhan İlçesi; Doğusu: Mutlu Köyü’nün güneyindeki Fatihan Deresi’nden devam ederek İncirli Mezrası köy yolundan başlayarak Yağızatlı köy yolunu takiple Adıyaman Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Şıhment Deresi ile Besiki Deresi’nin birleştiği noktadan devam ederek Mutlu Köyü’ne kadar olan köy yolu, Batısı: Çelikhan İlçesi’nden güneye doğru Adıyaman karayolunu takiple Adıyaman Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Adıyaman Merkez ilçe sınırı.

3- Kahta-Sincik İlçeleri; Doğusu: Milli Park sınırı, Kuzeyi: Doluca Köyü’nden batıya takiple Yağızatlı Köyü’ne kadar, Batısı: Pınaryayla-İnlice köy yolu-Bulam Çayı’na kadar, Güneyi: Milli Park sınırı.

4- Gölbaşı İlçesi; Doğusu: Aktopak Köyü’nden günye doğru Akçakaya Köyü, Yukarı Çöplü köy yolu, Batısı: Göynük Mahallesi’nden başlayarak kuzeye doğru İnekli (Yeşilova) Köyü’nü takiben Hacılar Köyü güneyine kadar, Güneyi: Belören Köyü’nden başlayarak güneybatıya doğru köy yolunu takiben Zombalı Tepe’ye, oradan kuzeybatıya doğru köy yolunu takiben Göynük Mahallesi’ne kadar, Kuzeyi: Hacılar Köyü güneyinden Çörekçukuru üzerinden Savan-Çataltepe köy yolu ve Göksu Çayı’nı takiben Aktoprak Köyü’ne kadar.

5- Gerger İlçesi; Doğusu: Fırat Nehri, Batısı: Demirtaş köy yolu çay ile birleştiği kısım, Güneyi: Ceviz Pınarı-Gölyurt-Demirtaş köy yolları, Kuzeyi: Yenibardak Çayı.

6- Tut İlçesi; Doğusu: Yayakonak-Dandırmaz, Adıyaman Merkez ilçe sınırını takiple, İncekoz-Gürlevik içme suyu kavşağı, Batısı: Tut İlçesi ile Meryem Uşağı yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Çanakçı-Bulanık köy yolu, Güneyi: Dandırmaz-Tepecik köy yolunun kesiştiği noktadan başlayarak Yalankoz-Kaşlıca Tut İlçesi Meryem Uşağı yolunun kesiştiği noktaya kadar, Kuzeyi: Yaylacık Köyü’nden Gilise Dağı’nı takiben Bektut Tepe’ye, Adıyaman-Malatya il sınırı.

03-AFYONKARAHİSAR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe; Doğusu: Merkez-Çay ilçe sınırı, Güneyi: Merkez-Çay, Merkez-Şuhut ilçe sınırları, Batısı: Atyonkarahisar-Şuhut karayolu, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Çay karayolu.

2- Başmakçı İlçesi; Doğusu: Başmakçı-Isparta il sınırı, Güneyi: Başmakçı ilçe merkezinden doğuya doğru devam eden Yaka-Ovacık-Y. Beltarla yolu, bu yolun Isparta il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Başmakçı-Dinar karayolu, Kuzeyi: Başmakçı-Dinar ilçe sınırı.

3- Bayat İlçesi; Doğusu: Bayat-Emirdağ ilçe sınırı, Güneyi: Bayat-Bolvadin, Bayat-Çobanlar ilçe sınırları, Batısı: Bayat-İşçehisar ilçe sınırı, Afyonkarahisar-Ankara karayolu, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Ankara karayolu.

4- Bolvadin İlçesi; Doğusu: Derekarabağ köy yolunun Bolvadin Büyükkarabağ yolunu kestiği noktadan itibaren Derekarabağ-Büyükkarabağ yolu, Büyükkarabağ Köyü’nden sonra bu yolu takiben Emirdağ ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Güneyi: Bolvadin ilçe merkezinden Derekarabağ köy yolunun Bolvadin Büyükkarabağ yolunu kestiği noktaya kadar olan Bolvadin-Derekarabağ yolu, Batısı: Bolvadin-Emirdağ karayolu, Kuzeyi: Bolvadin-Emirdağ ilçe sınırı.

5- Çay İlçesi (A); Doğusu: Orhaniye-Karamık-Koçbeyli-Armutlu yolu, Güneyi: Armutlu-Aydoğmuş-Çayıryazı yolu, Batısı: Çayıryazı Köyü’nden itibaren Isparta-Çay karayolu, Kuzeyi: Isparta-Çay karayolu, bu yolun Akkonak yol ayrımından itibaren Akkonak-Orhaniye yolu.

(B); Doğusu: Çay-Sultandağı ilçe sınırı, Güneyi: Çay-Sultandağı ilçe sınırının Isparta il sınırını kestiği noktadan itibaren Isparta il sınırını takiben Çay İlçe merkezinden Çay Deresi ile birlikte Isparta İli Yalvaç İlçesi Yarıkkaya Köyü’ne giden yolun il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Çay ilçe merkezinden Çay Deresi’ni takiben Isparta İli Yalvaç İlçesi, Yarıkkaya Köyü’ne giden yol, Kuzeyi: Çay-Sultandağı karayolu.

6- Dazkırı İlçesi; Doğusu: Dazkırı-Denizli karayolu, Güneyi: Dazkırı-Denizli karayolu, Afyonkarahisar (Dazkırı)-Denizli il sınırı, Batısı: Afyonkarahisar (Dazkırı)-Denizli il sınırı, Kuzeyi: Dazkırı ilçe merkezinden Kızılören-Çiftlik yolu, batıya doğru bu yolu takiben Denizli il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı,

7- Dinar İlçesi; Doğusu: Eldere-Isparta yolu (Eldere Köyü’nden itibaren güneye doğru devam eden yolun Isparta il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı), Güneyi: Afyonkarahisar (Dinar)-Isparta il sınırı, Dinar-Başmakçı ilçe sınırı, Batısı: Başmakçı-Tekin-Dinar yolu, Kuzeyi: Dinar-Çobansaray-Eldere yolu,

8- Emirdağ İlçesi; Doğusu: Bademli-Büyükkarabağ yolunun Bademli'den itibaren Bolvadin ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Güneyi: Emirdağ-Bolvadin ilçe sınırı, Batısı: Kemerkaya-Başkonak-Emirdağ yolu, Kuzeyi: Emirdağ-Hisar-Davulga-Bademli yolu.

9- Hocalar İlçesi; Doğusu: Hocalar-Sinanpaşa, Hocalar-Sandıklı İlçe sınırları, Güneyi: Arızlar-Çepni-İhsaniye yolu, Batısı: Çepni'den İhsaniye'ye giden yol üzerinden Akçadere yol kavşağını takiben Akçadere-Çalca yolu, Kuzeyi: Çalca-Yağcı yolu, doğuya doğru takiben bu yolun Sinanpaşa ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı.

10- İscehisar İlçesi; Doğusu: İscehisar-Bayat ilçe sınırı, Güneyi: İscehisar-Çobanlar, İscehisar-Merkez İlçe sınırları, Batısı: Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinden Bahçacik'e giden yol ayrımını takiben bu yolun Merkez ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Ankara karayolu.

11- Sandıklı İlçesi; Doğusu: Sandıklı-Sinanpaşa ilçe sınırı, Güneyi: Afyonkarahisar-Sandıklı yolu, bu yoldan Başağaç yol ayrımını takiben Başağaç-Karadirek-Kınık-Arızlar-Çepni'ye giden yolun Hocalar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Hocalar-Sandıklı ilçe sınırı, Kuzeyi: Sandıklı-Sinanpaşa ilçe sınırı.

12- Sultandağı İlçesi (A); Doğusu: Afyonkarahisar (Sultandağı)-Konya il sınırı, Güneyi: Yenikarabağ-Üçkuyu yolunun Karapınar yol kavşağını kestiği noktadan itibaren Üçkuyu yolu, bu yolun Konya il sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Yenikarabağ-Üçkuyu yolunun Karapınar yol kavşağını kestiği noktadan itibaren Karapınar yolu, Kuzeyi: Karapınar-Karakışla yolu, bu yolun Emirdağ ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı.

(B); Doğusu: Afyonkarahisar-Konya il sınırı, Güneyi: Afyonkarahisar-Isparta il sınırı, Batısı: Sultandağı-Çay ilçe sınırı, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Konya karayolu.

13- Şuhut İlçesi; Doğusu: Çay ilçe sınırı, Kuzeyi: Yarışlı-İsalı-İnli köy yolu, Batısı: Yarışlı, Paşacık, Hallaç, Çobankaya köy yolu, Güneyi: Çobankaya-İcikli köy yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Merkez İlçe, Anıtkaya-Olucak Örnek Avlağı; Doğusu: Küçük Resul Tepe, Resul Baba Tepe, Küçükresul Sırtını takiben, Hacı Onbaşı Deresi, Güneyi: 1442 Rakımlı Akaya Tepe’den sırtları takip ederek, kuzeydeki 1440 rakımlı Tepe, Olucak Beli Tepe, Çıplak Tepe, Kamburkaya Tepe, Kuyucu Tepe, Evkaya, 1376 Rakımlı Tepe, Akaya Göğsü’nün kuzeyindeki Tepeler, Kümbet Tepe, Terzi Gediği Tepe, Gedik Sırtı boyunca Elmelı Tepe, Küçük Resul Tepe, Batısı: 1442 Rakımlı Akaya Tepe, Sarıkavak Kayası Sırtını takiben, Demirli Öz Deresi Başlangıcına oradan Çingen Sıtını takiben Uluören Kuyusu, Kuzeyi: Uluören Kuyusu’ndan doğuya doğru uzanan toprak yolu sürekli olarak takiben; Kazankaklık Sırtı ve Demirliöz sırtı eteklerinden Olucak Asfalt yolunun kesiştiği nokta, Moruklu Deresi ve Kızıleymir Deresini geçerek Motopomp’a, Olucakyolu mevkiinin güneyinden, Koçyatağı mevkiinin kuzeyinden ve Ahlatlıöz mevkiinin güneyinden, Bahceciköz Dere, Yarıkkaya Dereyi geçerek, Pırnallıçal Sırtı eteklerinden Masırınazatlar Dere, Ağıllar Dere’yi geçerek ,Eserinçat mevkiinin kuzeyinden geçerek Anıtkaya-Çatkuyu Yolu’nun kesiştiği nokta, Pırnallıçal Dere ve Mındırca Dere’yi geçerek, Kızılcıközü mevkiinin güneyinden Millikler Yolu Sırtının eteklerinden geçerek, Yaylayolu Dere, Kemikliöz Dere ve Küçük Karanlık Dere’yi geçerek Çallıyayla mevkiine, Uzun Sırtın eteklerinden yolu takip ederek Üç Köprü Dere ve Şekali Dere’yi geçerek, İnlerüstü Sırtının kuzeyinde Hacıonbaşı Dere ile yolun kesiştiği yer.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Şuhut ve Dinar İlçeleri; Doğusu: Balçıkhisar-Yıprak-Haydarlı yolu, Güneyi: Haydarlı’dan kuzeybatıya doğru devam eden Soğucak yolu, Batısı: Şuhut-Dinar-Sandıklı ilçe sınırı, Kuzeyi: Sandıklı-Başören-İlyaslı-Balçıkhisar yolu.

2- İhsaniye İlçesi; Doğusu: İnsaniye-İscehisar ilçe sınırı, Güneyi: Rayihan-Ayazini-Kuzören-Eskieğmir-Kıyır yolu ve bu yolun İscehisar ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan kısmı, Batısı: Gazlıgöl yol kavşağından itibaren Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu, Kuzeyi: Afyonkarahisar-Eskişehir il sınırı.

3- Sinanpaşa İlçesi; Doğusu: Sinanpaşa-Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Afyonkarahisar-İzmir (Uşak) demiryolu, Batısı: Afyonkarahisar-Uşak il sınırı, Kuzeyi: Sinanpaşa-Merkez ilçe sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Afyon-Dinar Karakuyu Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

04-AĞRI:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe; Doğusu: Taşlıçay ilçe sınırı, Batısı: Iğdır il sınırından başlayıp A.Kent, Cumaçay, Y.Yoldüzü, A.Yoldüzü, Ozanlar Köyü’ne uzanan asfalt yol, Kuzeyi: Kars il sınırı, Güneyi: Ozanlar, Bölükbaşı, Murathan, Yazıcı, Otlubayır, Sarıdoğan, Kavak, Ortayokuş, Yalnız Konak Köylerinden Taşlıçay ilçe sınırına uzanan stabilize yol.

2- Doğubayazıt İlçesi; Doğusu: İran sınırı, Batısı: Iğdır il sınırından başlayıp, Bardaklı, Karabulak , Doğubayazıt Merkez, Yeşilharman, Gözükara, Ortakent, Başkent, Dağdelen Köyleri’nden İran sınırına uzanan stabilize yol, Kuzeyi: Iğdır il sınırı, Güneyi: İran sınırı.

3- Diyadin İlçesi; Doğusu: Y. Tüfek köyünden, Doğubayazıt ilçe sınırına ve İran sınırına uzanan stabilize yol, Batısı: Diyadin Merkez’den başlayıp, Taşbasamak, Dibekli, Ulukent, A.Dalöreten, Mollakara, Mutlu, Gedik, Yanık Çukur Köylerinden Taşlıçay ilçe sınırına uzanan stabilize yol, Kuzeyi: Diyadin Merkez’den başlayıp, Boyalan, Rahmankulu, Y.Tüfek Köyleri’nden Doğubayazıt İlçesi’ne uzanan stabilize yol, Güneyi: Van il sınırı.

4- Eleşkirt İlçesi; Doğusu: Eleşkirt Merkezi, Mollasüleyman, Aşağı Kopuz, Yukarı Kopuz ve Hankom Köyleri’nden Erzurum il sınırına uzanan stabilize yol, Batısı: Sarıköy, Aydıntepe Köyleri’nden Erzurum il sınırına uzanan karayolu, Kuzeyi: Erzurum il sınırı, Güneyi: Eleşkirt Merkez’den Sarıköy’e kadar uzanan Eleşkirt-Erzurum karayolu.

5- Hamur İlçesi; Doğusu: Taşlıçay ilçe sınırı, Batısı: Ağrı il sınırı, Yoğunhisar, Hamur Merkez, Yk.Gözlüce, Yk.Yenigün, Özdirek, Karadoğu, Ayvacık Köyleri’nden Patnos ilçe sınırına uzanan stabilize ve ham yollar, Kuzeyi: Ağrı Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Van il sınırı ve Patnos ilçe sınırı.

6- Patnos İlçesi; Doğusu: Van il sınırı, Batısı: Muş il sınırı, Kuzeyi: Van il sınırından, Çukurbağ, Eryılmaz, Yurtören, Gönlüaçık, Gökçeali, Kazanbey, Demirören, Patnos Merkez, Mollaibrahim, Doğansu Köyleri’nden Muş il sınırına uzanan yol, Güneyi: Bitlis il sınırı.

7- Taşlıçay İlçesi; Doğusu: Diyadin, D.Beyazıt İlçe sınırları ve Balıklı Göl, Batısı: Ağrı-Diyadin Karayolundan başlayıp Balçiçek Köyü’nden Iğdır il sınırına uzanan stabilize yol, Kuzeyi: Iğdır il sınırı, Güneyi: Ağrı-Diyadin karayolu.

8- Tutak İlçesi; Doğusu: Hamur ilçe sınırı, Batısı: Tutak Merkez’den başlayıp, Daldalık, Oğlaksuyu, A.Köşk, Doğangün Burnubulak Köyleri’nden Patnos ilçe sınırına uzanan karayolu, Kuzeyi: Tutak Merkez’den başlayıp, Batmış, Direkköyden Hamur ilçe sınırına uzanan karayolu, Güneyi: Patnos-Hamur İlçe sınırları.

05-AMASYA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Taşova İlçesi; Kuzeyi: Destek, Sepetli köy yolu, Doğusu: Sepetli, Sepetlioba köy yolunu takiben Taşova-Destek devlet karayolunu kestiği yere kadar, Güneyi: Kırkharman köy yolu, Batısı: Kırkkharman köy yolunu takiben Kozluca köy yolunun Destek kasabasına kadar olan saha.

2- Gümüşhacıköy-Hamamözü İlçeleri; Kuzeyi: Alan-Sallar köy yolu, Doğusu: Gümüşhacıköy devlet karayolu takiben, Gümüşhacıköy İlçesi, Gümüş kasabası, Karaali köy yolu ayrımına kadar, Güneyi: Y.Ovacık, Hıdırlar köy yolu, Batısı: Omarca, A.Ovacık, Mağaraobruğu, Arpadere, Alan köy yolu ile çevrili saha.

3- Göynücek İlçeleri; Kuzeyi: Amasya-Mecitözü karayolunun Asar köy yolu ayrımı ile Amasya-Göynücek karayolu arasındaki kısmı, Doğusu: Amasya-Göynücek karayolunu takiben, ilçe merkezindeki Köy hizmetleri bakım evi yol ayrımına kadar, Güneyi: Köy Hizmetleri Bakım evi yolu, Batısı: Çamurlu, Yassıkışla köy yolunu takiben, Amasya-Mecitözü karayolunu kestiği yer ile çevrili saha.

4- Suluova İlçesi (A); Doğusu: Gürlü, Kulu, Deveci köy yolu, Güneyi: Deveci, Aktarla köy yolu, Batısı: Aktarla, Kapancı, Yalnız Köy yolu, Kuzeyi: Yalnız, Gürlü köy yolu ile çevrili saha.

(B); Kuzeyi: Bayırlı, Karaağaç, Kıranbaşalan köy yolları, Doğusu: Kıranbaşalan, Eğribük, Erikli mahallesi, Çukurören köy yolları, Güneyi: Çukurören, Akören, Dereköy köy yolları, Batısı: Dereköy, Kutlu köy yolu ile, Tahtalı sırtı, Pelitli sırtı, Killik Sırtını takiben Suluova-Bayırlı Köy yolunu kestiği yerden itibaren Bayırlı Köyüne kadar olan köy yolu ile çevrili saha.

5- Merzifon İlçesi (A); Kuzeyi: Samsun il sınırı, Doğusu: Samsun-Amasya devlet karayolunun Merzifon yol ayrımına kadar, Güneyi: Merzifon devlet karayolu takiben Merzifon İlçesine kadar olan kısım, Batısı: Merzifon İlçesinden FS Radar yolunu takiben İnalanı, Gelinsini köyünün Samsun il sınırı ile çevrili saha.

(B); Kuzeyi: Elmayolu, Hacet, Çamlıca, Kıreymir, Oymak köyleri, Doğusu: Oymak köy yolunu takiben Merzifon-Ankara devlet karayolunu kestiği yerden Merzifon-Ankara devlet karayolunu takiben Çorum il sınırına kadar olan kısım, Güneyi: Çorum il sınırı, Batısı: Küçükçay, Büyükçay köy yolunu takiben Elmayolu köyü ile çevrili saha.

6- Merkez İlçesi; Kuzeyi: Amasya-Tokat Devlet karayolunun İlyas Köyü ile Ardıçlar Köyü yol ayrımı arasında kalan kısmı, Doğusu: Ardıçlar Köy yolunu takiben Ardıçlar Köyü’ne kadar olan kısım, Güneyi: Ardıçlar Köyü ile Kayrak Köyü, Batısı: Kayrak Köyü’nü takiben İlyas Köyü’ne kadar olan çevrili saha.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Kızılca Örnek Avlağı; Doğusu: Kızılca köyünden Yeşilırmağı takiben Musaköyü yol ayrımına kadar, Batısı: Terzihamamından başlayarak Hamamın Tepe, Kamışlıdere sırtı, Damlakaya deresini takiben Zovallı Pınarına kadar, Kuzeyi: Zovallık pınarını takiben Ovasaray-Kuruırmak mevkisine kadar olan kısım ile Yeşilırmağı takiben Kızılca Köyü ile çevrili saha, Güneyi: Musaköyü yolunu takiben Musaköyüne kadar olan kısım ile yine aynı yolu takiben Terziköyü-Terzihamamı kaplıcalarına kadar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Kuzeyi:Aydınlık köyü, Keşkel deresi, Çobanlarıngerisi sırtı, Çökecek yaylası, Çökecek tepesi, Doğusu:Tekçam deresi, Gavurun tepe, Pamukbelen tepe, Pamukbelen yaylası, Çankaya tepe,Ziyaret Belediyesine kadar, Güneyi: Ziyaret Belediyesi, Karşıbayır tepe, Kara tepe, Batısı: Diğrenbeleni sırtı, Ardıç tepe, Aydınlık köyüne kadar.

2- Taşova İlçesi; Kuzeyi: Dörtyol, Dutluk köy yolu, Doğusu: Dutluk, Güngörmüş ,Devre köy yolu, Güneyi: Devre, Ballıdere yolu, Batısı: Ballıdere, Geydoğan, Dörtyol köy yolları ile çevrili saha.

3- Merzifon İlçesi; Kuzeyi: Göçebe tepesi, Kuzuluk yaylası, İkizler mevkii, Doğusu: Eskiköy mevkii, Bakırharman tepe, Kurt tepe, Yataklık mevkii, Nohutluk tepe, Leğen kayası, Çavundur köyüne kadar, Güneyi: Çavundur köyü, Çobanören köyü, Aksungur köyü, Batısı: Çap deresi, Mezarlık tepe, Çarşıbaşı sırtı, Sivri tepe, Göçebe tepesine kadar.

4- Göynücek İlçesi; Kuzeyi: Şarklı köyü, Yeniçiftlik mahallesi ile Yeniköy mahallesini birbirine bağlayan köy yolunu takiben Amasya-Göynücek devlet karayolnu kestiği yere kadar, Doğusu: Amasya-Göynücek devlet karayolunu takiben, İlçe merkezindeki Köy hizmetleri bakım evi yol ayrımına kadar, Güneyi: Köy Hizmetleri Bakım evi yolu, Batısı: Göynücek-Çamurlu köy yolunu takiben, Çamurlu Köyüne yakın mesafedeki arazi yolunu kestiği yerden, arazi yolunu takiben Doblak tepe, Gözlek tepe noktalarından Yeniçiftlik mahallesi köy yoluna kadar olan çevrili saha.

06-ANKARA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Akyurt İlçesi; Doğusu: Kalecik ilçe sınırı, Kuzeyi: Ankara-Kalecik karayolu, Batısı: Altındağ ilçe sınırı, Güneyi: Elmadağ-Akyurt ilçe sınırı.

2- Ayaş İlçesi; Doğusu: Kazan-Sincan ilçe sınırı, Kuzeyi: Kazan ilçe sınırı, Batısı: Ankara-Ayaş karayolu, Güneyi: Başbereket-Ortabereket-Evci köy yolları sağ kısmı.

3- Bala İlçesi; Doğusu: Ankara il sınırı, Kuzeyi: İlçe sınırının Bala-Ankara karayoluna kadar olan kısmı, Batısı: Bala-Ankara karayolu, Güneyi: Bala-Kırşehir karayolunun ilçe sınırına kadar olan kısmı.

4- Beypazarı İlçesi; Doğusu: Beypazarı-Ayaş ilçe sınırı, Kuzeyi: Ankara-Beypazarı-Nallıhan karayolu, Batısı: Beypazarı-Kırbaşı yolu, Güneyi: Tahir Köyünden-Tacettin-Oymaağaç-Dikmen Köyü-Ereni Çiftliği’ni bağlayan arazi yolunu takiben Ayaş ilçe sınırı.

5- Çamlıdere İlçesi; Doğusu: Kızılcahamam ilçe sınırı, Kuzeyi: Bolu İli Gerede ilçe sınırı ile Kızılcahamam ilçe sınırı, Batısı: Bolu İli Gerede ilçe sınırından Örenköy Köyü’ne giden orman yolunu takiben Örenköy’den Çamlıdere yoluna, buradan da Çamlıdere Yaylası’na giden yol, Güneyi: Çamlıdere yolundan Çamlıdere Yaylası’na giden yolu takiben Çamlıdere Yaylası’na, buradan da Kirazlıyayla’dan geçerek Kızılcahamam ilçe sınırına kadar giden yol.

6- Güdül İlçesi; Kuzeyi: Güdül-Beypazarı karayolu, Güneyi: Güdül-Ayaş ilçe sınırı, Doğusu: Güdül-Ayaş-Ankara karayolu, Batısı: Güdül-Ayaş-Beypazarı ilçe sınırı.

7- Haymana İlçesi; Doğusu: Haymana-Çalış-Pınarbaşı-Burunsuz-Sinanlı-Kerpiç köy yolu, Kuzeyi: Haymana-Çalış köy yolu, Haymana-Polatlı Karayolu, Batısı: Haymana-Polatlı ilçe sınırı, Güneyi: Boğazkaya-Tepeköy-Kerpiç-Sinanlı-Burunsuz-Y.Sebil köy yolu, Boğazkaya-Yeşilöz köy yolunun ilçe sınırına kadar olan kısmı.

8- Kalecik İlçesi; Doğusu: Ankara-Çankırı karayolu, Kuzeyi: Şemsettin-Yüzbeyi-Sahlar köy yolu, Batısı: Çiftlik-Hasayaz-Koyunbaba köy yolu, Güneyi: Elmadağ ilçe sınırı.

9- Kazan İlçesi; Doğusu: TEM Otoyolu, Kuzeyi: TEM Otoyolundan başlayarak Fethiye, İncirlik Köyü’ne giden yol, Batısı: Sincan ilçe sınırı, Güneyi: Yenimahalle ve Sincan ilçe sınırı.

10- Kızılcahamam İlçesi; Doğusu: E-5 Karayolu, Kuzeyi: E-5 Karayolunu takiben Çamlıdere ilçe sınırı, Batısı: Çamlıdere ilçe sınırı, Güneyi: E-5 Karayolundan Çamlıdere yoluna dönen yolu takiben Çamlıdere ilçe sınırı.

11- Nallıhan İlçesi (A); Doğusu: Emremsultan YHGS. sınırı, Kuzeyi: Ankara-Nallıhan yolu, Batısı: Nalıhan-Sarıyar yolu, Güneyi: Emremsultan YHGS. sınırı.

(B); Doğusu: Davutoğlan Köprüsü’nden başlayarak Sarıyar Barajı, Kuzeyi: Ankara-Nallıhan asfaltı, Batısı: Emremsultan YHGS. sınırı, Güneyi: Sarıyar Barajı.

(C); Doğusu: Saçak-Emremsultan YHG sınırı, Kuzeyi: Eskişehir Karayolu’nu takiben Karakaya Mahallesi yol ayrımı, Batısı: Karakaya Mahallesi yolunu takiben Tekke-Alan-Alan Tepesi-Gökçekaya Barajı arasında kalan saha, Güneyi: Gökçekaya Barajı.

(D); Doğusu: Gökçeöz Köyü Köprüsü takiben Ankara asfaltı, Kuzeyi: Atça Köyü’nden orman yolunu takiben Balçayı, Emincik-Gökçeöz Köyü’nde Aladağ Çay Köprüsü’ne kadar olan kısım, Batısı: Ankara Asfaltı’ndan Atça Köyü’ne kadar olan kısım, Güneyi: Karaköy yol ayrımından Ankara-İstanbul karayolunu takiben Atça Beklemesi’ne kadar olan saha.

12- Polatlı İlçesi; Doğusu: Polatlı-Haymana karayolu, Haymana ilçe sınırı, Kuzeyi: Polatlı-Haymana karayolunun Polatlı İlçe merkezine kadar olan kısmı, Batısı: Polatlı-Konya karayolunun Ilıca Köyü yol ayrımına kadar olan kısmı, Güneyi: Polatlı-Konya karayolunun Ilıca köy yolu ile kesiştiği noktadan Ilıca, İnler, Yeşilöz ve Sırçasaray köy yolunu takiben Haymana sınırını kestiği yer.

13- Sincan İlçesi; Doğusu: Sincan-Kazan, Sincan-Etimesgut ilçe sınırı, Kuzeyi: Kazan-Ayaş ilçe sınırı, Batısı: Ayaş ilçe sınırı, Güneyi: Ankara-Adapazarı devlet karayolu.

14- Şereflikoçhisar İlçesi; Doğusu: il sınırı, Kuzeyi: Şereflikoçhisar-Evren karayolu, Batısı: Şereflikoçhisar-Aksaray karayolu, Güneyi: il sınırı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Kızılcahamam-Mercimekli; Doğusu: Doğantepe, Hamam çayı, eğrek kaya barajı, Hacı köy tepe, Batısı: Kavakbaşı tepesi Aylannevgi tepe, Karadağ tepesi, Karacadere, Kavacık sırtı, sizrioldoruğu, Doruktepe Berçin Çayı, Bedre Sırtı, Sivri Tepe, Berçin Çayı, Kuzeyi: Kavakbaşıtepe, Küçük Tepe, Doğan Tepe, Hamam Çayı, Güneyi: Berçin Çayı, Dededoruğu Tepe, Kuzgunbaşı Tepe.

2- Nallıhan-Hocadağı; Kuzeyi: Seben Orman İşletme sınırı, Doğusu: Nallıhan-Seben (Bolu) karayolu sınırı, Batısı: Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü Vakıfakdaş Orman İşletme şefliği sınırı, Güneyi: Nallıhan Mudurnu (Bolu) karayolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kazan İlçesi; Doğusu: TEM Otoyolu, Kuzeyi: Kızılcahamam ilçe sınırı, Batısı: Sincan ve Ayaş ilçe sınırı, Güneyi: TEM Otoyolundan başlayarak Fethiye, İncirlik Köyü’ne giden yol.

2- Şereflikoçhisar İlçesi; Doğusu: Yeşilyurt-Devekovançiftliği köy yolu, Kuzeyi: Yeşilyurt-Karandere köy yolu, Batısı: Karandere-Çalören köy yolu, Güneyi: Çalören-Devekovançiftliği köy yolu.

3- Kızılcahamam-Çamlıdere İlçeleri; Kuzeyi: Çinçilinin Dere’den başlayan orman yolunu takiben Gökkaya Tepe’ye, buradan da Kızılcık Dere’den geçen orman yolunu takiben Üyücek Yaylası’ndan Çamkoru yoluna kadar giden yol, Doğusu: Çamkoru yolunu takiben Meteoroloji İstasyonu’na kadar giden yol, Güneyi: Meteoroloji İstasyonu’ndan Kızılay Kampı’na direk çekilen hattan Çamkoru Tabiat Parkı sınırını takiben Kocatarla Sırtı’ndan geçen yola, bu yolu devam ederek Taşlıyayla Deresi ile kesiştiği yer, Batısı: Taşlıyayla Deresi’nin yol ile kesiştiği yerden başlayarak dereyi takiben Pınar Tepe’de bulunan orman yangın gözetleme kulesine, buradan yolu takiben Çinçilinin Dere’ye, buradan dereyi takiben derenin orman yoluyla kesiştiği yer.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Nallıhan-Emremsultan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Nallıhan-Saçak YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Nallıhan-Davutoğlan YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Beypazarı-Kapaklı YHGS; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

07-ANTALYA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Elmalı İlçesi; Doğusu: Avlan Gölü, Kuzeyi: Avlan Gölü, Batısı: Avlan Gölü, Güneyi: Avlan Gölü.

2- Demre İlçesi; Doğusu: Çayağzı Kavşağından-Sülüklü Plajı’na inen sırt hattı, Batısı: Kekova Yolundan 173 rakımlı Tepe ve Öküzyalağıdaşı Tepesi’nden Akdenize inen sırt hattı, Kuzeyi: Demre-Kaş ve devamında Demre-Kekova yolu, Güneyi: Akdeniz.

3- Gazipaşa İlçesi; Doğusu: Alanya il sınırı, Kuzeyi: Gazipaşa ilçe sınırı, Batısı: Akdeniz, Güneyi: Yakacık Köyü, Zeytinada Köyü.

4- Finike İlçesi; Doğusu: Çatallar-Arif Köyü-Elmalı yolu, Kuzeyi: Elmalı-Hördübek Yaylası-Günçalı yolu, Batısı: Hördübek Yaylası-Çamlıbel yolu, Güneyi: Çamlıbel-Çatallar yolu, Akdeniz'i takiben Yakacık Koyu’na, buradan Kaladran Çayı’nın denize döküldüğü yere.

5- Kaş İlçesi (A); Doğusu: Kaş-Derme yolu, Kuzeyi: Kaş Demre yolundan, Erendağ, İneğizT.,ÇakalT., Sarnıç Tepesi, Köşebeleni T., Payamlı T., Karakaya T., Kısırölen T., 1031 rakımlı T., Çıntırlı T., 1522 Rakımlı Tepe’den Gökçeören-Kalkan yoluna inen sırt hattı ve kısımdan sonraki Gökçeören-Kalkan yolu, Batısı: Lengüme-Kalkan yolu ve yoldan Yumru Tepesi sırtına çıkan hat, Yumru T., Çakal T., Kara Tepe sırtından Akdeniz’e inen hat, Güneyi: Akdeniz.

(B); Doğusu: Düzmeşelik T., Hasanhoca T., Karasilik T., Fersekderesi sırt hattı ve Dereköy-Uğrar yolu, Kuzeyi: Dereköy-Uğrar yolu ve yoldan Tazıboğan Deresi’nden, Danıl T., Bağlıca Mevkii, Kepez T., Daryemez T., 1138 rakımlı T. ve Geyikbelen Tepesi hattı,Batısı: Geyikbelen T., 788 Rakımlı T., Asar T., Dolaşımkaya, 1089 Rakımlı Tepeden Gökdere’ye inen hat, Güneyi: Gökdereden Karabak Mevkii’ye, Büyükkatran T., Gökmurat T., Adakayası Sırtı, Karakaya T., Düzmeşelik Tepesi hattı.

6- Alanya İlçesi; Doğusu: 1714 mt rakımlı Sakız Tepe’den başlayarak sırtı takiben 1454 mt rakımlı Karaputur Tepe’ye, sırtı takiben Berem Çayı’nın Göksu Irmağı ile birleştiği noktaya, Batısı: Berem Çayı’nın Kardeliği Tepesi’nin sırtından inen sırtın Berem Çayı’nı kestiği noktadan başlayarak, sırtı takiben Kardeliği Tepesi’ne, buradan sırtı takiben Ballık Tepesi’ne, buradan sırtı takiben Lordlar Yaylası’na inen Badılarmut Deresi’ne, buradan sırtı takiben Katranlı Tepeye, Güneyi: Kardeliği Tepe’den inen sırtın Berem Çayı’nın kestiği noktadan başlayarak Berem Çayı’nın Göksu Irmağı ile birleştiği noktaya, Kuzeyi: Katranlı Tepe’den başlayarak, sırtı takiben Kolonkaya Tepesi’ne, buradan sırtı takiben Sakız Tepe’den inen sırta, buradan sırtı takiben 1714 mt rakımlı Sakız Tepesi’ne.

7- Manavgat İlçesi (A); Doğusu: Büyük Şelale’den Manavgat Çayı’nın denize döküldüğü noktaya kadar olan yerler (Manavgat Çayı sınır), Batısı: Hatipler Köyü’nden Manavgat-Antalya yoluna bağlayan kara yolundan güneye doğru Kemer Mahallesi’ni Side’ye bağlayan kara yolu, Kuzeyi: Hatipler Köyü-Sarılar Beldesi-Büyük Şelale’yi birbirine bağlayan kara yolu, Güneyi: Side yerleşim yerinden Manavgat Çayı’nın denize döküldüğü yere kadar olan Akdeniz kıyı bandı.

8- (B); Doğusu: Ahmetler Köyü yerleşim yeri-Kocataş Tepesi, Batısı: Kurtlar Deresi, Kuzeyi: Habipbey Tepe-Kızılağaç Mevkii, Güneyi: Kurtlar Deresi ile Aşağıköy Deresi’nin birleşim noktası, Yazıyurt Mevkii.

9- Kemer İlçesi (Ovacık Köyü); Doğusu: Kuru Gölcük, Akarçay Deresi, Asar Tepe ve Aydınyeri Deresi, Batısı: Ovacık-Üçoluk yolu, Güneyi: Mezarlıkdibi yolundan itibaren doğuya doğru akarak Aydınyeri Dere’ye kavuşan Kuru Dere, Kuzeyi: Akarçay Deresi ile çevrili sahada ve yukarıdaki sahalara 300 metre mesafe içindeki sahalar ile Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’nce ağaçlandırılmış olan ağaçlandırma sahaları avlanmanın, tüfek ve köpekle dolaşmanın yasaklanması için Merkez Av Komisyonuna teklifte bulunmak üzere

10- Kumluca İlçesi; Doğusu: Sarıyarbaşı Tepe’den 1701 rakımlı Tepe ve Söbüçukur’a inen sırt hattı, Batısı: Dağbaşı Tepe, Sarıkoltuk Tepe, Cankurtaran Tepe ve 1447 rakımlı Tepe’ye çıkan sırt hattı, Kuzeyi: Söbüçukuru, Taşlıçukur, Yağdeliği Tepe Küçüktiş Tepe’den 1447 rakımlı Tepe’ye çıkan sırt hattı, Güneyi: Dağbaşı Tepe, Binek taşı Tepe, Minaretaşı Tepeden Sarıyarbaşı Tepesine uzanan sırt hattı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2274
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Re: MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Pzr 10. Ağu 2008, 15:39

1- Alanya-Alara; Doğusu: Kargı Orman İşletme Şefliği ile Güzelbağ işletme şefliğinin 342, 341, 337, 338 nolu bölmesinin kuzeyDoğusundan geçen sırt, Batısı: Karamustafalar Mahallesinden başlayarak Ziyadan Tepe buradan Kadıoğlu Tepesine buradan asfalt yolu takiben Doğualan Sırtına, buradan asfalt yolu takiben Hacıahmetler Mahallesine, buradan sırttan Tırkas Tepesine buradan Lomanlar Mahallesinin içine alarak sırttan Hakimbaşı Tepesine gelen hat, Kuzeyi: Hakimbaşı Tepeden doğuya doğru asfalt yolu takip ederek Sütçü Sırtına buradan sırtı takiben Sınırlı Tepeye, Sınırlı Tepeden güney doğuyu takiben sırttan asfalt yola, asfalt yolu takiben Çamlıkaya Tepesinin alt kısmından yolun birleştiği kavşağa gelen hat, Güneyi: Karamustafalar Mahallesinden doğuya doğru, asfalt yolu takip ederek Kocaoğlu Tepeye, yine buradan asfalt yolu takip ederek Kargı Deresine gelen hat.

2- Elmalı-Kutuboğazı; Doğusu: Geçmen Köyünden, Asarlık Tepe, Toptaş Tepe, Karakuyusu Tepe, Alaardıç Tepe, Keziban Tepe, Batısı: Kiraz Tepeden Finike-Elmalı Karayolu takiben Yakaçiftlik Köyü Kuzeyi: Yakaçiftlikten. Dipyatak Tepe, Nohutlu Tepe, Çatal Tepe, Göçmen Köyü, Güneyi: Kovanlık Tepeden, Akbaba Yeri, Kara Ardıç Tepe, Elmalıalan Tepe, Kevenli Tepe Kiraz Tepe.

3- Akseki-Cevizli-Kuyucak-Bademli; Doğusu: Cevizli beldesinden Başlayarak Cevizli-Beyşehir Karayolunu takip ederek Bademli Orman Deposuna kadar olan yolların hattı. Cevizli-Beyşehir Karayolu güzergah çalışması devam ettiğinden yeni yola göre sınır düzenlemesi ileride yapılır ise sahanın doğu sınırı yeniden gözden geçirilmelidir. Batısı: Salihler Köprüsünden başlayarak Kuyucak-Salihler köy yolunu takiben Salihler köyüne, buradan Domuz tepesine gelen hat, Kuzeyi: Eski Bademli Orman deposundan başlayarak Bademli-Kuyucak Köy yolunu takiben Salihler Köyüne gelen hat, Güneyi: Domuz Tepesinden Cevizli Beldesine uzanan hat (Cevizli-Salihli Köy yolu) ile çevrili saha.

4- Korkuteli-Dereköy; Doğusu: Korkuteli merkez, Batısı: Emekçi belden başlayarak Bakacak Tepesi, Devecukuru mevkii, Koru Dağı, Körüşlü Tepesini takiben Akçalar tepesini izleyen sırt, Kuzeyi: Korkuteli merkezden başlayan Tefenni yolunu takiben Akçalan tepesini keser, Güneyi: Korkuteli merkezden başlayan Fethiye yolunu takiben Emekçibel sırtının kesiştiği nokta.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Akseki İlçesi; Doğusu: Tavşantopa Tepe, Batısı: Heseoğolu Deresi, Kuzeyi: Çaltılıçukur, Gediş Tepe, Güneyi: Emiraşıklar Köyü’nden Menteşbey Köyü’ne giden karayolu.

2- Alanya İlçesi; Kuzeyi: Kepez Mahallesi, Doğusu: Kadı Pınarı, Güneyi: Bucak Oluğu, Batısı: Gümerme Tepesi.

3- Demre İlçesi; Doğusu: Gök Tepe’den başlayarak Ekinova Y. Eriklikulak Deresi’ne inen sırt ve Eriklikulak devamında Kovuklukatran Deresi’nin mahalle yoluna kadarki kısmı, Batısı: Gök T., Dişli T., 1109 rakımlı T., Yılanbaşı Mevkii’nden 409 rakımlı Tepe’ye inen sırt hattı, Kuzeyi: Gök Tepe, Güneyi: Yukarı İskele Mahallesi’nden Hazma Yeri’ne kadarki yol hattı.

4- Finike İlçesi; Doğusu: ormanı, Batısı: Devlet ormanı, Kuzeyi: Devlet ormanı, Güneyi: Devlet ormanı.

5- Gündoğmuş İlçesi; Doğusu: Sümenni Deresi, Batısı: Karapınar Deresi, Kuzeyi: Köy Tepesi, Güneyi: Gembos Deresi ile Sümenni Deresi’nin birleşme noktası.

6- İbradı İlçesi; Doğusu: Devlet ormanı, Kuzeyi: Devlet ormanı, Batısı: İbradı-Derebucak yolu, Güneyi: İbradı-Gümüşdamla yolu.

7- Kaş İlçesi; Kuzeyi: Devlet ormanı, Doğusu: Devlet ormanı, Güneyi: Devlet Ormanı, Batısı: Kıbrısçayı YHGS.

8- Kemer İlçesi (A); Doğusu: Kepez Damları sırtı (Milli Park Sınırı), Kuzeyi: Meşe Çukuru yolu ayrım yeri (Ovacık Köyü sınırında), Batısı: Kemer-Gedelme-Ovacık yolu, Güneyi: Güverte Deresi ile Kemer-Gedelme yolunun kesiştiği yerden doğuda Milli Park sınırına kadar uzanan hat.

(B) Ulupınar Köyü Sınırlarında; Doğusu: Kuruseki Mevkii, Kuzeyi: Kılaçlı Tepe, Batısı: Domuzçukuru Mevkii, Güneyi: Bayramalanı Mevkii ile çevrili saha.

9- Korkuteli İlçesi (A) (Avdansusuzu Köyü); Kuzeyi: Tuzcu Yatağı, Doğusu: Pancarlıalan Tepesi, Güneyi: Budaklı Yatağı, Batısı: Salihusta Tepesi.

(B) (Sülekler Köyü); Kuzeyi: Aktümek Tepesi, Doğusu: Orsan Çukuru Sırtı Güneyi: Kireç Çukuru, Batısı: Topuz Tepe.

(C) (Yazır Köyü); Kuzeyi: Gökgedik Tepe, Doğusu: Yeşimen Tepe, Güneyi: Pamuk alanı, Batısı: Güzle Yolu.

(D) (Yaka Köyü); Kuzeyi: Narcın Yeri, Doğusu: Akaya, Güneyi: Korzuman Tepesi, Batısı: Büyük Tepe.

(E) (Küçükköy); Kuzeyi: Kasapbaşı Tepesi, Doğusu: Karapınar Deresi, Güneyi: Uzuner sırtı, Batısı: Erenler Tepesi, Kır Tepesi.

10- Kumluca İlçesi (A) (Asartepe); Kuzeyi: Mayısıra Mahallesi-Kızılgedik yolu, Batısı: Kızılgedik yolundan Gökgöz T., Asar T., Beltarla’dan Ortaköy’e inen sırt hattı, Güneyi: Akınca Deresi, Doğusu: Akınca Mayısıra Mahalle yolu.

(B) (Sarnıç); Doğusu: Beşikçi-Antalya yolu, Kuzeyi: Antalya-Kumluca yolu, Batısı: Kumluca-Beykonak yolu, Güneyi: Beykonak-Beşikçi yolu.

11- Manavgat İlçesi (A); Kuzeyi: Antalya Manavgat karayolu, Güneyi: Giritli Belen Tepesi, Kocabelen Tepesi, Sofular Mahallesi, Doğusu: Güngörmez, Mamalar, Fettahlı Mahallesi, Batısı: Bereket Köyü, Giritlibelen Tepesi.

(B); Doğusu: Akçakale Tepesi, Taşkesiği köyü ve Dikyurt Tepesi, Batısı: Çingen Deresi, Kuzeyi: Saygeçit Sırtı ve Çingen Deresi, Güneyi: Kirişbeleni Tepesi.

(C); Doğusu: Sivrice Tepesi, Devlet Ormanı, Batısı: Araplı Mahallesi, Kuzeyi: Devlet Ormanı, yangın gözetleme kulesi, Güneyi: Çenger Çayı.

(D); Doğusu: Yol ve devlet ormanı, Batısı: Domuzkapan Tepesi ve sırt, Kuzeyi: Kızılsırt, Güneyi: Toztaşı Tepesi ve Yaylaalan Köyü.

12- Serik İlçesi (A) (Kahyalar Köyü); Doğusu: Töngüçlü, Batısı: Çatallar, Kuzeyi: Gebiz, Güneyi: Aşağıoba.

(B) (Akçapınar Köyü); Doğusu: Gebiz, Batısı: Kırbaş, Kuzeyi: Hacıosmanlar, Güneyi: Dorumlar.

(C) (Karapınar Köyü); Doğusu: Yol Orman, Batısı: Biyamin Tepe, Soğanlı Tepe, Kuzeyi: Maneboynu Tepe, Mane Tepe, Güneyi: Boztepe ve AGM sahası.

(D) (Akçapınar-Hacıosmanlar Köyü); Doğusu: Kayrak Tepesi ve orman yolu, Batısı: Kayrak Tepe ve Ardıç gözleği, Kuzeyi: Kayrak Tepe, Pazarcık Tepe, Nizam Deresi, Güneyi: Diylan Deresi ve Karınlı ile Kirsevik Tepe.

(E) (Alacami Köyü); Doğusu: Küllüpınar Sırtı, Demiroluk Tepesi, Batısı: Kabasacak Deresi, Kuzeyi: Büyük Karakaya, Güneyi: Geren Tepesi, Dikmen Tepesi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Antalya–Sivridağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Antalya–Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Antalya-Alanya Dimçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Antalya-Akseki Gidengelmez Dağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5- Antalya–Kaş Kıbrısçayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

6- Antalya–Gündoğmuş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

7- Antalya–Akseki Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

8- Antalya Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

08-ARTVİN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Borçka İlçesi; (GEF-2 proje sahası olarak ayrılan Camili Orman İşletme Şefliğinin tamamı) Doğusu: Gürcistan sınırından başlayarak sırtı takiben Kayabaşı tepesi, Naçişgirev tepesi, Büyük Ömer Dağı, Alçakgeçit, Güzelyüz tepesi, Siyahkuş Tepesi, Yabani Lahana Tepe, Kırmızı Baş Tepesinden geçerek 3190 metre rakımlı Ziyaret Tepenin kuzeybatısındaki tepe, Batısı: Gürcistan sınırından başlayarak sırtı takiben 2161 ve 2085 metre rakımlı tepelerinden nirengi noktalarından geçerek Kuvagibe Tepe, Yol Bakımevi, Yangın kulesi, Bakmarov tepe, Gennard tepe, Gildiziri tepe, 2274 ve 2318 metre rakımlı tepelerden geçerek, 2401 rakımlı tepe, Kuzeyi: Gürcistan, Güneyi: 2401 metre rakımlı tepeden başlayarak Verketil tepe, Bombalı tepe, Tuzlu tepe, Bayraklı Tepe, Geyikli sırtından Karçal Dağlarındaki 3286 metre rakımlı tepe, orta sivri tepeden geçerek, Ziyaret Tepenin kuzeybatısındaki tepe.

2- Murgul İlçesi (A) (Kokolet Deresi ve Havzası); Doğusu: Kamil Mevkii, Kokomara Tepe, Yayla yolu Tepe, Petekhane Tepe,Avana Taşı Tepe, Kuzeyi: Murgul Deresi, Erenköy Köyü, Batısı: Tiryal Tepe, Cinkaya Tepe, Gömdüzü Tepe, Kızılkaya Tepe, Alacadağ, Güneyi: Alacadağ ve Aynataşı Tepe.

(B) (Kabaca Deresi ve Havzası); Doğusu: Aşıkosman Tepesi, Otluca Dağı, Kanlıyatak Tepesi ve Gosol Tepesi, Kuzeyi: Muruvan Deresi, Kızılkayalar, Kilise Tepe, Kurtemela Yaylası, Batısı: İnekli Deresi, Kızıltepe, Gül Dağı, Kızılsırt Tepe, Güneyi: Zalikon Tepe, Aktoprak Tepe, Sakarciyet Tepe, Uzunçayır Tepe.

3- Şavşat İlçesi; Doğusu: Ardahan il sınırı, Kuzeyi: Gürcistan Devlet sınırı, Batısı: Borçka İşletme Müdürlüğü, Güneyi: Demirkapı, Çağlıyan, Meydancık, Yağlı, Maden, GüneyDoğusu: Şavşat İşletme Müdürlüğü.

4- Artvin Merkez ve Yusufeli İlçesi; Kuzeyi: Eski Ardanuç, Yusufeli yolayrımı köprüsü, Güneyi: Yusufeli Taraklı Esenyaka Köyü sınırı (Başlangıcı Artvin Ardanuç, Yusufeli yol ayrımından, Yusufeli İlçesi Esenyaka Köyü sınırlarına kadar olan Çoruh Nehri’nin yatağından sağlı-sollu olmak üzere 400 m. mesafe).

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Ava Yasaklanan Sahalar:

Arhavi İlçesi; Kuzeyi: Pagol Dere, Doğusu: Arhavi Çayı, Güneyi: Armani Yolu, Batısı: Rize il sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Artvin Yusufeli Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)
09-AYDIN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez-Büyük Menderes Ovası; Doğusu: Aydın il merkezinden-Aydın-Muğla karayoluna takiben Koçarlı yol ayrımı Çine Çayı Köprüsü’ne kadar, Batısı: Koçarlı-İncirliova ilçe karayolu, Kuzeyi: Aydın-İzmir karayolu, Güneyi: Aydın-Muğla karayolu üzerinde Çakırbeyli Köprüsü’nden, Koçarlı İlçesi’ne ulaşan asfalt yol.

2- Çine İlçesi (A); Doğusu: Kavşit, Çatak, Elderesi Köyleri’ni bağlayan köy yolu, Batısı: Aydın-Muğla karayolu üzerinde, Çine İlçesi’nden Tepeköy yol ayrımına kadar olan kısım, Kuzeyi: Aydın-Muğla karayolu üzerinde, Tepeköy yol ayrımından, Tapeköy, Kızılcagüney, Bereket, Elderesi Köyleri’ni bağlayan köy yolu, Güneyi: Çine ilçe merkezinden Dutoluk ve Kavşit Köyü’ne ulaşan köy yolu.

(B); Doğusu: Aydın Muğla karayolu üzerinde Eskiçine Köyü’nden, Söğütçük köy ayrımına kadar olan devlet karayolu, Batısı: Akçaova Beldesi Eskiçine yolu üzerinde Umurköy kavşağına kadar olan asfaltyol, Kuzeyi: Umurköy kavşağından Eskiçine’ye ulaşan asfaltyol, Güneyi: Aydın-Muğla karayolu üzerinde, Söğütçük köy ayrımından Akçaova Beldesi’ne ulaşan asfalt yol.

3- Germencik İlçesi; Doğusu: İzmir il sınırından, Meşeli Köyü’nden Çarıklar Köyü’ne ulaşan köy yolu, Batısı: Bozköy, Çamköy, Dampınar, Habibler, köy yolundan İzmir il sınırına, Kuzeyi: İzmir il sınırı, Güneyi: Çarıklar Köyü’nden, Bozköy köy yoluna ulaşan köy yolu.

4- Kuyucak-Karacasu İlçesi; Doğusu: Kuyucak-Karacasu karayolunun, Karapınar yol ayrımından Alemler Köyü yol ayrımına kadar olan kısmı, Batısı: Bozdoğan ve Nazilli ilçe sınırı, Kuzeyi: Pirlibey Köyü’nden Kuyucak-Karacasu karayoluna ulaşan köy yolu, Güneyi: Kuyucak-Karacasu karayolunun, Alemler Köyü yol ayrımından, Alemlere ulaşan köy yolu ve Alemler Köyü’nden, dağ zirvesindeki Bozdoğan ilçe sınırına ulaşan orman yolu.

5- Söke İlçesi, Yeşilköy, Azap Gölü; Doğusu: Hatmelen Tepe-Karakışla Tepesi arasında kesişen Yeşilköy-Karacahayıt köy yolundan, Yeşilköye ulaşan köy yolu, Batısı: Yeşilköy-Avşar köy yolu kenarında bulunan Sapace Mezarlığı’ndan B. Menderes Irmağı’na ulaşan arazi yolu ve B. Menderes Nehiri ile nehirin Taşlıburun Tepe eteklerinde birleştiği nokta, Kuzeyi: B.Menderes Nehri’nden başlayarak, Taşlıburun Tepe, buradan Sığırtokadı Sırtı’nı takiben, Karaburunu Tepe’ye, buradan Hatmelen Tepe-Karakışla Tepe arasında kesişen Yeşilköy-Karacahayıt köy yolu, Güneyi: Yeşilköy-Avşar köy yolunun Sapace Mezarlığı Mevkii’nde buluştuğu nokta.

10-BALIKESİR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Balıkesir-İzmir karayolunun Dedeburun köy yolu ayrımından karayolunu Balıkesir istikametine takiple, Taşköy yol ayrımına, Kuzeyi: Balıkesir-İzmir karayolu Taşköy yol ayrımından Tayipler Köyü’ne, Batısı: Tayipler Köyü’nden Konakpınar, Yeşiller, Kozderegüvem Köyü’ne, Güneyi: Kozderegüvem-Dedeburnu Köyü, Balıkesir-İzmir karayoluna kadar olan saha.

(B); Doğusu: Merkez-Kavaklı Köyü, Karamanlar, Dereçiftlik, Balıkesir-Savaştepe karayolunun Dereçiftlik yol ayrımına, Kuzeyi: Balıkesir-Savaştepe karayolunun Dereçiftlik yol ayrımından Ertuğrul yol ayrımına, Batısı: Ertuğrul yol ayrımından Kuyualan, Merkez-Savaştepe ilçe sınırına, Güneyi: Merkez-Savaştepe ilçe sınırını doğuya takiple Çamköy-Kavaklı Köyü’ne kadar olan saha.

2- Ayvalık İlçesi; Doğusu: Boğa Tepe, Elifnene Mezarlığı, Belen Gediği, Kürüklük Tepe, Kuzeyi: Okçular Deresi, Esirlik Çayı takiben Demircidere, Boğa Tepe, Batısı: Okçular Deresi, Belengediği, Güneyi: Esirlik Çayı ve okçular deresinin birleştiği kısım.

3- Gömeç İlçesi; Doğusu: Karakopuz Tepe, Kubaşlar’a inen yol, Cızcızkaya, Çırıltı Tepe, Köpekgediği Mevkii, Kuzeyi: Kızıl Tepe, Kuyugediği, Arapyatağı Tepe, Çalkan Tepe, Karakopuz Tepe, Batısı: Çitlenbikli Tepe, Gözkaya, Kozdere, Kızıltepe, Güneyi: Kubaşlar yolunu Takiben Şaman Tepe, Çitlenbikli Tepe.

4- İvrindi İlçesi (A); Doğusu: İvrindi-Akçalören Köyü’nden kuzeye Edremit-Balıkesir karayoluna, karayolunu takiple Gökçeyazı Beldesi’ne, Koçaavşar Beldesi yol ayrımından Kocaavşar’a, Kuzeyi: Kocaavşar Beldesi batı istikametine Kocaçay’a giden stabilize yol, Batısı: Koçaavşar’dan Kocacay’ı güneye takiple Balıkesir-Edremit karayolunun Güngörmez Köprüsü, Köprü’den karayolunu takiple Akçal Köyü yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Edremit karayolunun İvrindi-Akçal Köyü yol ayrımından Akçal Köyü, Akçalören.

(B); Doğusu: İvrindi-Karaçepiş Köyü’nden Kocaçay’ı kuzeye takiple Balıkesir-Edremit karayolu İvrindi Köprüsü’ne, Kuzeyi: İvridi Köprüsü’nden Balıkesir-Edremit karayolunu Edremit istikametine takiple İvrindi-Havran ilçe sınırı olan Küçükşapçı Sırtı’na, Batısı: İvrindi-Havran ilçe sınırı Küçükşapçı Sırtı’ndan ilçe sınırını güneye takiple Bozeren-Kabaklar köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Güneyi: Kabaklar-Bozeren köy yolunun ilçe sınırının kesiştiği noktadan Bozeren Köyü, Bozeren Karaçepiş Köyü arasında klan Koçaça’ya kadar olan saha.

5- Balya İlçesi; Doğusu: Çiğdem-Müstecap köy yolunun Çobandere Mah. yol ayrımından Bengiler, Müstecap, Balya, Çanakkale kara yoluna, Kuzeyi: Balya-Çanakkale karayolu, Batısı: Balya-Çanakkale karayolundan Yaylacık Köyü yol ayrımından Yaylacık Köyü’ne, Güneyi: Yaylacık Köyü-Çobandere Mah. köy yolu Çiğdem-Bengiler köy yolunun Çobandere yol ayrımına kadar olan saha.

6- Savaştepe İlçesi; Doğusu: Tabanlar, Aşağı Danişment, Yukarı Danışment köy yolunu doğuya takiple Savaştepe-Merkez ilçe sınırı, sınırı kuzeye takiple Bahadır Köyü’ne, Kuzeyi: Bahadır Köyü, Tavşancık-Savaştepe köy yolu, Batısı: Savaştepe Merkez’den Karaçam Köyü köy yolu, Karaçam Köyü’nden güneye Manisa il sınırı, Güneyi: Balıkesir-Manisa il sınırı.

7- Sındırgı İlçesi; Doğusu: Sındırgı-Simav Karayolunun il sınırı ile kesiştiği noktadan, kuzeye takiple il sınırının Sındırgı-Bigadiç ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Kuzeyi: il sınırının Sındırgı-Bigadiç ilçe sınırı ile kesiştiği noktadan batı yönüne Sındırgı-Bigadiç ilçe sınırını takiple Bigadiç-Sındırgı karayolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Bigadiç-Sındırgı karayolunu Sındırgı istikametine takiple, Kütahya yol ayrımına, Güneyi: Sındırgı-Bigadiç karayolunun Kütahya yol ayrımından karayolunu Kütahya istikametine takiple il sınırına kadar olan saha.

8- Erdek İlçesi (A); Erdek-Kapıdağı Yarımadası tüm Orman arazileri (Orman sınırları dışındaki sahipli tarım arazileri ava açıktır).

(B); Doğusu: Karanlık Dere, Kuzeyi: Çerkez Merası ismiyle anılan Malya Sırtları, Batısı: Parapar Dere, Güneyi: Kayan Sırtları.

9- Bandırma İlçesi (A); Doğusu: Sahil-Yenice yolu, Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Etibank Ağıldere Atık Tesisleri, Güneyi: Etibank Atık Tesisleri’nden başlayarak Dutlimanı ve Sahilyeniceye giden köy yolu ve devamında Sahilyenice’ye kadar olan kısmı.

(B); Doğusu: Bandırma-Çanakkale karayolunun Misakça Köyü’ne giden köy yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak köy yolunun Marmara Denizi’ne indiği nokta (Misakça Köyü), Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Gönen Çayı’nın Marmara Denizi ile kesiştiği noktadan başlayarak Gönen Çayı’nı takiben Çay’ın Bandırma-Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktaya kadar, Güneyi: Gönen Çayı’nın Bandırma-Çanakkale karayolu ile kesiştiği noktadan başlayarak karayolu boyunca Misakça Köyü yol ayrımına kadar olan bölge.

10- Manyas İlçesi; Doğusu: Hacıibrahimpınarı Köyü’nden, Çataltepe, Kubaş ve Kızık köy yolları, Kuzeyi: Kızık-Hacıyakup köy yolu, Batısı: Hacıyakup-Darıca köy yolu, Güneyi: Darıca-Çataltepe köy yolu.

11- Manyas ve Bandırma İlçesi; Doğusu: Karadere Köprüsü’nden Ergili Köyü, Ergili-Aksakal köy yolunun demiryolu ile kesiştiği noktadan demiryolunu kuzeye takiple, demiryolunun Kuşcenneti Köyü yolu ile kesiştiği noktadan Kuşcenneti Köyü, Kuzeyi: Kuşcenneti-Yenisığırcı Köyü arasında kalan stabilize yol, Yenisığırcı, Bereketli, Külefli, Çepni Köyü’ne kadar olan köy yolu, Batısı: Çepni, Gölyaka Kocagöl, Akçaova köy yolu, Güneyi: Akçaova Köyü’nden Hamamlı, Kızıksa Ergili köy yolu ile çevrili (Göl Çevresi Milli Park sınırlarına bitişik olan) sahalar.

12- Gönen İlçesi (A); Doğusu: Ilıcak Köyü-Üzümcü-Buğdaylı-Paşaçiftlik köy yolu, Kuzeyi: Paşaçiftlik-Körpeağaç köy yolu, Batısı: Körpeağaç-Bostanlı-Alaattik köy yolu, Güneyi: Alaattin-Taştepe-Ilıcak köy yolu.

(B) Doğusu: Bandırma-Çanakkale karayolunun Bandırma-Gönen ilçe sınırını ile buluştuğu noktadan ilçe sınırını kuzeye takiple Marmara Denizi’ne kadar kara yolunu kestiği nokta, Kuzeyi: Marmara Denizi, Batısı: Çanakkale il sınırı, Güneyi: Bandırma-Çanakkale karayolunun Çanakkale il sınırını kesiştiği noktadan başlayarak aynı karayolunun Bandırma-Gönen ilçe sınırının ile kesiştiği noktaya kadar.

13- Kepsut İlçesi; Doğusu: Kepsut-İsaalan Köyü’nden Gökköy’e giden köy yolu, Kuzeyi: Gökköy, Dereli Köyü’nden Sususrluk-Gökçeağaç Köyü’ne giden köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Dereli Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolu Kepsut-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan, sınırı güneye takiple, Simav Çayı’nın batı kıyısını Bektaşlar Köyü’ne takiple, Bekteşlar-Tekke köy yolunun, Balıkesir-Kepsut yolu Servet yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Kepsut karayolunun Servet köy yolu ayrımından Kepsut İlçe Merkezi-Keçidere, Mehmetalan, Durak-İsaalan köy yolu.

14- Susurluk İlçesi;Doğusu: Balıkesir-Susurluk karayolunun Sultançayırı Köyü yol ayrımından Susurluk İlçesi, Kuzeyi: Susurluk İlçesi, Batısı: Susurluk-Kadıkırı köy yolu, Güneyi: Kadıkırı-Sultançayırı köy yolu.

15- Edremit İlçesi (A); Doğusu: Çiğdem Tepe ile Kır Tepe arasından geçen dere, Tuğludere Mahallesi’nden Kazderesi’ni kuzeye doğru takip eden hat, Kuzeyi: Koçara Deresi, Batısı: Kayraklıgedik’in batısından, güneye takiben Karamantarla Tepesi’nin batı eteğinden Çatalıngedik Tepesi’ne uzanan hat, Güneyi: Çatalıngedik Tepesi’nden Karayurt Deresi hattı.

(B); Doğusu: Ören Yolu-Edremit Çayı-Orta Harmanlar hattı, Kuzeyi: Akçay Tatil Köyü ile Çobanöldüğü Mevkii arasındaki hat, Batısı: Edremit Körfezi, Güneyi: Deniz yolu.

16- Dursunbey İlçesi; Doğusu: Dursunbey-Sakız Köyü köy yolunun, Aziziye yol ayrımından, Aziziye, Akyayla Hondular, Kuzeyi: Hondular-Hacıömerler Dursunbey, Batısı: Dursunbey-İstasyom Sakız Köyü köy yolunun Kavak Köyü yol ayrımına, Güneyi: Dursunbey-Sakız Köyü köy yolunun Kavak Köyü yol ayrımından Aziziye yol ayrımına kadar olan saha.

17- Bigadiç İlçesi; Doğusu: Bigadiç-Dündarcık Köyü’nden kuzeye Derin Dere’yi takiple Bigadiç-Dursunbey İlçe sınırının kesiştiği nokta, Kuzeyi: Bigadiç-Dursunbey İlçe sınırını Derindere ile kesiştiği noktadan batı yönüne takiple Kürse-Taşkesiği köy yolunun İlçe sınırı ile kesiştiği nokta, Batısı: Kürse-Taşkesiği köy yolunun İlçe sınırı ile kesiştiği noktadan Kürse Köyü’nü takiple Topalak Köyü, Tozalan Köyü, Güneyi: Tozalan, Kalafat Köyü’ne Kalafat Köyü’nde Kalafat Dere’yi takiple Dündarcık Köyü.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Edremit-Narlı Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Karaçam tepe, Kaypak Sırtı-Damla Tepe (KAZDAĞI MİLLİ PARKI), Batısı: Mıhlı Dere, Kuzeyi : Darı Dere, Taşyatak, Sırtı, Karaçam Tepe, Güneyi: Küp Tepe, Yumru Taş Sırtı, Ayı Taşı, Beşik Tepe, Teyyarece Taşı Sırtı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Kepsut İlçesi; Doğusu: Kepsut Merkez’den Keçidere köy yolunu takiple Keçdere-Dereli köy yolu, Kuzeyi: Dereki Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolunun ilçe sınırının kesiştiği nokta, Batısı: Dereli Köyü-Susurluk Gökçeağaç köy yolu Kepsut-Susurluk ilçe sınırının kesiştiği noktadan, sınırı güneye takiple, Simav Çayı’nın batı kıyısını Bektaşlar Köyü’ne takiple, Bekteşlar-Tekke köy yolunun, Balıkesir-Kepsut yolu Servet yol ayrımına, Güneyi: Balıkesir-Kepsut karayolunun Servet köy yolu ayrımından Kepsut İlçe merkezine giden kara yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Balıkesir-Kütakya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

11-BİLECİK:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- İnhisar İlçesi; Doğusu: Çayköy, Tozman ve Kuşça köylerini birbirine bağlayan stabilize araba yolunun batısı, Kuzeyi: Kuşça, Muratça, Harmanköy köylerini birbirine bağlayan araba yolunun güneyi, Batısı: Koyunlu köyü ile Harmanköy köylerini birbirine bağlayan araba yolunun Doğusu, Güneyi: Sakarya nehrinin kuzeyi.

2- Gölpazarı İlçesi; Doğusu: Kümbet Köyü ile Dokuz Köyünü birbirine bağlayan yolu, Kuzeyi: Gölpazarı İlçesi ile Çımışkı, Arıcaklar, Dokuz köylerini birbirine bağlayan yol, Batısı: Gölpazarı İlçesi’ni Gökçeler Köyü’ne bağlayan karayolu, Güneyi: Gökçeler, Türkmen, Kümbet Köyleri’ni birbirine bağlayan karayolu.

12-BİNGÖL:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kiğı İlçesi; Doğusu: Yedisu ve Adaklı ilçe sınırı, Kuzeyi: Tunceli il sınırı, Batısı: Tunceli il sınırından Yayladere ilçe sınırının Alınyazı-Açıkgüney köy yolunu kestiği yere kadar, Güneyi: Alınyazı-Açıkgüney-Yazgünü-Ağaçöven-Güleyağıl köy yollarını takiben Kiğı İlçe merkezinden devamla, Duranlar-Akbinek köy yolunun Adaklı ilçe sınırını kestiği yere kadar.

2- Adaklı İlçesi; Doğusu: Karlıova ilçe sınırı, Kuzeyi: Yedisu ilçe sınırı, Batısı: Kiğı ilçe sınırından, Duranlar-Akbinek köy yolunu takiben, Adaklı İlçe merkezinden devamla, Karaçubuk-Kozlu-Büyükbaş köy yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi: Kozlu-Büyükbaş köy yolunun ilçe sınırını kestiği yerden doğuya doğru Merkez ilçe sınırı.

3- Yayladere İlçesi; Doğusu: Kiğı ilçe sınırından güneye doğru, Açıkgüney-Alınyazı köy yollarının ilçe sınırını kestiği yerden, Alınyazı-Gökçedal-Güneşlik-Zeynelli-Bilekkaya köy yollarını takiple il sınırı, Kuzeyi: Tunceli il sınırı, Batısı: Tunceli il sınırı, Güneyi: Elazığ il sınırından doğuya doğru Bilekkaya-Zeynelli köy yoluna kadar.

4- Solhan İlçesi; Doğusu: Muş il sınırı, Kuzeyi: Bingöl-Muş devlet karayolu, Batısı: Merkez ve Genç ilçe sınırı, Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

5- Genç İlçesi; Doğusu: Genç-Diyarbakır devlet karayolu, Batısı: Elazığ il sınırı, Kuzeyi: Murat Nehri, Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

6- Yedisu İlçesi; Doğusu: Karlıova İlçe ve Erzurum il sınırı, Kuzeyi: Erzurum, Erzincan il sınırı, Batısı: Tunceli, Erzincan il sınırı, Güneyi: Adaklı, Kiğı ilçe sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bingöl Kığı Şeytandağları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

13-BİTLİS:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Ilıcak-Basmaklı Köyleri arasındaki karayolu devamı Merkez-Hizan-Siirt sınırlarının kesiştiği nokta, Kuzeyi: Kayadağ Köyü’nden Mutki ilçe sınırını takiben Direktaşı-Sarıkonak-Esenburun-Kınalı-Uçankuş-Çeltikli karayolu devamı Çeltikli-Ilıcak arasındaki ırmak, Batısı: Alaniçi-Karbastı-Kayadağ-Kapıkaya karayolu, Güneyi: Merkez-Hizan-Siirt sınırlarının kesiştiği noktadan Siirt il sınırı boyunca Bitlis-Baykan karayoluna kadar.

2- Adilcevaz İlçesi; Doğusu: Adilcevaz-Erciş karayolunun Van il sınırını kestiği noktadan Van Gölü kıyı şeridi boyunca, Kuzeyi: Adilcevaz-Erciş karayolu, Batısı: Adilcevaz ilçe sınırı, Güneyi: Van Gölü kıyı şeridi.

3- Mutki İlçesi; Doğusu: Mutki-Güroymak ilçe sınırı ile Mutki-Bitlis Merkez ilçe sınırının karayolu ile kesiştiği nokta, Kuzeyi: Muş il sınırı, Batısı: Muş il sınırı, Batman il sınırını kestiği noktaya kadar, Güneyi: Muş-Batman il sınırından, Özenli-İkizler-Yalıntaş-Çitliyol-Yenidoğan-Kavakbaşı-Sekiliyazı-Mutki-Dereyolu karayolu boyunca.

4- Güroymak İlçesi (A); Doğusu: Güroymak-Gölbaşı-Güzelli karayolunun demiryolunu kestiği nokta, Kuzeyi: Tatvan-Muş demiryolu, Batısı: Muş il sınırı, Güneyi: Güroymak-Muş karayolu.

(B); Doğusu: Nemrut Kalderası, Güroymak-Tatvan ilçe sınırı boyunca Oduncular-Çekmece Köyü karayolunun ilçe sınırında kesiştiği nokta, Kuzeyi: Nemrut, Kalderası, Güroymak, Ahlat ilçe sınırı, Batısı: Muş il sınırı, Güneyi: Tatvan-Muş demiryolu ve demiryolunun Oduncular Köyü karayolunu kestiği noktadan Tatvan ilçe sınırına kadar olan Oduncular-Çekmece Köyü karayolu.

(C); Doğusu: Duap Y.-Akkaya T.-Kemikherk T.-Sızbesi Sr.-Surun T.-Kilhar T.-Haradim T.-Yamaçköy, Kuzeyi: Yamaçköy-Küllüce karayolu, Batısı: Güroymak-Mutki ilçe sınırı, Güneyi:Güroymak-Mutki-Merkez ilçe sınırlarının kesiştiği noktadan itibaren Duap Yaylası’na kadar.

5- Tatvan İlçesi (A); Doğusu: Tatvan-Yumurtatepe kara yolu ile Yumurtatepe köy sınırının Tatvan-Ahlat ilçe sınırını kestiği nokta, Kuzeyi: Nemrut Kalderası, Batısı: Tatvan-Güroymak ilçe sınırı, Oduncular-Çekmece Köyü karayoluna kadar, Güneyi: Oduncular-Çekmece-Tatvan-karayolu.

(B); Doğusu: Paşaelmalı-Tokaçlı Köyü-Tatvan-Van karayolunu kestiği noktaya kadar, Kuzeyi: Örenlik-Dalda-Van Gölü kıyı şeridi boyunca Paşaelmalı Köyü’ne kadar, Batısı: Örenlik-Çalıdüzü Köyleri arası, Güneyi: Tokaçlı Köyü’nün Tatvan-Van karayolunu kestiği noktadan karayolunu takiben Küçüksu-Kırkbulak-Çalıdüzü Köyü’ne kadar.

(C); Doğusu: Tatvan-Hizan-Van sınırlarının birleştiği noktadan sınır boyunca Alan-Tatvan-Van karayolunun kesiştiği noktaya kadar, Kuzeyi: Alan-Çavuşlar Köyü arasındaki Tatvan-Van karayolu, Batısı: Tatvan-Van-Çavuşlar karayolunun birleştiği noktadan Çavuşlu-Anadere-Külbastı-Direkli’ye kadar olan karayolu devamı Meydan T.-Sipindarukan T.-Haştikahni Y.-Belek T.-Tahtikülati T.-Milehelizan T.-Gökay’a kadar olan kısım, Güneyi: Tatvan-Hizan-Van sınırlarının birleştiği noktadan, Hizan sınırı boyunca Gökay’ a kadar olan saha.

6- Ahlat İlçesi (A); Doğusu: Serinbayır köy sınırının Ahlat-Tatvan ilçe sınırını kestiği nokta, Kuzeyi: Serinbayır Köyü-Nemrut Kalderası karayolu, Batısı: Nemrut Kalderası, Güneyi: Ahlat-Tatvan ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Otluyazı Köyü Muş-Malazgirt ilçe sınırı noktasından Ovakışla Beldesi’ne kadar, Kuzeyi: Muş il sınırı, Batısı: Güzelsu-Gedikpınar karayolunun ilçe sınırını kestiği noktadan Muş sınırına kadar, Güneyi: Ovakışla Beldesi-Burcukaya-Güzelsu-Gedikpınar karayolu Güroymak ilçe sınırına kadar.

(C); Doğusu: Ahlat-Adilcevaz ilçe sınırı, Kuzeyi: Ahlat-Adilcevaz-Muş sınırlarının birleştiği noktadan Ahlat-Malazgirt karayoluna kadar, Batısı: Malazgirt-Ahlat karayolu devamı Saka Köyü yol ayrımına kadar, Güneyi: Ahlat-Adilcevaz ilçe sınırından Saka Köyü’ne kadar olan Van Gölü kıyı şeridi.

7- Hizan İlçesi; Hizan İlçesi mülki sınırlarını kapsayan sahanın tamamı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bitlis-Adilcevaz Süphandağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2274
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Re: MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Pzr 10. Ağu 2008, 15:40

14-BOLU:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Göynük İlçesi; Kuzeyi: Kırkharman Sırtı’ndan, Yağan Deresi’ne takiple, Değirmenözü Yaylası’na, Doğusu: Sarı Tepe’den, Kasapçukuru Tepe’ye, oradan Kırkharman Sırtı’na, Güneyi: Kadıoğlu Tepesi’nden, Sındıralık Mevkii’ni takiple Değirmenözü Köyü’ne, oradan Kapaklık Sırtı’nı takiben Sarı Tepe’ye, Batısı: Değirmenözü Yaylası’ndan Kırmızı Tepe’ye, oradan Kadıoğlu Tepesi’ne.

2- Gerede İlçesi; Doğusu: Geyikgölü Tepe’den yol boyunca Çelebioğlu Yaylası’na, Kantarağdı Mevkii’nden yol boyunca Erenler Tepe’ye, yolu takiben Demirciler Yaylası’na, Mangallar Yaylası, Uluçayır Mevkii’ne, Kuzeyi: Yeniçağ-Mengen karayolu, Çapakdere boyunca, Çatıdereye, Sağırağıldere boyunca Bozarmut Yaylası’na, Bozarmut Sırtı, Binektaşı Sırtı’nı takiben Geyikgölü Tepe’ye, Batısı: Yeniçağa-Mengen karayolu, Güneyi: Gerede İlçesi’nden Bolu’ya devam eden D100 karayolu boyunca Yeniçağa-Mengen yol ayrımına kadar.

3- Mudurnu İlçesi; Doğusu: Aputlukaş Tepe, Şahinkaya Tepe, Alıçlıkaş Tepe, Çalbaşı Tepe, Tekirler Köyü, Kuzeyi: Öküzovası Mevkii, Ortaburun Tepe, Pürenli Yaylası, Mancar Sırtı, Gökçukur Sırtı, Sarıgöl Mevkii, Erenler Tepe, Batısı: Öküzova Yaylası, Sarıdere Tepe, Cehennemdere, Çamyurdudere, Çamyurdu Köyü, Güneyi: Yeğendere Köyü, Ortaköy, Karacasu, Ilıca, Bekdemirler, Akçaalan, Çamyurdu.

4- Seben İlçesi; Doğusu: Bolu Kıbrıscık karayolu, Tazılar Köyü yolunu takiben, Yuva Köyü, yolu takiben Çeltikdere Köyü, Kuzeyi: Bolu-Seben, Bolu-Kıbrıscık karayollarının birleştiği Ayıseki Köprüsü, Batısı: Aladağı Çayı boyunca, Bolu-Seben karayolu, Ayıseki Köprüsü, Güneyi: Çeltikdere Köyü, Çeltikdere Köprüsü, Çatak Köprüsü.

5- Kıbrısçık İlçesi; Doğusu: Kıbrısçık İlçesi, Kıbrısçık Yolu, Taşlık Köyü, Kuzeyi: Kılkara Köyü, Karaköy, Kökez, Bölücekkaya, Batısı: Dokumacılar Köyü, Uluçay, Dibeközü Dere, Alaşar Sırtı, Kılkara, Güneyi: Taşlık Köyü, Geriş Tepe, Dokumacılar Köyü.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Merkez-Sazakiçi Örnek Avlağı: Doğusu: Hasannallar Mahallesi, Hazmaköy Mahallesi, Mutatlar Mahallesi, Harmancık Tepe, Kuzeyi: Çaysuyu Deresi, Civcivler Mahallesi, İslamlar Mahallesi, Erenler tepesi, Çamlık Tepe, Köygözüken Tepe, Küçükkuzu Yaylası Mahallesi, Batısı: Kocasu Çayı, Muradin Dağı, Bakacak Tepesi, Güneyi: Karamanlar, Ulumescit Köyleri, Sığındı Mahallesi, Yanık Dağı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

Mengen-Kayabükü Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Sakarat Tepe, Orman yolu, Sabandemiri Tepe, Ahlatlıyayla Tepe, Doğusu: Ahlatlıyayla Tepe, Tavşanbaşı Tepe, Sarıkayalar Tepe, Kocakışla Sırtı, Güneyi: Kocakışla sırtı, Yellice Tepe, Kızgın Tepe, Gavurharmanı Tepe, Aktaş Dere, Batısı: Aktaş Dere, Topuçkaya Dere, Karadikenli Sırtı, Gergenli Sırtı, Orman Yolu, Sakarat Tepe.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bolu Göynük Kapıormanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Bolu Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Bolu-Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

15-BURDUR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez-Ağlasun İlçesi; Doğusu: Ağlasun merkezden Kibrit köyüne giden yol, Kuzeyi: Burdur-Antalya karayolunun Ağlasun kavşağından itibaren Ağlasun merkezine kadar olan yol, Batısı: Burdur-Antalya karayolunun Ağlasun kavşağından itibaren, Antalya istikametinde Kartalpınar yol kavşağına kadar olan yol, Güneyi: Burdur-Antalya karayolunun Kartalpınar yol kavşağıdan Kibrit Köyüne kadar olan yol.

2- Merkez İlçesi; Doğusu: Burdur-Tefenni karayolunun Alay komutanlığı arazi sınırının bittiği yerden Yumru Tepeye giden yol, Kuzeyi: Burdur-Tefenni karayolunun Alay komutanlığı arazi sınırının bittiği yerden Çendik Köyü yol kavşağına kadar olan yol, Batısı: Burdur-Tefenni karayolunun Çendik Köyü yol kavşağından Kelhöyük tepeye kadar, Güneyi: Yumru tepeden, Deveboynu tepesi, Davulhöyük tepe, Kocakapış tepe ve takiben Kelhöyük tepe.

3- Yeşilova İlçesi; Doğusu: Kavak-Işıklar yolunun, Orhanlı-Yeşilova yolu ile kesiştiği noktadan takiben Taşpınar, Bayındır, A.Kırlı yolundan Çaltı’ya giden yolun Denizli mülki hududuna kadar olan yol, Kuzeyi: Çaltı yolu ile Hayriye yolu arasında kalan Denizli mülki hududu, Batısı: Yeşilova-Kayadibi-Doğanbaba yolunun Denizli hududuna kadar olan bölümü, Güneyi: Kavak-Işıklar köy yolunun Doğanbaba-Kayadibi köy yolunu kestiği kavşak.

4- Karamanlı-Yeşilova İlçesi; Doğusu: Karamanlı-Yeşilova karayolunun Dereköy yol kavşağından, Çaltepe yol kavşağına kadar olan bölümü, Kuzeyi: Karamanlı-Yeşilova karayolunun Çaltepe yol kavşağından Çaltepeye kadar olan yol, Batısı: Çaltepe-Dereköy yolu, Güneyi: Dereköy yolundan Karamanlı-Yeşilova karayolunun Dereköy yol kavşağına kadar olan yol.

5- Çavdır İlçesi; Doğusu: Çavdır merkezden Kozağaç’a kadar olan yol, Kuzeyi: Çavdır merkezden Uylupınar yoluna dönen viraja kadar, Batısı: Uylupınar virajından takiben Uylupınar, Hisarardı yolundan Kozağaç yoluna dönen viraja kadar olan yol, Güneyi: Kozağacı’ndan Hisarardı’na giden yol.

6- Bucak İlçesi; Doğusu: Burdur-Antalya karayolunun Karapınar köy yolu kavşağından Karapınar, Gündoğdu yolunu takiben Karaot yolu kavşağından Antalya il sınırına kadar, Kuzeyi: Burdur-Antalya Karayolu-Karapınar köy yolu kavşağı, Batısı: Burdur-Antalya karayolunun Karapınar köy yolu kavşağından Antalya karayolu istikametinde Antalya ili sınırına kadar, Güneyi: Antalya il sınırı.

7- Gölhisar İlçesi; Doğusu: İbecik Köyünden, Yeşildere-Denzili Çameli’ne giden yol, Kuzeyi: Denizli mülki hududu, Batısı: Denizli mülki hududu, Güneyi: İbecik-Elmalıyurt yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Tefenni-Tefenni Yaylası Örnek Avlağı: Doğusu: Tefenni Yaylası-Manastır Tepesi Orman Bekçi kulübesine giden yol, Elmalıyayla Deresini takiben Kızılyalım deresi, Tefenni Yaylasından yolu takiben Ayazlar Tepesi-Tilkialan Tepesi, Tatlısubaşı Tepesi, Çukurçam Tepesi, Keşlikyer Tepesinden Sırtı takiben güneye doğru Oluklu deresine, Çolak Sırtından Sarımeşe tepesine ve Pirencik Tepesi, Batısı: Eğrek Tepesinden güneye doğru Karlık Tepe, Kocadağ sırtı, Beşiktası tepesinden Acıpayam-Çavdır karayoluna inildi, Asfaltı takiben Çavdır Merkeze kadar olan yol, Kuzeyi: Kuruoluk sırtını takiben Karaçakıl Tepesijkizce tepesi, Tarlaca, Deve gerisi, Elmacıalan, Güneyi: Burdur-Çavdır Karayolu ve Çavdır-Acıpayam Karayolu,

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1-Burdur-Burdur Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2-Burdur-Karataş Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

16-BURSA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- İnegöl İlçesi; Doğusu: Tahtaköprü’den İnegöl istikametini takiben Ankara yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Ankara asfaltını takiben Alibeyköy yol ayrımına kadar, Batısı: Ankara asfaltı-Alibeyköy yol ayrımından Muratbey-Hayriye-Saadet köy yolları, Güneyi: Saadet-Mesruriye-Tahtaköprü hattı.

2- İznik İlçesi (A); Doğusu: İznik-Şerefiye-Kızılköy yolu, Kuzeyi: İznik İlçesi, Batısı: İznik-Yenişehir asfaltı, Güneyi: Yenişehir ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Dede Deresi-Karasu Deresi, Kuzeyi: Dede Deresi-Sarıağıl-Süleymaniye köy yolu, Batısı: Orhaniye-Sarıağıl köy yolu, Güneyi: Orhaniye-Tacir köy yolu.

3- Harmancık İlçesi; Doğusu: Başalantepe-Kocapınar Deresi’nin batısı Harmancık-Orhaneli asfaltının batısı, Kuzeyi: Orhaneli asfaltı-ilçe sınırı, Dedebali-Gedikler köy yoluna kadar, Batısı: Dedebali-Gedikler köy yolundan ilçe sınırına kadar, Güneyi: Harmancık-Orhaneli yolayrımından Dedebali Köyü’ne kadar Dursunbey karayolu.

4- Keles İlçesi; Doğusu: Keles-Bursa karayolu (Keles Mülki hudutlarındaki), Kuzeyi: Keles-Bursa asfaltı. Seferiışıklar Köyü sınırı, Batısı: Belenören sınırı Kocasu-Firoz-Orhaneli ilçe sınırı, Güneyi: Keles-Alpagut-Akçapınar-Belenören köy yolu.

5- Mustafakemalpaşa ilçesi (A); Doğusu: Fadıllı-Ayva köy yolu, Kuzeyi: Onaç-Fadıllı köy yolu, Batısı: Onaç-Doğanalan köy yolu, Güneyi: Doğanlan-Ayva köy yolu.

(B); Doğusu: Büyükorhan ilçe sınırı, Kuzeyi: Devecikonağı-Aşağıbali köy yolu, Batısı: Karaçamlık Deresi, Güneyi: Devecikonağı-Alacahat-Hacıahmet yolu.

(C); Doğusu: Üçkurnalıdan Kavaklı Beldesi’ne giden yol, Kuzeyi: Beşiktaş Ormanı, Kalburlu Çeşme’den başlayan Karacabey Tarım İşletmeleri arazisinden Yumurcaklı Köyü’ne kadar giden arazi yolu, Batısı: Ocaklı-Yumurcaklı arasındaki asfalt yol, Güneyi: Ocaklı-Derecik Köyleri’ni birleştiren asfalt yol.

(D); Doğusu: Söğütaalan-Değirmenderesi’ni takiple Kabulbaba Köyü-Güller Köyü asfaltına çıkan stabilize orman yolu, Kuzeyi: Demirali-Alaseyit-Kadirçeşme-Söğütalan Köyleri’ne giden asfalt yol, Batısı: Demirali-Çördük-Üçbeyli Köyleri’nin ziraat arazilerinin bittiği ormanlık alanların başladığı hat, Güneyi: Keltaş-Kapaklıoluk-Güller Köyleri’ni Değirmendere’ye birleştiren asfalt yol.

6- Büyükorhan İlçesi; Doğusu: Balıkesir il sınırından takiple Alutça-Akçasaz köy yolu, Kuzeyi: Akçasaz-Tekerler-Çökeme köy yollarını takiple Tirebeyler İstasyonu, Batısı: Pirebeyler İstasyonu Balıkesir il sınırı, Güneyi: Balıkesir il sınırı.

7- Yenişehir İlçesi; Doğusu: Yenişehir-Bilecik il sınırı, Kuzeyi: İlçe mülki sınırları, Batısı: Yenişehir-Kozdere-Beypınar yolu, Güneyi: Yenişehir-Bilecik yolunu takiben Bilecik il sınırı.

8- Kestel İlçesi; Doğusu: Kestel İlçesi-Ağlaşan Köyü yol ayrımı ile Değirmendere-Barakfaki yolu ayrımı arasında kalan ekili ormanlık ve dağlık arazi, Kuzeyi: Fındıcak Deresi-Mağaralar Mevkii’nin kuzeyini takiben Osmangazi İlçesi Seçköy Köyü ve Avdancık Köyü hudutları, Batısı: Osmangazi İlçesi, İsmetiye Mahallesi ile Kazıklı Köyü sınırı, Güneyi: Kazıklı-İğdir-Karahıdır-Barakfaki köy yolu.

9- Orhangazi İlçesi; Doğusu: Yalova asfaltı, Kuzeyi: Sazlıdere (Yalova il sınırı), Batısı: Orhangazi-Hamzalı Köyü asfalt yolunu takiben Güney Köy sınırı, Güneyi: Hamzalı asfaltının Orhangazi sınırı.

10- Orhaneli İlçesi; Doğusu: Gazioluk-Gümüşpınar köy yolu hattı, Kuzeyi: Kocasu Deresi, Batısı: Termik Santrali-Ilgara Deresi, Güneyi: Serçeler-Gazioluk köy yolu hattı.

11- Osmangazi-Yıldırım İlçesi; Doğusu: Kestel İlçesi mülki sınırı, Kuzeyi: Bursa-Ankara asfaltı, Batısı: Bursa-Yiğitali-Hüseyinalan-Mürseller yolu, Güneyi: Mürseller-Kirazlı-Uludağ yolu, Uludağ Milli Parkı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Orhaneli İlçesi; Doğusu: Çatalca Tepe-Başpınar Sırtı-Karbastı Sırtı-Kızılkaş Sırtı-Belenkabaca Sırtı-Karacakaya Sırtı, Kuzeyi: Karakova Deresi-Petmezciyolu Sırtı-Çamlık Deresi, Batısı: Orhaneli-Bursa yolu asfaltı, Güneyi: Kocasu Çayı-Orhaneli-Bursa asfaltı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bursa Karacabey Karadağı-Ovakorusu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

17-ÇANAKKALE:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Karacalar’dan başlayıp, Çanakkale-Çan karayolunda sona eren köy yolu, Kuzeyi: F.Çakmak-Bodurlar-Karacalar köy yolu, Batısı: F.Çakmak’tan başlayıp, Çanakkale-Çan karayolunda sona eren köy yolu, Güneyi: Çanakkale-Çan karayolu.

(B); Denizgöründü ve Sahiller Köyleri ile Gürecik ve Kayışlar Mahalleleri çevresindeki özel mülkiyete konu tarım arazilerinde avlanmak yasaktır.

2- Ayvacık İlçesi; Doğusu: Sazlı’dan başlayıp Ege Denizi’nde sona eren köy yolu, Kuzeyi: Gülpınar-Kocaköy-Bademli-Koyunevi-Balabanlı-Bektaş-Korubaşı-Behram-Büyükhusun Kozlu-Sazlı köy yolu, Batısı: Gülpınar-Babakale köy yolu, Güneyi: Ege Denizi.

3- Bayramiç İlçesi; Doğusu: Bayramiç-Çan ilçe sınırı, Kuzeyi: Bayramiç-Çan karayolundan Çan ilçe sınırı, Batısı: Bayramiç-Çan Karayolundan Çan ilçe sınırı, Güneyi: Bayramiç ilçe merkezinden başlayarak, Bayramiç-Çan ilçe sınırında sona eren Karaköy köy yolu.

4- Biga İlçesi; Doğusu: Biga-Gönen karayolunun Hacıköy kavşağından başlayıp Biga-Yenice ilçe sınırında sona eren Hacıköy-Yolindi köy yolu, Kuzeyi: Biga-Gönen karayolu, Batısı: Biga-Çan karayolu, Güneyi: Biga-Çan ve Biga-Yenice ilçe sınırları.

5- Bozcaada İlçesi; Doğusu: İlçe merkezi, Kuzeyi: Ege Denizi, Batısı: Kocadere-Azmak, Güneyi: Çayır yolu

6- Çan İlçesi; Doğusu: Etili-Göle köy yolu, Kuzeyi: Bayramiç-Çan karayolu, Batısı: Çan-Bayramiç ilçe sınırı, Güneyi: Göle’den başlayıp, Çan-Bayramiç ilçe sınırında sona eren Dereoba-Halilağa köy yolu.

7- Ezine İlçesi; Doğusu: Ezine-Bayramiç ilçe sınırı, Kuzeyi: Ezine-Bayramiç karayolundan Bayramiç ilçe sınırı, Batısı: Ezine-Ayvacık karayolu, Güneyi: Ezine-Ayvacık ilçe sınırı.

8- Gelibolu İlçesi (A); Doğusu: Çanakkale-İstanbul karayolu, Kuzeyi: Çanakkale-İstanbul karayolu, Adilhan yol kavşağından başlayıp, Çanakkale-Edirne il sınırında sona eren Adilhan-Sazlı (Edirne) köy yolu, Batısı: Saroz Körfezi, Güneyi: Çanakkale-İstanbul karayolu.

(B); Doğusu: Değirmendüzü’nden Saroz Körfezi’ne inen yol, Kuzeyi: Saroz Körfezi, Batısı: Karainebeyli’den Saroz Körfezi’ne inen yol, Güneyi: Değirmendüzü-Tayfur-Karainebeyli köy yolu.

9- Gökçeada İlçesi (A); Doğusu: Kahve (Kafene) Tepe-Yaprak (Kedrot) Tepe-Karadoğan (Kastro/Kale) Tepe-Kamar Deresi, Kuzeyi: Ege Denizi, Batısı: Dereköy’den adanın kuzeyine giden ve Marmara Koyu’nda sona eren asfalt/stabilize yol, Güneyi: İlçe Merkezi-Dereköy kara yolu.

(B); Doğusu: Ege Denizi, Kuzeyi: Ege Denizi, Batısı: İlçe merkezi-Kaleköy kara yolu, Güneyi: Kuzu Limanı-ilçe merkezi kara yolu.

10- Lapseki İlçesi; Doğusu: Dumanlı-Kırcalar-Karamusalar-Yaylalar-Balcılar Köy yolu, Kuzeyi: Şahinli-Çamyurt-Dumanlı Köy yolu, Batısı: Çanakkale/Lapseki karayolu-Gökköy kavşağından başlayıp Şahinlide sona eren Gökköy-İlyasköy-Şahinli köy yolu, Güneyi: Balcılar-Hacıgelen-Umurbey köy yolu.

11- Yenice İlçesi; Doğusu: Sarıçayır-Soğucak-Gedikoba-Karaköy köy yolu, Kuzeyi: Sarıçayır-Karadoru köy yolu, Batısı: Nevruz-Bekten-Sofular-Karadoru köy yolu, Güneyi: Karaköy-Çakırköy-Çakıroba-Nevruz köy yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Kalkım Yaban Domuzu Örnek Avlağı; Doğusu: Tembelandız Tepe’nin yanından başlayıp, güney istikameti boyunca uzanan orman yolu, Meşeliyatak Dere, güney istikameti boyunca orman yolu, Mürsel Sırtı, Kızılçıkgediği Tepe, Küçükkabaktaş Sırtı, Kovanlık Dere, Çatmalı Kestane Tepe, Elma Tepe, Yemşen Tepe, Çaylıtaş Tepe, Kuzeyi: Karagöl alanı yanından başlayan ve doğu istikameti boyunca uzanan orman yolu, Fındık Yayla alanı, Kestane Gediği ve Elma Gediği Mevkileri, Tembelandız Tepe, Batısı: Şahmelek Tepe, Sakarbaşı Tepe, Dombayırı Tepe, Tavşanoynağı Tepe, kuzeybatı istikameti boyunca uzanan ve Kara Göl alanına çıkan orman yolu, Güneyi: Çaylıtaş Tepe, Kapı Tepe, Atkayası Tepe, Kıryayladede Tepe, Buğdaylı Tepe, Derin Gedik Tepe, Genger Tepe, Kabaca Tepe, Davutdede Tepe, Şahmelek Tepe.

2- Gökçeada Keklik Örnek Avlağı; Doğusu: Ege Denizi, Kuzeyi: Kuzu Limanı’ndan başlayıp takiben ilçe merkezine, oradan Zeytinli Göleti’nin kenarından Şahinkaya Mahallesi ve Dereköy’e giden asfalt yol, Dereköy’den devamla adanın kuzeyine giden ve Marmaros Koyu’nda sona eren asfalt/stabilize yol, Batısı: Ege Denizi, Güneyi: Ege Denizi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Gökçeada Yaban Hayvanı (Sülün) Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kaleköy-ilçe merkezi karayolu, Kuzeyi: Kaşlıca (Almanavra) Tepe-Ege Denizi-Kaleköy, Batısı: Kamar Deresi-Karadoğan (Kastro/Kale) Tepe-Yaprak (Kedrot) Tepe-Kahve (Kafene) Tepeleri, Güneyi: İlçe merkezi-Dereköy karayolu.

2- Gelibolu/Ocaklı-Yeniköy Yaban Hayvanı (Keklik) Yerleştirme Sahası; Doğusu: Ocaklı Köyü’nden başlayıp, kuzey istikameti boyunca uzanan ve Saroz Körfezi’ne inen sırt, Kuzeyi: Saroz Körfezi, Batısı: Yeniköy’den başlayıp, kuzey istikameti boyunca uzanan sırt/yol, devamla Saroz Körfezi’ne inen Kurudere, Güneyi: Ocaklı-Yeniköy köy yolu.

3- Çan/Üvezdere-Kadılar Yaban Hayvanı (Keklik) Yerleştirme Sahası; Doğusu: Üzerinde Sivri Tepe ve Ahır Tepe’nin bulunduğu Adalar Sırtı, Kuzeyi: Üvezdere’nin başından başlayıp, Sivritepe’de sona eren sırt, Batısı: Üzerinde Çarlı Tepe’nin bulunduğu sırt, Güneyi: Daraçatı Dere’den başlayıp, Kozluk Tepe’ye, oradan Arapkuyu Tepe’ye ve Sarıkaya Sırtı’na devam eden hat.

18-ÇANKIRI:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Çankırı-Ankara karayolu-Eldivan kavşağı-Çankırı-Çankırı, Korgun karayolu-Ayan kavşağı-Ayan-A.Çavuş-Y.Çavuş-Dereçatı yolu, Başeğmez kavşağı, Kuzeyi: Dereçatı yolu, Başeğmez kavşağı-Başeğmez-Ahlat-İkiçam, Kuyupınar yol kavşağı, Batısı: İkiçam, Kuyupınar yol kavşağı-İkiçam-Akçavakıf-Korgun-Çankırı ilçe sınırı-Eldivan, Çankırı ilçe sınırı-Çankırı, Eldivan yolu, Güneybatısı: Çankırı, Eldivan yolu-A.Yanlar-Çankırı, Ankara karayolu Eldivan kavşağı.

(B); Doğusu: Alıca, Y.Alagöz yolu, Çankırı, Kızılırmak ilçe sınırı-Çankırı, Kızılırmak yolu, Kuzeyi: Çankırı, Kızılırmak yolu-Bozkır-Dedeköy-Çankırı, Kızılırmak yolu Karadayı kavşağı, Batısı: Çankırı, Kızılırmak yolu, Karadayı kavşağı-Karadayı, Güneyi: Karadayı-Alıca, Y.Alagöz yolu, Çankırı, Kızılırmak ilçe sınırı.

2- Atkaracalar İlçesi; Doğusu: Kurşunlu, Atkaracalar karayolu, Eyüpözü kavşağı-Eyüpözü kavşağı, Üçgazi yolu-Atkaracalar, Bayramören ilçe sınırı, Kuzeyi: Atkaracalar, Bayramören ilçe sınır, Batısı: Atkaracalar, Bayramören ilçe sınırı-Kurşunlu, Çerkeş karayolu, Güneyi: Kurşunlu, Çerkeş karayolu-Atkaracalar-Kurşunlu, Atkaracalar karayolu, Eyüpözü Kavşağı.

3- Bayramören İlçesi; Doğusu: Yurtpınar-Dolaşlar-Sarıkaya-Harmancık-Yaylatepesi, Kuzeyi: Yaylatepesi-Çayırcık-Kavak-İncekaya-Kastamonu il sınırı, Batısı: Kastamonu il sınırı-Bayramören, Çerkeş ilçe sınırı-Üçgazi, Dodurga yolu, Güneyi: Üçgazi, Dodurga yolu-Üçgazi-Yazıören-Erenler-Yurtpınar.

4- Çerkeş İlçesi (A); Doğusu: Çerkeş, Atkaracalar karayolu-Çerkeş, Atkaracalar ilçe sınırı-Çerkeş, Bayramören ilçe sınırı, Kuzeyi: Çerkeş, Karabük ilçe sınırı-Çakmak, Karaşar yolu kavşağı-Çakmak, Karaşar yolu-Uluköy kavşağı, Batısı: Uluköy kavşağı-Uluköy-Kabak-Gelikovacık-Çerkeş, Güneyi: Çerkeş, Atkaracalar karayolu-Çerkeş, Atkaracalar ilçe sınırı.

(B); GüneyDoğusu: Çerkeş-Kızılcahamam ilçe sınırı, Kızılcahamam-Çerkeş yolu, Ağaca-Karga-Turbaşı-Çerkeş, Kuzeyi: Çerkeş-E80 devlet karayolu, Çankırı il sınırı, Batısı: Çankırı il sınırı, Güneyi: Çerkeş-Çankırı il sınırı, Kızılcahamam-Çerkeş yolu.

5- Eldivan İlçesi; Doğusu: Gölezkayı-Oğlaklı-A.Yanlar-Eldivan, Çankırı Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Eldivan, Korgun ilçe sınırı-Şabanözü, Maruf yolu, Batısı: Şabanözü, Maruf yolu-Eldivan, Şabanözü ilçe sınırı-Mart, Eldivan yolu, Güneyi: Mart, Eldivan yolu-Mart, Eldivan yolu-Gölezkayı kavşağı-Gölezkayı.

6- Ilgaz İlçesi (A); Doğusu: Ilgaz-Kastamonu yolu, Kazancı-Mülayim-Yenice-Milli Park sınırı-Ilgaz, Kastamonu il sınırı, Kuzeyi: Ilgaz, Kastamonu il sınırı, Batısı: Ilgaz, Kurşunlu ilçe sınırı-Sarıalan, Alıç yolu, Güneyi: Sarıalan, Alıç ara yolu-Alıç-Okçular kavşağı-Okçular-Bozan-Serçeler-Eksik-Ilgaz Kastamonu yolu, Kazancı.

(B); KuzeyDoğusu: Ilgaz, Kurşunlu karayolu, Yaylaören kavşağı-Yaylaören-Eskice-Güney-Aşıklar-Kayı kavşağı, Kuzeyi: Kayı kavşağı-İkikavak, Batısı: İkikavak-Yeşildumlupınar-Söğütcük-Yenicebucura-Ilgaz, Kurşunlu karayolu, Güneyi: Yenicebucura, Ilgaz, Kurşunlu karayolu kavşağı-Ilgaz, Kurşunlu karayolu, Yaylaören kavşağı.

7- Kızılırmak İlçesi (A); Doğusu: Cacıklar-Kızılırmak, Çorum Bayat ilçe sınırı-Çankırı, Çorum karayolu, Kuzeybatısı: Çankırı-Çorum karayolu-Karaömer kavşağı-Boyacıoğlu, Batısı: Boyacıoğlu-Karamürsel-Sakarca, GüneyDoğusu: Sakarca-Cacıklar.

(B); GüneyDoğusu: Çankırı-Kızılırmak yolu A.Alagöz Kavşağı-Alagöz-Büyükbahçeli-Karadibek, Çankırı-Çorum karayolu kavşağı, Kuzeyi: Karadibek, Çankırı-Çorum karayolu kavşağı-Yeniyapan-A.Ovacık kavşağı-Çankırı, Kızılırmak, Çorum kavşağı, Bozkır-Kızılırmak, Çankırı Merkez ilçe sınırı, Batısı: Kızılırmak, Çankırı Merkez ilçe sınırı-Aluca, Y.Alagöz yolu, Güneyi: Aluca, Y.Alagöz yolu-Y.Alagöz-Çankırı Kızılırmak yolu, A.Alagöz Kavşağı.

8- Korgun İlçesi; Doğusu: Korgun, Çankırı, Merkez ilçe sınırı-Çankırı, Korgun yolu, Akçavakıf kavşağı-Akçavakıf-Korgun, Çankırı ilçe sınırı-eski Ilgaz yolu, Ahlat kavşağı, Kuzeybatısı: Eski Ilgaz yolu, Ahlat kavşağı-İkiçam-Korgun-Bugay-Yolkaya-Maruf-Maruf, Şabanözü yolu-Korgun, Eldivan ilçe sınırı, Güneyi: Korgun, Eldivan ilçe sınırı-Korgun, Çankırı Merkez ilçe sınırı.

9- Kurşunlu İlçesi (A); GüneyDoğusu: Sancar, Dumanlı yolu, Kurşunlu, Orta ilçe sınırı-Dumanlı-Taşkaracalar-Kapaklı-Köpürlü-İğdir, Dağören kavşağı, Kuzeybatısı: Köpürlü, İğdir, Dağören kavşağı-Dağören-Kurşunlu, Orta ilçe sınırı, Güneybatısı: Kurşunlu, Orta ilçe sınırı-Sancar, Dumanlı yolu, Kurşunlu, Orta ilçe sınırı.

(B); GüneyDoğusu: Kurşunlu-Hacımuslu-Çırdak, Kuzeybatısı: Çırdak-Çaylıca-Çatkese, Güneybatısı: Çatkese-Kurşunlu.

(C); Doğusu: Kurşunlu, Ilgaz ilçe sınırı, Kuzeyi: Kurşunlu, Kastamonu il sınırı, Batısı: Kurşunlu, Bayramören ilçe sınırı, Güneyi: Sarıalan, Belenli yolundan Bayramören ilçe sınırı-Sarıalan-Kurşunlu, Ilgaz ilçe sınırı.

10- Orta İlçesi; GüneyDoğusu: Orta, Kızılcahamam ilçe sınırı-Elmalık-Höyük-Sancar-Doğanlar-Dumanlı, Kurşunlu ilçe sınırı, Kuzeyi: Orta, Kurşunlu ilçe sınırı-Kurşunlu, Orta yolu, Kuzeybatısı: Kurşunlu, Orta yolu-Sakaeli-Kırsakal-Orta-Yaylakent-Kayılar-Özlü, Orta-Kızılcahamam ilçe sınırı, Güneyi: Orta-Kızılcahamam ilçe sınırı.

11- Şabanözü İlçesi; Doğusu: Şabanözü, Çankırı il sınırı-Mart, Hisarcık yolu, Eldivan kavşağı-Şabanözü, Eldivan ilçe sınırı-Şabanözü, Maruf yolu, Kuzeybatısı: Şabanözü, Maruf yolu-Gürpınar-Şabanözü-Şabanözü, Çankırı yolu, Bakırlı kavşağı, Batısı: Şabanözü, Çankırı yolu, Bakırlı kavşağı-Bakırlı-Karakoçaş, Hisarcık yolu-Şabanözü, Çankırı il sınırı, Güneyi: Şabanözü, Çankırı il sınırı.

12- Yapraklı İlçesi (A); Doğusu: Yapraklı, Çankırı Merkez ilçe sınırı, İncik, Ovacık yolu-Yapraklı, (Çorum) Bayat ilçe sınırı, Kuzeybatısı: Yapraklı, (Kastamonu) Tosya ilçe sınırı-Yüklü Tosya yolu, Güneybatısı: Yüklü Tosya yolu-Kullar kavşağı-Kullar-Yamaçbağı-Gürmeç-Yapraklı, Çankırı Merkez ilçe sınırı, Gürmeç, Beşdut yolu, Güneyi: Yapraklı, Çankırı ilçe sınırı, Gürmeç, Beşdut yolu-Çankırı ilçe sınırı, İncik, Ovacık yolu.

(B); Doğusu: Çankırı, Yapraklı, Yüklü kavşağı-Sazcağız-Buluca-Yapraklı, Kuzeybatısı: Yapraklı-Karacaözü-Buğay-Balıbıdık, Yakadere yolu, Güneybatısı: Balıbıdık, Yakadere yolu-Balıbıdık-Çankırı, Yapraklı yolu, Balıbıdık kavşağı, Güneyi: Çankırı, Yapraklı yolu, Balıbıdık kavşağı-Çankırı, Yapraklı, Yüklü kavşağı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Yapraklı Örnek Avlağı; Doğusu: Yapraklı İlçesi, Çömezin Pınar, UIucaktepe, Mustafanındağı Tepe, orman yangın gözetleme kulesi, Kuzeyi: Çandak Dere, Sallabaşkayası Dere, Batısı: Karanlık Dere, Handırıl Deresi, Alacuk Sırtı, Cenin Tepe, Güneyi: Cenin Tepe, Sarıçamlar Mevkii, Sulugöz Tepe, Taşkestik Sırtı, Bağların Kaş, Asmanın Sırtı, Yamaçbağın Dere.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Eldivan İlçesi; Doğusu: Çiftlik Köy-Akçalı yolu, Kuzeyi: Akçalı-Çukuröz-Kamış yolu, Batısı: Eski Şabanözü yolu-Çukuröz-Kamış yoluna bağlayan ara yol, Güneyi: Eski Şabanözü yolu.

2- Şabanözü İlçesi; Doğusu: Şabanözü-Çubuk ilçe sınırı, Şabanözü-Çubuk karayolu, Bulgurcu ve Şabanözü, Kuzeyi: Şabanözü-Karaören-Bulduk-Orta ilçe karayolu, Batısı: Orta ilçe sınırı, Güneyi: Çubuk ilçe sınırı, Şabanözü-Çubuk karayolu.

3- Ilgaz İlçesi; Doğusu: Çeltikbaşı-Ilgaz, Tosya ilçe sınırı-Ilgaz Milli Parkı, Kuzeyi: Ilgaz Milli Parkı-Çomar-Yenice, Ilgaz Kastamonu karayolu kavşağı, Batısı: Yenice, Ilgaz Kastamonu karayolu kavşağı-Mülayım-Kazancı-Onaç-Musa-Ilgaz Dörtyol, Güneyi: Ilgaz dört yol-Ilgaz, Tosya karayolu-Çeltikbaşı.

19-ÇORUM:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Çorum-Ortaköy karayolu, Kuzeyi: Çorum-Ankara karayolu, Batısı: Çorum-Ankara karayolu, Güneyi: Sazdeğirmeni-Tahrankozlusu-Tahran-Burunköy-Abdalata-Boğabağı-Güveçli-Saray köy yolu.

(B); Doğusu: Çorum-Kultak-Güney Köyü’nden Samsun karayoluna, Kuzeyi: Kultak-Hızırdede-Gemet köy yolu, Batısı: Çorum-Kuruçay-Gemet köy yolu, Güneyi: Çorum-Samsun karayolu.

(C); Kuzeyi: Mecidiyekavak, Bektaşoğlu, Sırıklı köy yolu, Güneyi: Kınık, Kınıkdeliler, Kireçocağı köy yolu, Doğusu: Kınık, Bektaşoğlu köy yolu, Batısı: Kireçocağı, Mecidiyekavak köy yolu.

2- Alaca İlçesi; Doğusu: Alaca-Çorum karayolu, Kuzeyi: Alaca-Sungurlu ilçe sınırı, Batısı: Alaca-Çorum Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Alaca-Sungurlu karayolu.

3- Boğazkale İlçesi; Doğusu: Yozgat il sınırı, Kuzeyi: Boğazkale-Yozgat karayolu, Batısı: Boğazkale-Karakeçili-Y.Fındıklı köy yolu, Güneyi: Yozgat il sınırı.

4- Bayat İlçesi; Doğusu: Bayat-İskilip karayolu, Kuzeyi: Bayat-Beydili köy yolu, Batısı: Köpüklü-Barak-Beydili köy yolu, Güneyi: İskilip-Çankırı karayolu.

5- Dodurga İlçesi; Doğusu: Dodurga-Laçin ilçe sınırı, Kuzeyi: Dodurga-Laçin karayolu, Batısı: Dodurga-İskilip karayolu, Güneyi: Yeniköy-Ayva-Mehmetdede köy yolu.

6- Kargı İlçesi (A); Doğusu: Gölköy-Örencik köy yolu, Kuzeyi: Uzunyurt-Gölköy köy yolu, Batısı: Kargı-Sinop yolundan Karaboya-Uzunyurt köy yolu, Güneyi: Kargı-Sinop karayolu.

(B); Doğusu: Kargı-İstanbul yolundan Günyazı Köyü’ne giden yol, Kuzeyi: Kabakcı-Günyazı köy yolu, Batısı: Kargı-İstanbul yolundan Arık-Kabakcı Köyü’ne giden yol, Güneyi: Kargı-İstanbul yolu.

7- İskilip İlçesi; Doğusu: İskilip-Dodurga, İskilip-Oğuzlar ve İskilip-Çorum Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: İskilip-Kargı ve İskilip-Osmancık ilçe sınırı, Batısı: İskilip-Kastamonu il sınırı, Güneyi: Çorum-İskilip-Tosya karayolu.

8- Mecitözü İlçesi; Doğusu: Mecitözü-Merzifon karayolu, Kuzeyi: Amasya il sınırı, Batısı: Meçitözü-Çorum Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Çorum-Mecitözü karayolu.

9- Ortaköy İlçesi; Doğusu: Cevizli-Kavakalan-Ortaköy-Esentepe-Y.Kuyucak köy yolu, Kuzeyi: Ortaköy-Çorum Merkez ilçe sınırı, Batısı: Ortaköy-Alaca ilçe sınırı, Güneyi: Ortaköy-Yozgat il Sınırı.

10- Osmancık İlçesi (A); Doğusu: Osmancık-Amasya il sınırı, Kuzeyi: Osmancık-G.Hacıköy karayolu, Batısı: Çampınar, Sütlüce-Başpınar-İncesu köy yolu, Güneyi: Osmancık-Laçin ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Osmancık Samsun il sınırı, Kuzeyi: Samsun Sinop il sınırı, Batısı: Kargı ilçe sınırı, Güneyi: Maksutlu-Kamil-Kuzhayat-Karalargüney Köyü’nden Samsun il sınırı.

(C); Doğusu: Osmancık-İnal-Maksutlu köy yolu ve Osmancık-Sarpınkavak-Seki köy yolu, Kuzeyi: Osmancık-Kargı ilçe sınırı, Batısı: Osmancık-Kargı ilçe sınırı, Güneyi: Osmancık-İskilip ilçe sınırı.

(D); Doğusu: Ağıroğlan-Kumbaba-Dodurga yolu, Kuzeyi: Seki-Fındıcak-Ağıroğlan köy yolu, Batısı: Seki Köyü’nden İskilip ve Dodurga ilçe sınırları, Güneyi: Dodurga ilçe sınırı.

11- Sungurlu İlçesi; Doğusu: Mavi Ocak-Akdere-Demirşeyh-Hacılarhanı köy yolu, Kuzeyi: Sungurlu-Uğurludağ ve Sungurlu-Çorum Merkez ilçe sınırı, Batısı: Karaçay Yörüklü, Çayan, M.Ali Çiftliği köy yolundan ilçe sınırı, Güneyi: Sungurlu-Çankırı karayolu, Sungurlu-Çorum yolundan Akdere köy yolu.

12- Uğurludağ İlçesi; Doğusu: Uğurludağ-Çorum karayolu, Uğurludağ-Kaledere köy yolu, Kuzeyi: Yeniyapan Köyü-Çorum-Uğurludağ karayolu, Batısı: Yeniyapan, Belkavak-Tuğlu köy yolu, Güneyi: Uğurludağ-Sungurlu ilçe sınırı.

13- Mecitözü İlçesi; Doğusu: Yeldeğirmeni Tepe’den-Boğazkaya Köyü’ne inen sırt, Kuzeyi: Çorum-Amasya karayolu, Batısı: Kozalantepe-Karbontepe-Dedetepe arasındaki sırt, Güneyi: Kozalantepe-Çalbaşıtepe-Harmankayatepe-Yeldeğirmenitepe anasındaki sırt.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez-Oğuzlar İlçesi; Doğusu: Asarçay ve Çalyayla Köyü’nden Kızılırmak’a inen sırt, Kuzeyi: Karaburun-Soğucak-İbik-Kızılcapelit arasındaki sırtı takiben Kızılcapelit-Oğuzlar-Asarçay köy yolu, Batısı: Karaburun-Salur Köyleri’nden Kızılırmak’a inen sırt, Güneyi: Çalyayla-Kızılpınar-Acıpınar-Öksüzler-Çaltıcak-Hacıbey-Salur Köy yolu.

2- Osmancık İlçesi (A); Doğusu: Bakacak deresi, Kuzeyi: Aşağızeytin-Yukarızeytin köy yolu, Batısı: Yiğit Mevkiinden Ayıyuvası Mevkiine, Oradan Kızılırmak’a inen sırt, Güneyi: Yiğit Mevkii’nden Erikli Mevkii’ne, Oradan Bakacak Dere’ye giden sırt.

(B); Doğusu: Çorum, Osmancık karayolu, Kuzeyi: Güvercinlik Köyü’nün kuzeyinde Kızılırmak’ın, Osmancık yolunu kestiği hat, Batısı: Kızılırmak, Güneyi: Laçin, Dodurga karayolu.

3- Kargı İlçesi; Doğusu: Sarıyar Tepe’den Kızılırmak’a inen yol, Kuzeyi: Kızılırmak, Batısı: Elmalı Dere’den Kızılırmak’a inen yol, Güneyi: Hüseyin Tepe’den, Sarıyar Tepe’ye giden sırt ve yol.

4- Merkez, Laçin, Dodurga İlçeleri; Doğusu: Kırkdilim, Laçin, Dodurga karayolu, Kuzeyi: Kızılırmak, Batısı: Çalyayla Köyü’nden Kızılırmak’a inen sırt, Güneyi: Çalyayla, Çatak, Şeyhamza, Taşpınar, Feruz, Kırkdilim köy yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Çorum Kargı Koşdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

20-DENİZLİ:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çameli İlçesi; Doğusu: Ayvacıktan başlayarak Yeşildere yolunu takiben Burdur İl Sınırına, buradan il sınırını takiben Sofular yoluna, Sofular yolunu takiben Sofulara, Kuzeyi: Çameli’den başlayarak Belevi ve Ayvacık Köyü’ne, Batısı: Çameli-Fethiye yolu, Güneyi: Sofulardan, Sofular yolunu takiben Çameli-Fethiye yoluna.

2- Sarayköy İlçesi; Doğusu: Hasköy ve Buharkent yolunun Karakıran sapağından başlamak üzere kuzeye doğru yolu takiben Karakıran ve Büyükmenderes nehrine, Kuzeyi: Büyükmenderes nehri, Batısı: Hasköy ve Buharkent yolunu takiple bu yolun Büyükmenderes nehrini kestiği noktaya, Güneyi: Hasköy ve Buharkent yolunun Karakıran sapağından başlamak üzere Hasköy ve Buharkent yolu.

3- Çivril İlçesi; Doğusu: Çivril-Uşak yolu, Kuzeyi: Çivril-Uşak yolundan başlamak üzere Gökbağlar-Karabedirler yolunu takiben Karabedirler’e, Batısı-Güneyi: Karabedirler-Çivril yolu.

4- Kale İlçesi; Doğusu: Kale-Tavas yolundan başlamak üzere Kale-Tavas ilçe sınırını takiben bu sınırın Baharlar-Yeniköy yolunu kestiği noktaya ve bu noktadan başlamak üzere Baharlar-Yeniköy yolunu takiben Yeniköy’e, Kuzeyi: Kale İlçesi’nden başlamak üzere Kale-Tavas yolunu takiben Kale-Tavas ilçe sınırına, Batısı: Kale-Muğla yolunun Yeniköy sapağından başlamak üzere Kale ilçesine, Güneyi: Yeniköy’den başlamak üzere yolu takiben Kale-Muğla yoluna.

5- Tavas İlçesi; Doğusu: Tavas-Acıpayam ilçe sınırının Kızılca-Alaattin yolunu kestiği noktadan başlamak üzere Tavas -Acıpayam ilçe sınırı, Kuzeyi: Kızılca’dan başlamak üzere Kızılca-Alaattin yolu, Batısı: Nikfer’den (Büyükkonak) başlamak üzere, Nikfer-Kızılca yolu, Güneyi: Mevlütler-Nikfer yolunun Tavas-Acıpayam ilçe sınırını kestiği noktadan başlamak üzere Mevlütler-Nikfer yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Denizli Çivril Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Denizli Çardak Beylerli Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

21-DİYARBAKIR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Ergani, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Silvan, Hazro, Kocaköy, Eğil İlçeleri; Doğusu: Kulp İlçesi’nin Doğusundan geçen Kulp Çayı ile başlar, güneye doğru çay istikametinde devamla Çatakköprü Köyü’ndeki Malabadi Köprüsü’nde son bulur, Kuzeyi: Ergani-Çermik il karayolunun demiryoluyla kesiştiği yerden başlayıp doğuya doğru Ergani-Dicle-Hani-Lice-Kulp ilçe merkezlerinden geçen il karayolunu takiben devam eder, Kulp İlçesi’nin Doğusundaki Kulp Çayı’nda son bulur, Batısı: Ergani-Çermik il karayolunun demiryoluyla kesiştiği yerden başlar güneye doğru demiryolunu takiben devam eder, demiryolunun Diyarbakır-Ergani ilçe sınırının kesiştiği noktada son bulur, Güneyi: Demiryolu ile Diyarbakır-Ergani ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlar, Çakmak, Kırkuyu köy merkezlerini birleştiren hattı devamla Eğil ilçe merkezini takiben, Kazanlı, Durabeyli, Doğanlı, Nefirtaş, Ambar köy merkezini birleştiren hattı devamla Kocaköy ilçe merkezini takiben, Tepecik, Kırmataş, Kavaklıboğaz, Dadaşköy merkezlerini birleştiren hattı devamla Hazro ilçe merkezini takiben Koçbaba, Bayırdüzü, Otluk, Gündüz, Eskiköy köy merkezlerini birleştiren hattı devamla Silvan ilçe merkezinden doğuya doğru devam eden devlet karayolunu takiben Çatakköprü Köyü’ndeki Malabadi Köprüsü’nde son bulur.

2- Çınar-Bismil İlçeleri; Doğusu: Diyarbakır-Batman arasındaki, Batman Çayı’nın üzerindeki köprüden başlayarak güneye doğru devamla Batman Çayı’nı takiben Dicle Nehri ile Batman Çayı’nın kesiştiği il sınırı noktasında son bulur. Kuzeyi: Çınar İlçesi’ne bağlı Ovabağ Köyü’nden başlayarak doğuya doğru merkeze gelen kara yolu takiben Diyarbakır-Mardin devlet karayolunda birleşerek devam eder ve Çınar-Bismil karayolunun kesiştiği noktadan doğuya doğru devlet karayolunu takiben Bismil ilçe merkezinden geçerek Batman Çayı üzerindeki karayolu köprüsünde il sınırında son bulur. Batısı: Çınar İlçesi’ne bağlı Ovabağ Köyü’nden stabilize yolu takip ederek güneye doğru Dişlibaşak-Leblebitaş yollarına devamla Şanlıurfa il sınırında son bulur, Güneyi: Leblebitaşı Köyü’nün Şanlıurfa il sınırından doğuya doğru Mardin il sınırını takiben Dicle Nehri ile Batman Çayı’nın birleştiği noktada son bulur.

3- Ergani-Dicle İlçeleri; Doğusu: Alkan Köyü’nden ırmağı takip ederek Dicle karayolunda son bulur, Kuzeyi: Elazığ-Ergani karayolunun Ergani ilçe sınırından doğuya doğru Devletkuşu, Çayköy sınırlarını takip ederek Sögütalan ve Alkan Köyleri’ni içine alır, Baraj sınırdır, Batısı: Elazığ sınırından Diyarbakır-Ergani karayolunu takiben güneye doğru devam ederek Ergani ilçe merkezinde son bulur, Güneyi: Ergani ilçe merkezinden doğuya doğru Ergani-Dicle karayolunu Altay Köyü’ne kadar takip eder.

4- Karacadağ İlçesi; Doğusu: Yiğitoğlu Köyü’nden güneye doğru Sakallıyol’u takip ederek Alatosun, Ovabağ, Dişlibaşak, Leblebitaş yolunu takip eder, Kuzeyi: Kamışpınarı Köyü’nden doğuya doğru yolu takip ederek Yiğitoğlu Köyü’nde son bulur, Batısı: Kamışpınarı Köyü’nen güneye doğru Şanlıurfa il sınırını takip ederek ve Leblebitaş köy yolunun il sınırı ile birleştiği noktada son bulur, Güneyi: Leblebitaş Köyü’nü takip ederek batıya doğru Şanlıurfa il sınırında son bulur.

22-EDİRNE:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Edirne-Büyükdöllük asfalt yolu, Kuzeyi: Büyükdöllük-Değirmenyeni karayolu, Batısı: Edirne-Değirmenyeni karayolu, Güneyi: Büyükdöllük-Değirmenyeni yol kavşağı.

2- Keşan İlçesi; Doğusu: Kadıköyden güneye doğru Edirne il sınırı, Kuzeyi: Çamlıca asfaltı ile Kadıköy-Mahmutköy kanal yolunda başlayan Keşan İlçe sınırları dahilinde kalan Korudağ mıntıkası, Batısı: Çamlıca-Gökçetepe asfalt yolu takiben Saroz Körfezine kadar, Güneyi: Saroz Körfezi ile Edirne il sınırı.

3- Lalapaşa İlçesi; Doğusu: Kırklareli il sınırı, Kuzeyi: Türkiye-Bulgaristan Hududu, Batısı: Tunca Nehri, Güneyi: Tunca nehrinden başlayarak Saksağan köyü-Hüseyinpınar-Uzunbayır-Hamza beyli-Çallıdere-Küçünlü-Hacılar-Kalkalsöğüt-Vaysal-Hacıdanışment-Süleymandanışment-Ömeroba köy yolu takiben Süloğlu deresi, takiben Süloğlu ilçe sınırı, takiben Kırklareli il sınırı.

4- Süloğlu İlçesi; Doğusu: Kırklareli il sınırı, Kuzeyi: Lalapaşa-Süloğlu ilçe sınırından Ömeroba-Süleymandanışment köy yolundan ağaçlandırma sahası sınırına kadar, Batısı: Devlet ormanı ile ekili tarım arazilerinin sınırını takiben Süloğlu barajı, Güneyi: Süloğlu barajından itibaren devlet ormanı ile ekili tarla sınırını takiben Keramettin köyü, takiben Kırklareli il sınırı.

5- Uzunköprü İlçesi; Doğusu: Çöpköy-Karapürçek yolunu takiben Mestanlar Köyüne giden yol, Kuzeyi: Çöpköy-Beykonak-Hasanpınar Köy yolu, Batısı: Hasanpınar-Süleymaniye köy yolu, Güneyi: SüleymaniyeKöy yolundan Tekirdağa sınırına giden toprak yol.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Meriç Köprüsü, Kuzeyi: Meriç Nehri, Batısı: Yunanistan sınırı, Güneyi: Meriç-Pazarkule Karayolu.

2- Havsa İlçesi; Doğusu: Kırklareli il sınırı-Kuleli Deresi, Kuzeyi: Kırklareli il sınırı, Batısı: Kırklareli Edirne il sınırını takiben otoban (D 100 Karayolu), Güneyi: Otoban (D 100 Karayolu).

3- Keşan İlçesi; Doğusu: Beyköy-Suluca-Barağı köy yolu, Kuzeyi: Keşan-Enez karayolu, Batısı: Keşan Enez karayolundan Şabanmera-Koruklu-Danışment köy yolu, Güneyi: Danışment-Beyköy köy yolu.

4- Meriç İlçesi; Doğusu: Paşayenice yolunu takiben Uzunköprü-Meriç yol kavşağı, Kuzeyi: Uzunköprü-Meriç-Paşayenice yol kavşağından Meriç İlçesine kadar, Batısı: Meriç İlçesinden Küçükaltıağaç yolunu takiben Küçükaltıağaç köyü, Güneyi: Küçükaltıağaç köyü yolundan başlayarak köy yolunu takiben Yenicegörece-Saatağacı-Akıncılar-Paşayenice köy yolu.

5- Süloğlu İlçesi; Doğusu: Büyükgerdelli-Süloğlu İlçe yolu, Kuzeyi: Süloğlu İlçesi, Batısı: Süloğlu-Küküler köy yolunu takiben Büyükgerdelli köy yolu sapağı, Güneyi: Sapaktan itibaren Büyükgerdelli’ye giden yol.

6- Uzunköprü İlçesi (A); Doğusu: Dereköy-Maksutlu-Kadıgebren-Gazihalil Köy yolu, Kuzeyi: Kavacık-Dereköy köy yolu, Batısı: Kavacık yol sapağından itibaren Uzunköprü-Keşan karayolu, Güneyi: Gazihalil-Alıç köy yolunu takiben Uzunköprü-Keşan karayolu.

(B); Doğusu: Uzunköprü-Eskiköy köy yolu, Kuzeyi: Eskiköy-Kiremitçisalih-Gemici köy yolu, Batısı: Gemici-Çalıköy köy yolu sapağı, Güneyi: Gemici-Çalıköy sapağından Çalıköy-Uzunköprü yolu.

(C); Doğusu: Kırcasalih-Sazlımalkoç köy yolu, Kuzeyi: Kırcasalih Köyü, Batısı: Kırcasalih-Yeni Köyden Ergene Nehri, Güneyi: Ergene Nehri.

7- Enez İlçesi; Doğusu: Küçükevren köyünden Gülçavuş köyü, Sultaniçe köyünden denize giden yol, Kuzeyi: Keşan Enez asfaltı, Batısı: Yenice köyünden Saroz Körfezine giden yol, Güneyi: Saroz Körfezi.

23-ELAZIĞ:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Keban Baraj Gölü, kıyı şeridi dahil, Kuzeyi: Keban baraj gölü, kıyı şeridi dahil, Batısı: Elazığ Merkezden başlayıp Pertek Karayolunu takiben Meşeli Köyüne kadar uzanan yol, Güneyi: Elazığ Merkezden başlayan demiryolunu takiben Yurtbaşı Beldesine, ve oradan Keban Baraj Gölüne uzanan hat.

(B); Doğusu: Palu ilçe sınırından Keban Baraj Gölü kıyı şeridinden Gürkaynak-Sarıkamış köy yolu, Kuzeyi: Keban baraj gölü, kıyı şeridi dahil, Batısı: Keban Baraj Gölünden başlayıp, Dereboğazı ve Cevizdere köy yollarını takiben Hazar Gölüne kadar uzanan hat, Güneyi: Hazar Gölü (Kıyı şeridi dahil) ve maden ilçe sınırını takiple Kumla-Sarıkamış köy yolu takiple Polu ilçe sınırı.

2- Ağın İlçesi; Doğusu: Keban baraj gölü (kıyı şeridi dahil), Kuzeyi: Malatya il sınırı, Batısı: Keban baraj gölü kıyı şeridi dahil, Güneyi: Keban baraj gölü kıyı şeridi dahil.

3- Alacakaya İlçesi (A); Doğusu: Arıcak ilçe sınırı, Kuzeyi: Palu ilçe sınırını, Batısı: Alacakaya ilçe sınırından başlayarak Elazığ-Alacakaya karayolunu takiben, Altınoluk köyüne ve oradan Diyarbakır il sınırına uzanan hat, Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

(B); Doğusu: Kayranlı Köyünden Maden-Alacakaya Karayoluna uzanan Köy yolu, Kuzeyi: Maden ilçe sınırından Kayranlı Köyüne uzanan hat, Batısı: Maden ilçe sınırı, Güneyi: Maden-Alacakaya Karayolu.

4- Arıcak İlçesi; Doğusu: Elazığ il sınırı, Kuzeyi: Alacakaya ilçe sınırından başlayarak Erimli ve Arıcak ilçe merkezine, oradan Erbağı, Bozçavuş ve Göründü köy yollarını takiben Elazığ il sınırına kadar uzanan hat, Batısı: Alacakaya ilçe sınırı, Güneyi: Elazığ il sınırı.

5- Baskil İlçesi; Doğusu: Elazığ Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Elazığ-Baskil demiryolunu takiben, Baskil ilçe merkezinden Koçyolu ve Beşbölük köy yollarını takiben Akdemir köyüne uzanan yol, Batısı: Akdemir Köyünden başlayarak, Kızıluşağı ve Çiğdemli köyüne kadar uzanan karayolu, Güneyi: Karakaya baraj gölü kıyı şeridi dahil Sivrice ilçe sınırı.

6- Karakoçan İlçesi (A); Doğusu: Bingöl il sınırı, Kuzeyi: Bingöl ve Tunceli il sınırı. Peri Suyu kıyı şeridi dahil, Batısı: Karapınar Köyü’nden başlayıp Kızılca Köyü’nü takiben Tunceli il sınırına uzanan karayolu, Güneyi: Karapınar Köyünden başlayarak, Çatalyol, Akpınar, Sarıbaşak, Çıtak, Çan ve Sarıhanı takiben Kığı ilçe sınırına kadar uzanan karayolu.

7- Keban İlçesi; Doğusu: Elazığ Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Elazığ-Keban-Ağın karayolu, Batısı: Malatya İl Sınırı, Fırat nehri ile Karakaya Baraj Gölü kıyı şeridi dahil, Güneyi: Baskil ilçe sınırı.

8- Kovancılar İlçesi; Doğusu: Elazığ-Tunceli Karayolu, Kuzeyi: Tunceli il sınırı, Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil, Batısı: Elazığ Merkez ilçe sınırı Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil, Güneyi: Elazığ Merkez ilçe sınırını, Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil ve Elazığ-Kovancılar karayolu.

9- Maden İlçesi; Doğusu: Alacakaya ilçe sınırı, Kuzeyi: Sivrice İlçesinden Maden ilçe merkezine kadar uzanan demiryolunu takiben maden ilçe merkezine, oradan Alacakaya ilçe sınırına kadar uzanan karayolu, Batısı: Sivrice ilçe sınırı, Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

10- Palu İlçesi (A); Doğusu: Palu-Arıcak Karayolunu takiben, Tarhana Köyünden Arıcak ilçe sınırına kadar uzanan hat, Kuzeyi: Elazığ Palu Karayolu Keban baraj gölü kıyı şeridi dahil, Batısı: Merkez İlçe ve Maden İlçe sınırları, Güneyi: Alacakaya ve Arıcak ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Elazığ il sınırı, Kuzeyi: Kovancılar ilçe sınırı, Batısı: Kovancılar ilçe sınırından başlayarak, Beyhan Beldesini takiben Güllüce Köyüne uzanan yolu takiben Bingöl il sınırına uzanan hat, Güneyi: Elazığ il sınırı.

11- Sivrice İlçesi (A); Doğusu: Sivrice-Maden ilçe sınırı, Kuzeyi: Hazar Gölü, kıyı şeridi dahil, Batısı: Sivrice İlçesi’nden Alaattin, Yukarı Çanakçı, Aşağı Çanakçı, Hacılar ve Kayapınar Köyü’ne uzanan yol, Güneyi: Elazığ-Diyarbakır il sınırı.

(B); Doğusu: Elazığ Merkez ilçe sınırından başlayarak karayolunu takiben Kürk köyüne uzanan yol, Kuzeyi: Elazığ Merkez İlçe-Sivrice ilçe sınırı, Batısı: Elazığ Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Kürk Köyü’nden başlayarak Yedipınar, Kavak, Kamışlık, Gözeli karayolunu takiben Tarlatepe’ye uzanan köy yolu.

(C); Yüksekkaya Köyünden Diyarbakır il sınırına uzanan hat, Doğusu: Yüksekkaya Köyünden Kayabağı Köyüne uzanan hat, Kuzeyi: Yüksekkaya Köyü’nden Kayabağı Köyü’ne uzanan hat, Batısı: Kayabağları köy yolundan Diyarbakır il sınırına uzanan hat, Güneyi: Diyarbakır il sınırı.

12- Baskil-Nazaruşağı; Doğusu: Düğüntepe, Karahilik Tepe, Meydancık Köyü yerleşim yerini takiben, Çıttık Tepe, Kuruziyaret Tepe, Kanıkıl Tepe, Gölgeli Taş Tepe, Yeşil Tepe, Betkan Tepe, Bejikan Ziyareti Tepe, Kuzeyi: Krokizi Deresinden karayolunu takiben Şahaplı, Nazaruşağı, Ermiş Mahallesi, Molikan Mahallesi, Tavuklu Mahallesi’nden Düğüntepe’ye uzanan hat, Batısı: Gelgeç Tepesi’nin Doğusundaki demiryolu hattından başlayarak hattı takip eden Krokozi Deresi’ne kadar uzanan hat, Güneyi: Bejikan Ziyaret Tepe, Kırmızı Tepe, Gaz Tepe, Gedihot Tepesi’nden demir yoluna uzanan hat.

13- Dedeyolu; Doğusu: Elazığ Sivrice karayolu köy yolu, Kuzeyi: Elazığ-Sivrice demiryolu hattı, Batısı: Elazığ Sivrice ilçe sınırından Dedeyoluna giden köy yolu, Güneyi: Dedeyolu, Alıncık köy yolunu takiben Elazığ Sivrice karayoluna uzanan hat.

14- Üçdeğirmenler; Doğusu: Üçdeğirmenler, Karataş, Akyürek köy yolu, Kuzeyi: Gömeçbağları köyünden Üçdeğirmenlere uzanan köy yolu, Batısı: Keklikdere Gömeçbağları arasındaki karayolu, Güneyi: Keklikdere Köyü’nden Akyürek Köyü’ne uzanan hat.

15- Şahsuvar; Doğusu: Konakalmaz, Gedikyolu köy yolarını takiben Kumla Köyü’ne kadar uzanan hat, Kuzeyi: Elazığ-Kovancılar karayolu, Batısı: İçme Beldesi’nden Maden ilçe sınırına kadar uzanan hat, Güneyi: Maden ilçe sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Baskil İlçesi-Odabaşı Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Baskil Merkezindeki demiryolundan başlayarak, Tavşanuşağı Köyüne uzanan köy yolu, Kuzeyi: Tavşanuşağı Köyünden Ganibya sırtı, Avacan Tepesi, Aliağa Mezrasına, Aliağa Mezrasından İçlikavak Köyüne uzanan köy yolu, Batısı: Koçyolu Köyünden kuzuye doğru Çafçigan Sırtını, Aslantaşı Deresini takiben İçlikavak-Aliağa Mezrası köy yoluna uzanan hat, Güneyi: Tavşanuşağı köy yolundaki demiryolunu takiben Koçköyü yoluna uzanan karayolu.

2- Baskil İlçesi-Kuluşağı Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Akdemir karayolundan başlayarak Kızıluşağı köyüne uzanan köy yolu, Kuzeyi: Kuluşağı Köyü’nden başlayıp Akdemir köyüne uzanan karayolu, Batısı: Yukarıkuluşağı köyünden başlayarak, Gülhaç Mahallesi, Meşe Sırtı, Karataş Köyü’nü takiben, köy yoluna uzanan hat, Güneyi: Kızıluşağı Köyü’nden başlayarak Karataş Köyü’ne uzanan köy yolu.

8- Merkez İlçesi-Beydoğmuş Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil, Kuzeyi: Keban Baraj Gölü kıyı şeridi dahil, Batısı: Hoş Köyünden itibaren Beydoğmuş,sarıbük, Beşoluk, Beydalllı Köyüne uzanan Köy yolu, Güneyi: Kıraç Köyünden Hoş Köyüne uzanan Kö
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2274
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Re: MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Pzr 10. Ağu 2008, 15:42

24-ERZİNCAN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Üzümlü ilçe sınırı, Kuzeyi: Erzincan merkezden itibaren Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı kavşağına kadar ve Akyazı kavşağından Günebakan ve Geyikli Köyleri’ne giden yol Üzümlü ilçe sınırına kadar, Batısı: Erzincan-Kemah karayolu, Güneyi: DDY Demiryolu.

(B); Doğusu: Erzincan-(Gümüşhane Kelkit) karayolu, Kuzeyi: Gümüşhane il sınırı, Batısı: Refahiye ilçe sınırı, Güneyi: Kemah ilçe sınırı ve Aktaş, Baltaşı, Gönye, Çatalarmut, Yeşilçat, Hacıalipalangası köy yolunun devamında Refahiye-Erzincan karayolu.

2- Üzümlü İlçesi; Doğusu: Avcılar Köyü yol ayrımından Pınarlıkaya köy yolu devamında, Çayırlı ilçe sınırı, Kuzeyi:Çayırlı ilçe sınırı, Batısı: Erzincan Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Erzincan-Erzurum karayolu.

3- Çayırlı İlçesi; Doğusu: Üzümlü ilçe sınırından Kümbeler-Akdoğan-Büyükyayla köy yolu Çayırlı ilçe merkezine kadar, Çayırlı, Harmantepe, Sırataş, Bozağa köy yolunun Otlukbeli ilçe sınırına kadar olan kısmı ve devamında Otlukbeli ilçe sınırı, Kuzeyi: Otlukbeli ilçe sınırı, Bayburt il sınırı, Gümüşhane il sınırı, Batısı: Erzincan Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Üzümlü ilçe sınırı.

4- Tercan İlçesi; Doğusu: Erzurum il sınırı, Kuzeyi: Erzurum il sınırı ile Çayırlı ilçe sınırı, Batısı: Çayırlı ilçe sınırı, Güneyi: Tuzla Çayı, Tercan Barajı ve Tuzla Çayı’nın Fırat Nehri ile birleştiği noktaya kadar olan kısım.

5- Otlukbeli İlçesi; Doğusu: Bayburt il sınırından Ördekhacı-Söğütlü-Karadivan-Bölükova-Bozağa yolunun Çayırlı ilçe sınırlarına kadar olan kısmı, Kuzeyi: Bayburt il sınırı, Batısı: Bayburt il sınırı, Güneyi: Çayırlı ilçe sınırı.

6- Refahiye İlçesi; Doğusu: Refahiye-Kemah karayolu, Kuzeyi: Erzincan-Refahiye-Sivas karayolu, Batısı: Sivas il sınırı, Güneyi: İliç-Kemah ilçe sınırları.

7- Kemah İlçesi; Doğusu: Erzincan Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Fırat Nehri’nin Erzincan Merkez ilçe sınırından itibaren İliç ilçe sınırına kadar olan kısmı, Batısı: İliç ilçe sınırı, Güneyi: Tunceli il sınırı.

8- Kemaliye İlçesi; Doğusu: Tunceli il sınırı, Kuzeyi: İliç ilçe sınırı, Batısı: Fırat Nehri ve Sivas il sınırı, Güneyi: Fırat Nehri.

9- İliç İlçesi; Doğusu: Kemah ilçe sınırı, Kuzeyi: Refahiye ilçe sınırı, Batısı: Kozluca-Kuruçay-İliç-Kabataş yolu, Güneyi: Kemaliye ilçe sınırı, Tunceli il sınırı.

25-ERZURUM

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Aşkale İlçesi (A); Doğusu: Kandilli-Çiftlik Köyü-Akören Köyü-Ovacık Köyü-Gülbudak köyü arasındaki stabilize yol, Kuzeyi: Aşkale-Erzincan arasındaki demiryolu, Batısı: Erzincan il sınırı, Güneyi: Erzincan il sınırı.

(B); Doğusu: Güneyçam Köyü’nden Saptıran Köyü’ne giden toprak yol, Batısı: Erzincan il sınırı (Şamlı Tepe, Cencinin Sırtı, Kürün Gediği ve Kürünlüdağ), Kuzeyi: Erzurum-Erzincan-Ankara devlet demiryolu, Güneyi: Karasu Köyünden Erzincan il sınırını takiben Kürünlüdağ, Çakrak Tepe, Çobançayır Tepe, Kılıçkaya Tepe, Meryem Dağı, Göller Tepe, Akpınar Sırtı, Gürkaynak Köyü ve bu Köy’den Güneyçam Köyü’ne giden stabilize köy yolu.

2- Hınıs İlçesi; Doğusu: Karaçoban ilçe sınırı, Kuzeyi: Tekman ve Karayazı ilçe sınırları, Batısı: Hınıs-Erzurum arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Hınıs-Karaçoban arasındaki asfalt karayolu.

3- Horasan İlçesi; Doğusu: Horasan-Ağrı arasındaki asfalt karayolu, Kuzeyi: Horasan-Erzurum arasındaki asfalt karayolu, Batısı: Köprüköy ilçe sınırı, Güneyi: Karayazı ilçe sınırı ve Muş il sınırı.

4- Ilıca İlçesi; Doğusu: Erzurum-Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Kuzgun-Uzunyayla arasındaki asfalt yolu takiben Altıntepe-Mülk-Erzurum(çevre yolu) arasındaki asfalt yol, Batısı: Erzurum-İspir asfalt karayolu, Güneyi: Erzurum çevre yolunu takiben Erzurum-İspir arasındaki asfalt karayolu.

5- İspir İlçesi; Doğusu: Erzurum (İspir)-Rizde (İkizdere) asfalt karayolunu takiben Köprü-Köprüköy yaylası-Petekli köyleri arasındaki stabilize yol, Kuzeyi: Rize il sınırı, Batısı: Pazaryolu ilçe sınırı, Güneyi: Erzurum-İspir arasındaki asfalt karayolu.

6- Karaçoban İlçesi; Doğusu: Karaçoban-Kırmızı Tuzla arasındaki stabilize yol, Kuzeyi: Karaçoban-Hınıs arasındaki asfalt karayolu, Batısı: Hınıs ilçe sınırı, Güneyi: Muş il sınırı.

7- Karayazı İlçesi; Doğusu: Ağrı ve Muş il sınırları, Kuzeyi: Karayazı-Ağrı (Tutak) arasındaki asfalt karayolunu takiben Nimet-Yukarı Sini-Sarıçiçek-Kırmızı Kom arasındaki stabilize yol, Batısı: Karayazı-Göksu-Karaçoban arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Karaçoban ilçe sınırı ve Muş il sınırı.

8- Köprüköy İlçesi; Doğusu: Köprüköy-Karayazı arasındaki asfalt karayolu, Kuzeyi: Köprüköy-Yağan-Pekecik-Kayabaşı-Yılanlı arasındaki asfalt karayolu, Batısı: Köprüköy-Hınıs arasındaki asfalt karayolu, Güneyi: Karayazı ilçe sınırı.

9- Narman İlçesi (A): Doğusu: Erzurum-Narman-Oltu asfalt karayolu, Kuzeyi: Oltu ilçe sınırı, Batısı: Tortum ve Oltu ilçe sınırları, Güneyi: Erzurum-Narman-Oltu arasındaki asfalt yol.

(B); Doğusu: Kars il sınırı, Kuzeyi: Narman-Mahmutçavuş-Kilimli-Kışlaköy-Taşburun-Güllüdağ ve Oltu Çatak arasındaki stabilize yol, Batısı: Narman-Şekerli-Süatpınar yaylası ve Horasan Çamlıkale Köyü arasındaki stabilize yol, Güneyi: Horasan ilçe sınırı.

10- Oltu İlçesi; Doğusu: Çatak-Süleymanlı-Nüğürcük-Dokuzdeğirmen-Çayüstü-İpekçayırı-Yukarı Çamlı-Bahçelikışla-Yukarı Kumlu Köyleri arasındaki stabilize yoldan Oltu-Şenkaya arasındaki asfalt yola giden stabilize yol, Kuzeyi: Erzurum-Tortum-Oltu-Şenkaya arasındaki asfalt karayolu, Batısı: Tortum ilçe sınırı, Güneyi: Narman ilçe sınırı.

11- Olur İlçesi; Doğusu: Artvin ve Kars il sınırları, Kuzeyi: Olur-Sarıbaşak-Ilıkaynak-Uzunharman-Taşgeçit-Soğukgöze ve Soğukgöze yaylası arasındaki stabilize yol, Batısı: Oltu-Olur asfalt karayolu, Güneyi: Oltu ve Şenkaya ilçe sınırları.

12- Pasinler İlçesi; Doğusu: Pasinler-Aşıtlar-Büyükdere-Kotandüzü-Çalıyazı-Başören-Başören yaylası arasındaki stabilize yol, Kuzeyi: Tortum ve Narman ilçe sınırları, Batısı: Erzurum-Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Pasinler-Erzurum arasındaki asfalt karayolu.
13- Pazaryolu İlçesi; Doğusu: İspir iİlçe sınırı, Kuzeyi: Rize il sınırı, Batısı: Bayburt il sınırı, Güneyi: Bayburt-Pazaryolu-İspir asfalt karayolu.

14- Şenkaya İlçesi; Doğusu: Şenkaya-Akşar-Göle-Ardahan arasındaki asfalt yolunu takiben Ardahan il sınırı, Kuzeyi: Olur ilçe sınırı ve Ardahan il sınırı, Batısı: Zümrüt-Turnalı-Paşalı arasındaki stabilize yolu takiben Akşar-Oltu arasındaki asfalt karayolu ve Oltu ile Olur ilçe sınırları, Güneyi: Zümrüt-Timurkışla-Şenkaya arasındaki stabilize yol ile Erzurum-Oltu-Akşar-Ardahan arasındaki asfalt karayolu.

15- Tekman İlçesi; Doğusu: Erzurum-Hınıs arasındaki asfalt karayolu, Kuzeyi: Erzurum-Tekman arasındaki asfalt karayolu, Batısı: Tekman-Bingöl karayolunu takiben Kalaycı-Koçyayla-Bilezik-Uslu arasındaki köy yolu, Güneyi: Hınıs ilçe sınırı.

16- Tortum İlçesi; Doğusu: Erzurum-Tortum-Artvin asfalt karayolu ve Uzundere ilçe sınırı, Kuzeyi: Artvin il sınırı, Batısı: İspir ilçe sınırı, Güneyi: Tortum-Derekapı-Şenyurt-Cihanlı-Kaleboynu-Gökdere-Ahırcık Yaylası arasındaki stabilize yol.

17- Uzundere İlçesi; Doğusu: Erzurum-Uzundere-Artvin asfalt karayolu, Kuzeyi: Artvin il sınırı, Batısı: Tortum ilçe sınırı, Güneyi: Erzurum-Uzundere-Artvin asfalt karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Çat Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Oltu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- İspir Vercenik Dağı Yaban Hayatı Gelitirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

26-ESKİŞEHİR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Eskişehir-Kütahya yolu, Kuzeyi: Eskişehir-Kütahya tren yolu, Batısı: İnönü ilçe sınırı, Güneyi: Kütahya-Eskişehir yolu.

(B); Doğusu: Alpu sınırı, Kuzeyi: Mihalgazi-Sarıcakaya ilçe sınırları-Bilecik il sınırı, Batısı: Bilecik il sınırından Çalkara-Behçetiye-Karaçoban yolu, Güneyi: Karaçoban-Avlanmış-Buldukpınarı-Hekimdağ-Karadere-Yarımca-Tandır-Danişment -Gündüzler-Kozlubel-Söğütçük yolu.

(C); Doğusu: Eskişehir-Seyitgazi yolunu takiple Seyitgazi ilçe sınırı, Kuzeyi: Akpınar-Yukarıçağlan A.Çağlan-Gümele-Karaalan-Uluçayır-Gökçekısık yolunu takiple Porsuk Çayı, Batısı: Kütahya il sınırı, Güneyi: Seyitgazi ilçe sınırı.

2- Alpu İlçesi; Doğusu (A); Çatacık YHGS sınırını takiple Beylikova sınırı, Kuzeyi: Ankara il sınırı, Batısı: Sarıcakaya-Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Söğütcük-Özdenk-Büğdüz-Mihalıçcık yolunu takiple Beylikova sınırı.

(B); Doğusu: Beylikova ilçe sınırı Kuzeyi: Eskişehir-Ankara tren yolu, Batısı: Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Mahmudiye ilçe sınırı.

3- Beylikova İlçesi; Doğusu: Mihalıççık-Sivrihisar ilçe sınırı, Kuzeyi: Eskişehir-Ankara tren yolu, Batısı: Alpu-Mahmudiye ilçe sınırı, Güneyi: Sivrihisar ilçe sınırı.

4- Çifteler İlçesi (A); Doğusu: Sivrihisar ilçe sınırı, Kuzeyi: Belpınar-Başkurt-Sadıroğlu-Doğanay-Aktaş yolunun Sivrihisar ilçe sınırını kestiği nokta, Batısı: Afyonkarahisar il sınırından Sarıkavak-Kadıkuyusu-Belpınar yolu, Güneyi: Afyonkarahisar il sınırı.

(B); Doğusu: Çifteler-Ilıcabaşı yolu, Kuzeyi: Seyitgazi sınırından Osmaniye-Orhaniye yolunun Çifteler-Ilıcabaşı yolunu kestiği nokta, Batısı: Han sınırı-Seyitgazi sınırı, Güneyi: Ilıcabaşı-Han yolunun Han sınırını kestiği nokta.

5- Günyüzü İlçesi; Doğusu: Ankara il sınırı Kuzeyi: Hamamkarahisar-Yazır-Kavuncu-Doğray yolunu takiple Ankara il sınırı, Batısı: Sivrihisar İlçe Sınırı, Güneyi: Sivrihisar ilçe sınırından Kayakent-Çakmak elagöz yolunu takiple Ankara il sınırı.

6- Han İlçesi; Doğusu: Çifteler ilçe-Afyonkarahisar il sınırı, Kuzeyi: Seyitgazi ilçe sınırı, Batısı: Seyitgazi ilçe sınırı, Güneyi: Seyitgazi sınırından Yazılıkaya-Kayı-Ağlarca-Han-Başara yolunu takiple Afyonkarahisar il sınırı.

7- İnönü İlçesi; Doğusu: Eskişehir Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Bilecik il sınırı, Batısı: İnönü-Kütahya yolu, Güneyi: Eskişehir-Kütahya yolu.

8- Mahmudiye İlçesi; Doğusu: Mahmudiye Çifteler karayolu, Kuzeyi: Mahmudiye-İsmetpaşa Köyü-Seyitgazi Gümüşbel yolunun Seyitgazi sınırını kestiği nokta, Batısı: Seyitgazi ilçe sınırı, Güneyi: Çifteler ilçe sınırının Mahmudiye Çifteler yolunu kestiği nokta.

9- Mihalgazi İlçesi; Doğusu: Sarıcakaya sınırı, Kuzeyi: Bilecik sınırı, Batısı: Bilecik sınırı, Güneyi: Bilecik sınırından Karaoğlan-Mihalgazi -Sarıcakaya yolu.

10- Mihalıççık İlçesi; Doğusu: Ankara il sınırı, Kuzeyi: Sarıyar Barajı, Batısı: Mahmuthisar-Obruk-Çardak-Sorkun-Mihalıççık-Ömerköy-Ilıcalar-Ahurköy yolunu takiple Eskişehir-Ankara tren yolu, tren yolunu takiple Sivrihisar ilçe sınırı, Güneyi: Sivrihisar ilçe sınırı.

11- Sarıcakaya İlçesi; Doğusu: Ankara sınırı, Kuzeyi: Bolu il sınırı, Batısı: Bolu il sınırından Beyyayla-Sarıcakaya yolu, Mihalgazi ilçe sınırı, Güneyi: Eskişehir Merkez-Alpu ilçe sınırı.

12- Seyitgazi İlçesi(A); Doğusu: Mahmudiye ilçe sınırı, Kuzeyi: Merkez ilçe sınırı, Batısı: Merkez ilçe sınırından Eskişehir-Seyitgazi yolu, Güneyi: Mahmudiye ilçe sınırından Gümüşbel-Yazıdere-Seyitgazi.

(B); Doğusu: Kırka-Gökbahçe yolunu takiple Afyonkarahisar il sınırı, Kuzeyi: Kırka-Salihler İkizoluk yolunu takiple Kütahya il sınırı, Batısı: Kütahya-Afyonkarahisar il sınırı, Güneyi: Afyonkarahisar il sınırı.

13- Sivrihisar İlçesi; Doğusu: Ankara il sınırı. Kuzeyi: Beylikova ve Mihalıçcık sınırları. Batısı: Mahmudiye sınırı, Güneyi: Mahmudiye sınırından Eskişehir-Sivrihisar-Ballıhisar-Ertuğrul-Karacaören yolunu takiple Günyüzü ilçe sınırını takiple Ankara il sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Eskişehir Mihallıçık Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Eskişehir Sivrihisar Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

27-GAZİANTEP:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Nizip-Karkamış İlçeleri; Doğusu: Nizip İlçesi, Doğrular, Mercanlı, Yolağzı, Subağı, Yarımca köy yolunu takiben Karkamış İlçesi, Kuzeyi: Nizip İlçesi, Sekili İstasyonu, köy yolu, Batısı: Sekili İstasyonu, Uluyatır, Yağcılar, Dokuzyol, Ekinveren, Güveçli, Dikmetaş, Kovanlı, Kabaağaç ve Keçili köy yolunu takiben Suriye sınırı, Güneyi: Suriye sınırı.

2- Nurdağı-İslahiye-Şehitkamil İlçeleri: Doğusu: Sarıkaya, Karadede, Işıklı ve Yeşilce Köyü köy yollunu takiben, Kuzeyi: Yeşilce Köyü-Nurdağı İlçesi arası, Gaziantep-Adana karayolu, Batısı: Gaziantep-Adana karayolundan Gözlühöyük, Toplamalar, İncegedik, Çubuk Ortaklı Köyleri, Güneyi: Ortaklı, Güngören Köyleri’ni takiben Suriye sınırı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Islahiye-Hınzırlı Örnek Avlağı; Doğusu: Kozluk deresinden Aftungediği’ne, buradan Köklü Köyü’nden geçen Karalar Deresinden Şahinlik Tepesine giden sırtı takiben Şahinlik Tepesi’ne Yağızlar köy yolu ve Yağızlar Deresine takiben Kayabaşı köy yolu ve Hasanlök Köyünden geçen Deliçay'a dayanır, Batısı: Deliçay Dere’ye inen Kuru Dere üzerindeki sırtı takiben 1839 rakımlı Tepe, buradan Keldüz Tepesi’ne, Yellibel Tepe 1899 rakımlı, Kanlıdede Tepesi Kirman Kayası 2016 rakımlı, Harsu Tepe ve Kabaklı Deresine iner, Kuzeyi: Kabaklı Deresinden Kokarca Deresine buradan sırtı takiben Çal Tepesine burada 1850 rakımlı Çakır Tepesine buradan da 2085 rakımlı Yağlıpınar Tepesine Karalar Deresine inen sırtı takiben Çerleme Tepesine buradan Sarımsaklı Sırtı takiben Kozluk deresine, Güneyi: Deliçay Deresi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Karagöl Yaban Hayvanı (Geyik-Ceylan) Yerleştirme Sahası; Doğusu: Bakırcan Deresi, Tuzdökülen Tepe, buradan sırtı takiben Kilis İşletme Şefliği sınırı, Nacardüzü Tepesi buradan Tekesivri Tepesi, Kuzeyi: Kırkpınar-Çınarlıdere-Veysel Tepesi-Kocahöcük Tepesi, Batısı: Kırkpınar Sırtı-Kurtluyurt Deresi-Umlupınar Deresi, Güneyi: İstihkam Tepelerini takiben 1032 rakımlı Tepe, buradan sırtı takiben Domuz Tepesi, buradan Tekesivrisi Tepesi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

28-GİRESUN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi; Doğusu: Uzgur-Orhaniye Köyü karayolu, Kuzeyi: Karadeniz, Batısı: Batlama Deresi, Güneyi: Orhaniye Köyü.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Lapa-Çaldağı Örnek Avlağı: Doğusu: Karaali Köyü, Erimez Deresi, Keçiovası Tepesi, Ayı Tepesi Ovası, Kiraz Tepesi, Batısı: Kapıkayası Tepesi, Hüseyintarla Mevki, Kertil Mah, Çimşir Malı, Çığdibi Mah, Keçilik Mah, Tasalan Deresi, Kuzeyi: Deregözü Mah, Şalgamdı Tepesi, Elmatepe Mah, Güneyi: Tasalan Tepesi, Gürgenli Boğazı, Göktaş Tepesi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Keşap İlçesi; Doğusu: Hisarüstü Köyü, Kuzeyi: Giresun-Trabzon karayolu, Batısı: Yolağzı Köyü, Güneyi: Yolbaşı Köyü.

2- Tirebolu İlçesi; Doğusu: Halaçlı Aslancık Köyü (Aslancık köy yolu), Kuzeyi: Halaçlı Köyü, Güneyi: Aslancık Köyü, Batısı: Fatih-Şirinköy.

3- Bulancak İlçesi; Doğusu: Kozluk Mah., Kuzeyi: Kurban tepe-Dikmendağı tepesi-Sakallı Mahalle, Güneyi: Döşemebaşı Tepe-Bıyıkkıran T.-Melikli Mah.-Saracık T., Batısı: Çotak Mah.

4- Alucra İlçesi; Doğusu: Domaltı Tepesi, Kuzeyi: Kuşpınarı, Güneyi: Çukur Mah., Batısı: Davahakıranı Sırtı.

5- Şebinkarahisar İlçesi; Doğusu: Tekkaya, Kuzeyi: Dibek Sırtı, Güneyi: Söğüteli Mah., Batısı: Soluğun Dere.

6- Çamoluk İlçesi; Doğusu: Arpabeli Deresi, Kuzeyi: Kızılgüney Tepesi zirvesi, Güneyi: Alep Kayası, Batısı: Karabaşoğlu Mah.

7- Merkez İlçesi; Doğusu: Çandırçalış köyü, Kuzeyi: Camili Köyü, Batısı: Şebinkarahisar asvaltı (Eski yol), Güneyi: İndibi Mah.
29-GÜMÜŞHANE:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe; Doğusu: Gümüşhane-Köse karayolundan Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Bayburt-Gümüşhane-Trabzon karayolu, Batısı: Gümüşhane Merkez İlçe-Torul ilçe sınırı, Güneyi: Gümüşhane Merkez İlçe-Köse ilçe sınırı-Kelkit ilçe sınırı.

2- Kelkit İlçesi; Doğusu: Kelkit-Köse ilçe sınırı, Kuzeyi: Gümüşhane Merkez İlçe-Kelkit ilçe sınırı, Batısı: Kelkit-Şiran ilçe sınırı, Güneyi: Köse-Kelkit-Şiran karayolu.

3- Köse İlçesi; Doğusu: Gümüşhane-Bayburt il sınırı, Kuzeyi: Gümüşhane Merkez İlçe-Köse ilçe sınırı, Batısı: Gümüşhane-Köse-Kelkit Karayolu, Güneyi: Köse-Kelkit ilçe sınırı.

4- Torul İlçesi; Doğusu: Gümüşhane Merkez İlçe-Torul ilçe sınırı, Kuzeyi: Gümüşhane-Trabzon il sınırı, Batısı: Gümüşhane-Torul-Trabzon karayolu, Güneyi: Gümüşhane-Torul karayolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe (A); Doğusu: Fosliye Deresi, Kuzeyi: Ayabakan T.(2191) Devam Eden Sırtın Kotil Deresini kestiği yer, Batısı: Kotil Deresi, Güneyi: 1305 Rakımlı Tepe, Semercik Tepe(1679 ) Ayvastı Tepe (1867).

(B); Doğusu: Arsabaşı T. (Şişmanların T.) (2027) Kuştuktaşı Mevkii 1998 R. Tepe, Kuzeyi: Milindağı 2006 R. Tepe 2111 R. Tepe Kurnaba T.(2104), Batısı: 1978 R. Tepe 1994 R. Tepe Kuşakkaya T. (1952) 1692 R. Tepe, Güneyi: Uçurum T.(1643) Gurbet Yatağı T.(1870) Arsa Mah. Arsabaşı T.(2027).

2- Kürtün İlçesi; Doğusu: Gündoğdu Sırtı, Kuzeyi: 1438 Rakımlı Tepe , Ulerdüz Sırtı, Gürgen Tepe , Kabak T., Batısı: Düztom Sırtı, Gürgenli Deresi, Güneyi: Demirciler Deresi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Şiran-Kuluca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

30-HAKKARİ:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Yüksekova İlçesi; Doğusu: Yüksekova İlçesi, Karlı Köyü, Topağaç Köyü il yolu hattı, Güneyi: Topağaç Köyü, Gürkavak Köyü, Dağlıca Köyü il yolu hattını takip eden Sanatyapısız yolun Yüksekova İlçe Sının ile birleştiği hat, Batısı: Yüksekova İlçe Sınırı, Kuzeyi: Yüksekova İlçe Sınırından Büyükçiftlik Köyü, Suüstü Köyü yol hattından itibaren Yüsekova İlçesi ile Karlı Köyü İl Yolu hattının birleştiği yer.

2- Şemdinli İlçesi; Doğusu: Şemdinli İlçesinden Gelişan Köyü İl yolu ve takip eden Ham yolun İran Sınırı ile birleştiği hat, Güneyi: İran Sınırını takip eden Irak Sınırı, Batısı: Irak Sınırı Kuzeyi: Irak sınırından Şemdinli İlçesinden gelen Gelişan Köyü İl Yolunun birleştiği hat.

3- Çukurca İlçesi; Doğusu: Hakkarİ-Çukurca İl Yolu, Güneyi: Irak Sınırı ile Hakkari-Çukurca İl Yolunun yakınlaştığı hat, Batısı: Hakkari İl Sınırı, Kuzeyi: Çukurca İlçe Sının ile Hakkari-Çukurca İl Yolunun kesiştiği hat.

31-HATAY:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kırıkhan İlçesi; Doğusu: Suriye sınırı, Kuzeyi: Hassa ilçe sınırı, Batısı: Mazmanlı-Kaletepe-Camızkışlası-Yalangoz-İncirlik-Kamberlikaya-Başpınar köy yolları, Güneyi: Başpınar-Sucu köy yollarını takiben Suriye sınırı.

2- İskenderun İlçesi; Doğusu: Belen ilçe sınırı, Kuzeyi: Müftüler-Nergizlik-Kışla-Arapdersi-Pirinçlik köy yolu, Batısı: Pirinçlik-Helvalı-Y.Kepirce-Derekuyu köy yolu, Güneyi: Derekuyu-Çerçikaya köy yolunun ilçe sınırını kestiği yer.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

32-ISPARTA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Sütcüler İlçesi-Yazılıkaya; Doğusu: Kovada Milli Park sınırı, Karadiken Köyü, Müezzinler Köyünü takiple Yazılı Kanyon Tabiat Parkı sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Keçikayası Tepe, Kapıkaya Tepe ve Gürlevik Deresi ile Ayvalıeşik Deresi’nin Kovada Gölü Milli Parkı sınırını kestiği yer, Batısı: Burdur il sınırı, Güneyi: Şehler Köyü’nü takiple Selinler ve Kargıcak Mahaleleri.

2- Sütcüler İlçesi; Doğusu: Konya il sınırı, Kuzeyi: Eğirdir-Aksu ilçe sınırı, Batısı: Eğirdir ilçe sınırı, Güneyi: Eğirdir ilçe sınırının, Sütçüler Isparta il karayolu ile kesiştiği yerden başlayarak Kuzca, Kasımlar, İbişler, Kesme il yolu-Antalya il sınırı.

3- Atabey İlçesi; Doğusu: Eğirdir ilçe sınırı, Kuzeyi: Senirkent-Uluborlu ilçe sınırı, Batısı: Gönen ilçe sınırı, Güneyi: Gönen-Atabey-Harmanören asvalt kaplama yolunu takiple Isparta Merkez ilçe sınırı.

4- Gönen İlçesi; Doğusu: Atabey ilçe sınırı, Kuzeyi: Uluborlu ilçe sınırı, Batısı: Isparta devlet yolunun Merkez ilçe sınırını kestiği yerden başlayarak, İğdecik-İleydağı asfalt kaplama yolunun Uluborlu ilçe sınırını kestiği yer, Güneyi: Isparta Merkez ilçe sınırı.

5- Aksu İlçesi; Doğusu: Yakaköy merkezinden başlayan asfalt kaplama yolu takiple ham yolla devam eden Karacahisar-Yanık-asfalt kaplama yolunun Sütçüler ilçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Aksu ilçe merkezinden başlayarak Karağı, Yakaafşar, Elecik, Yakaköy asfalt kaplama yolu, Batısı: Aksu ilçe merkezinden başlayarak Kösre, Pazarköy asfalt kaplama yolu ile Eğirdir-Sütçüler ilçe sınırı, Güneyi: Sütçüler ilçe sınırı.

6- Eğirdir İlçesi; Doğusu: Ş.Karaağaç ilçe sınırı, Kuzeyi: Gelendost ilçe sınırı, Batısı: Eğirdir Gölü, Güneyi: Eğirdir-Ağılköy-Yılanlı devlet kara yolunun Aksu ilçe sınırını kestiği yer.

7- Gelendost İlçesi; Doğusu: Afşar-Köke il yolunun Gelendost-Afyonkarahisar Devlet yolunu kestiği yerden başlayarak Çatlı il yolunu devamla, Yalvaç ilçe sınırı, Kuzeyi: Yalvaç ilçe sınırı, Batısı: Eğirdir ilçe sınırı, Güneyi: Gelendost-Konya devlet kara yolunun Eğirdir ilçe sınırını kestiği yerden başlayarak, Esinyurt, Hacılar, Bağıllı devlet yolu.

8- Ş.Karaağaç İlçesi; Doğusu: Ş.karaağaç ilçe merkezinden başlayarak Ş.karaağaç-Yalvaç devlet yolunun Yalvaç ilçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Gelendost-Yalvaç ilçe sınırı, Batısı: Fakılar-Ördekçi-Yakademir-Yenikale asfalt kaplama yol, Güneyi: Ş.Karaağaç ilçe merkezinden başlayarak Fakılar-Çiçekpınar il yolu.

9- Yalvac İlçesi; Doğusu: Yalvaç-Yağcılar-Eğirler asfalt kaplamalı yolun Gelendost ilçe sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Yalvaç-Senirkent Devlet kara yolu, Batısı: Senirket ilçe sınırı (Hoyran Gölü hariç), Güneyi: Gelendost ilçe sınırı.

10- Uluborlu İlçesi; Doğusu: Senirkent ilçe sınırı, Kuzeyi: Keçiborlu-Uluborlu-Senirkent devlet kara yolu, Batısı: Keçiborlu-Gönen ilçe sınırı, Güneyi: Gönen-Atabey ilçe sınırı.

11- Senirkent İlçesi; Doğusu: Yalvaç ilçe sınırı (Hoyran Gölü dahil), Kuzeyi: Afyonkarahisar il sınırı, Batısı: Afyon-Gençali il yolunun, Garip-Akkeçili il yolunu kestiği yerden başlayarak Afyonkarahisar il sınırını kestiği yer, Güneyi: Garip-Akkeçili il yolunun Eğirdir ilçe sınırını kestiği yerden devamla Eğirdir ilçe sınırı.

12- Keciborlu İlçesi; Doğusu: Gönen ilçe sınırı, Kuzeyi: Isparta-Dinar devlet yolunun Gönen ilçe sınırını kestiği yerden başlayarak, Yeşilyurt il yolunu kesti yere kadar olan Isparta-Dinar devlet yolu, Batısı: Isparta-Dinar devlet yolunu kestiği yerden başlayarak Yeşilyurt-Kılıç-Kuyucak İl yolunu takiple Burdur gölüne kadar olan il yolu, Güneyi: Burdur Gölü.

13- Yenisarbademli İlçesi; İlçenin tamamı.

33-İÇEL:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Mut İlçesi (A); Doğusu: Mut-Silifke ilçe sınırı, Kuzeyi: Mut-Silifke ilçe sınırından itibaren Çatak Karacaoğlan-Dereköy köy yolu, Batısı: Dereköy-Çınarlı-Kayabaşı-Sarıkavak-Kurtsuyu-Kışlaköy yolu, Güneyi: Mut-Silifke ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Mut-Silifke ilçe sınırı, Kuzeyi: Mut-Silifke ilçe sınırından itibaren Ballı-Çivi-Dağpazarıköy yolu, Batısı: Dağpazarı-Bağcağızköy yolu, Güneyi: Bağcağız-Hacı Ahmetli-Narlı-Pamuklu-Çömelek-Kıcaköy köy yolunun Mut-Silifke ilçe sınırı ile kesiştiği yere kadar.

2- Anamur İlçesi; Doğusu: Evciler Köyü’nün içinden geçen Dragon Çayı’ndan bağlayarak Bozyazı ilçe sınırını, takiben Kaş Yaylası, Kuzeyi: Kaş Yaylası’ndan batıya doğru ilerleyen Abanoz İşletme Şefliği sınırlarını takip eden sırtların Güngören Köyü Gazipaşa İlçesi sınırlarına kadar, Batısı: Gazipaşa ilçe sınırı, Anamur İlçesi Güngören Köyü sınırı, Güneyi: Anamur Güngören Köyü yolun takiben, Enişdibi Mevkii’nde Yukarı Kükür Köyü’ne giden yoldan, Aşağı Kükür Mahallesi olan Belensazak’a giden yol, örnek domuz avlağına bağlanan hat ile Çaltıbükü Köyü’nden Dragon Çayı, güneye doğru takiben Evciler Köyü’ne kadar olan kısım.

3- Bozyazı İlçesi; Doğusu: Antalya asfaltından ayrılan Lenger Köyü yolu, Kuzeyi: Bozyazı ilçe sınırı ile Gülnar ilçe sınırının Kızılca’ya kadarki kısmı ile Kızılca Köyü’nün batısından Anamur İlçesi Kaş Yaylasına uzanan anasırt.Batısı: Anamur İlçesi Kaş yaylasından başlayarak,Bozyazı-Anamur İlçe sınırını takiben Bozyazı İlçesi Kömürler Köyüne kadar olan İlçe sınırı. Güneyi: Kömürlü köyü merkezinin,kuzeyindeki anasırtdan,Karaisali köyü Gölgeli mahallesine, oradan da Tekesivrisi yangın gözetleme kulesinden düz hatla Lenger köy yolu.

4- Erdemli İlçesi; Doğusu: Silifke-Mersin asfaltının Kocahasanlı beldesinden ayrılan Üçtepe yolunu takiben Çiriş köyünden geçen Güzeloluk asfaltı. Kuzeyi: Kayacıdan Hüsametli ye giden yol. Batısı: Hüsametliden, Esenpınar, Yolunu takiben Lemas’a kadar giden yol. Güneyi: Lemas la Kocahasanlı arasındaki Silifke-Mersin ana asfaltı.

5- Gülnar İlçesi; Doğusu: Delikkaya Çeçenalanı yolu, Kavaklısu Deresi, Taşyol Deresi, Kuzeyi: Mollaömer Delikkaya Asvaltı. Batısı: Babadıl Deresi, Yanıkharman Deresi, Güneyi: Kızılin Deresi.

6- Tarsus İlçesi (A); Doğusu: Berdan nehrinin Kulak köyünün Doğusundan denize ulaştığı hat. Kuzeyi:Yeniköy harabelerinden başlayarak hergele yolunun Karabucak kanalı kestiği noktadan denize paralel olarak Kulak köyünden Berdan nehrine ulaştığı hat. Batısı: Adanalı Oğlu kanalının Yeniköy harabelerinden denize ulaştığı hat. Güneyi: Akdeniz.

(B); Doğusu: Adana Irmağı, Kuzeyi: Çayboyu köyü merasının kesiştiği yer. Batısı: Akdeniz, Güneyi: Akdeniz.

7- Merkez İlçe; Doğusu: Aslanköy yolunda bulunan Çukurkeşli yol sapağından Aslanköy yolunu takiben Kayrakkeşli yol ayrımına sapan yola kadar. Kuzeyi: Aslanköy yolundan sapan Kayrakkeşliye giden yolu takiben Çamlıyurt Mevkiine kadar giden yol, Batısı: Çamlıyurt Mevkiinden Ayvalı Mevkiine giden yolu takiben Kaletepe Mevkiine oradan da Danışman Mevkiine kadar giden yol, Güneyi: Danışman Mevkiinden Doğru Sokak Mevkiinde bulunan 921 rakımlı Tepeye, oradan sırtı takiben Sarısekmek Tepeye (917 rakımlı), yine sırtı takiben Kale sırtı ve Kala sırttan Işık Tepe Mevkiinde bulunan köprüye ve köprüyü takiben Aslanköy yoluna bağlanan yol.

8- Aydıncık İlçesi; Doğusu: Aydıncık Gülnar asfaltının Hacıbahattin Köprüsünden başlayarak ana yolu takiben Teknecik Yol ayrımı. Kuzeyi: Teknecik yol ayrımından başlayarak yolu takiben Pembecik Ziftlik Mahallesi yol ayrımına kadar. Batısı: Teknecik-Ardıçpınarı yolundan ayrılan Pembecik Ziftlik Mahallesi kavşağından başlayarak Yenikaş -Yağrat mahallesi yolunu takiben Yağrat mahallesine kadar. Güneyi: Yağrat Mahallesinden Doğuya doğru dereyi takip ederek Gölbucağından Kapız deresini takiben Hacıbahattin Köprüsü’ne kadar.

9- Merkez İlçesi Tepeköy Beldesi Ziyarettepe; Kuzeyi: Uzun Ardıç Mevkiinden batıya doğru dereyi takiben ana sırta ve oradan 1919 rakımlı tepeye, oradan batıya doğru ana sırtı takiben baran pınarı ve oradan dereyi takiben Eğrikkaya Mevkiine, Doğusu: Kocadereden başlayıp kuzeye doğru Teğlice pınarının olduğu dereyi takiben derenin Kızılkuyudan gelen yola birleştiği yer, oradan kuzeye doğru yolu takiben uzun ardıç mevkiine kadar, Güneyi: Kocadere, Batısı: Eğrikkayadan güneye doğru anasırtı takiben Peynir obruğu tepeye, oradan anasırtı takiben 1786 rakımlı tepeye, oradan tali dereyi takiben Kocadereye

10- Anamur-Bozyazı Çarıklar Beldesi, Bozdoğan köyü ve Bozyazı Ağzıkara Mahallesi; Kuzeyi: Evciler köyü, Doğusu: Bozyazı balıkçı barınağı, Ağzıkara Mahallesi, Güneyi: Pullu2, Pullu1 mesire yeri sınırı ve D-400 karayolu, Batısı: Çarıklar Beldesi,

11- Çamlıyayla İlçesi; Kuzeyi: Kadıncık Vadisi, Doğusu: Kadıncık Çayını Kuzeydoğu yönde takiple Zeytinli burun mevkiinden inen sırtın kesiştiği yere, Güneyi: Zeytinli burun mevkiinden başlayarak güney batı yönde Karaova mevkiine, Batısı: Karaova mevkiinden başlayarak Çakmaklık mevkiine buradan Ayvalı deresini takiple Sümbülü Toprak tepesine buradan kuzey yönde Hatırlı mevkiine, bu mevkiiyi takiple başlangıç noktası olan Kadıncık çayına kadar olan alan

12- Silifke İlçesi; Kuzeyi: Menayır tepe, Kürk deresi mevkii, Kalaba tepe, kurt tepe, Hüseyinler köy hududu, Doğusu: Hüseyinler köy hududunu takiben Ali dede tepeye yolu takiben Karainler Mevkiine, Göksu nehri boyunca Havul belen tepeden inen sırtın nehir ile birleştiği yere kadar, Güneyi: Havulbelen tepesinden anasırtı takiben senir köyü hududu, Batısı: Senirköyü doğu hududunu takiben Maya burnundan Göksu Nehrine inen ana sırt, Göksu nehri boyunca 2 km batıya, Kabaağaç Belenin’den inen ana sırt.

Örnek avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yakalanan Sahalar:

1- Silifke Nergizlikaya Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Bahçederesi, Şehitlik, Barbaros Anıtı, Kuzeyi: Göksu Irmağı, Batısı: Gedikdağı, Gökbelen Tepesi arası, Güneyi: Kabasakızlık, Bağcağız, Bahçederesi.

2- Mut Dandi Örnek Avlak Sahası: Kuzeyi: Mut-Dağpazarı köy yolunu Boncuk Tepeye bağlayan sırt, Boncuk Tepe ve Boncuk sırtı, Batısı: Boncuk sırtını takiben Cevizliin mevkii, Karainkapızı dere ve Karanlık dereyi takiben, Ayvacık mahallesini Ömerağa orman deposuna bağlayan orman yolu, Güneyi: Ömerağa orman deposundan başlayan ve eski Burunköy yerleşim yerini takiben, Yarıkkaya, Öküzini sırtı ve Kıztaşı mevkiine giden orman yolu. Doğusu: Kıztaşı mevkii, Arnavuttaşı sırtı ve Mut-Dağpazarı köy yoluna bağlanan orman yolu ve Mut-Dağpazarı köy yolu.

3- Anamur Çaltıbükü Örnek Avlak Sahası: Doğusu: Sugözü deresine inen sırttan başlayarak, güneye doğru Sugözü Deresinin Boğuntu Deresi ile birleşerek Anamur(Dragon) Çayını takiben, Karayokuş sırtına Sarıtaş Tepeyi bağlayan sırt, Kuzeyi: Kızılçukur Sırtı, Batısı: Kızılçukur Sırtından güneye doğru, Kızıl Çukur Mevkiini ve Hoca Tepesini bağlayan sırtların devamı ile Sarısu Deresi ve takip eden sırtın Sakartaş Tepeyi takiple Domuzuçtuğu Tepede sona eren sırtlar, Güneyi: Domuzuçtuğu Tepesi Sarıtaş Tepeye bağlayan ve Gökçesu İşletme Şefliği sınırını takip eden sırtlar.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Tarsus İlçesi (A):Doğusu: Duztavı mevkiinden güney yönden Meşelik köyüne, buradan Kömürkayalık mevkiine, Kuzeyi: Sarıkoyak köyünün batısından başlayarak kuzey doğu yönden sırtı takiple Çakmakbaşı mevkiine, İrice ağaç mevkii, Duztavı mevkii, Batısı: Pamukluk Irmağından kuzey yönden Sarıkoyak köyüne kadfar olan kısım, Güneyi: Kömür kayalığı mevkiinden güney batı yönden sırtı takiple Dipçik mevkii, Keşbükü çayı takiple Pamukluk ırmağına.

(B); Doğusu: Tapuyatak mevkiinden Cokak köyüne, oradan Espiye deresini takiple, Kuzeyi: Karakütük köyünün batısından başlayarak kuzey doğu yönde tapuyatak mevkisine, Batısı: Tarsus-Ankara otoyolu, Güneyi: Ökkeş köprüsü mevkiinden güney doğu yönde Safiyenin özü mevki, Kırağlık mevkii takiple kuzeye doğru İnyatak mevkiinden sayıl yatak mevkiine

2- Gülnar İlçesi; Doğusu: Gülnardan başlayıp Taşoluk ayrımına kadar olan Gülnar-Köseçobanlı asfaltı. Kuzeyi: Taşoluk ayrımından Ardıçpınarı köyüne kadar olan yol, Batısı: Ardıçpınarından başlayıp Aydıncık-Gülnar yolu üzerindeki köprüye kadar devam eden Menekşe deresi, Güneyi: Gülnardan başlayıp Menekşe Deresi Köprüsü’ne kadar devam eden Gülnar-Aydıncık asfaltı.

3- Merkez İlçesi; Doğusu: Takanlı ile Kuzucu köyünü bağlanan stabilize yol. Kuzeyi: Kuzucu, Tol köyü yolu takiben Üzümlü(Şahne) deresi köyüne giden yol. Batısı: Üzümlü (Sandal) Deresi. Güneyi: Sandal köyü köprüsü ile Takanlı köyüne bağlanan stabilize yol.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Tarsus Kadıncık Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Mut Kestel Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Çamlıyayla-Cehennemderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Hisardağı ve Gedikdağı çevresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

5- Tarsus Hopur-Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2274
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Re: MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Pzr 10. Ağu 2008, 15:43

34-İSTANBUL:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Büyükçekmece İlçesi; Doğusu: Büyükçekmece İlçesi’nden Karaağaç Köyü’ne uzanan yol, Kuzeyi: Karaağaç Köyü’nden Bahşayiş Köyü’nü takiple Büyükçekmece-Çatalca İlçeleri’ni bağlayan devlet karayoluna kadar uzanan yol, Batısı: Büyükçekmece-Çatalca arasındaki devlet karayolu, Güneyi: Marmara Denizi.

2- Küçükçekmece İlçesi; Doğusu: Küçükçekmece İlçesinin E-5 deki merkezinden gölün Doğusunu takiben karayoluyla Altınşehir ve oradan da TEM otoyoluna bağlanan asfalt yol, Kuzeyi: Avcılardan Yakupluya devam eden E-5 karayolunu Esenyurt ve TEM otoyoluna bağlayan asfalt yol, Batısı: E-5 Karayolu, Güneyi: TEM otoyolu.

3- Adalar İlçesi; Tüm adalar ava yasaklanmıştır.

4- Çatalca İlçesi; Doğusu: Germe Durusuyu takiben Karadeniz’e ulaşan asfalt yol, Kuzeyi: Karadeniz, Batısı: Kestanelik Köyü’nden Çanakça Köyü, Dağyenice Köyü, Örencik Köyü, Celepköy, Hisarbeyli Köyü, Ormanlı Köyü ve Karacaköyü takiben Karadeniz’e inen asfalt yol, Güneyi: Kestanelik Köyü’nden Germe yerleşim yerine kadar olan asfalt yol.

5- Silivri İlçesi; Doğusu: Sinekli, Danamandıra Köyü yolu, Kuzeyi: Danamandıra-Aydınlar yolu, Batısı: Aydınlar, Sayalar, Sinekli yolu, Güneyi: Sinekli-Beyciler yolu.

6- Beykoz İlçesi; Doğusu: Riva Deresi, Kuzeyi: Çınarlı Tepe, Batısı: Gürgen Deresi, Güneyi: Sarmaşık Dere.

7- Pendik İlçesi; Doğusu: Sarıçamur özel ormanı, Kuzeyi: Ömerli Barajı, Batısı: Ömerli Barajı, Güneyi: Yeşilçay isale hattı yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Darlık Kanatlı Örnek Avlağı; Kuzeyi: Eski Şile asfaltından Darlık Köyü Ulupelit Köyü sınırından Darlık Barajına giden asfalt yol, Doğusu: Darlık Barajı, Güneyi: Tekke Köyünden gelen ve Yeni Darlık Köyüne bağlanan asfalt yol, Batısı: Eski Şile asfalt yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Sarıyer Feneryolu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Çatalca, Yalıköy (Çilingoz) Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

35-İZMİR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Aliağa İlçesi; Doğusu: Karaçağıldere-Manisa il sınırı birleştiği yerden-Manisa il sınırı-ormanlara giden yolla birleşme noktası, Kuzeyi: Maviköşe, Aliağa-Menemen otoyolunun sol kısmı, depo, Kunduz Çayı, İncirbükü Mevkii köprüyü geçerek, Çoraklar Köyü kuzeyinden, Karaköy Köyü kuzeyinden Karaçağıl Dere, Manisa il sınırı, Batısı: Aliağa merkezden itibaren Bergama karayolu takiple Maviköşe, Güneyi: Ormanlara giden yol, Karakuzu Köyü takiple Uzunhasanlar Köyü, Uzunhasan Deresi üstündeki Koca Köprüyü devamla-Güzelhisar Köyünün kuzeyinden Yağhane Mevkii-İnkaya Mevkii-Aliağa (Aliağa-ormanlar yolu).

2- Bayındır İlçesi (A); Kuzeyi: Kızılkeçili köy yolunun sol tarafı, Ödemiş ilçe sınırı, Doğusu: Kızılkeçili, Ödemiş ilçe sınırı devamla, Bayındır-Ödemiş karayolu birleştiği yer, Güneyi: Bayındır, Ödemiş karayolu, Cumhuriyet (Çatal), Batısı: Cenikler-Gaziler yol ayrımı, Çatal (Cumhuriyet) yol ayrımı, Zeytinova, Çemikler-Gaziler yol ayrımı, Gaziler, Alanköy, Lutuflar, Kızılkeçili köy yolu.

(B); Kuzeyi: Çaldağı, Kazanca Yaylası Kızılçukur Mevkii, Sarıkaya Tepesi takiple Çatmadağ, Doğusu: Çatmadağ, Deliktaştepe, Ürütepe, Kaygantepe, Güneyi: Kabaağaç, Kaletepe, Ilıcadere, Basra Tepe, Batısı: Basra Tepe, Üççamtepe, Taşlıtepe, Katralıtepe, Kolantepe, Çaldağı.

3- Bergama İlçesi (A); Doğusu: Bakırçay-Sindel-Kaşıkçı yolu takiple Üveciktepe Musaçalı yol ayrımı, Kuzeyi: Bakırçay-Sindel-Kaşıkçı yolu takiple Sindel Köyü, Bakırçayı takiple Karageçit, Batısı: Karageçit-Sinir Dere, Boğaz Dere, Mezarlık Tepe, Güneyi: Mezarlık Tepden Değirmendereyi takiple doğuya Fişekçi Deresi takiben Gaylan Köyü-Akkuyu-Kurtkaya Dere takiple Musaçalı yol ayrımı.

(B); Doğusu: Alacalar Köyü köy yolunu takiple Çamköy, yolu takiple Bergama Dikili karayolu, Kuzeyi: Karahasan Tepesi-Akçalan Tepesi-Lalelik Tepesi-patikayı takiple Alacalar Köyü, Batısı: Bergama-Dikili karayolunun Pınarköy kavşağından yol takiple Pınarköy-Sarıdereyi takiple Karahasan Tepesi, Güneyi: Bergama-Dikili karayolu.

(C); Doğusu: Mahmudiye Köyü, güneye doğru yol takiple Kaleardı yol ayrımı, Kaleardı, Kuzeyi: Aşılık Tepeden patikayı takiple Korucuk Tepe, Poruklu Tepe, Çatalçökekden-Mahmudiye-Yoldöken köy yolu takiple Mahmudiye Köyü, Batısı: Yol ayrımından İncecikler yolunu takiple Fındıklı Deresini takiple Aşılık Tepe, Güneyi: Kaleardı Köyü-Çatalkaya Tepe-Arap Mezarlığı-Budak Tepe-Kapıkaya-İncecikler yol ayrımı.

4- Beydağ İlçesi; Doğusu: Çamcılar Köyü takiple Yonuç Köyü yol ayrımı, Hacıaliler Köyü, Kuzeyi: Çamcılar Köyü yol takiple Bakırköy, Yenişehir-Beydağ kavşağı, Batısı: Bakırköy-Yenişehir-Beydağ kavşağı, yolu takiple Baydağı, Güneyi: Beydağ yol takiple Mutaflar Köyü, Palamutçuk Köyü, Hacıaliler Köyü.

5- Bornova İlçesi; Doğusu: Bornova-Manisa il karayolu-Bornova, Kuzeyi: Manisa il sınırı, Batısı: Bornova-Karşıyaka ilçe sınırı, Güneyi: Bornova, Bornova Laka Köyü yolunu takiple Laka Köyü.

6- Buca İlçesi; Doğusu: Alaçam Tepeden Ovacık deresi takiple Sivridağ Tepe, Palamutlu Tepe, Kuzeyi: Buca Gölet, Elmedin Dere, Sivrikaya Tepesi, Deliktaş tepe, Alaçam Tepe, Batısı: Karacaağaç-Kırıklar-Belenbaşı yol kavşağı takiple Belenbaşı yolu takiple Buca Gölet, Güneyi: Palamutlu Tepeden Kocamersin Deresini takiple Kırıklar-Karacaağaç yolunu takiple Karacaağaç-Kırıklar-Belenbaşı yol kavşağı.

7- Dikili İlçesi; Doğusu: Dikili Çandarlı karayolu-Çandarlı, Kuzeyi: Ege Denizi-Dikili, Batısı: Ege Denizi, Güneyi: Çandarlı-Ege Denizi.

8- Kemalpaşa İlçesi; Doğusu: Kemalpaşa, Kemalpaşa-Torbalı Karayolu takiple Vişneli köy yol ayrımı, Kuzeyi: Bornova ilçe sınırı ile Bornova-Turgutlu yolu takiple, Bornova Kemalpaşa karayolu takiple, Kemalpaşa, Batısı: Torbalı ilçe sınırı (Doğancılar yolu) ayrımından kuzeye doğru Buca ilçe sınırı takiple Bornova-Torbalı karayolu, Güneyi: Kemalpaşa-Torbalı karayolu Vişneli köy yol ayrımı, Vişneli Köy, takiple Torbalı ilçe sınırı (Doğancılar yolu).

9- Kınık İlçesi; Doğusu: Albey Dağından Karadere Deresine iniş-Işıkören Deresi ile Karadere Deresinin birleştiği köprü, Kuzeyi: Kınık-Kocaömerli köy yolunu takiple Albey Dağı, Batısı: Patikayı takiple İbrahim Çeşmesi-Moruklu-Küçüktepe-Moruklu-Büyüktepe takiple Genişsırt patika yolu, Güneyi: Köprüden Işıkören Deresini takiple Ahmetler Dağı-Dam Deresini takiple Delioğlu Deresinin birleştiği patika.

10- Kiraz İlçesi; Doğusu: Kiraz Veliler Köyü karayolu yol takiple Hacıaliler, Uzunköy, Elmadere, Ovacık köy yolunu takiple Salihli İlçesi, Keserler köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği yer, Kuzeyi: Salihli ilçe sınırı, Batısı: Ödemiş ilçe sınırı, Güneyi: Kiraz Bucak Köy karayolunun Ödemiş ilçe sınırını kestiği yer.

11- Menderes İlçesi; Doğusu: Menderes yol kavşağı takiple Tahtalı Barajı Koruma Sahası, Kuzeyi: Şaşal yolu takiple Menderes yol kavşağı, Batısı: Köprübaşı-Malta-Menderes yol kavşağından Keler Köyü takiple Şaşal Köyü, Güneyi: Tahtalı Barajı Koruma Sahası.

12- Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve Foça İlçeleri (RAMSAR alanı ve civarı); Doğusu ve Kuzeyi: Mavişehir’in batısından başlayarak Cahar Dudayev Bulvarı’nı takiple Anadolu Caddesi’ne buradan batıya takiple Dokuzeylül-Günerli yol sapağına, buradan Günerli-Seyrek-Geren yolunu takiple Bağarası’na, buradan karayolu takiple Foça ilçe merkezi ile çevrili saha, Batısı ve Güneyi: Ege Denizi.

13- Ödemiş İlçesi; Doğusu: Ödemiş-Mursallı-Çağlıyan-Subatan Yaylası yolu-Yeniköy yolu, Kuzeyi: Horzum Köyünün batısından, Turgutlu ilçe sınırı, Batısı: Ödemiş-Bayındır ilçe sınırı (Bayındır-Ödemiş karayolu üstünden başlar) kuzeye doğru ilçe sınırını takiple Horzum Köyünün batısından, Güneyi: Ödemiş, Bayındır-Ödemiş karayolu, Bayındır-Ödemiş ilçe sınırı.

14- Seferihisar İlçesi; Doğusu: Gödence-Gödence Seferihisar karayolu-Seferihisar-Seferihisar Teos yolu, Güneyi: Seferihisar-Teos yolunu takiben Ege Denizi, Batısı: Teos-Ege Denizi-Azmak Mevkii-Urla ilçe sınırı takiple İhsaniye, Kuzeyi: Urla ilçe sınırı-İhsaniye-Bademler Köyüne giden yolu geçerek, Güzelbahçe Bucağına giden yolu geçerek-Gölcük Köyüne giden yolu takiple Gödence.

15- Selçuk İlçesi (A); Doğusu: Tire-Selçuk ilçe sınırı, Kuzeyi: Torbalı-Selçuk ilçe sınırı, Batısı: Torbalı-Belevi-Selçuk eski karayolu, Güneyi: Belevi, Belevi-Mehmetler karayolu-Tire ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Kuşadası-Selçuk karayolu, Kuzeyi: Selçuk-Özdere-Kuşadası kavşağından Özdere karayolu, Batısı: Ege Denizi, Güneyi: Selçuk-Kuşadası-Çamlimanı yolu, Ege Denizi.

16- Tire İlçesi (A); Doğusu: Ödemiş ilçe sınırı, Kuzeyi: Tire-Ödemiş devlet karayolu, Batısı: Kireli, Dereli, Kocabağlar, köy yolu, Güneyi: Kocabağlar, Koyundere takiple Ödemiş ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Ödemiş ilçe sınırı, Kuzeyi: Ödemiş ilçe sınırı, Batısı: Bayındır ilçe sınırı, Güneyi: Bayındır-Ödemiş karayolu.

(C); Doğusu: Tire-Sarıayanlar köy yolu, Kuzeyi: Belevi-Tire karayolu, Batısı: Belevi-Tire karayolundan Hisarlık köy yolu ayrımından Hisarlık Köyü, Güneyi: Kaplanköyü mülki hudutları.

(D); Doğusu: Belevi Tire karayolunun Boğaziçi köy yol ayrımından Boğaziçi Köyü takiple Germencik ilçe sınırı, Kuzeyi: Belevi-Tire karayolu, Batısı: Belevi-Tire karayolunun Mehmetler köy yol ayrımından Selatin Köyü yolu takiple Germencik sınırı sırtı, Güneyi: Germencik İlçesi sınırı sırtı.

17- Urla İlçesi; Doğusu: Otobanın Yağcılar kavşağı yol takiple Yağcılar Köyü yol takiple Demircigil Köyü, Ege Denizi, Kuzeyi: Urla-Çeşme otoyolu, Batısı: Otoban Zeytineli kavşağından yol takiple Zeytineli yol takiple Ege Denizi, Güneyi: Ege Denizi.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Torbalı-Gürgürdağı Örnek Avlağı: Doğusu: Yakapınar Köyü yolu, Batısı: Topraktepe Kaplanoğlu Çiftliği, Akkaya Mevkii, Arıtaş Damlan, Kuzeyi: Arıtaş Damları, Çamlıca Köyü ziraat arazileri, Yanık Palamut Mevkii, Bağyeri, Mahmut Tepesi, yolu takiple Hatibinbağı, Kumlak Tepe, Kurtgediği, Sarıtaş Tepe, Yakapınar yolu, Güneyi: Torbalı-Bayındır yolu, Arıkbaşı, Palamut Tepe, Çiftçi Gediği Köyü, Kızılcaova, Yakapınarı.

2- Karaburun Örnek Avlağı; Doğusu: Akçakaya Tepesi, Çamlı Sırt, Kocabıyıkkışla Tepe, Batısı: Ege Denizi, Kuzeyi: Küçükbahçe köy yerleşimi, Bozgeliş Tepe, Pınarcık Tepe, Uzunbağ Deresi, Akçakaya Tepesi, Güneyi: Gerence Körfezi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bayındır Ovacık ve Arpadağ Ormanları Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Şelçuk-Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Karaada Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; 05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

36-KARS:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Kars Çayı, Kuzeyi: Susuz ilçe sınırı, Batısı: Kars-Çakmak Köyü-Çamurlu Köyü köy yolu, Güneyi: Kars Çayı ile Kars Çakmak Köyü köy yolunun birleştiği üçgen.

(B); Doğusu: Kars İli-Susuz İlçesi arası devlet karayolu, Batısı: Kars Çayı, Kuzeyi: Boğazköy ve Mezra Köyü’nden Çamçavuş’a giden yolların birleştiği üçgen, Güneyi: Kars Çayı ile Kars-Susuz arası devlet karayolunun birleştiği üçgen.

2- Arpaçay İlçesi; Doğusu: Terek Köyü ile Merik Köyü arası köy yolu, Kuzeyi: Merik Köyü ile Taşbaşı Köyü arası köy yolu, Batısı: Arpaçay İlçesi’nden Taşbaşı Köyü’ne giden devlet karayolu, Güneyi: Arpaçay İlçesi ile Terek Köyü arası köy yolu.

3- Digor İlçesi; Doğusu: Kars İli ile Digor İlçesi arası devlet karayolu, Kuzeyi: Mahirbey Köyü ile Gülheyran Köyü arası köy yolunun Kars-Digor Devlet Karayolunun birleştiği üçgen, Batısı: Gülheyran Köyü ile Dertnos Köyü arası köy yolu, Güneyi: Dertnos Köyü köy yolu ile Digor İlçesi arası köy yolu.

4- Selim İlçesi; Doğusu: Eskigeçit Köyü’nden Akçakale Köyü’ne giden köy yolu, Kuzeyi: Akçakale Köyü ile Başköy Köyü arası köy yolu, Batısı: Başköy Köyü ile Çıplaklı Köyü arası köy yolu, Güneyi: Çıplaklı Köyü ile Bölükbaş Köyü arası köy yolu.

5- Sarıkamış İlçesi; Doğusu: Çamyazı Köyü’nden Handene Köyü’ne giden köy yolu, Kuzeyi: Sarıkamış’tan Karaurgan’a giden devlet karayolu, Batısı: Sarıkamış-Karaurgan arası devlet karayolu, Güneyi: Erzurum il sınırı ile Erzurum il sınırından Altmbulak ve Çamyazı Köyü’ne giden köy yolu.

6- Akyaka İlçesi; Doğusu: Ermenistan ülke sınırı, Kuzeyi: Cebeci Köyü’nden Süngüderesi Köyü’ne giden köy yolu, Batısı: Küçükdurduran Köyü’nden Cebeci Köyü’ne giden köy yolu, Güneyi: Küçükdurduran Köyü’nden, Büyükdurduran Köyü’ne giden köy yol ile Büyükdurduran’dan devam eden köy yolundan Ermenistan ülke sınırına giden köy yolu.

7- Kağızman İlçesi; Doğusu: Iğdır il sınırı ile Delilerçiftliği Köyü’nden, Donandı Köyü’ne giden köy yolunun birleştiği üçgen, Kuzeyi: Aras Nehri, Batısı: Karacaören Köyü’nden Akçay Köyü’ne giden köy yolu ile Akçay Köyü’nden Akdan Köyü’ne köy yolunun Aras Nehri’ne olan kısım, Güneyi: Iğdır il sınırı ile Karacagören Köyü’nün köy yolunun Iğdır il sınırına olan kısım ve oluşturduğu üçgen.

8- Susuz İlçesi; Doğusu: Susuz Kayalık Köyü köy yolu, Kuzeyi: Kayalık Köyü’nden İncili Pınar’a giden köy yolu, Batısı: Susuz’dan Kuru Göl’e giden köy yolu, Güneyi: Susuz Kayalık Köyü köy yolu ile Susuz Kurugöl Köyü köy yollarının birleştiği üçgen.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Kars-Sarıkamış Kağızman Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

37-KASTAMONU:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Araç İlçesi; Doğusu: Araç-Boyalı asfaltı, Kuzeyi: İntaş deresi, Batısı: Çavuş, Kavak, Tavşanlı sınırları, Güneyi: Akçay Deresi, Boyalı asfaltı.

2- Tosya İlçesi; Doğusu: Çatak yolu, Kuzyaka Mahallesi, Kuzeyi: Çaldağ, Batısı: Çepni yolu, E-80 karayolu, Suluca Köy yolu, Güneyi: Devrez Çayı.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Araç-Sepetçioğlu Örnek Avlağı; Doğusu: Evkaya Tepenin eteklerinden Araç-Boyalı karayolu boyunca Sıragömü Yaylasına kadar olan bölüm, Batısı: Çerçi Yaylasından Geley Yaylasına bağlantı yoluyla, buradan Soğucakçörte Dere sınır alınarak Kocagöynük Mahallesine bağlanır, Kuzeyi: Kocagöynük Mahallesinden Yukarıoba Köyüne giden karayolu ile buradan Fındıklı Köyünün güneyinden karayolu bağlantısı ile Evkaya Tepenin eteklerindeki Araç-Boyalı karayoluna bağlanır, Güneyi: Sıragömü Yaylasından başlayarak Kirazlı ve Doğanpınar köylerine kadar olan karayolu. Doğanpınar köyünden de Çerçi yaylasına giden yol.

2- Candaroğlu Örnek Avlağı; Doğusu: Çatören Dere, Kayanın Tepe ile birleşen Aşağıkayanın Sırtı, Taşlık Köyü köy yolu ile Yukarıçerçi köy yolu, Kuzeyi: Ulukürüz Tepe ile birleşen Gücükinişinyokuşu Sırtı, Sadibeydere, Sadibey-Tepeköy köy yolu Çamlıbaşı Sırtı, Batısı: Aşağıören-Mollaahmet köy yolu, Kale Tepe ile birleşen Koru Meşe Sırtı, Eynihan-Ortaca Köyü’nü birleştiren Köy yolu, Kasnak Sırtı’ndan Karaman Tepe’ye inen sırt, Güneyi: Yağan Tepe ile birleşen Tablakaya Sırtı, Yarören Köy Yolu.

3- Düzdağ Örnek Avlağı; Doğusu: Kuzeydoğuda Geymene Mahallesinden başlayarak Farkoşa Mahallesi ve sonrasında Çayırcık Mahallesine bağlayan köy yolu Çayırcık Mahallesinden ara yollarla Uzunyazı Sırtından Davulcuçam Tepeye ulaşır. Buradan Katmer Tepe, Sarıçam Pınar Tepe, Yundoluk Tepe ve sonrasında Yayla Dere ile Bıngıldayık Derenin birleşme noktasında son bulur, Batısı: Kuzeybatıda Gökırmak sınırındaki Çoroğlu Köyünün güney yakasından başlar yolo boyu güney istikametten devam ettikten sonra Karı Tepenin batı eteklerinden Oymaağaçseki Köyünün doğsundan güneye doğru yol boyunca iner Badembekdemir Köyünün güney Doğusunda kalan dört yol ayırımında yol direk karşıya geçerek devam eder ve yolun Hızarderesi ile kesişme noktasında dere boyu güney istikametli saparak son bulur, Kuzeyi: Çoroğlu Köyünün Gök Irmak kıyısından başlayarak ırmak boyunca devam eder. Tekke Mahallesine gelmeden yoldan ayrılarak mahalleyi yol ve Kubalaklı Dere arasında bırakarak tekrar ırmakla birleşir ırmak boyunca devam eden sınır Akcasu Mahallesini iki yakasındaki dere ile sınır dışı bırakarak ilerleyip Sepetçioğlu Mahallesine varmadan ırmağa dökülen dereden ayrılan sınır derenin yol ile birleşme yerinden doğu istikametine yol boyu gider ve Kızılince Dresi ile birleşir. Dere boyu devam eder yan derte olan Ardıçlık Dere ile birleşir. Ardıçlık Dereden yola birleşerek doğu sınırında son bulur, Güneyi: Batı sınırının son bulduğu Hızar Deresi boyunca devam ederek. Kazanpınar Dere ile birleşir Kazanpınar Dere ile Yayla Derenin kesişme noktasında son bulur.

4- Belovacık Örnek Avlağı; Doğusu: Contay’dan gelen yolun kuzey istikametli ayrılma noktasında başlayarak dört yol ağzına iner batıya giden yola ayrılır ve Süpürgelik Dere ile birleşerek güneye doğru Uzaktuzla Tepeye varır. Buradan güneybatı istikametli dere koluna devam eder ve Kabuklu Tepede yol ile birleşerek Akçabayır Sırtından doğru Besleme Olukpınarında son bulur, Batısı: Domuzdere’nin yol ile birleştiği noktadan sırt boyunca güney istikametli inerek sırasıyla Oltuburun Tepe, Göktepe ve Küçükız Tepe ile birleşir, Kuzeyi: Contay’dan Karaoğlan Mahallesi’ne gelen yolun tepe noktasından batıya doğru ayrılarak Sıpacı Mahallesi’nin güneyindeki dere ile birleşerek dere boyu güney istikametli devam edip, Hasanefendi Mahallesi’ne giden yol ile birleşir. Sınır yolu boyunca devam eder ve Kavaklık Sırtından doğru güneybatı istikametli ilerleyerek Özdere ve buradan da Bostandereye daha sonra Domuzdere ile birleşir, Güneyi: Küçükkız Tepeden Büyükkız Tepe, Makastarafı Tepe ve Delik Kaya Tepe üst sınır noktalarından geçerek Asar sırtı boyunca devam eder. Buradan da Asarkaya Tepe, Delikkaya Tepe, Yumrukaya Tepe, Sarmaşıkkaya Tepe ve Muratköy Tepe sırtlarından geçerek Çayköy Mahallesinin kuzey yamaçlarından Mantarlık Sırtı ve sonrasında Kavşak Sırtı ile Kürüzun Tepeye ulaşır. Akçabayır Sırtında besleme oluk pınarında son bulur.

5- Elekdağı Örnek Avlağı; Doğusu: Çaylı Mah, Türbe Tepe, Almacık Mah, Gökbelen, Hanyeli Tepe, orman yangını gözetleme kulesi, Kuzeyi: Gökırmak, Batısı: Gökırmak-Çakmak Çayı, Güneyi: Ese Deresi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Araç Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Düzgöynük Sırtı, Batısı: Kışla Sırtı, Semer Deresi, Kuzeyi: Herset Tepesi, Kanlıçam Sırtı, Güneyi: Ilgaz Çayı.

2- Kastamonu Merkez (Alparslan Sırtı) Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kastamonu-Aşağıbudamış anayolu, Kuzeyi: Kastamonu-Araç karayolu, Batısı: Alpaslan-Duruca anayolu, Güneyi: Karaçomak Barajı.

3- Ağlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Aylıkürüzlüğü Sırtı, Doğusu: Deliahmet Dağı, Güneyi: Ahlatlı Sırtı, Batısı: Göçek Sırtı.

4- Bozkurt Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Büyükdüz Sırtı, Göynek Dağı, Doğusu: Gariplergecesi Sırtı, Güneyi: Ulugöynük Sırtı, Batısı: Kanlıgöynük Sırtı, Kireçtik Deresi.

5- Devrekani Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Közdemir Deresi, Doğusu: Fidanlık Tepesi, Güneyi: Dörtahlat Sırtı, Batısı: Kürizinar Sırtı.

6- Kastamonu Merkez Biden Yaylası Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Karasu Çayı, Doğusu: Düdüklüçam Sırtı, Çatalca Tepesi, Güneyi: Hacı Ahmet Deresi, Alageriş Sırtı, Batısı: Kastamonu-Ankara karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Kastamonu Ilgazdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Kastamonu Taşköprü Elekdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Kastamonu Aydavaz Kartdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Kastamonu Tosya Gavurdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

38-KAYSERİ:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Felahiye-Kocasinan İlçesi; Doğusu: Kızılırmak viyadük köprüsünden başlayarak Felahiye yolunu takiben, Menteşe köy yolu kavşağına kadar, Kuzeyi: Menteşe köy yolu kavşağından başlayarak, Menteşe-Acırlı köy yolunu takiben, Yozgat il sınırı, Batısı: Yemliha Kasabası’ndan Eskiömer köy yolunu takiben Yozgat il sınırı, Güneyi: Yemliha Kasabası’ndan Kızılırmağı takiben Kızılırmak viyadük köprüsüne kadar.

2- İncesu İlçesi; Doğusu: Kayseri-Niğde Karayolunu takiben Yeşilhisar ilçe sınırı, Kuzeyi: Kocasinan-İncesu ilçe sınırı, Batısı: Yeşilhisar İlçesi ve Nevşehir il sınırı, Güneyi: Yeşilhisar-Develi yol kavşağından başlayarak Başköy Ürgüp yolumu takiben Nevşehir il sınırı.

3- Tomarza İlçesi; Doğusu: Kayseri-Adana İl Sınırı, Kuzeyi: Toklar-Işıklar-Arslantaş köyüne giden karayolunu takiben Adana İl Sınırına kadar, Batısı: Toklar-K.canlı-B.canlı-Kesir-Tahtakemer-İmamkullu yolunu takiben Develi İlçe Sınırına kadar, Güneyi: Tomarza-Develi İlçe Sınırı.

4- Pınarbaşı İlçesi; Doğusu: Kayseri İl Sınırı, Kuzeyi: Kayseri-Pınarbaşı-Malatya Karayolu, Batısı: Pınarbaşı-Kahramanmaraş Karayolu, Güneyi: Pınarbaşı ilçe sınırı.

5- Sarız İlçesi; Doğusu: Kayseri İl Sınırı, Kuzeyi: Pınarbaşı-Sarız ilçe sınırı, Batısı: Pınarbaşı-K.Maraş Karayolu, Güneyi: Sarız-K.Söbeçimen-K.Örtülü Karayolundan devamla il sınırı.

6- Yahyalı İlçesi (A); Doğusu: Yahyalı, Dikme köyü asfaltı, Aladağlar maden yolu ayrımına (Kavak mevkii) kadar, Kuzeyi: Yahyalı, Kirazlı, Derebağ, Suluca ova yolu il sınırına kadar, Batısı: İl sınırı, Güneyi: Kavak mevkii, Aladağlar maden yolu, Suçatı mevkii, Köşk deresi, Arpalık deresi, il sınırına kadar.

(B); Doğusu: Zamantı Irmağı, Kuzeyi: Kızılçukur tepe, Rahat tepe, Tarhana deresi, Batısı: Sırcak deresi, Karakuyu tepe, Kızılçukur tepe, Güneyi: Elma çukuru tepeden, Yukarı Dümbere tepe, Sırcak Dağı.

7- Develi İlçesi; Doğusu: Develi Erciyes Kayseri asfaltı, Kuzeyi: İlçe Sınırı Erciyes Dağı, Batısı: Çayırözü, Kulpak köyü, Şehşaban köyü yolu, Güneyi: Develi Soysallı, Çayırözü köyü asfaltı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Hacılar İlçesi; Doğusu: Cankurtaran Deresinden başlayıp Lifos T, Atağılı T, Akbayır T.,Kırcılıseki Sırtını takiben Kırcılıseki T. Kadar, Kuzeyi: Cankurtaran Deresinden başlayıp Alaçayır, Derendere Sırtını takiben Ortaseki Mevkiine kadar, Batısı: Ortaseki Mevkiinden başlayıp Sarıkaya T., Eşşekyarısı T., Üçtepe arası, Kırkpınar Deresini takiben küçük Erciyes Dağına kadar, Güneyi: Kırcılıseki T. den başlayıp Küçük Erciyes Dağına kadar.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

39-KIRKLARELİ:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe-Demirköy-Kofçaz İlçeleri, Bulgaristan Sınır Hattı; Doğusu: Karadeniz, Kuzeyi: Bulgaristan sınırı, Batısı: Edirne il sınırı, Güneyi: Bulgaristan sınırından 100 metre Güneye doğru ilin doğu-batı hattı boyunca.

2- Lüleburgaz ve Babaeski İlçeleri (Dermendere-Erikleryurdu Mevkii); Doğusu: Çeşmekolu-Hamitabat-Kırıkköy yolu, Kuzeyi: Erikleryurdu-Çeşmekolu yolu, Batısı: Erikleryurdu-Kumrular-Müsellim yolu, Güneyi: Kırıkköy-Müsellim yolu.

3- Pınarhisar İlçesi (Kaynarca-Çamlık Mevkii); Doğusu: Pınarhisar, Lüleburgaz asfaltı, Kaynarca yolu, Kuzeyi: Kaynarca Kırklareli asfaltı, Batısı: Söğütlüdere, Bostanlıdere ve Firenklidere, Güneyi: Ataköy, Osmancıkköy Yolu.

4- Demirköy İlçesi (Longozlar Mevkii); Doğusu: Karadeniz, Kuzeyi: İğneada-Demirköy asfaltı, Batısı: B.Bezirgan Tepeyi takiben Yavuz Deresi, Arpatarla Mevkii, Kirazdere, Keltepe, Güneyi: Panayırdere.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Merkez İlçesi-Çukurpınar Örnek Avlağı; Doğusu: İncesırt Orman İşletme Şefliği (Balaban Deresi Rızvaniçi Mevkii, Meşeliburun Tepe, Pandak Tepe, Batısı: Kırklareli Orman İşletme Şefliği (Salih Çavuşun kışlağı, Kocaburun Tepe, Hergele Tepe, Dikilitaş Deresi), Kuzeyi: Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü, Dereköy İşletme Şefliği (Salih Çavuşun kışlağı, Hüseyin kışlağı, Kıran Tepe, İncebel Tepe, Köyderesi, Büyükdere), Güneyi: Beypınar-Çukurpınar-Armağan yolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Demirköy-Sakagölü Longozu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe, Demircihalil Köyü, Ada Mevkii; Doğusu: Üsküp-Kızılcıkdere yolu, Kuzeyi: Orman Yolu,.Güneyi: Kırklareli-Kızılcıkdere yolu, Batısı: Kırklareli-Demircihalil yolu.

2- Vize İlçesi; (Çamlık Mevkii) Kuzeyi: Küçükyayla-Evrencik arasındaki ham yol, Doğusu: Vize-Küçükyayla köy yolu, Batısı: Pazarlı Köyünden Sofular-Evrencik-Sergen güzergahında Kömürköy ham yol, Güneyi:Vize-Pazarlı asfaltı

40-KIRŞEHİR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçelesi; KuzeyDoğusu: Y.Hamurlu-D.Karaisa Köy yolu, Doğusu: Yeşiloba-H.Beşler-Tatarilyas-Y.Hamurlu Köy Yolu, Güneyi: Karahıdır-Yeşiloba Köy Yolu, Batısı: Karahıdır-Yeşiloba yol kavşağından Akpmar ilçe sınırına kadar olan kısım, Kuzeybatısı: Akpmar ilçe sınırını takiben D.Karaisa Köyüne uzanan hat.

2- Mucur İlçesi; Kuzeyi: Dalakçı Gümüşkümbet Köy Yolu, Doğusu: Gümüşkümbet-Şatıroğlu Mahallesi-Mucur Yolu, Güneyi: Mucur-Kırşehir Karayolu, Batısı: Dalakçı-Dağçiftliği-Yeşilyurt Yolunu Mucur-Kırşehir Devlet Karayoluna bağlayan yol güzergahı.

3- Kaman İlçesi (A); Kuzeyi: Kargın Yenice Kasabası-Büğüz köy yolu, Doğusu: Kargın Yenice-İkizler köy yolu Kızılırmak sınırı, Güneybatısı: Büğüz Köy yolu ile İkizler Köyü’nün birleştiği Kızılırmak kıyı sınırı.

(B); Kuzeyi: Çağırkan-Başköy ve Kurancılı-Demirli yolu, Doğusu: Kaman ilçe sınırı, Güneyi: Ömerhacılı-Ç.Mehmet-Ç.Hacıbayram ve Yağmurlu-Sarıuşağı yol sınırı, Güneybatısı: Kaman-Ömerhacılı yol güzergahı, KuzeyBatısı: Kaman-Çağırkan yol güzergahı.

4- Çiçekdağı İlçesi; Güneyi: Halaçlı yolunu Armutlu ile Alahacılı'ya bağlayan yol, Kuzeybatısı: Eski Kızılcalı-Alan Köy yolunun Akçakent-Çiçekdağı ilçe sınırına kadar olan kesimi ile batısında kalan Halaçlı Köyüne kadar uzanan ilçe sınırı, Kuzeyi: Eski Kızılcalı-Tepecik yolu, Doğusu: Tepecik Köyü ile Safalı Köyünü Çiçekdağı yoluna bağlayan kavşağa kadar olan kısım.

5- Boztpe İlçesi; GüneyDoğusu: Boztepe-Kırşehir yol güzergahı, Kuzeyi: Boztepe Yayla yolu istikametinden Boztepe ilçe sınırı, Batısı: Boztepe ilçe sınırından Boztepe Kırşehir yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi; Kuzeyi: Hüyük Dağı, Doğusu: Yazı, Güneyi: Kızılırmak, Batısı: Harın-Kocabey Köyü

41-KOCAELİ:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Gebze İlçesi (A); Doğusu: Göçbeyli-Yediyer kavşağından, asfalt yolu takiben Yediyere, asfalt yolu takiben Kadıllı Köyü’ne, köy içinden batıya doğru Çöklen Çeşmesi’nden geçerek İrek Tepesi’nin kuzeyinden orman yolunu takiben Balçık-Yediyer (Şile Turistik Yolu) yoluna, güneye doğru Balçık Deresi’ni takiben, Balçık-Mollafenari asfalt yoluna ham yol, Kuzeyi: Kara Tepe’den sırtı takiben Çakmak Tepe’ye, Çakmak Tepe’den sırtı takiben Kaynarca Deresi’ne, dereden doğuya doğru Göçbeyli-Yediyer kavşağına hattın güneyi, Batısı: Şekerpınar-Tepeören-Balçıkyoncası’ndan sırtı takiben Dede Tepe’ye, sırtı takiben Şarapçioğlu Tepe’ye, Muşmura Deresi’nin güneyindeki sırttan Balçık Deresi’ne, dereyi takiben kuzeye doğru Ördekderesi ağzına, kuzeybatı’ya doğru patika yolu takiben Yolçatı Mevkii’ne, yapay hatla Pınar Tepe’ye, Pınar Deresi’nin kuzeyinden yapay hatla Kara Tepe’ye uzanan hat, Güneyi: Balçık Köyü’nden batıya doğru Tepeören Köyü’ne giden asfalt yolun, Şekerpınar-Tepeören-Balçıkyoncası’nın kuzeyi.

(B); Doğusu: TEM otobanı, Kuzeyi: D-100 (E-5) karayolu, Batısı: D-100 Karayolundan (TEM Otobanı Gebze gişeleri yanından) Altaş Alüminyum Fabrikası’na giden yol ile bu yolun devamı olan TÜBİTAK Araştırma Merkezi’nin doğu sınırını çevreleyen tel ihatası boyunca İzmit Körfezi’ne kadar uzanan Kurt Deresi’nin Doğusu, Güneyi: İzmit Körfezi.

(C); Kuzeyi: Eski İstanbul yolu, Doğusu: Eski İstanbul yolundan Demirciler Köyü yolunu takiben Demirciler Köyü’ne, Güneyi: Demirciler Köyü’nden batıya doğru Tavşanlı köy yolunu takiben Tavşanlı Köyü’ne, Batısı: Tavşanlı Köyü’nden kuzeye doğru Pelitli köy yolunu takiben Pelitli Köyü’ne, buradan eski İstanbul yoluna.

2- Körfez İlçesi; Kuzeyi: Eski İstanbul karayolu, Doğusu: Eski İstanbul karayolundan Elmacık-Kalburcu yoluna, yolu doğuya takiben Kalburcu Köyü’ne, Güneyi: Kalburcu yolundan batıya doğru, Hereke-Elmacık yolundan Gebze ilçe sınırına, Batısı: Gebze-Körfez ilçe sınırı.

3- Derince İlçesi; Kuzeyi: İstanbul il sınırı, Doğusu: Kandıra ilçe sınırı, Güneyi: Turaş-Demirciler-Karagüllü (Çalköy) köy yolu, Batısı: Karagüllü’den (Çalköy) Dümbüldeksuyu İstanbul il sınırına.

4- Kandıra İlçesi (A); Kuzeyi: Tekketepe’nin 400 metre kuzeyinden doğuya doğru çam ormanı sınırını takiben Yılgınlık Tepe, Göztepe, Tarlatepe, Kışlalar, Doğusu: Karadeniz’e dökülen Sarısu Deresi’nin Babaköy-Kandıra yoluna buradan Babaköy’e bağlanır, Güneyi: Babaköy’den Doğancıl Köyü’ne buradan Çalköyü’ne, Batısı: Çalköy’den Seyrek Köyü’ne bağlayan yol.

(B); Kuzeyi: Sarıgaziden başlayarak yolu takiben Seyitaliler Köyü’ne, Batısı: Seyitaliler Köyü’nden yolu güneye takiben Selim Köyü’ne, Güneyi: Selim Köyü’nden Kandıra yoluna, buradan güneyindeki Hıdırlar Köyü ve Adapazarı il sınırına, Doğusu: Adapazarı il sınırı.

(C); Kuzeyi: Ağva yolunun Kocaeli il sınırının bittiği noktadan, Beylerbeyi’ne giden yolu takip eder, Doğusu: Beylerbeyi Köyü’nden başlar Çerçilli’ye, buradan Kandıra-Ağva yoluna, Güneyi: Kandıra-Ağva yolunu takiben Akçaova Köyü’ne, Batısı: Akçaova Köyü’nden Ağva yolunu takip ederek Akıncı Köyü’ne, buradan İstanbul sınırına kadar takip eder.

(D); Kuzeyi: Yusufca Köyü’nden Ferizli Köyü yolunu takip eder, Doğusu: Döngelli ile Ferizli Köyü’nü bağlayan yol, Güneyi: Döngelli Köyü’nden Sucallılı Köyü’ne, buradan Dalca yolu üzerindeki Yusufca Köyü sapağına, Batısı: Sucallılı-Dalca Köyü yolu üzerindeki Yusufca Köyü sapağından başlayarak kuzeye doğru yolu takiben Yusufca köy yoluna varır.

5- Merkez İlçe (A); Kuzeyi: Şahinler Köyü yol ayrımından Sarışeyh Köy’üne, buradan yolu takiben Kandıra-İzmit yolunda son bulur, Doğusu: Kandıra anayolundan başlayarak güneye Kıssalar-Orhaniye Köyü yolunu takiben Orhaniye Köyü’ne, Güneyi: Orhaniye Köyü’nden Kandıra yoluna, buradan batıya doğru Sadıklar-Nebihoca köy yolu ayrımına kadar takip eder, Batısı: Sadıklar Köyü yol ayrımından Nebihoca-Şahinler köy yolu ayrımına.

(B); Doğusu: Gölcük-İzmit yolunun Kullar yolu sapağından İzmit’e doğru yolu takiben İzmit-Adapazarı yoluna (D-100), Kuzeyi: İzmit-Adapazarı D-100 (E-5) Kara yolu, Batısı: İzmit Körfezi, Güneyi: Eski ve yeni Gölcük yolunun birleştiği noktadan İzmit-Gölcük yolunun kuzeyinde kalan kısmın Gölcük ilçe sınırına kadar.

(C); Doğusu: Sakarya il sınırı, Kuzeyi: D-100 (E-5) karayolu, Batısı: TEM Otoyolu üzerinden geçen Maşukiye Köprüsü girişinde yer alan akaryakıt istasyonu ile demiryolu arasındaki İzmit-Sapanca karayolu, Güneyi: Demiryolu.

(D); Kuzeyi: Güvercinlik-Ambarcı köy yolu, Doğusu: Ambarcı-Akmeşe köy yolu, Güneyi: Akmeşe-Mecidiye köy yolu, Batısı: Mecidiye-Güvercinlik köy yolu.

6- Gölcük İlçesi (A); Kuzeyi: İzmit Körfezi, Doğusu: İzmit Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Gölcük-Karamürsel yolundan Karamürsel sınırına kadar, Batısı: Karamürsel ilçe sınırı.

(B); Doğusu: İhsaniye, Hamidiye Köyleri’ne kadar uzanan asfalt yoldan sonra Hamidiye Köyü’nden Hisarderesi’ni kesen stabilize yol ve oradan Sıyretiye Köyü’ne kadar, Güneyi: Sıyretiye, İcadiye, Şevkatiye köy yolu buradan Lütfiye köyü’ne, Batısı: Lütfiye Köyü’nden Selimiye Köyü’ne bağlanan yol, Kuzeyi: Selimiye Köyü’nden İhsaniye Köyü’ne bağlanan yol.

7- Karamürsel İlçesi (A); Kuzeyi: İzmit Körfezi, Doğusu: Gölcük ilçe sınırı, Güneyi: Karamürsel-Yalova yolu, Batısı: Yalova il sınırı.

(B); Kuzeyi: Semetler-Yalakdere köy yolu, Doğusu: Yalakdere-Fulacık köy yolunu takiben, Bursa il sınırına, Güneyi: Bursa il sınırını batıya doğru takiben Yalova il sınırına, Batısı: Yalova il sınırından Aktoprak köy yoluna, buradan Kızderbent Beldesi Valideköprü Mahallesi, buradan yolu kuzeye doğru takiben Semetler-Yalakdere Köyü yoluna.

8- Gebze İlçesi-Cumaköy ve Kadılı Köyleri-Nalbant Tepe Mevkii; Kuzeyi: Kadılı-Cumaköy yolu, Doğusu: Cumaköy-Mollafenari köy yolu, Güneyi: Mollafenari Köyü’nden Balçık Köyü’nü bağlayan yol (Eski İstanbul-İzmit karayolu), Batısı: Balçık Köyü’nden Kadılı Köyü’ne bağlanan stabilize yol.

9- Merkez İlçesi-Sarışeyh Köyü-Balaban Tepe Mevkii; Kuzeyi: Akçaova yolundan, İzmit-Kandıra yol sapağına, Doğusu: İzmit-Kandıra yolu, Güneyi: İzmit-Kandıra yolu, Sarıhocalar sapağından başlayıp Sarıhocalar Mahallesi-Davutköyü’ne, Batısı: Davutköyü’nden Sarışeyh köy yolunu takiben Sarışeyh köyü’ne, buradan Akçaova yoluna.

10- Merkez İlçesi,-Pazarçayırı-Sultaniye-Örnekköy Mevkii; Kuzeyi: Kartepe TV verici istasyonundan sırtı kuzeybatıya doğru takiben Pazarçayırı, Örnekköy buradan Kazandere’ye, Batısı: Kazandere, Güneyi: Sarısu Deresi, buradan Ağla Sırtı’nı takip eder, Doğusu: Ağla Sırtı’nı takiben Kartepe TV verici istasyonu.

11- Gölcük İlçesi-Hamidiye Köyü Mevkii; Kuzeyi: İzmit-Gölcük yolu, Doğusu: Gölcük İzmit yolundan başlar Hisareyn, Nüzhetiye’ye bağlayan köy yolları, Güneyi: Nuzhetiye Köyü’nden başlayarak Mahmuriye, Sıretiye ve Hamidiye köy yoluna, Batısı: Hamidiye köy yolunu kuzeye doğru takip ederek buradan Hamidiye Köyü’ne, buradan İhsaniye Köyü’ne ve Gölcük-İzmit yoluna.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Körfez-Sipahiler Örnek Avlağı; Doğusu: Sipahiler Köyünden İzmite giden eski İstanbul yolundan Kocasırt Tepe, Meydancık Tepe ve Güllük Tepenin Doğusundan geçen stabilize yol, Batısı: Sipahiler köyünden Dereköy, Belen Köylerini Baliköy Mahallesine bağlayan asfalt yol, Kuzeyi: Eski İstanbul-İzmit yolu, Güneyi: Baliköy Mahallesinden asfalt yolu takiben Sarımeşe Deresini kesen kuru Deredenüç Tepelerin güneyindeki mekkare yol, Yatak Tepenin güneyi, Çenedağ Tepenin güneyinden geçen stabilize yol, Düz Tepenin güneyi, Yaylacık Tepenin batısı ve Köşk Tepenin güneyinden geçen stabilize yol.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Karamürsel İlçesi, Yalakdere, Avcıköy, Tahtalıköy Mevkii; Kuzeyi: Yalakdere Köyü’nden başlayarak Avcı Köyü-Kadriye köy yolunu takip ederek Kadriye Köyü’ne, Doğusu: Kadriye-Tahtalı köy yolu, Güneyi: Tahtalı-Fulacık köy yolu, Batısı: Fulacık Köyü’nden Muratbey Çiftliği Mevkii’ne giden yolu takiben Yalakdere Köyü’ne.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kandıra İlçesi Seyrek Köyü mevkii; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

42-KONYA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Tuzlukçu İlçesi; Doğusu: Ilgın ve Yunak ilçe sınırları, Kuzeyi: Yunak ilçe sınırı, Batısı: Akşehir-Yunak kara yolunun Tuzlukçu İlçesi sapağı ile Yunak ilçe sınırı arasındaki kara yolu, Güneyi: Akşehir-Yunak yolunun Tuzlukçu Kavşağından başlayıp Tuzlukçu Merkez, Çöğürlü, Konarı, Dursunlu Köylerinden Ilgın ilçe sınırına kadar olan karayolu ile çevrili alan.

2- Yunak İlçesi; Doğusu: Akşehir Yunak kara yolu Kuzören yol kavşağından Kuzören-Turgut-Yeşiloba köyüne oradan Tuzlukçu ve Ilgın ilçeleri ilçe sınırının kesiştiği noktaya, Kuzeyi: Tuzlukçu İlçesi sınırının başladığı noktadan Yunak yolu Kuzören Sapağına, Batısı: Tuzlukçu ilçe sınırı, Güneyi: Yeşiloba Köyünden Tuzlukçu ve Ilgın İlçesi sınırının kesiştiği noktaya.

3- Kulu ve Cihanbeyli İlçeleri; Doğusu: Karacadağ-Celep yolu, Kuzeyi: Karacadağ-Doğutepe-Kozanlı Kasabası, Batısı: Kozanılı-Bulduk Kasabası, Güneyi: Bulduk-Celep Kasabası yolu arasında kalan saha.

4- Karatay-Selçuklu-Altınekin İlçeleri; Doğusu: Karatay İlçesi İpekler-Katrancı köy yollarının Aksaray-Konya karayolu ile birleştiği noktadan, Karadona-Yağlıbayat-Aksaklı-Beşağıl köy yolları, Kuzeyi: Altınekin İlçesi Karakaya (Mennek)-Koçaş-Hacınuman köy yolları, Batısı: Altınekin İlçesi, Karakaya (Mennek)-Selçuklu İlçesi Eğribayat-Kervan-Kızılcakuyu köy yollarının Konya-Aksaray karayolu ile birleştiği noktadan Büyükalim Petrol İstasyonuna, İstasyondan Karatay İlçesi Divanlar-Karakaya-Göçü köy yolları, Güneyi: Göçü Köyünden yayla yollarını takiben Beşağıl Köyüne giden yol.

5- Güney Sınır İlçesi; Doğusu: Güneysınır merkezden Ağaçoba Köyü arası karayolu, Kuzeyi: Güneysınır-Gürağaç, Batısı: Gürağaç-Örenboyalı-Kızılöz köy yolu, Güneyi: Kızılöz-Ağaçoba köy yolu.

6- Huğlu Kasabası-Dereoluk Mevkii; Doğusu: Huğlu-Akseki yolu Durak Köyü yol kavşağı, Kuzeyi: Huğlu-Gencek yolu, Batısı: Gencek-Huğlu kara yolu, Güneyi: Gencek -Taşlıpınar-Durak stabilize kara yolu.

7- Yenidoğan Kasabası-Adatepe Mevkii; Doğusu: Üçpınar-Doğancık-Yenidoğan kara yolu, Kuzeyi: Selki-Yenidoğan kara yolu, Batısı: Selki-Sadıkhacı stabilize kara yolu, Güneyi: Üçpınar-Sevindik-Sadıkhacı stabilize kara yolu.

8- Halkapınar İlçesi; Doğusu: Mersin il sınırı, Kuzeyi: Yıldızlı-Aydınkent-Eskihisar-Kayasaray köy yolu ve Mersin il sınırı, Batısı: Ereğli -Halkapınar kara yolunda Ereğli ilçe sınırından başlayıp, Yellice Köyünden Mersin il sınırına ulaşan tali yolun kesiştiği Ereğli ilçe sınırı, Güneyi: Ereğli İlçesi Yellice Köyünden Mersin il sınırına giden tali yolun Ereğli ilçe sınırından Mersin il sınırına.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; 16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Taşkent İlçesi-Balcılar Kasabası; Doğusu: Hadim ilçe sınırı, Kuzeyi: Balcılar Kasabasından Hadim İlçesi Kutlupınar Köyü yolu Hadim ilçe sınırını kestiği noktaya, Batısı: Balcılar Kasabasından Karaman ili Başyayla’ya giden yolun il sınırını kestiği noktaya, Güneyi: Karaman il sınırı.

43-KÜTAHYA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde avın yasaklandığı sahalar:

1-Merkez İlçe; Doğusu: Sofça Köyü’nden Kütahya-Eskişehir Karayolunu takiple, Kütahya-Eskişehir İl Sınırını kestiği yerde, Kuzeyi: Eskişehir-Kütahya Karayolunun Eskişehir-Kütahya il sınırını kestiğiYerden İl Sınırını batı istikametinde takiple Nusretler Köyü. Batısı: Nusretler Köyünden, Nusretler Kütahya yolunu takiben, bu yolun Kütahya-Eskişehir Karayolunu kestiği yer. Güneyi: Nusretler-Kütahya yolunun, Kütahya-Eskişehir Kara Yolunu kestiği yerden, karayolu takiple Sofça Köyü.

2-Altıntaş İlçesi (A); Doğusu: Osmaniye köyünden, Osmaniye Yaylaköy yolunu takiple Yaylaköy ve yolu takiple yolun Altıntaş-Dumlupınar İlçe sınırını kestiği yerden İlçe sınırını takiple bu sınırın Hamurköy Köy yolunu kestiği yer. Kuzeyi: Osmaniye köyünden yolu takiple, Genişler köyü. Batısı: Genişler Köyünden Altıntaş-Dumlupınar Karayolunu takiple Hamurköy yol sapağı. Güneyi: Altıntaş-Dumlupınar Karayolunun Hamurköy Köy yolu sapağından Hamurköy yolu takiple bu yolun Altıntaş-Dumlupınar İlçe sınırını kestiği yer.

(B); Doğusu: Aydınlar (Altıntaş)-Yenice (Afyon) Köy yolunun Kütahya-Afyonkarahisar İl sınırını kestiği yerden Kuzey yönde İl sınırını takiple ve devamında Afyon-Kütahya Karayolunu takiple Yolçatı Köyü yol sapağı. Kuzeyi: Afyon-Kütahya Karayolunun Yolçatı Köyü yol sapağından Yolçatı

Köyü ve yol takiple Yolçatı-Osmaniye Köy yolu sapağı. Batısı: Yolçatı-Osmaniye Köy tolu sapağından, bu Köy yolunu takiple Osmaniye-Beşkarış yolu ve Beşkarış yolu ve Beşkarış Köyü. Güneyi: Beşkarış Köyünden Aydınlar yolunu takiple Aydınlar Köyü ve Aydınlar-Yenice (Afyon) Köy yolunun Kütahya-Afyonkarahisar İl sınırını kestiği yer.

3-Aslanapa İlçesi; Doğusu: Kütahya-Çavdarhisar Devlet yolunun, Aslanapa-Kütahya merkez İlçe sınırını kestiği yerden, Altıntaş -Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Bayat-Mustafalar köy yolunun İlçe sınırını kestiği yerden, Bayat köyü, Abaş köyüne kadar. Batısı: Abaş köyünden yolu takiple, Çömlekçi Karadiğin ve Kütahya Çavdarhisar Devlet yolu kavşağı, Güneyi: Kütahya-Çavdarhisar Devlet yolu

4-Çavdarhisar İlçesi; Doğusu: Çavdarhisar-Aslanapa ilçe sınırı, Kuzeyi: Çavdarhisar-aslanapa İlçe sınırı ile Gökağaç-Çamırdık köy yolunun kesiştiği yerden yolu takiple Gökağaç, Çamköyü, Hacımahmut ve Çavdarhisar İlçe merkezi. Batısı: Çavdarhisar İlçe Merkezinden, Çavdarhisar-Gediz Devlet yolunu takiple Efendi köprüsü. Güneyi: Efendiköprü yol ayrımından yolu takiple Çavdarhisar-Gediz İlçe sınırını kestiği yerden Çavdarhisar-Gediz İlçe sınırı.

5-Domaniç İlçesi; Doğusu: Domaniç-Bilecik il sınırı ve yolu takiben Çukur köy, Kuzeyi: Çukur köyden yolu takiple Ilıcaksu köyü, Çakıl köyü ve Domaniç İlçe Merkezi, Batısı: Domaniç ilçe merkezinden Aksu köy yol ayrımı, Aksu köyü, Fındıcak köyü ve yolu takiple Domaniç-Tavşanlı ilçe sınırı, Güneyi: Domaniç-Tavşanlı ilçe sınırı.

6-Emet İlçesi; Doğusu: Emet-Tavşanlı ilçe sınırı, Kuzeyi: Emet-Tavşanlı devlet yolunun Emet-Tavşanlı ilçe sınırını kestiği yerden, yolu takiple Günlüce Köyü, Batısı: Günlüce Köyünden devlet yolunu takiple, Köpürcek Köyü ve Sarıayak köy yolu ayrımına kadar Güneyi: Sarıayak köy yol ayrımından yolu takiple Sarıayak Köyü, Kayı Köyü ve yolun Emet-Tavşanlı ilçe sınırı ile kesiştiği yere kadar.

7-Gediz İlçesi; Doğusu: Karaağaç Köyünden, Karaağaç yolunun Kütahya-Uşak il sınırını kestiği yer, Kuzeyi: Karaağaç Köyünden yolu takiple Gümüşlü Köy, Dörtdeğirmen Köyü ve Gediz ilçe merkezi, Batısı: Gediz ilçe merkezinden yolu takiple Fırdan Köyü, Vakıf köy ve yolu takiple Kütahya-Uşak il sınırı, Güneyi: Kütahya-Uşak il sınırı.

8-Hisarcık İlçesi; Doğusu: Hisarcık-Emet ilçe sınırı, Kuzeyi: Karabasan köy yolunun ilçe sınırı ile kesiştiği yerden yolu takiple Karabasan Köyü-Şeyhler Köyü ve Dereköy, Batısı: Dereköyden il yolunu takiple ilçe sınırına kadar, Güneyi: Hisarcık-Gediz ilçe sınırı.

9-Pazarlar İlçesi; Doğusu: Pazarlar-Şaphane ilçe sınırı, Kuzeyi: Pazarlar-Şaphane ilçe yolu ile Pazarlar-Şaphane ilçe sınırının kesiştiği yerden yolu takiple Pazarlar İlçesi, Batısı: Pazarlar İlçesinden yolu takiple Yakuplar Köyü yol ayrımına kadar, Güneyi: Yakuplar Köyü yol ayrımından yolu takiple Yakuplar, Ören Köyü, Sofular Köyü ve Sofular-Gürkuyu köy yolunun ilçe sınırını kestiği yere kadar.

10-Simav İlçesi (A); Doğusu: Simav-Balıkesir il yolunun Güneyköy yol ayrımından itibaren yolu takiben, Ortaca Köyü yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Simav-Balıkesir il yolunun Ortacaköy yolu ayrımından itibaren köy yolunu takiple Çamlık Köyüne kadar, Batısı: Çamlık Köyünden, Çamlık Koyunoba yolunu takiple Güneyköy, Güneyi: Güney Köyünden yolu takiple Simav-Balıkesir devlet yoluna kadar.

(B); Doğusu: Simav-Gediz devlet yolu ile Simav-Şaphane ilçe sınırının kesiştiği yerden, ilçe sınırını takiple Kestel Köyüne kadar, Kuzeyi: Kestel Köyünden, köy yolunu takiple, İnlice Köyüne kadar, Batısı: İnlice Köyünden yolu takiple, Şenköy, Kalkan Köy, Güneyi: Kalkan Köyden, Simav-Gediz devlet yoluna ve devlet yolu takiben, yolun Simav-Şaphane ilçe sınırı ile kesiştiği yere kadar.

11-Şaphane İlçesi (A); Doğusu: Gediz-Şaphane ilçe sınırı ile Üçbaş Köy-Ilıcaksu Köy asfalt yolu ve Ayvacık Köyü, Kuzeyi: Ayvacık Köy-Şaphane yolu, Batısı: Şaphane ilçe merkezinden, Gediz-Simav-Şaphane yol kavşağına kadar, Güneyi: Gediz-Simav devlet yolu.

(B); Doğusu: Kızılkoltuk Köyü, Manisa il yolunun Manisa il sınırını kestiği yerden, Kızılkotuk Köyü, Kuzeyi: Kızılkoltuk Köyü-Karakür asfalt yolu ile Karakür-Tepeköy stabilize yolu, Batısı: Şaphane-Pazarlar ilçe sınırı, Güneyi: Kütahya-Manisa il sınırı.

12-Tavşanlı İlçesi; Doğusu: Tavşanlı-Kütahya devlet yolunu takiben, devlet yolu ile Kütahya-Tavşanlı ilçe sınırının kesiştiği yerden ilçe sınırını takiple Kütahya-Tavşanlı ilçe sınırının Şahinköy-Kirazlıyayla köy yolu ile kesiştiği yere kadar, Kuzeyi: Tavşanlı-Kütahya devlet yolunun Kütahya-Tavşanlı ilçe sınırı ile kesiştiği yerden, yolu takiple Tavşanlı ilçe merkezi, buradan Tavşanlı-Emet devlet yolunu takiple, devlet yolu ile Tavşanlı-Emet ilçe sınırının kesiştiği yere kadar. Batısı: Tavşanlı-Emet ilçe sınırı ile Tavşanlı-Emet devlet yolunun kesiştiği yerden, ilçe sınırını takiben İlçe sınırının Üyücek Köy-Kayı Köy yolunu kestiği yere kadar. Güneyi: Üyücek Köy-Kayı Köy yolunun Tavşanlı-Emet ilçe sınırı ile kesiştiği yerden, ilçe sınırını takiple Şahinköy-Kirazlıyayla köy yolunun Kütahya-Tavşanlı ilçe sınırı ile kesiştiği yere kadar.

13-Gediz İlçesi; Doğusu: Gediz ilçe merkezinden yolu takiple Ece Köy. Kuzeyi: Ece Köyden yolu takiple, Tepepınar Köyü, Yelki Köyü, Pınarbaşı ve Gürlek Köyü, Batısı: Gürlek Köyünden yolu takiple Çeltikçi Köyü ve Gediz-Uşak devlet yolu Güneyi: Uşak-Gediz-Çeltikçi kavşağından Gediz ilçe merkezine kadar olan devlet yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yakalanan Sahalar:

1- Tavşanlı-Yaylacık Örnek Avlağı: Doğusu: Çatalçam Tepeden, Güneye doğru Hanyeri Tepe, Yukarıköy, Kurtlukıran Tepe, İncebel, Tepe, Sırakayalar sırtı, 1176 rakımlı Tepeye varır, Karaçayır Mevkiinden Dereciği takiple Kepez tepeye giden sırtı takiben Kepez Tepe, Yeldeğmez tepenin kuzeyinden Göçere tepe, Yağcı yolu Tepe, Üççam Tepe, Dedepınar Tepe, Karapınar Sırtı, Türkmen Tepe, 1227 rakımlı Tepeden Dorumdede Tepeye, Batısı: Kabaçam Tepeden kuzeye sırtı takiple Kızıl Tepeye, buradan yine sırtı takiple Ortayol Tepeye ve Küllüce Tepeye, Karadoruk Tepe ve buradan yine sırtı takiple Bozhisar Dereden Elmalıcasu Deresinden Burcakadası Tepeye, Kuzeyi: Burçaknadası Tepeden, 1288, Ahlatlıca Tepe, Kapıtarla Tepe, Pnıarüstü Tepeye, İkizce Tepeden ise Karşı Tepeye, Güneyi: Dorum Tepenin güneyindeki sırtı takiple Asarlık Tepeye, buradan İsaköy ile Şenlik Köyüne doğru yolu takiple Erenler Tepe sırtı ile yolun kesişim noktasına, buradan Hamam Çeşmesini takiple Kabaçam Tepe Sırtına ve Kabaçam Tepesine.

2- Sabuncupınar Örnek Avlağı: Doğusu: Kalburcu Çiftliği, Döllük Hendeği, Karabayır Tepeleri, Kışlaüstü Tepe, Kavakpınar Tepe, Karsak Tepe, Kocagöl Deresi, Topyolu Deresi, Batısı: Porsuk Barajı, Asarlık Tepe, Kuzeyi: Porsuk Barajı, Güneyi: Buzağılık Tepe, Sarıkayalar Tepe, Kayadağı Tepe, Asarkaya Tepeleri, Seyitali Türbesi, Kızıl Tepe, Koca Tepe, Leş Tepe, Eşşekkaya Tepe.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Emet-Espey Deresi; Doğusu: Köpürcek köy yolu ile eski Emet-Tavşanlı asfaltının kesiştiği noktadan bu yolu takiben Emet-Çavdarhisar asfalt yol ayrımına kadar, Kuzeyi: Kelenlerhalil Mevkiindeki Gelebenk Deresini takiben, Esbey Çiftliği ve buradan İncirlek Deresini takiben Çalcalı Köyü, takiple Köpürcek Köyü yolunu takiben Köpürcak Köyü ve takiple eski Emet-Tavşanlı asfaltının kestiği nokta, Batısı: Emet ilçe merkezinden Boyacıtepenin Doğusundan geçen tarla yolunu takiben, Kelenlerhalil Mevkiindeki dereyi takip Gelenbek Deresi, Güneyi: Emet-Çavdarhisar asfalt yol sapağını takiple, Emet ilçe merkezi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ayrıldığı için avlanmanın yasak olduğu sahalar:

1- Merkez Aslantaş Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Tavşanlı Çatak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

3- Merkez Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

4- Balıkesir-Kütakya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasa
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2274
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Re: MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Pzr 10. Ağu 2008, 15:44

44-MALATYA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Kale ilçe sınırı, Kuzeyi: Malatya-Elazığ karayolu, Batısı: Malatya-Elazığ Karayolundan Yenice-Yaygın Pütürge istikameti karayolu, Güneyi: Pütürge ilçe sınırı.

2- Akçadağ İlçesi; Doğusu: Develi-Bağköy-Aliçeri istikameti yolundan ilçe sınırı, Kuzeyi: Darende ilçe sınırı, Batısı: Darende ilçe ve Kahramanmaraş il sınırı, Güneyi: Malatya- Kayseri Karayolu.

3- Arapgir İlçesi; Doğusu: Elazığ-Erzincan il sınırları, Kuzeyi: Erzincan il sınırı, Batısı: Sağıruşagı-Çiğmir karayolu ve Arapgir Malatya karayolu istikameti, Güneyi: Çiğmir-Arapgir karayolu ve Elazığ il sınırı.

4- Arguvan İlçesi; Doğusu: Arapkir ilçe sınırı, Kuzeyi: Sivas İl sınırı, Batısı: Arguvan-Akören-Güngören, Kömürlük, Sığırcıuşağı yolundan Sivas il sınırına kadar, Güneyi: Arguvan-Karahöyük-Ermişli yolu.

5- Battalgazi İlçesi; Doğusu: Karakaya barajı, Kuzeyi: Malatya Merkez ve Yazıhan ilçe sınırları, Batısı: Malatya merkez ilçe sınırı, Güneyi: Malatya Merkez ilçe sınırı.

6- Darende İlçesi; Doğusu: Hekimhan ve Akçadağ ilçe sınırları, Kuzeyi: Darende-Ayvalı yolu ve Kuluncak ilçe sınırı, Batısı: Darende-Malatya karayolu, Güneyi: Akçadağ ilçe sınırı.

7- Doğanşehir İlçesi; Doğusu: Malatya-Doğanşehir-Sürgü-Reşadiye istikameti karayolu, Kuzeyi: Akçadağ ilçe sınırı, Batısı: Doğanşehir-Polat-Akçadağ ilçesi istikameti yolu ve Doğanşehir-Kahramanmaraş istikameti demiryolu, Güneyi: Reşadiye-Erkenek istikameti karayolu ve Adıyaman il sınırı.

8- Doğanyol İlçesi; Doğusu: Diyarbakır il sınırı, Kuzeyi: Tosunlu-Gökçe-Gümüşsu-Gevheruşağı-Ulutaş yolu, Batısı: Pütürge ilçe sınırı, Güneyi: Adıyaman il sınırı.

9- Hekimhan İlçesi (A); Doğusu: Hekimhan-Hasançelebi karayolu, Kuzeyi: Hasançelebi Sivas karayolu, Batısı: Sivas il, Kuluncak ilçe sınırı, Güneyi: Hekimhan Karaçayır yolu.

(B)-Doğusu: Hekimhan-Arguvan ilçe sınırı, Kuzeyi: Hekimhan Arguvan karayolundan Salıcak, Işıklı, Uğurlu, Kozdere istikameti yolu, Batısı: Hekimhan-Yazııhan karayolu, Güneyi: Arguvan ve Yazıhan ilçe sınırları.

10- Kale İlçesi; Doğusu: Kale-Elazığ karayolundan, Gülenköy-Yenidamlar, Akça, Uzunhüseyin yolu istikameti, Kuzeyi: Malatya-Kale-Elazığ karayolu, Batısı: Malatya merkez ilçe sınırı, Güneyi: Pütürge ilçe sınırı.

11- Kuluncak İlçesi; Doğusu: Hekimhan ilçe sınırı ve Hekimhan Karaçayır istikametinden gelerek Darende Ayvalı istikametine giden yol, Kuzeyi: Sivas il sınırı, Batısı: Kuluncak-Konaktepe-Başören yolu ve Kuluncak Yünlüce Sivas istikametine devam eden yol güzergahı, Güneyi: Darende ilçe sınırı.

12- Pütürge İlçesi; Doğusu: Örnekköy-Çukuroymağı-Esencik yolu, Kuzeyi: Pazarcık, Ormaniçi, Doyumlu, Pütürge, Örnekköy yolu, Batısı: Pazarcık-Yazıca-Tepehan, Yandere-Büyükköz Yolu, Güneyi: Adıyaman ilçe sınırı.

13- Yazıhan İlçesi; Doğusu: Yazıhan-Malatya demiryolu, Kuzeyi: Yazıhan-Hamidiye-Buzluk-Erecek yolu, Batısı: Hekimhan ilçe sınırı, Güneyi: Malatya merkez ve Akçadağ ilçe sınırları.

14- Yeşilyurt İlçesi; Doğusu: Yeşilyurt-Kozluk karayolu ve Malatya merkez ilçe sınırı ile Duruköy-ikizce yolu, Kuzeyi: Akçadağ ve Malatya ilçe sınırları, Batısı: Akçadağ ve Doğanşehir ilçe sınırları, Güneyi: Doğanşehir ilçe sınırı ve Kozluk-Kadiruşağı-Atalar-Oluklu yolu istikameti.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Akçadağ İlçesi; Doğusu: Karanlıkdere-Pirpiriminkaşı köy yolu, Malatya-Ankara karayolu, Seyfo Mah. Köy yolu, Kuzeyi: Yağmurlu, Sarının Değirmeni, Pirpiriminkaşı Sırtı, Batısı: Uzunyazı Sırtı, Kalender Tepe, Gemrik Yolu, Yağmurlu, Güneyi: Seyfo Mah. Uzunyazı Sırtı.

2- Yeşilyurt İlçesi; Doğusu: Suyolu Kemeri, Yarıkkaya Sırtı, Karataş Dağı, Karataş Tepe, Kuzeyi: Yeşilyurt, Kölkuşağı Tepe, Fadıloymağı Tepe, Batısı: Büyük Tepe, Kale Tepe, Seyituşağı-Aşağıhaçova karayolu, Köyyan Tepe, Güneyi: Karataş Tepe, Mazıağacı Sırtı, Büyük Tepe.

3- Merkez İlçesi (Konak); Doğusu: Karmışlıboğazdere, Darlıkdere, Tümürce Sırtı, Naldöken Sırtı, Kuzeyi: Yıldız Tepe, Karatarla Tepe, Kol Tepe, Halacık Tepe, Kurttepe istikametinden Karagöz Köy yolu, Batısı: Daztepe, Kızılcagüney Tepeleri Yıldıztepe, Güneyi: Tümürce Komu, Aşacak Kayalıkları, Hacıemir Komu, Daztepe.

45-MANİSA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A) (Avdal Bölümü); Doğusu: Bağyolu-Bostanlar-Çamlıca-Küçükbelen köy yolu, Kuzeyi: Avdal-Osmancalı köy yolunu takiben küçükbelen köy yolu, Batısı: Bağyolu-Küçüksümbüller-Osmancalı köy yolu, Güneyi: Bağyolu-Avdal köy yolu.

(B) (Karakoca Bölümü); Doğusu: Spil Milli Parkı sınırını takiben-Turgutalp-Ayvacık-Beşpınar köy yolu, Kuzeyi: Manisa-İzmir kara yolu, Batısı: Manisa-İzmir kara yolu, Güneyi: İzmir il sınırı.

2- Alaşehir İlçesi; Doğusu: Alaşehir Bahadır-Kızıltepe köy yolunu takiben-İzmir il sınırı, Kuzeyi: Alaşehir-Sarıgöl kara yolu, Batısı: Alaşehir-Osmaniye köy yolunu takiben-Zeytinçayı Deresi, Güneyi: İzmir il sınırı.

3- Ahmetli İlçesi; Doğusu: Kargın-Derici-Mandallı köy yolunu takiben-Saruhanlı ilçe sınırı, Kuzeyi: Saruhanlı ilçe sınırı, Batısı: Turgutlu ilçe sınırı, Güneyi: Urganlı-Canbazlı köy yolunu takiben Kargın köy yolu.

4- Akhisar İlçesi (A) (Boyalılar Bölümü); Doğusu: Akçeşme-Karayağcı-Akçaalan-Kavakalan köy yolu, Kuzeyi: Topluca-Kavakalan köy yolu, Batısı: Akhisar-Gölmarmara yolunu takiben Kulaksızlar-Boyalılar-Topluca köy yolu, Güneyi: Akhisar-Gölmarmara kara yolu.

(B) (Yayakırıldık Bölümü); Kavakalan-Yayakırıldık-Göçek-Sarnıç köy yolu, Kuzeyi: Durasıllı-Eskisarnıç-Sarnıç köy yolu, Batısı: Akhisar-Kavakalan köy yolunu takiben Şehitler-Çörük-Ulupınar-Durasallı köy yolu, Güneyi: Akhisar-Kavakalan köy yolu.

5- Demirci İlçesi; Doğusu: Yarbasan-Küpüler-Minnetler-Çamköy köy yolunu takiben Kütahya il sınırı, Kuzeyi: Kütahya il sınırı, Batısı: Demirci-Simav karayolu, Güneyi: Demirci-Sevinçler-Hoşçalar-Esenyurt-Yarbasab köy yolu.

6- Gördes İlçesi (A) (Yakaköy Bölümü); Doğusu:Tepeköy-Yakaköy-Karaağaç-Kayacık köy yolunu takiben-Akhisar ilçe sınırı, Kuzeyi: Akhisar ilçe sınırı, Batısı: Akhisar ilçe sınırı, Güneyi: Kavakalan-Boyalı-Paşaköy köy yolu.

(B) (Kürekçi Bölümü); Doğusu: Köprübaşı ilçe sınırı, Kuzeyi: Gördes-Pınarbaşı köy yolunu takiben Köprübaşı ilçe sınırı, Batısı: Gördes-Bayat köy yolu, Güneyi: Gördes Çayı.

7- Kırkağaç İlçesi (A) (Işıklar Bölümü); Doğusu: Akhisar İlçe sınırı, Kuzeyi: Gelenbe-Çaltıcak Köy yolunu takiben Akkocalı köy yolu, Batısı:Akhisar-Balıkesir karayolunu takiben-Bostancı-Işıklar-Çaltıcak köy yolu, Güneyi: Akhisar-Balıkesir karayolu.

(B) (Ömerler Bölümü); Doğusu: Kırkağaç-Akhisar karayolu, Kuzeyi: Kırkağaç-Çiftlik köy yolu, Batısı: Çiftlik-Efkaf-Tekke köy yolu, Güneyi: Akhisar ilçe sınırı.

8- Köprübaşı İlçesi; Doğusu: Köprübaşı-Alanyolu köy yolu, Kuzeyi: Darıderesi-Kıdırcık-Alanyolu köy yolu, Batısı: Salihli ilçe sınırı, Güneyi: Salihli-Köprübaşı karayolunu takiben-Cıcıklı-Gökeyüp köy yolu.

9- Kula İlçesi (A) (Asar Bölümü); Doğusu: Alaşehir-Kula karayolu, Kuzeyi: Salihli-Kula karayolu, Batısı: Salihli-Kula karayolunu takiben Esenyazı-Hayallı-Yuvacalı köy yolu, Güneyi: Alaşehir ilçe sınırı.

(B) (Hacıtufan Bölümü);Doğusu: Kula-Uşak karayolunu takiben Eşme karayolu, Kuzeyi: Kula-Uşak karayolu, Batısı: Kula-Kocaveli-Keskinler köy yolunu takiben Alaşehir ilçe sınırı, Güneyi: Alaşehir ilçe sınırı.

10- Salihli İlçesi (A) (Kurttutan Bölümü); Doğusu: Salihli-Tepecik-Sarışeyh-Poyraz-Hacıhıdır köy yolunu takiben Gördes ilçe sınırı, Kuzeyi: Gördes ilçe sınırı, Batısı: Gölmarmara ilçe sınırı, Güneyi: Gölmarmara-Yeniköy-Kemerdamları-Tepecik köy yolu.

(B) (Akyar Bölümü); Doğusu: Kula ilçe sınırı, Kuzeyi: Baraj Gölü, Batısı: Salihli-Köprübaşı karayolunu takiben Baraj Gölü, Güneyi: Salihli-Donbaylı-Eminbey-Çelik köy yolu.

11- Sarıgöl İlçesi; Doğusu: Sarıgöl-Buldan karayolu, Kuzeyi: Alaşehir-Sarıgöl karayolu, Batısı: Alaşehir ilçe sınırı, Güneyi: Aydın-Denizli il sınırı.

12- Saruhanlı İlçesi (A) (Heybeli Bölümü); Doğusu: Saruhanlı-Büyükbelen yolu, Kuzeyi: Saruhanlı-Büyükbelen yolu, Batısı: Saruhanlı-Mütevelli-Yeşilköy yolu, Güneyi: Turgutlu ilçe sınırı.

(B) (Aydınlar Bölümü); Doğusu: Sarıçam-Sarısığırlı-Hatipler-Şatırlar köy yolunu takiben İzmir il sınırı, Kuzeyi: İzmir il sınırı, Batısı: Manisa-Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Gökbel-Çaltepe-Sarısığırlı köy yolu.

13- Selendi İlçesi; Doğusu: Kula-Selendi karyolu, Kuzeyi: Selendi-İnceler-Ağagüllüce köy yolu, Batısı: Kula-Papuçlu köy yolunu takiben Kavaklar köy yolu, Güneyi: Kula ilçe sınırı.

14- Soma İlçesi; Doğusu: Kırkağaç-Soma karayolunu takiben Musahoca-Bayat-Karacakaş-Bademli köy, yolunu takiben Kırkağaç ilçe sınırı, Kuzeyi: Türkpiyale-Kayrakaltı köy yolunu takiben Balıkesir il sınırı, Batısı: Soma-Yırca-Deniş-Sultaniye-Bozarmut-Türkpiyale köy yolu, Güneyi: Akhisar-Balıkesir demir yolu.

15- Turgutlu İlçesi; Doğusu: Turgutlu-Güney-Kuşlar-Karaköy köy yolu, Kuzeyi: İzmir-Turgutlu karayolu, Batısı: Turgutlu-Ç.Bektaş köy yolunu takiben İzmir il sınırı, Güneyi: İzmir il sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Manisa-Merkez Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Manisa-İzmir karayolu, Kuzeyi: Manisa-Gürle-Efkaftekke köy yolu, Batısı: Manisa-İzmir il sınırı, Güneyi: Manisa-İzmir il sınırı.

2- Akhisar Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Akhisar-Gördes karayolundan Ayrılan Kömürcü-Hanpaşa-Göçük köy yolu, Kuzeyi: Sarılar-Kocakağan-Göçük köy yolu, Batısı: Akhisar-Sındırgı karayolu, Güneyi: Akhisar-Gördes karayolu.

3- Demirci Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kılavuzlar-Karapınar-Rahmanlar-Çanakçı köy yolu, Kuzeyi: Bardakçı-Mahmutlar köy yolu, Batısı: Demirci-Gördes ilçe sınırı, Güneyi: Kılavuzlar-Güneşli karayolu.

4- Gölmarmara Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Gölmarmara-Gördes ilçe sınırı, Kuzeyi: Gölmarmara-Akhisar ilçe sınırı, Batısı: Gölmarmara-Akhisar karayolu, Güneyi: Gölmarmara-Beyler-Taşkuyucak-Çağlayan köy yolu.

5- Gördes Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Benliali-Kovancı köy yolunu takiben Demirci ilçe ınırı, Kuzeyi: Gördes Güneşli yolunu takiben Kızıldam-Çatalarmut-Benliali köy yolu, Batısı: Gördes-Bekirefe-Kürekçi-Karakeçili köy yolu, Güneyi: Gördes-Pınarbaşı-Caberler köy yolu.

6- Kula Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası (A) (Karakuyu, Tatlıçeşme Bölümü); Doğusu: Manisa-Uşak il sınırı, Kuzeyi: Kula-Uşak karayolu, Batısı: Kula-Eşme karayolu, Güneyi: Kula-Eşme karayolu.

(B) (Ahmetli, Hamidiye Bölümü); Doğusu: Kula Selendi ilçe sınırını takiben Çampınar-Şeremet-İbrahimağa köy yolu, Kuzeyi: Börtlüce-Encekler-Çeribaşı köy yolu, Batısı: İncesu-Hamidiye-Encekler köy yolu, Güneyi: İncesu-İbrahimağa köy yolu.

7- Selendi Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası; Doğusu: Eskin Kobaklar köy yolu, Kuzeyi: Selendi-Kazıklı-Eskin köy yolu, Batısı: Selendi-Demirci karayolu, Güneyi: Selendi-Çıraklar-Kobaklar köy yolu.

46-KAHRAMANMARAŞ:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Kazanlıpınarı köyü Çağlayancerit ilçe sınırından Beşenli, Başdervişli köyü, Sarıgüzel köyüne kadar, Kuzeyi: Ekinözü ilçe sınırını takiben Sarıgüzel köyü, Hacınınoğlu, Karamanlı köyüne kadar, Batısı: Hacınınoğlu köyü, Karamanlı, Baydemirli, Sarıçukur köyü, Kılavuzlu köyüne kadar, Güneyi: Kılavuzlu köyünden,Üngüt,Dereköy, Yusufhacılı, Peynirdere, Kazanpınar, Beşenli Köyüne kadar.

2- Andırın İlçesi; Doğusu: Akgümüş köyünden, merkez ilçe sınırını takiben Ayşepınar, Alanlı köy sınırına kadar, Kuzeyi: Akgümüş köyü, Altınyayla, Akifiye köyüne kadar, Batısı: Akifiye köyü, Orhaniye, Altınboğa, Andırın ilçe merkezi, Çiçekli, Boztoprak köyüne kadar, Güneyi: Boztoprak köyünden Elifağızlı, Darıovası, Alanlı köyülerini takiben Kahramanmaraş merkez ilçe sınırına kadar.

3- Elbistan İlçesi; Doğusu: K.Maraş il sınırı, Kuzeyi: Afşin ilçe sınırından Çoğulhan-Doğan köy yolunu takiben Akören, Çiçek köyünden Elbistan-Malatya karayolundan K. Maraş il sınırı, Batısı: Afşin ilçe sınırı, Güneyi: Ekinözü, Nurhak ilçe sınırı.

4- Göksun İçesi; Doğusu: Elbistan-Ekinözü ilçe sınırı, Kuzeyi: Elbistan içe sınırından Tombak,Selçuklu, Ericek, Çardak, Korkmaz, Fındık, Gücüksu, Saraycık köylerinden Göksun ilçe merkezi Acıelma Kaleboynu köy yollarını takiben il sınırı, Batısı: K. Maraş il sınırından Kaleboynu, Hacıkodal köyü, Güneyi: İl sınırından Hacıkodal, yoğunluk, Fındıklıkoyak, Değirmendere köy yollarını batıya takiple merkez ilçe sınırı.

5- Afşin İlçesi; Doğusu: Elbistan ilçe sınırı, Kuzeyi: Elbistan ilçe sınırından Çoğulhan-Afşin karayolundan devamla Emirli, Başısül, Gözpınar, Ağcaşar köy yolundan Göksun ilçe sınırı, Batısı: Göksün ilçe sınırı, Güneyi: Göksün ilçe sınırından Yazıköy, Alinpınar, Çağılhan, Kabaağaç köyü Elbistan ilçe sınırına kadar.

6- Nurhak İlçesi; Doğusu: Elbistan ilçe sınırından Adıyaman il sınırı, Kuzeyi: Adıyaman il sınırından Elbistan ilçe sınırını takiben Ekinözü ilçe sınırına kadar, Batısı: Ekinözü ilçe sınırından Altınyaprak köyüne kadar, Güneyi: Altınyaprak Köyünden Tozpınar, Barış Nurhak ilçe merkezinden karayolunu devamla Adıyaman il sınırı.

7- Türkoğlu İlçesi; Doğusu: Türkoğlu ilçesi merkezden Minehüyük köyü Gaziantep il sınırına kadar, Kuzeyi: K.İmarlı köyünden Kızılleniş köyüne, Türkoğlu yol çatına kadar, Batısı: K.İmalı köyü, B.İmalı, Kaledibi, Çakıroğlu köylerini takiben Gaziantep il sınırına kadar, Güneyi: Çakıroğlu Köyünden Gaziantep il sınırını takiben Başpınar, Yeşilyurt, Minehüyük köyüne kadar.

8- Pazarcık İlçesi; Doğusu: Çağlayancerit ilçe sınırından Göynük köyü Adıyaman İl sınırını takiben Sakarkay, Pazarcık-Adıyaman karayoluna kadar, Kuzeyi: Beşenli köyünden Çağlayancerit ilçe sınırını takiben Göynük köyüne kadar, Batısı: Beşenli Köyünden Merkez ilçe sınırını takiben Çamlıca, Çınarlı köyüne kadar Güneyi: Çınarlı köyünden Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu, Narlı-Pazarcık karayolu ilçe merkezine, Adıyaman-Pazarcık karayolundan Adıyaman il sınırına kadar.

9- Çağlayancerit İlçesi; Doğusu: Adıyaman il sınırı, Kuzeyi: Adıyaman il sınırını takiben Düzbağ kasabasından Küçükcerit köy sınırına kadar Batısı: Küçükcerit köyü, Güneyi: Bozlar köyünden Pazarcık ilçe sınırına kadar.

10- Ekinözü İlçesi; Doğusu: Altunyaprak köyünden Nurhak-Elbistan ilçe sınırı, Kuzeyi: Elbistan ilçe sınırı Batısı: Elbistan ilçe sınırından İğde, Ortaören köy yolunu devamla Ekinözü ilçe merkezinden Çiftlikkale köyüne kadar, Güneyi: Çiftlikkale köyünden Altunyaprak köyü Nurhak ilçe sınırına kadar.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ve Ava Yasaklanan Sahalar:

Elbistan Kızılkandil Örnek Avlağı; Doğusu: Seyitali tepe, Deliklitaştepe, Oyuklutepe, Kırmızıtepeyi takiple Ortatepe, Kuzeyi: Bakacaksırtı, Hallotepenin güneyini takiple Seyitali tepe, Batısı: Sünnet köyün Doğusundan odun ziyaret tepe, Erkenek tepe, sivri tepe, Odunlık tepeyi takiple Bakacaksırtı. Güneyi: Sünnet Köyünün Doğusundan, Karatepe, Çukur, Karaoluk sırtı, şaksırtı, atmaca tepenin güneyinden takiple, Cantepe, Ziyaret tepe ve Orta tepe.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi (A); Doğusu: Üçtepe, Gebetepe, Yanlızardıç Tepelerini birleştiren sırt hattı, Kuzeyi: Kurtdeliği, Köseburun, Karlık, Küçügünyurdu Tepelerini birleştiren sırt hattı, Batısı: Küçüğünyurdu ve Karayatak Tepelerini birleştiren sırt hattını devam eden Keklik Deresine kadar, Güneyi: Yanlızardıç, Aytepe ve Çağmantepeden devam eden sırt hattı.

(B): Doğusu: Tahtalıyolu sırt hattı, Kuzeyi: Gebetepesi Habur tepesi ve tahtalıyolu sırt hattını birleştiren sırt hattı, Batısı: Geben tepesinden Eşeksekisi sırt hatlarını birleştiren sırt hattı, Güneyi: 164-166-192-173 nolu bölmelerin güney sınırlarından tahtalıyolu sırt hattına devam eden hat.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kahramanmaraş-Adana Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

47-MARDİN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Ömerli, Midyat, Mazıdağı, Nusaybin ve Dargeçit İlçeleri; Güneyi: Kocadağ Köyü’nden başlayarak; Pazarköy, Tekağaç, Güneli, Eskihisar, Düzce, Açıkyol, Açıkköy, Yandere, Koruköy, Sulakdere, Çayıralanı, Sancar Köyleri’ni takiben Yeşilli ilçe merkezinin Doğusunda bulunan Mardin-Yeşilli karayoluna doğrusal hatla, buradan karayolunu takiben Kabala Beldesi, Mardin Merkez, devamla Çağlar Köyü yolu, Haydar, Yalınağaç, Meşeli Köyleri’ni takip ederek Atalar Köyü’nde sona erer, Doğusu: Kocadağ Köyü’nden başlayarak kuzeye doğru doğrusal hatla Yayvantepe, Güngören, Doğanyazı, Yeşilöz, Başyurt, Beğendi, Bostanlı Köyleri’ni takiben Belen Köyleri’ni ve Dicle Nehri’ni takiben Çelikköy’de sona erer, Kuzeyi: Çelikköy'den başlayarak sırasıyla Altınoluk, Batur, Çatalçam, İzbırak, Bardakçı, Çavuşlu, Bengisu Köyleri’ni takiben, Ömerli-Mardin karayolunu takiben Çınaraltı Köyü yoluna saparak doğrusal hatla Koyunlu, Yaylabaşı, Aran, Yaylacık, Elmabahçe, Aykut, Yukarıocak, Tarlacık, Derecik, Ömürlü, Dikyamaç, Köyleri’ni takiben Ekinciler Köyü’nde sona erer, Batısı: Ekinciler Köyü’nden başlayarak aşağı doğru Şanlı, Sağmal Köyleri’ni takip eden doğrusal hatla Atalar Köyü’nde son bulur.
48-MUĞLA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Kavaklıdere İlçesi; Doğusu: Ayhan Mermer-Çobandere Mevkii, Çingil orman yolu, Batısı: Yatağan İlçe sınırı, Aysantı ve Şaban Tepesi, Kuzeyi: Kavaklıdere ve Yatağan Karayolu, Güneyi: Mermer Ocaklarını takiben Sarıkavak, Belen, Muhammet Gediği hattı ile çevrili saha.

2- Dalaman İlçesi (Çarşılık, Akaya, Payam, Bozöğrü, Dereköy, Topçu Tepe Mevkii); Doğusu: Akköprü Barajı-Kilocağı yolu, Batısı: Dalaman Çayı, Kuzeyi : Nuribaba Kulesi’nin bulunduğu sırt, Güneyi: Dalaman-Fethiye karayolunun bulunduğu kısım ile Topçu tepesinin Güney kısmı ile çevrili saha.

3- Milas İlçesi (A) (Uyku Vadisi Mevkii-Gökçeler köyü, Değirmen Deresi’nde kalan mağaraların bulunduğu alan ve vadiyi içine alan kısım); Doğusu: Manastır Dağı sırtları, Batısı: Alaçam-Kuzyaka karayolu, Gökçeler köyü sınırları. Kuzeyi: Celle sırtları ve Değirmen Deresi’ne bakan yamaçlar, Güneyi: Manastır Dağı sırtları ile çevrili saha.

(B) (Metruk Tuzlası Sulak Alanı); Doğusu: Boğaziçi Köyü, asfalt yolu, Batısı: Sırtlandağı Halep Çamı Koruma Sahası, Kuzeyi: Boğaziçi Köyü sınırlarında kalan göl ve çevresi, Güneyi: Milas-Bodrum karayolu ile çevrili saha.

4- Bodrum İlçesi (Piren Dağı Mevkii); Doğusu: Milas-Bodrum karayolunun, Torba Mevkii’nden itibaren batısı, Batısı: Ege Denizi, Kuzeyi: Ege Denizi, Güneyi:Bodrum-Turgutreis karayolunun kuzeyi.

5- Fethiye İlçesi (A); Doğusu: Kabaağaç-Minare köy yolunun, Kabaağaç Köyü-Dip Mahallesi yol kavşağından itibaren takiple Minare-Yakabağ-Eşen-İzzettin-Gölbent köy ulaşım yolunu takiple Boğaziçi köy yolu kavşağı, Batısı: Akdeniz, Kuzeyi: Kabaağaç-Minare köy yolundan Dip Mahallesi’ne ulaşım yolundan sonra Kocadere’yi takiple Akbel Ovası’na ve buradan Babadağ-Ölüdeniz Beldesi ulaşım yolunu takiple Akdeniz, Güneyi: Boğaziçi köy ulaşım yolunu takiple Akdeniz ile çevrili saha.

(B); Doğusu: Yayla Zorlar Köyü Gedik Mahallesi’ni kuzeyi takiple Abalılar Düzü’nden Çamurköy Kurbağalık Mevkii’nden Tokatönü’ne kadar, Batısı: Boğalar Köyü’nden takiple Seki Beldesi’ne giden stabilize yol ile çevrili alan, Kuzeyi: Tokatönü’nden kuzeybatı istikametinde Çoldurun’dan Ovalar Köyü’ne kadar devam eden dere (Alagöz Çayı), Güneyi: Yaylazorlar Gedik Mahallesi’nden batıya takiple Yenimahalle’ye ayrılan yoldan Elekse Pınarı’na buradan batı yönüne devam eden Seki-Boğalar ulaşım yolu.

(C); Doğusu: Kemiklitepe etekleri göl sınırını takiple Tezekli Dağı, Batısı: Karçukuru Tepesi’ni takiple Yavşanlı Deresi, Yanık Dere birleşim yeri, Çalkaya Deresi takiple Korkaldığı Dere birleşimi takiple Palaskayası, Kılbaş Tepe, Baldıran Tepe, Kuzeyi: Alıclınınsivri Tepe’nin güneybatısını takiple Gölsınırı, Patlangeç Tepe, Baldıran Tepe, Güneyi: Tezekli Dağı Sırtı’nın batısı takiple Karalar Tepe üzerinden Karçukuru Tepesi ile çevrili saha.

6- Ula İlçesi Domuz Alanı (A) (Muğla-Merkez, Yaraş, Kestanelik Mevkii); Doğusu: Damlacık Tepe’den inen sırtı takiben Yellibelen Tepe ve bu sırtı takiben Kestanelik Mevkii, Batısı: Muğla-Marmaris karayolu, Kuzeyi: Meşeli Tepe’den inen sırtı takiben Kuyugediği ve Dambaşı Tepe’ye kadar uzanan sırtı takiben Muğla-Denizli karayolu, Güneyi: Muğla-Ula karayolu.

(B) (Geyik Kanyonu Mevkii); Doğusu:Ula-Köyceğiz sınırı, Ula-Muğla sınırı, Batısı: Göktaş Kulesi, Göktaş Tepesi, Göğebakan Tepe, Sarıkaya Tepe, Muğla-Denizli karayolu, Kuzeyi: Muğla-Ula sınırı, Güneyi:Ula-Köyceğiz sınırı ve Muğla-Fethiye asfaltı ile çevrili saha.

7- Yatağan İlçesi (Nebiköy-Kavakköyü-Tünel Mevkii); Doğusu: Y.Elmacık-Çakırlar köy yollarını takiben il sınırı, Batısı: Yatağan Merkez’den Taşkesik, Hisarardı köy yollarından devamla il sınırı, Kuzeyi: Çine ilçe sınırı, Güneyi: Yatağan Merkez, Kavakköyü ile çevrili saha.

8- Köyceğiz İlçesi-Sazak Köyü; Doğusu: Acıdere, Aksaz Deresi, Akdere, Burunkavak Deresi, Kırıntıgediği Tepe, Kızılgedik Tepe, İkizceeren Tepe ve Mengedoru Tepe, Kuzeyi: Zindandere, Batısı: Çayhisarkapızı Deresi ve Çayhisar Deresi, Güneyi: Çayhisar Deresi ile Acıdere’nin birleştiği Mevkii (Bezirgan Mevkii).

Örnek avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yakalanan Sahalar:

Fethiye-Boğaziçi Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Bükceğiz Mahallesi’nden kuzeye doğru uzanan ve Kertil Tepe, Kızıltaş Tepe, Ballısivri Tepe’den Gölcük Tepe, Çatal Tepe ve oradan Kızılca Köyü Doğusundan Karadere’ya inen hat, Kuzeyi: Boğaziçi Köyü’nün Avlan Mahallesi merkezinden doğuya doğru uzanan ve Eşen’e giden yolun Çatal Tepe’den inen sırtı kestiği hat, Batısı: Boğaziçi Köyü’nden güneye doğru uzanan ve Yediburunlar mahallesi’ne inen yol ile Yediburunlar Mahallesi’nden Ara Tepe’nin Doğusundaki Köristan Tepe’ye uzanan oradan da Sütleyen Adası Tepesi’nden Sancak Burnu’na inen hat, Güneyi: Sıfat Burnu’ndan doğuya doğru uzanan İnkalık Burnu, Kalkamuk Burnu, Yassıca Burnu, Kılıç Burnu’ndan Domuz Burnu’na uzanan hat ile Domuz Çukuru’ndan Pınarcık Mahallesi’ne, oradan da doğuya doğru Damyeri Mevkii’nden Bükceğiz Mahallesi’ne bağlanan hat.

Ava Açık Olan Öçk Sahaları:

1- Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan (A); Kuzeyi: Kıralan Mahallesinden Ortaca Asfaltına inen yolun güney kısmını takiben batı istikamette köyceğiz gölü kenarına kadar olan kısım, Doğusu: Kıralan Mahallesinden Ören Mahallesine, oradan güney istikamette Beyobası Beldesine inen yolun batı kısmını takiben, Köyceğiz-Ortaca karayolu nun yuvarlak çayı kestiği köprüden Tepe arasına giden yolun batısını takiben Eskiköy Mevkii, Güneyi: Eskiköy Mevkiinden Peçenek Mahallesine inen yolun kuzeyi, Batısı: Köyceğiz Gölü kenarındaki bataklık ve sazlıklarla çevrili olan alan.

(B); Kuzeyi: Muğla-Ortaca Karayolu, Doğusu: Toparlar Beldesinden güney istikamette Belediye Arıtma İstasyonuna inen yolu takiben Baklalık Mevkii, Günlükdöven Mevkii istikametinde Gemer Mevkiine kadar inen yolun batısı, Güneyi: Kemer Mevkiinden batı istikamette Kınalı mvk., Küçükgöz Mvk.ne kadar uzanan yolun kuzeyi, Batısı: Küçükgöz Mvk.’den kuzey istikamette Kazancıçayırı mvk.ne oradan Muğla asfaltına çıkan yolun Doğusu ile çevrili alanların meskun mahal, narenciye bahçeleri, ekili tarım arazileri, sığla ormanları ve özel mülk arazileri dışında kalan ormanlık alanlarında

KEKLİK hariç I. II. Ve III. Grup av kuşlarının avlanması serbesttir.

2- Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi; Doğusu: Akdeniz, Batısı: Akdeniz, Kuzeyi: Güngörmez limanından kuzey-doğu yöne uzanan hattı takiben Akdeniz, Güneyi: Akdeniz ile çevrili ormanlık sahalarda sadece bıldırcın avı serbesttir.

3- Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Sahası içinde ava açılması talep edilen saha (A) (Datça İlçesi); Doğusu: Emecik’ten Gökova Körfezine ulaşan orman yolu, Batısı: Marmaris-Datça yolunu takiben Kızlan Köyü yolu, Kuzeyi:Gökova Körfezi, Güneyi:Marmaris-Datça yolu.

(B) (Datça İlçesi-Çeşme Köy); Doğusu: Palamutbükü yolu, Batısı: Cumalı köyü yolu, Murdala Koyu’na inen yol, Kuzeyi:Gökova Körfezi, Güneyi: Akdeniz.

(C) (Marmaris İlçesi);Doğusu: Çiftlik Limanı-Bayır Köyü yolu, Batısı: Akdeniz, Kuzeyi: Bayır Köyü Söğüt Köyü yolunu takiben Akdeniz’e ulaşan orman yolu, Güneyi: Akdeniz.

İle çevrili alanlarda avlanmak serbesttir.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Köyceyiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

49-MUŞ:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Demiryolundan Ortakent, Kızılağaç, Suluca, Sağlık, Üçevler, Ağıllı, Ilıca Köyleri’ni bağlayan köy yolunu takiben il sınırı, Kuzeyi: Yörecik, Eralanı, Eğirmeç, Özdilek, Ortakent, Arpayazı Köyleri’nden geçen demiryolu hattı, Batısı: Diyarbakır il sınırı, Güneyi: Bitlis, Batman ve Diyarbakır il sınırı.

2- Hasköy İlçesi; Doğusu: Bitlis il sınırı, Kuzeyi: Hasköy Bitlis karayolu, Batısı: Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Bitlis il sınırı.

3- Korkut İlçesi; Doğusu: Bitlis il sınırı, Kuzeyi: Kıryaka, Taşlıca, Çalaplı Köyleri’ni bağlayan köy yolu, Batısı: Düzova, Güneyik, İçboğaz, Gültepe, Kıryaka, Taşlıca Köyleri’ni bağlayan köy yolu, Güneyi: Hasköy ilçe sınırı.

4- Varto İlçesi (A); Doğusu: Varto ilçe sınırı, Kuzeyi: Erzurum il sınırı, Batısı: Almacık, Omcalı, Karaköy, Değerli Köyleri’ni bağlayan köy yolu, Güneyi: Varto ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Görgü, Ağaçkorur, Varto-Erzurum karayolu ve Varto-Muş karayolundan ilçe sınırı, Kuzeyi: Erzurum il sınırı, Batısı: Diyarbakır il sınırı, Güneyi: Varto ilçe sınırı.

5- Bulanık İlçesi; Doğusu: Malazgirt ilçe sınırı, Kuzeyi: Şehittahir, Arslankaya köy yolu, Batısı: Şehittahir, Gündüzü, Kotanlı, Örenkent, Gölyanı, Göztepe, Kırkgöze Köyleri’ni bağlayan yol, Güneyi: Bitlis il sınırı.

6- Malazgirt İlçesi (A); Doğusu: Ağılbaşı, Bilala, Kuruca, Kazgöl, Boyçapkın, Kadıköy, Karakoç köy yolu, Kuzeyi: Ağılbaşı, Çiçekveren, Balkaya Köyleri’ni bağlayan köy yolu, Batısı: Karıncalı, Yapraklı, Aktuzla, Ulusu, Seyit Tomu, Alikalkan Köyleri’ni bağlayan köy yolu, Güneyi: Karakoç Alikakan Köyleri’ni bağlayan yol.

(B); Doğusu: Gölağılı, Dirimpınar, Beşçatak köy yolundan Malazgirt-Bulanık karayolu, Kuzeyi: Gölağılı, Nurettin, Arslankaya Köyleri’ni bağlayan köy yolu, Batısı: Malazgirt ilçe sınırı, Güneyi: Çayırdere, Hanoğlu, Okçuhan Köyleri’ni bağlayan köy yolu.

50-NEVŞEHİR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Göreme Tarihi Milli Parkı sınırı, Kuzeyi: İlçe sınırı, Batısı: Nevşehir-Gülşehir karayolu, Güneyi: Nevşehir-Ürgüp karayolu.

2- Acıgöl İlçesi; Doğusu: Derinkuyu-Acıgöl ilçe sınırı, Kuzeyi: Kurugöl-Doğala arası asfalt yol (Aksaray il sınırına kadar), Batısı: Aksaray-Nevşehir il sınırı, Güneyi: Nevşehir-Aksaray il sınırı-Acıgöl Derinkuyu ilçe sınırı.

3- Avanos İlçesi; Doğusu: Avanos-Kayseri yolu-Göynük-Mahmatlar Kara yolu, Kuzeyi: Göynük-Özkonak arası karayolu, Batısı: Özkonak-Avanos yolu, Güneyi: Gülşehir-Avanos yolu.

4- Hacıbektaş İlçesi; Doğusu: Büyükkışla-İğdelikışla yolundan (Kayseri-Ankara yoluna kadar) ilçe sınırı, Kuzeyi: Kayseri-Ankara karayolu (Belbarak yoluna kadar), Batısı: Kayseri-Ankara yolundan Belbarak-Killik Köyü’ne kadar olan asfalt yol, Güneyi: Büyükkışla-Hacıbektaş karayolu.

5- Ürgüp İlçesi; Doğusu: Nevşehir-Kayseri il sınırı, Kuzeyi: Aksalur-Kayseri yolu, Batısı: Ürgüp-Aksalur yolu, Güneyi: Ürgüp-Karacaören-Akköy-Kayseri yolu.

6- Gülşehir İlçesi (A); Doğusu: Gülşehir-Karacaşar-Basansarnıç yolu, Kuzeyi: Gülşehir-Tuzköy yolu Batısı: Tuzköy-Gülpınar Çiftlik yolu (Merkez ilçe sınırına kadar), Güneyi: Gülşehir ilçesi ile Merkez ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Terlemez-Fakuşağı-Abuşağı yolu-Kızılırmak’a kadar, Kuzeyi: Kızılırmak Nehri, Batısı: Kırşehir il sınırı-Aksaray il sınırı (Terlemez Köyü yoluna kadar), Güneyi: Terlemez Köyü-Ciceli Köyü arasındaki yol (Aksaray il sınırına kadar).

7- Derinkuyu İlçesi; Doğusu: Doğala yolundan-Suvermez-Yazıhöyük yoluna kadar asfalt yol, Kuzeyi: Çakıllı yol ayrımından Kurugöl’e kadar Doğala Köyü yolu, Batısı: Acıgöl-Derinkuyu ilçe sınırı, Güneyi: Yazıhöyük yol ayrımından ilçe sınırına kadar Kuyulutatlar Köy yolu.

8- Kozaklı İlçesi (A); Doğusu: Nevşehir-Yozgat il sınırı, Kuzeyi: Nevşehir-Yozgat il sınırı, Batısı: Kanlıca-Karasenir-Kozaklı yolu, Güneyi: Kozaklı-Küçükyağlı-Büyükyağlı yolu.

(B); Doğusu: Kayaaltı-Abdi yolu-Kozaklı-Topaklı yoluna kadar, Kuzeyi: Kozaklı yolundan-Gerce-Boğaziçi Köyleri’ne giden asfalt, Batısı: Boğaziçi-Çağşak yolu-Hacıbektaş ilçe sınırına kadar, Güneyi: Hacıbektaş ilçe sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Uçhisar-Çardak-Güvercinlik arasındaki kara yolu, Kuzeyi: Nevşehir-Ürgüp karayolu, Batısı: Nevşehir-Niğde karayolu (Güvercinlik köyüne kadar), Güneyi: Çardak-Güvercinlik yolu.

2- Ürgüp İlçesi; Doğusu: Karain, Karlık ve Yeşilöz yolu (Kayseri il sınırına kadar), Kuzeyi: Ürgüp-Karacaören yolu (Karain Kavşağına kadar), Batısı: Ürgüp-Mustafapaşa-Cemil-Taşkınpaşa-Şahinefendi yolu, Güneyi: Kayseri-Nevşehir il sınırı.

3- Gülşehir-Hacıbektaş İlçeleri; Doğusu: Hacılar’dan Karaburna Köyü’ne kadar, Kuzeyi: Karaburna-Karaburç köy yolunu takiben il sınırı, Batısı: Kırşehir il sınırı, Güneyi: Hacılar-Yeşilli-Şahinler yolu-Kırşehir il sınırı.

4- Acıgöl İlçesi; Doğusu: Acıgöl-İnallı-Tatlarin yolu, Kuzeyi: Tatlarin-Bağlıca-Gülşehir ilçe sınırı-Aksaray il sınırı, Batısı: Aksaray il sınırı-Acıgöl yolu, Güneyi: Acıgöl yolu-Aksaray il sınırı.
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2274
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Re: MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Pzr 10. Ağu 2008, 15:45

51-NİĞDE:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Kocapınar-Dikiltaş yolu, Kuzeyi: Niğde-Kayseri yolu ve Kayseri il sınırı, Batısı: Niğde-Kayseri yolu, Güneyi: Niğde-Gümüşler-Özyurt yolu, Çamardı ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Bozköy-Kayırlı yolu, Nevşehir sınırına kadar, Kuzeyi: Nevşehir-Aksaray sınırı, Batısı: Aksaray sınırı, Güneyi: Çiftlik ilçe sınırı.

2- Bor İlçesi; Doğusu: Çamardı ilçe sınırı, Kuzeyi: Konya sınırından itibaren Badak-Seslikaya-Kemerhisar-Havuzlu-Gökbez-Kürkçü-Postallı-Kızılkapı yolu, Batısı: Konya il sınırı, Güneyi: Ulukışla ilçe sınırı.

3- Altunhisar İlçesi; Doğusu: Akçaören-Ulukışla-Kitreli yolu, Kuzeyi: Aksaray il sınırı, Batısı: Altunhisar yolu ile Aksaray sınırının kesiştiği yer, Güneyi: Altunhisar-Ankara yolu.

4- Çamardı İlçesi (A); Doğusu: Çukurbağ-Orhaniye-Kocapınar yolu, Kuzeyi: Niğde Merkez ilçe sınırı, Batısı: Üçkapılı-Çamardı yolu, Güneyi: Çamardı-Çukurbağ yolu.

(B); Doğusu: Bekçili-Yeniköy yolu, Kuzeyi: Kızılkapı’dan Bekçili’ye giden yol, Batısı: Bor ilçe sınırı, Güneyi: Adana ve Ulukışla ilçe sınırı.

5- Ulukışla İlçesi; Doğusu: Adana il sınırı, Kuzeyi: Bor ilçe sınırı, Batısı: Konya il sınırı, Güneyi: Ankara-Adana yolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1-Çamardı İlçesi; Doğusu: Adana-Çamardı karayolu, Kuzeyi: Bekçili-Çardacık-Mahmatlı yolu, Batısı: Yeniköy-Bekçili yolu, Güneyi: Adana il sınırı.

2-Bor İlçesi; Doğusu: Niğde merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Çiftlik ilçe sınırı, Batısı: Altunhisar ilçe sınırı, Güneyi: Bor-Altunhisar karayolu.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Çamardı-Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

52-ORDU:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Fatsa İlçesi (Gaga Gölü); Doğusu: Fatsa-Aybastı soşesi, Kuzeyi: Fatsa-Aybastı şosesi, Batısı: Fındıklık ve Gaga Mahallesi, Güneyi: Fındıklık ve Topul Mahallesi.

2- Mesudiye İlçesi (Çaltepe Mevkii); Doğusu: Çaltepe ve Üçyol Beldesi (Üçyol-Esatlı yolu), Kuzeyi: Karabayır ve Üçyol Beldesi, Batısı: Reşadiye-Tokat sınırı, Güneyi: Esatlı Yaylası.

3- Akkuş İlçesi (Höçek Mevkii); Doğusu: Keltepe’yi takiben Kırantepe’yi birbirine bağlayan sırt, Kuzeyi: Kırantepe ile Ergülübela Tepe’yi birleştiren hat, Batısı: Ergülübelatepe, Porsuktepe, Eski tuğla ocağı hattı, Güneyi: Gökcebayır Deresi (Tifi Deresi).

4- Perşembe İlçesi (Efirli Mevkii); Doğusu: Kumbaşı Mah. ve Boztepe, Kuzeyi: Karadeniz, Güneyi: Cezaevi Köprüsü’nden düz hatla Perşembe Deresi’nin Kuru Dere ile kesiştiği noktaya, Kuru Dere’yi akış tersi istikamette Kuru Çeşme Sırtı’na (Kovanlı Mah., Seferli Mah., Tonga Mah., Çukur Mah. ve Kıran Mah. güneyde kalacak), Batısı: Kuru Çeşme Sırtı’ndan Hanif Burnu ile Perşembe-Ordu karayolunun kesiştiği yere (Hatip, Efendioğlu ve Bacınoğlu Mahalleleri batıda kalacak.) ile çevrili saha.

5- Çamaş İlçesi Sakargeriş (Kestane Yokuşu Mevkii); Doğusu: Çamaş, Sarıyakup, Kemalpaşa Mahallesi, Kuzeyi: Çamaş, Giden, Taşoluk Mahallesi, Güneyi: Gürgentepe İlçesi, Işıktepe Beldesi, Batısı: Çatalpınar Şirinköy-Keçili Köyü.

6- Merkez İlçesi (Melet Irmağı Ağzı); Doğusu: DSİ seddesiyle sınırlı Cumhuriyet Mahallesi, Kuzeyi: Karadeniz, Güneyi: Devlet sahil yolu, Batısı: Durugöl Mahallesi.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Kurşunçalı Avlağı; Doğusu: Sayacabaşı, Günören köy yolu ile sınırlı olmak üzere Ortaburun Deresi, Kuzeyi: Perşembe İlçesi, Selimiye Köyü, Güneyi: Kadıncık Köyü tarım arazileri, Batısı: Erikçioğlu Deresi doğu kısmı, Çilekliyatak Tepe’ye, Kapaklık Mahallesi ortasından Çakıroğlu, Küçükyavaş Mahallesi diğer mahalleler dışarıda ve batıda kalmak üzere, Üzümlüce Deresi’ni takiple, Çorakdere Mahallesi Sırtı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Ünye Asarkaya; Doğusu: Yüceler ve Eski Kızılcakese Köyleri mülki alanları, Kuzeyi: Ordu-Samsun devlet yolu, Güneyi: Başköy ve Gölceğiz Köyleri, Batısı: Cevizdere.

53-RİZE:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- İkizdere İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Sivrikaya Mevkii Av Koruma Sahası; Güneyi ve Batısı: Tenal Dresi’yle Aksu Deresi arasındaki İkizdere-İspir devlet karayolu bağlantısı ve Aksu Deresi’ni müteakip Karacelle Tepesi’yle birleşen hat, Kuzeyi: Karayolundan başlayarak Tenal Deresi devamında Ziyaret Tepe, Soğansekisi Tepeleri’ni birbirine bağlayan sırt, Doğusu: Kızılkaya T, Çiftegöl T, Karacelle Tepeleri’ni birbirine bağlayan sırt hattı.

2- Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli İlçeleri Sınırları İçerisinde Kalan Kito Yaylası Ve Ambarlı Yaylası Av Koruma Sahası; Doğusu: Kaçkar Dağları Milli Parkının batı sırtı, Kuzeyi: Zilkale Deresi ve devamında Selakpur Deresi’nden Hacıosman Tepesi ve Göçyolu, Tepesi’ne çıkan sırt hattı, Batısı: Göçyolu T. 2592 rakımlı Tepe, Ova Tepe, 2693 rakımlı Tepe’yi birleştiren sırt hattı, Güneyi: Çimil Dağı’nı, 3188 rakımlı Tepe’ye bağlayan sırt.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Çamlıhemşin Kaçkar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

54-SAKARYA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Sapanca İlçesi; Doğusu: Kırkpınar-Mahmudiye yolu, Kuzeyi: Kırkpınar-Kurtköy yolu, Batısı: Kırkpınar-Kurtköy, Dibektaş yolu, Güneyi: Dibektaş-Mahmudiye bağlantısı orman yolu.

2- Karasu İlçesi; Küçükboğaz Gölü.

3- Kaynarca İlçesi; Doğusu: Sakarya-Kaynarca, Kandıra yolu, Kuzeyi: Kaynarca-Kandıra yolunu takiple Sakarya Kocaeli il sınırı, Batısı: Sakarya-Kocaeli il sınırı, Güneyi: Söğütlü-Kaynarca ilçe sınırıdır.

4- Hendek İlçesi; Doğusu: D100 karayolundan Şeyhler Köyü’ne giden yol, Kuzeyi: Şeyhler-A.Çalıca köy yolu, Batısı: A.Çalıca-Y.Çalıca-Y.Orman köy yolu, Güneyi: Yağbasan Köyü’nden D100 karayoluna ulaşan köy yolu.

5- Pamukova İlçesi; Pamukova İlçesi Ağaççılar Köyü’nün Doğusunda ve Eskiyayla ve Ağaççılar Köyleri arasındaki kayalık alan.

6- Söğütlü İlçesi; Doğusu: Sakarya Nehri, Kuzeyi: Söğütlü-Ferizli ilçe sınırı, Batısı: Yeniköy-Akçukur Köyü yolu, Güneyi: Karateke-Mağra köy yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Taraklı Yaban Domuzu Örnek Avlak Sahası; Doğusu: Bolu-Göynük Orman İşletme Şeflik sınırı, Dikmentepe, Bağlarbaşı tepe, Batısı: Göynük Çayı, Kuzeyi: Batıdan başlayarak Taraklı’ya kadar Göynik Çayı’nı takiben Taraklı-Göynük yolu, Güneyi: Batıdan başlayarak Keleşgüneyi Tepe, Çığıltepe, Sünnetçi Tepe, Toplu Tepe, Kurtatanı Tepe, Şarlak Deresi, Avcıoğlu Deresi ve Bağlarbaşı Tepe

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Pamukova İlçesi; Doğusu: Karaağaç Tepesi’nden Abdullah Pınarı’na, oradan Patlak Dere’ye uzanan yol, Kuzeyi: Tekne Tepe’den Karaağaç Tepe’ye giden yol, Batısı: Teknetepe’den Patlak Dere’ye giden yol, Güneyi: Patlak Dere.

2- Sapanca İlçesi; Doğusu: Akçay'dan Arifıye'ye giden yol, Kuzeyi: Sapanca-Adapazarı otoyolu, Batısı: Sapanca ilçe yerleşimi, Güneyi: Sapanca-Akçay yolu.

3- Karasu İlçesi (Limandere Beldesi); Doğusu: Subatağı-Dereköy Yolu, Kuzeyi: Kurumeşe-Subatağı yolu, Batısı: Kurumeşe’den Sakarya Nehri’ne uzanan sırtı takiben Sakarya Nehri, Güneyi: Ayı Deresi.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kaynarca-Acarlar Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

55-SAMSUN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Samsun Merkez; Doğusu: Yeniköy, Avluca, Çardakgeriş köy yollarını takiben Düzören Köyü, Kuzeyi: Yeniköy köy yolunu takiben, köy yolunun Samsun-Kavak demiryolu ile kesiştiği yere kadar, Batısı: Samsun-Kavak demiryolunun Yeniköy köy yolu ile kesiştiği yerden, Tuzaklı köy yolu ile kesiştiği yere kadar, Güneyi: Tuzaklı köy yolunun Samsun Kavak demiryolu ile kesiştiği yerden Tuzaklı Köyü’nü takiben Düzören köyü.

2- Ladik İlçesi (A) (Ladik Gölü ve bu gölü çevreleyen 1 Km. mesafe); Doğusu: Aktaş Şeyhli köyü yolu ile göl arasında kalan saha, Kuzeyi: Mazlumoğlu Kıranboğaz, Tatlıcak yolu, Batısı: Aşağıgölyazı, Tatlıcak köy yolu, Güneyi: Ladik-Taşova devlet karayolu.

(B) (Akdağ kış sporları ve kayak merkezi çevresi): Doğusu: Uzunyazı Tepesi’nden Firek Pınarı’na inen patika yol, buradan Göz Deresi’ni takiben Büyükkızoğlu Köyü, Kuzeyi: Büyükkızoğlu Köyü’nü Ladik’e bağlıyan yolu takiben şehir merkezi, şehir merkezinden Tüfekçidere mahalle yolunu takiben kireç ocağına, Batısı: Kireçocağından güney istikamete doğru Hasırcı Yaylası, Gürüncü Yaylası’na giden yolu takiben Çiftekapı Yaylası’na kadar, Güneyi: Çiftekapı Yaylası’ndan Göller Tepesi’nin kuzeyine doğru dereyi takiben düz bir hatla patika yola buradan da Uzunyazı Tepesi’ne kadardır.

3- Vezirköprü-Kunduz; Doğusu: Vezirköprü-Durağan yolunun Çaltu Köyü kavşağından Kocakaya Köyü kavşağına, Kocakaya Köyü yolunu takiben Kocakaya Köyü Karadere Mahallesi’ne, buradan Kaleboynu Mahallesi Kocakaya Tepesi’nden geçen yolu takiben Kumral Köyü’ne, buradan da Kumral Deresi’nin Saraycık-Çorakdere Köyü yol kavşağı ile kesiştiği yere kadar, Kuzeyi: Yukarı Darıçay Köyü-Aşağı Darıçay Köyü yolunun (Yukarı Darıçay Köyü’nün Yukarıköy Mahallesi) Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yolu ile kesiştiği yerden, Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yolunu takiben Susuz Köyü-Kızılkise Köyü yol ayrımından Kızılkise Köyü’ne kadar, buradan da Çaltu Orman Deposu’ndan Çaltu Köyü yolunu takiben Vezirköprü-Durağan yoluna kadar, Batısı: Meşedağı Sarıçiçek Yangın Kulesi-2’den kuzeye doğru Karatepe’nin Doğusundan geçen yoldan, İğdecik Mahallesi’ne buradanda Yukarı Darıçay Köyü yolunu takiben Darıçay Köyü’ne kadar, Darıçay Köyü’nden Aşağı Darıçay Köyü yolunu takiben (Yukarıköy Mahallesi) Kızılkise Köyü-Susuz Köyü yol ayrımına kadar, Güneyi: Kumral Deresi’nin Saraycık-Çorakdere Köy yolu ile kesiştiği yerden Çorakdere Köyü-Belalan Köyü-Naldeliği Sapağı’nı takiben Geyik Üretme İstasyonu, buradan da Sarıçiçek Yangın Kulesi-1 takiben Meşedağı Sarıçiçek Yangın Kulesi-2’ ye giden yol.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Havza Kocaoğlu-Tahna Keklik Yerleştirme Sahası; Doğusu: Gidirli-Dereköy-Demiryurt köy yolunu takiben Ilıca Beldesi, Güneyi: Ilıca Beldesi’nden Çakıralan-Havza yolunu takiben Aslançayırı yol kavşağından Sivrikise Köyü’ne kadar, Batısı: Sivrikise-Kocaoğlu-Kayabaşı Köyü Kılcanlar Mahallesi yolunu takiben, Kılcanlar Mahallesi’ne kadar, Kuzeyi: Kılcanlar Mahallesi’nden Yalak Dere, Yeriçi Deresi’ni takiben Yağcımahmut Köyü Yeriçi Mahallesi’nden Yeniköy Tepesi,Yeniköy Tepesi’nden yolu takiben Gidirli Köyü’ne.

2- Vezirköprü İlçesi Boğazkoru Keklik Yerleştirme Sahası; Kuzeyi: Tekkekıran Köyü’nden başlayarak, Kayabaşı Köyü ve Kılcanlar Mahallesi’ne giden yol olmak üzere kavşağa kadar, Doğusu: Kavşak noktasından itibaren Kayabaşı Köyü ve Kocaoğlu Köyü’ne giden yol, Güneyi: Kocaoğlu Köyü’nden Süleyman Köy Mahallesine ve buradan Vezirköprü Barajı’na geçerek baraj yolundan Boğazkoru Köyü yol sapağına kadar giden yol, Batısı: Yol sapağından Boğazkoru Köyü’ne giden yol ve Boğazkoru Köyü’nden Kuştepesi ile Tekkekıran Köyü’ne kadar uzanan sırt.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

1- Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

2- Terme İlçesi, Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

56-SİİRT:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde avın yasaklandığı sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Eruh-Aydınlar-Pervari ilçe sınırı-Tuzkuyusu sınırları, Kuzeyi: Aydınlar ilçe sınırı-Baykan il sınırı, Batısı: Siirt Yuvalıya giden yolun Kurtalan ilçe sınırını kestiği nokta ve Kurtalan ilçe sınırı-Kurtalan il sınırı, Güneyi: Eruh ilçe ve Mardin il sınırı-Kılıçlı Tuzkuyusu sınırları.

2- Aydınlar İlçesi; Doğusu: Pervari-Şirvan ilçe sınırı, Kuzeyi: Şirvan ilçe sınırından başlayıp, Siirt Aydınlar karayolu sınırı, Batısı: Siirt çınarlısu Aydınlar Taşbalta yollarını takiben Şirvan ilçe sınırına kadar olan kısım, Güneyi: Merkez ilçe sınırına kadar.

3- Baykan İlçesi; Doğusu: Çaykaya-Zirayet-Baykan karayolunu takiben Bitlis il sınırına kadar, Kuzeyi: Bitlis il sınırı, Batısı: Sarısalkım köy sınırlarından başlayıp Bitlis il sınırına kadar, Güneyi: Baykan-Kurtalan ilçe sınırı boyunca olan kısım.

4- Eruh İlçesi; Doğusu: Eruh-Pervari İlçesi ve Şırnak il sınırı boyunca, Kuzeyi: Çizmeli-Akmeşe köy sınırları, Batısı: Eruh Siirt Karayolunun Merkez ilçe sınırının kesiştiği noktaya kadar, Güneyi: Eruh-Şırnak il sınırı boyunca.

5- Şirvan İlçesi; Doğusu: Cevizlikten başlayıp Bitlis il sınırı, Kuzeyi: Bitlis il sınırı, Batısı: Baykan ilçe sınırına kadar, Güneyi: Siirt Merkez ilçe sınırını takiben Siirt-Şirvan karayolunu takiben olan sınır.

6- Kurtalan İlçesi; Doğusu: Kurtalan-Yeniköprü-Yürekveren-Bağlıca-Yuvalı-Tatlı-Çattepe köyü, Kuzeyi: Kurtalan Batman karayolu, Batısı: Batman il sınırı, Güneyi: Merkez ilçe sınırı.

7- Pervari İlçesi; Doğusu: Belenoluk köy sınırlarından başlayıp Van ve Şırnak il sınırları boyunca, Kuzeyi: Bitlis-Van sınırını takiben Beğendik-Sarıdam-çobanören-Pervari-Siirt karayolu, Batısı: Doğanca-Siirt karayolundan başlayıp Eruh ilçesi sınırları boyunca, Güneyi: Pervari-Şırnak il sınırı boyunca.

57-SİNOP:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Erfelek İlçesi; Doğusu: Araphocak köyü mahallesinden Gendengez mevkiine, Kuzeyi: Karasu çayından Çalıgut köy başı sırtı boyunca Araphocak köyü mahallesine, Batısı: Akören köyü ve Karasu çayı, Güneyi: Gendengez mevkiinden Çevitlersırtı boyunca Akören köyüne.

2- Boyabat İlçesi (A): Doğusu: Kurusaray-Kışla mahallesi köy yolu, Kuzeyi: Kovaçayır, Kışla mahallesi köy yolu, Batısı: Aşıklı, Kovaçayır köy yolu, Güneyi: Kurusaray-Aşıklı köy yolu.

(B): Doğusu: Kayaboğazı, Çarsak köy yolu Gökırmağı takiben, Göve köyüne, Kuzeyi: Kayaboğazı İsaoğlu yolu, Batısı: Çorak, Boyabat-Alibeyli-Bağlıca yolu, Güneyi: Göve-Muratlı-Doğuca-Yenikayalı-Çorak yolu.

3- Durağan İlçesi; Kuzeyi: Dağdelen-Mahmutlu yolunun Boyabat ilçe sınırını kestiği yer, Güneyi: Sinop il sınırı (Kızılırmak), Batısı: Boyabat ve Saraydüzü ilçe sınırları, Doğusu: Gökdoğan-Durağan İlçesi, Akçabük-Dağdelen.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Bozburun Örnek Avlağı; Doğusu: Akliman Abalı yolunu Soğucak mahallesi istikametinde takiple Hacıoğlu dağı özel ormanı batı sınırını takiple Gerne deresinin akışı istikametinde Karadeniz, Kuzeyi: Karadeniz, Batısı: Karadeniz, Güneyi: Abalı-Sarıkum-Çamlarbaşı köy yolu, Karaoğlan tepeye giden sırtı takiple Karaoğlan tepe ve sırtı takiple Karadeniz,

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Bozburun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (16.10.2005 tarih ve 25968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

58-SİVAS:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Sivas Merkez, Çayboyu, Dörteylül, Kolluca, Gözören, Karaçayır, Kurtlapa, Gülpınar köy yollarının Sivas Merkez-Hafik ilçe sınırını kestiği yere kadar olan bölümü, Batısı: Yıldızeli ilçe sınırı, Güneyi: Kızılırmak, Kuzeyi: Tokat il sınırı.

(B); Doğusu: İşhan, Tepeönü, Eskiboğazkesen köyyolları, Batısı: Sivas-Eski Malatya Karayolunun, Tuzla-Doğanca köy yolunu kestiği yere kadar olan bölümü, Güneyi: Kızılırmak, Kuzeyi: Tokat il sınırı.

(C) (Taşlıdere Mevkii); Doğusu: Sivas-Eski Malatya Karayolunun, Tuzla-Doğanca köy yolunu kestiği yere kadar olan bölümü, Batısı: Dedeli, Hocabey, Serpincik köy yolları, Güneyi: Tuzla-Budaklı köy yolunun, Sivas-Malatya Karayolunu kestiği yere kadar olan kısmından devamla, Kovalı-Şarkışla Karayolunun Bendinbaşı mevkiine kadar olan bölümü, Kuzeyi: Kızılırmak.

(D) (Emirhan Mevkii); Doğusu: Kızılcakışla-Eğribucak-Çaygören köy yolları, Batısı: Emirhan-Dikmencik köy yolu, Güneyi: Dikmencik-Çaygören köy yolu, Kuzeyi: Sivas-Celalli köy yolu.

2- Akıncılar İlçesi; Doğusu: Gölova ilçe sınırı, Batısı: Suşehri ilçe sınırı, Güneyi: İmranlı ilçe sınırı, Kuzeyi: Gölova-Akıncılar Suşehri karayolu.

3- Altınyayla İlçesi; Doğusu: Kangal ilçe sınırı, Batısı: Şarkışla ilçe sınırı, Güneyi: Kayseri il sınırı, Kuzeyi: Konakyazı-Kaleköy, Altınyayla köy yolları ve Altınyayla Kürkçüyurt, Çamurlu köy yolunun, Kangal ilçe sınırına kadar olan bölümü.

4- Divriği İlçesi (A); Doğusu: Erzincan il sınırı, Batısı: Kangal ilçe sınırı, Güneyi: Malatya il sınırı, Kuzeyi: Kangal-Divriği Demiryolunu devamla Divriği, Maltepe, Gedikbaşı, Madenli, Adatepe köy yolları.

(B) (Güneş-Şahin Mevkii); Doğusu ve Güneyi: Güneş Köyünün üzerinde geçen Tatlı Çayının Göysinik tepesi mevkiine kadar olan bölümü, Batısı: Tuztaşı Deresinin Simbeli Tepesine kadar olan bölümünden devamla Başören-Gürpınar köy yolları, Kuzeyi: Gürpınar-Şahin köy yollarının Kıraç Tepesi Mevkiinde tatlı Çayını kestiği yere kadar olan bölümü.

5- Doğanşar İlçesi; Doğusu: Koyulhisar, Zara İlçe sınırları, Batısı: Doğanşar-Hafik Karayolu ve Doğanşar Aslantaş köy yolunun Tokat il sınırına kadar olan bölüm, Güneyi: Zara ilçe sınırı, Kuzeyi: Tokat il sınırı.

6- Gemerek İlçesi; Doğusu: Şarkışla ilçe sınırı, Batısı: Yeniçubuk, Burhan, Dendil, Sızır, Eşikli, Çat köy yollarının Yozgat il sınırına kadar olan kısmı, Güneyi: Şarkışla-Gemerek Karayolu, Kuzeyi: Yozgat il sınırı.

7- Gölova İlçesi; Doğusu: Erzincan il sınırı, Batısı: Akıncılar ilçe sınırı, Güneyi: Erzincan il sınırı, Kuzeyi: Suşehri-Akıncılar-Erzincan Karayolu.

8- Gürün İlçsei; Doğusu: Malatya il sınırı, Batısı: Kayseri il sınırı, Güneyi: Kahramanmaraş il sınırı, Kuzeyi: Malatya-Kayseri karayolu.

9- Hafik İlçesi; Doğusu: Doğanşar, Zara ilçe sınırı, Batısı: Hafik İlçe merkezinden Koşutdere, Özen, Maden, Alibey köyyollarının Tokat il sınırına kadar olan bölümü, Güneyi: Hafik-Zara Karayolu, Kuzeyi: Tokat il sınırı.

10- İmranlı İlçesi; Doğusu: Erzincan il sınırı, Batısı: Zara ilçe sınırı, Güneyi: Zara-İmranlı-Erzincan karayolu, Kuzeyi: Suşehri, Akıncılar İlçe sınırları.

11- Kangal İlçesi; Doğusu: Divriği ilçe sınırı, Batısı: Kangal-Malatya karayolu, Güneyi: Malatya il sınırı, Kuzeyi: Kangal-Divriği karayolu.

12- Koyulhisar İlçesi; Doğusu: Suşehri ilçe sınırı, Batısı: Tokat il sınırı, Güneyi: Doğanşar, Zara İlçe sınırları, Kuzeyi: Tokat-Erzincan karayolu.

13- Suşehri İlçesi; Doğusu: Akıncılar ilçe sınırı, Batısı: Zara-Suşehri karayolu ve Erzincan-Tokat karayolu, Güneyi: İmranlı ilçe sınırı, Kuzeyi: Koyulhisar İlçe ve Giresun il sınırı.

14- Şarkışla İlçesi; Doğusu: Altınyayla, Ulaş İlçe sınırları, Batısı: Gemerek ilçe sınırı, Güneyi: Kayseri il sınırı, Kuzeyi: Sivas-Kayseri karayolu.

15- Ulaş İlçesi; Doğusu: Kangal ilçe sınırı, Batısı: Sivas-Ulaş-Gürün Karayolu, Güneyi: Kangal ilçe sınırı, Kuzeyi: Merkez ilçe sınırı.

16- Yıldızeli İlçesi; Doğusu: Sivas-Tokat karayolu, Batısı: Yozgat il sınırı, Güneyi: Sivas Ankara karayolu, Kuzeyi: Tokat il sınırı.

17- Zara İlçesi (A); Doğusu: Zara, Bolucan, Beypınar, İkideğirmen köy yolları, Batısı: Hafik ilçe sınırı, Güneyi: Kangal, Divriği İlçe sınırları, Kuzeyi: Sivas-Erzincan karayolu.

(B) (Tödürge Gölü); Doğusu: Sivas-Erzincan karayolundan ayrılarak Ovacık mevkiinin üzerinden geçen stabilize yoldan, Göllücenin pınar mevkiine ulaşan doğal hat, Batısı: Sivas-Erzincan karayolundan ayrılarak, Çoraksu Deresi, Saytepesi,’ne ulaşan doğal hat, Güneyi: Sivas-Erzincan karayolu, Kuzeyi: Saytepesi, Çetinparmaklar sırtı, Aşağıdop sırtı, Fındıkoğlu tepesi, Kaçak tepe, Kül tepesi, Göllücenin pınar mevkiine ulaşan doğal hat.

59-TEKİRDAĞ:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Tekirdağ-Malkara E-5 Karayolu’ndan Otmanlı, Selçuk, Taşumurca, Kaşıkçı köy yollarını takiben Kaşıkçı sapağına kadar olan yol, Kuzeyi: Kaşıkçı sapağından İsmailli Köyü’ne giden yol, Batısı: Tekirdağ-Malkara ve Tekirdağ-Hayrabolu sınırları, Güneyi: Malkara-Tekirdağ E-5 Karayolu.

(B); Doğusu: Tekirdağ-Şarköy sınırından Yeniköy’e, Yeniköy’den Işıklar-Naip arasındaki yola kadar, Kuzeyi: Tekirdağ-Malkara sınırından başlayarak sırasıyla Tatarlı, Araphacı, Semetli, Işıklar Köyleri’ni takip eden yolun Yeniköy sapağına kadar kısmı, Batısı: Tekirdağ-Şarköy ilçe sınırı, Güneyi: Tekirdağ-Şarköy ilçe sınırı.

(C); Doğusu: Çanakkale-Tekirdağ karayolundan Yazır ve Naip, Kuzeyi: Çanakkale-Tekirdağ karayolu, Batısı: Barbaros-Işıklar yolundan Çanakçı, Avşar, Y.Kılıçlı, Nusratfakı ve karayolu, Güneyi: Barbaros-Işıklar yolu, Naip.

2- Çorlu İlçesi (A); Doğusu: Edirne-İstanbul E-5 Karayolu’ndan Çorlu’ya, Çorlu’dan Sarılar köy yolunu takiben Deregündüzlü, Maksutlu köy yollarından ilçe sınırına, Kuzeyi: Çorlu-Muratlı ilçe sınırından Esenler, Kırkgöz köy yollarını takiben E-5 Karayolu’na kadar, Batısı: Çorlu-Muratlı ilçe sınırı, Güneyi: Çorlu-Tekirdağ ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Velimeşe’den başlayıp, Yanıkağıl Köyü istikametinde Çorlu-Çerkezköy ilçe sınırını kestiği noktaya kadar olan yol, Kuzeyi: Çorlu-Çerkezköy ilçe sınırı, Batısı: Karamehmet Köyü’nden Çorlu-Çerkezköy ilçe sınırına kadar giden yol, Güneyi: Karamehmet Köyü’nden Velimeşe’ye ulaşan yol.

(C); Doğusu: İstanbul il sınırı, Kuzeyi: Çorlu-İstanbul E-5 karayolu, Batısı: M.Ereğlisi-E-5 karayolu bağlantısı, Güneyi: Çorlu-M.Ereğlisi ilçe sınırı.

3- Malkara İlçesi (A); Doğusu: Malkara-Şarköy ilçe sınırı, Kuzeyi: Tekirdağ-Edirne il sınırından başlayarak, Kadıköy Barajı yolu, Teteköy-Deveci-Çiftlik bağlantı yolu-Gözsüz-Karacahalil-Balabancık-Ballı-Müstecep-Sırtbey köy yollarını takiben Malkara-Şarköy ilçe sınırı, Batısı: Tekirdağ-Edirne il sınırı, Güneyi: Tekirdağ-Çanakkale il sınırı, Malkara-Şarköy ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Tekirdağ-Edirne il sınırından başlayarak Şahin-Malkara-Uzunköprü karayolunu takiben Kürtüllü yol ayrımı, Kuzeyi: Tekirdağ-Edirne il sınırı, Batısı: Tekirdağ-Edirne il sınırı, Güneyi: Kürtüllü yol ayrımından Kürtüllü-Hemit köy yollarını takiben K.Doğanca yolu ile Tekirdağ-Edirne il sınırına ulaşır.

4- Şarköy İlçesi; Doğusu: Marmara Denizi, Kuzeyi: Şarköy ilçe sınırı, Batısı: Ormanlı ve Şarköy ilçe sınırı, Güneyi: Ormanlı-Güzelköy-Hoşköy.

5- Saray İlçesi; Doğusu: Kurtdere Köyü’nden Demirler-Yuvalı köy yoluna çıkan tali yol, Kuzeyi: Saray-Çorlu ilçe sınırından Sofular, Kadıköy, Demirler köy yollarını takiben Kurtdere sapağına kadar olan yol, Batısı: Saray-Çorlu ilçe sınırı, Güneyi: Kurtdere-Sinanlı yolu istikametinden Çorlu-Saray ilçe sınırına kadar olan yol.

6- Muratlı İlçesi; Doğusu: Esenler-Kırkkepenekli yolunun ilçe sınırını kestiği noktadan Tekirdağ-Çorlu-Muratlı ilçe sınırlarının birleştiği noktaya, Kuzeyi: Muratlı-Kırkkepenekli-Esenler yolunun Muratlı-Çorlu ilçe sınırını kestiği noktaya, Batısı: Muratlı-Tekirdağ yolunun ilçe sınırını kestiği noktadan Muratlı’ya kadar olan yol, Güneyi: Tekirdağ-Muratlı ilçe sınırı.

7- Hayrabolu İlçesi; Doğusu: Hayrabolu’dan Edirne-Tekirdağ il sınırına ulaşan E-5 Karayolu, Kuzeyi: Tekirdağ-Edirne il sınırı, Batısı: Tekirdağ-Edirne il sınırı, Güneyi: Tekirdağ-Edirne il sınırından Kabahöyük yolu istikametinde Hayrabolu’ya ulaşan yol.

8- Çerkezköy İlçesi (A); Doğusu: Yanıkağıl-Bahçeağıl-Karlı arasındaki yol, Kuzeyi: Çorlu-Çerkezköy ilçe sınırından Uzunhacı’ya, Uzunhacı’dan Karlı’ya ulaşan yol, Batısı: Çorlu-Çerkezköy ilçe sınırı, Güneyi: Çorlu-Çerkezköy ilçe sınırından Yanıkağıl Köyü’ne giden yol.

(B); Doğusu: Çerkezköy-Hallaçlı köy yolunun Söğütlü Göl sapağından Pınarca’ya giden tarla yolu, Kuzeyi: Pınarca-Çerkezköy asfaltı, Batısı: Pınarca-Çerkezköy asfaltı, Güneyi: Çerkezköy-Hallaçlı köy yolu.

9- Marmara Ereğlisi İlçesi; Doğusu: İstanbul il sınırı, Kuzeyi: M.Ereğlisi-Çorlu ilçe sınırı, Batısı: M.Ereğlisi-E-5 Karayolu bağlantısı, Güneyi: Marmara Denizi.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Merkez İlçesi-Yanıktepe; Doğusu: Kumbağ Mesire Yeri orman yolunu takiben Naip Köyü’ne, Kuzeyi: Naip Köyü’nden Işıklar-Yeniköy yol ayrımına, Batısı: Işıklar-Yeniköy yol ayrımından Yeniköy’e, Güneyi: Marmara Denizi.

60-TOKAT:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Tokat-Niksar İlçesi Karayolundan Niksar ilçe sınırına kadar olan hat, Kuzeyi: Erbaa ilçe sınırı ve Niksar ilçe sınırı, Batısı: Turhal ilçe sınırı, Güneyi: Tokat-Turhal Karayolu hattı.

2- Turhal İlçesi (A); Doğusu: Turhal-Amasya demiryolu hattını takiben Amasya il sınırına kadar olan hat, Kuzeyi: Amasya il sınırından, Samurçaydan Orman özüne uzanan hat, Batısı: Ağçaşar, Ulutepe’yi takiben Ormanözü köyüne uzanan hat, Güneyi: Ağcaşar-Çivril Köyü ile Turhal Karayolunu takiben Turhal İlçesi’ne kadar olan hat.

(B); Doğusu: Tokat Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Tokat Merkez ilçe sınırından itibaren Yenisu ve Yazıtepe Köyü’ne kadar olan hat, Batısı: Yazıtepe Köyü ile Turhal İlçesi arasındaki yol hattı, Güneyi: Turhal-Tokat Karayolunun Merkez ilçe sınırına kadar olan hattı.

(C); Doğusu: Erbaa ilçe sınırı, Kuzeyi: Amasya il sınırı ile Turhal-Erbaa ilçe sınırı, Batısı: Amasya il sınırı, Güneyi: Kuytul Köyü’nden Erbaa ilçe sınırına ve Amasya il sınırına uzanan hat.

3- Zile İlçesi; Doğusu: Artova ilçe sınırı, Kuzeyi: Zile İlçesi Reşadiye Köyü’nden Boztepe Beldesi yolunu takiben Artova İlçesi yol hattı uzantısı, Batısı: Reşadiye Köyü-Akkılıç Köyü yol hattının Çekerek uzantısından Yozgat il sınırına kadar uzanan hat, Güneyi: Yozgat İli Çekerek İlçesi ve Kadışehri ilçe sınırı.

4- Erbaa İlçesi; Doğusu: Niksar ilçe sınırı, Kuzeyi: Amasya il sınırından başlayarak, Kaleköy ve Çatlı Karayolunu takiben Erbaa-Niksar Karayolu boyunca Niksar ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı, Batısı: Amasya İli-Taşova ilçe sınırı, Güneyi: Tokat il sınırı ve Turhal ilçe sınırı.

5- Niksar İlçesi; Doğusu: Ordu İli sınırı ve Reşadiye ilçe sınırı, Kuzeyi: Ordu il sınırı, Batısı: Erbaa ilçe sınırı, Güneyi: Niksar-Erbaa karayolu hattı ve Niksar-Işıklı köyü karayolu uzantısından Başçiftlik ilçe sınırına kadar uzanan hat.

6- Reşadiye İlçesi (A); Doğusu: Sivas il sınırı, Kuzeyi: Niksar-Reşadiye Karayolunun Sivas il sınırına kadar olan uzantısı, Batısı: Niksar ve Almus ilçe sınırı, Güneyi: Reşadiye-Almus ilçe sınırı.

(B) (Saraykışla Köyü); Doğusu: Zınav Deresi, Kuzeyi: Saraykışla Köyü, Batısı: Çanak Düz Tepesi, Hasan Kıran Sırtı, Güneyi: Kelkit Çayı.

7- Almus İlçesi (A); Doğusu: Sivas il sınırı, Kuzeyi: Reşadiye ilçe sınırı, Batısı: Baraj kenarındaki gölgeli yolunun yol ayrımından itibaren Gölgeli-Mecit Köyü yol hattı uzantısından Sivas il sınırına kadar olan hat, Güneyi: Sivas il sınırı.

(B) (Merkez); Doğusu: Almus İlçesi, Kuzeyi: Yeşilırmak, Batısı: Kadıvakfı Köyü yolu, Güneyi: Kadıvakfı Köyü yolu.

8- Pazar İlçesi; Doğusu: Pazar İlçesi-Ballıca Köyü yolunu takiben Artova ilçe sınırına kadar uzanan hat, Kuzeyi: Pazar-Turhal Karayolunu hattının Üzümören yol ayrımına kadar uzanan hat, Batısı: Pazar-Turhal Karayolunun Üzümören yol ayrımından itibaren Artova ilçe sınırına kadar uzanan yol hattı, Güneyi: Artova ilçe sınırı.

9- Artova İlçesi; Doğusu: Artova-Yeşilyurt demiryolu hattını takiben Yeşilyurt ilçe sınırına kadar uzanan hat, Kuzeyi: Artova İlçesi’nden Yenice, Aktaş, Gümüşyurt Köyü’nden Zile ilçe sınırına kadar uzanan hat, Batısı: Zile ilçe sınırı, Güneyi: Sulusaray ve Yeşilyurt İlçe sınırları.

10- Yeşilyurt İlçesi; Doğusu: Tokat Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Yeşilyurt-Çamlıbel karayolu uzantısını takiben Tokat Merkez ilçe sınırına kadar olan hat, Batısı: Yeşilyurt İlçesi demiryolu hattından Yeniköy karayolunun kesiştiği noktadan itibaren Yeniköy yolu uzantısı hattı, Güneyi: Yeşilyurt İlçesi ile Yıldızeli ilçe sınırı.

11- Sulusaray İlçesi; Doğusu: Sulusaray İlçesi Selimiye Köyü karayolunu takiben Selimiye Köyü’ne sapmadan Yozgat il sınırına uzanan hat, Kuzeyi: Sulusaray İlçesi Balıkhisar Köyü karayolunu takiben köye sapmadan Yozgat il sınırına uzanan hat, Batısı: Yozgat il sınırı, Güneyi: Yozgat il sınırı.

12- Başçiftlik İlçesi; Doğusu: Reşadiye ilçe sınırı, Kuzeyi: Niksar ilçe sınırı, Batısı: Niksar ilçe sınırı hattı, Güneyi: Alan Köyü-Başçiftlik İlçesi yolunu takiben Dağ üstü köy yoluna kadar uzanan ve o hattı takiben Reşadiye ilçe sınırına kadar uzanan hat.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Pazar İlçesi-Üzümören kasabası; Doğusu: Karataş sırtı, Kuzeyi: Çağnakbağları mevki, Batısı: Çifteşme deresi, Güneyi: Elbeyideresi mevki.

2- Niksar İlçesi-Buzköy Köyü; Doğusu: Hayat Tepe-412 rakımlı Tepe, Kuzeyi: Tuzla tepe-Kumlu tepe, Batısı: Kelkit çayı ve Kuru dere, Güneyi: Kelkit çayı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

61-TRABZON:

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Kulindağı (Maçka ve Akçaabat İlçesi sınırları dahilinde); Doğusu: Yardımçimen Tepesi-Hıdırellez sırtı-Hoze Mah.-Göller sırtı-Sevinç köyü Kuzeyi: Zimba yaylası-Uçarsu deresi-Kuz Mah.-Kurumezra deresi-Yardımçimen Tepesi Batısı: Karanlık Dere-Küçükoba Deresi-Kurtkayası obası-Zimba yaylası Güneyi: Sevinç köyü-Camiyanı mah-Sakızlık sırtı-Yaylaboğazı-Karanlık deresi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Akçaabat İlçesi, Nifisa Tepesi Sülün Yerleştirme Sahası; Doğusu: Kurnaz Mah-Aksomu Mah., Kuzeyi: Lişkan Mah-Üst Mah-Pana Deresi, Batısı: Okusa Dersi-Kurnaz Mah., Güneyi: Koğukpelit Tepesi-Güney Mah-Kuz Mah.-Okusa Deresi.

2- Düzköy İlçesi, Doğankaya Kınalıkeklik Yerleştirme Sahası; Doğusu: Şahin kayaları, Kuzeyi: Sal Deresi-Kugruk Tepe-Karasu Tepesi, Batısı: Meses Deresi, Güneyi: Sani mah.

62-TUNCELİ:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Kuzeyi: Milli Park sahasından Ovacık ve Pülümür ilçe sınırı, Batısı: Munzur Vadisi Milli Parkı, Güneyi: Munzur Vadisi Milli Park sınırından Çıralı köy yolunu takiben Çıralı Köyü, Gökçek Köyü, buradan Nazimiye sınırına, Doğusu: Nazimiye sınırı arası.

2- Çemişgezek İlçesi; Doğusu: Hozat ve Pertek ilçesi mülki hudutları, Kuzeyi: Hozat, Ovacık ilçeleri mülki hudutları, Erzincan il sınırı, Batısı: Erzincan il sınırı ve Keban Baraj Gölü, Güneyi: Keban Baraj Gölü’nün Yukarı Budak Köyü ile birleştiği alandan başlayıp köy yolunu takiben, Bağsuyu, Büyükörence, Vişneli, Çemişgezek ilçe merkezinden Toratlı Köyü, Peydere Deresi’nden Payamdüzü’ne buradan Keban Baraj Gölü’ne kadar uzanan saha.

3- Hozat İlçesi; Doğusu: Çığırlı Köyü sınırının Tunceli Merkez ilçe sınırının kesiştiği noktadan başlayıp Tunceli Merkez ilçe sınırınu takiben Ovacık ilçesi sınırı. Kuzeyi: Ovacık ilçesi sınırı, Batısı: Çemişgezek ilçesi sınırı, Güneyi: Tunceli ili Merkez ilçe hududundan başlayıp, Çığırlı Köyü’ne, buradan Buzlupınar Köyü yol ayrımına, buradan karayolunu takiben Beşelma Köyü’ne, buradan karayolunu takiben Akören Mezrası’na buradan Koru Köyü’ne, Koru Köyü’nden Türktaner Köyü’ne buradan Tavuklar Köyü’ne, buradan Çağlarca Köyü’ne buradan kara yolunu takiben Pertek ilçesi mülki hudutlarının kesiştiği nokta ile çevrili saha.

4- Nazimiye İlçesi (A); Doğusu: Nazımiye ilçe merkezinden karayolunu takiben Dereova, Yayıkağıl, Sarıyayla buradan Bingöl il sınırı, Kuzeyi: Pülümür ilçe sınırı, Batısı: Tunceli merkez ilçe sınırı, buradan Tunceli-Erzincan devlet karayolunu bağlayan sınıra, buradan Tunceli merkez ilçe hududunu takiben Yiğitler Köyü’ne buradan Tunceli merkez ilçe sınırınu takiben Günlüce Köyü’ne kadar olan alan, Güneyi: Tunceli merkez ilçe sınırından Günlüce Köyü’ne, köy yolunu takiben Nazımiye ilçe merkezi arasında kalan saha.

(B); Doğusu: Bingöl il sınırı ile Elazığ il sınırı, Kuzeyi: Bingöl il sınırından Dallıbahçe’ye, buradan karayolunu takiben Yazgeldi Köyü’ne, Buradan Bostanlı Köyü yol ayrımına, Batısı: Bostanlı köy yol ayrımından köy yolunu takiben Mazgirt ilçe sınırı ve Tunceli Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Mazgirt ilçe hududu.

5- Pertek İlçesi; Doğusu: Keban Barajı, Kuzeyi: Keban Barajı’ndan Hozat, Tunceli Merkez ilçe sınırı, Batısı: Çemişgezek ilçe sınırı, Güneyi: Keban Baraj Gölü’nden Çakırbahçe, buradan Dereli Köyü’ne, buradan karayolunu takiben Pertek ilçe merkezine, buradan Pertek-Tunceli karayolunu takiben Pınarlar Köyü yol ayrımına, buradan köy yolunu takiben Koçpınar, Konurat Köyü’ne, buradan Çataksu Köyü’ne buradan Keban Barajı.

6- Mazgirt İlçesi; Doğusu: Elazığ il sınırı, Kuzeyi: Bingöl il sınırından Nazımiye ilçe ve Tunceli Merkez ilçe sınırı, Batısı: Tunceli Merkez ilçe sınırından başlayıp, Munzur Suyu’nu takiben baraj sınırı, Güneyi: Elazığ il sınırından başlayıp, Peri Çayı’nı takiben Sökücek, Ayvatlı, Ortaharman, Kızılkale, Kavaktepe, Yazeli, Danaburan, Yenibudak, Temurtaht, Beyler, Aslanyurdu Köyü’nden Karayolunu takiben baraj sınırına kadar olan alan.

7- Pülümür İlçesi (A); Doğusu:Tunceli-Erzincan sınırından köy yolunu takiben Sağlamtaş Köyü Dereboyu, Kangallı, devlet karayolunu takiben Çatalyaka köy yolundan Efeağılı-Nazimiye ilçesi sınırına kadar, Kuzeyi: Erzincan il sınırı, Batısı: Ovacık ilçe sınırı, Güneyi:Tunceli merkez ilçe sınır ve Nazimiye ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Bingöl ve Erzincan il sınırı, Kuzeyi: Erzincan il sınırı, Batısı: Erzincan il sınırından Karayolunu takiben Senek dağ yolu, Pülümür ilçe merkezinden devlet karayolunu takiben Turnadere yol ayrımına kadar, Güneyi: Turnadere yol ayrımından Nohutlu, Bozağa, Karaderbendi, Balpayam, Ağaşenliği buradan köy yolunu takiben Bingöl il sınırına kadar olan alan.

8- Ovacık İlçesi (A); Doğusu: Pülümür ilçe sınırı, Kuzeyi: Erzincan il sınırı, Batısı: Munzur Vadisi Milli Parkı, Güneyi: Tunceli Merkez ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Munzur Vadisi Milli Parkı, Kuzeyi: Erzincan il sınırı, Batısı: Erzincan il sınırı, Güneyi: Munzur Vadisi Milli Park sınırı ile Güneykonak Köyü’nün kesiştiği yerden başlayarak karayolunu takiben Ovacık ilçe merkezine, buradan karayolunu takiben Koyungölü, Yeşilyazı, Ziyaret, Burnak, Topuzlu, Cevizlidere, Karataş Köyü’ne buradan Hozat ilçe sınırı.

63-ŞANLIURFA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Birecik-Halfeti İlçesi; Doğusu: Sırataşlar, Dergili, Göklü, Ortayol, Durak,Yeşilören, Fıstıközü, Bulaklı, Ayran, Bağlarbaşı, Bentebahçesi, Bozdere, Mağaralı, Güvenir, Göktepe yolu, Kuzeyi: Fırat Nehri, Batısı: Fırat Nehri, Güneyi: Suriye sınırı.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

64-UŞAK:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Banaz, Kuzeyi: Çamyuva,-Ovacık yolunun Banaz ilçe sınırını kestiği yere kadar, Batısı: Çamyuva, A,Karacahisar, Bozköy, Mesudiye-Uşak yolu, Güneyi: Mesudiye, Gövem, Karlık, Kızılhisar köy yolunun Banaz ilçe sınırını kestiği yere kadar.

(B); Doğusu: Akkeçili, Yeşildere, Bölme-Uşak yolu, Kuzeyi: Uşak-İzmir karayolunu takiben, Kayağıl-Eskisaray-Güre köy yolu, Batısı: İkisaray-İlyaslı-Çırpıcılar köy yolunun Ulubey ilçe sınırını kestiği yere kadar, Güneyi: Ulubey ilçe sınırı.

(C); Doğusu: Aktaş, Karabeyli, Eynehanköy yolunu takiben Kütahya il sınırı, Kuzeyi: Kütahya il sınırı, Batısı: Karaköse, Karakuyu, İmamlar, Zahman, Kapancık köy yolu, Güneyi: Karaköse, Akbulak, Aktaş köy yolu.

2- Banaz İlçesi; Doğusu: Uşak-Banaz karayolunun Derbent Köyü sapağını takiben, Derbent-Burhaniye Köyü, Kuzeyi: Burhaniye-Ovacık köy yolunu takiben Merkez ilçe sınırı, Batısı: Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Bozlar-Uşak karayolu.

3- Karahallı İlçesi (A); Doğusu: Paşalar-Karahallı yolu, Kuzeyi: Beki -Paşalar köy yolu, Batısı: Beki-Dumanlı köy yolunun, Karahallı-Bekilli karayolunu kestiği yere kadar, Güneyi: Karahallı-Bekilli karayolu.

(B); Doğusu: Kavaklı-Alfaklar köy yolu, Kuzeyi: Eski Karahallı-Uşak yolunun, Alfaklar yol sapağından, takiben Alfaklar-Avgan Beldesi yolunun Ulubey ilçe sınırını kestiği yere kadar, Batısı: Ulubey ilçe sınırı, Güneyi: Kavaklı-Kırkyaren-Ulubey yolu.

4- Eşme İlçesi (A); Doğusu: Karacaömerli, Eşme yolunu takiben, Bekişli sapağından Bekişli-Gümüşkol yolunun, Ulubey ilçe sınırını kestiği yerden devamla Ulubey ilçe sınırı, Kuzeyi: Örencik, Eşme yolunun Kocabey sapağını takiben Kocabey-Akçaköy-Güzel köy yolu, Batısı: Bozlar-Camili-Örencik-Uşak kara yolu, Güneyi: Ulubey-Eşme karayolu takiben Kolonkaya yol sapağından, Kolonkaya-İsalar-Bozlar köy yolu.

(B); Doğusu: Dereli-Yeleğen asfaltı, Kuzeyi: Yeleğen-Alaşehir yolunu takiben Hardallı köyü yolunun Manisa il sınırını kestiği yere kadar, Batısı: Manisa il sınırı, Güneyi: Dereli Köyü-Alaşehir yolu.

5- Ulubey İlçesi (A); Doğusu: Ulubey-Çamdere yolu, Kuzeyi: Çamdere-Küçükilyaslı köy yolunu takiben Küçükilyaslı-Karacaömerli yolunun Eşme ilçe sınırını kestiği yere kadar, Batısı: Eşme ilçe sınırı, Güneyi: Ulubey-Eşme karayolu.

(B); Doğusu: Kazancı Deresi, Kuzeyi: Ulubey-Külçen yolu, Batısı: Ulubey-Karahallı yolu, Güneyi: Ulubey-Karahallı yolu.

(C); Doğusu: Karahallı ilçe sınırı, Kuzeyi: Karayakuplu-Avgan-Ulubey yolu, Batısı: Avgan Ulubey Yolunun, Ulubey-Karahallı yolunu kestiği yere kadar, Güneyi: Ulubey-Karahallı yolu.

6- Sivaslı İlçesi; Doğusu: Sivaslı, Hanoğlu köy yolu, Kuzeyi: Hanoğlu, Ketenlik köy yolunun Banaz Çayı’nı kestiği yere kadar, Batısı: Banaz Çayı, Güneyi: Sivaslı-Uşak karayolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Banaz-Burgaz Dağı Örnek Avlağı; Doğusu: Harman tepesinden başlayıp güneybatıya dönen sırtı takiben Pamukkale tepesinin Doğusundan geçip 1717 m, rakımlı tepe, sakarın tepe, Çatmalı Mzl, Karagedik tepe, Uyku tepe, Karagedik Mezarlığından geçip Karlık tepeye gelir, Buradan sırtı takiben 500 m, kadar güneye inerek Doğu ve Güneydoğu sınırtamamlanır, Kuzeyi: Ulupınar köyünden başlayıp Çöğürlü köyü, Avgandamı mahallesi yolunu takiben, Harman tepesinde kuzey sınırını tamamlar, Batısı: Koca derenin Sivaslı-Ulupınar köy yolunu kestiği yerden yolu takiben Ulupınar köyünde tamamlanır, Güneyi: Karlık tepeden sırtı takiben 1800 rakımlı tepeden batı yönünde bir kilometre sırtı takiben çamlı dereye inilir, çamlı dereyi takiben (bu dere daha sonra yan derelerle birleşerek ismi suçıkan dereye ileride daha batıda kocadere ismini alır) Sivaslı-Ulupınar yolunu kestiği noktada güney sınırını oluşturur.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi; Doğusu: Göğem Köyü, Trikopis Abidesi, Kuzeyi: Göğem Göleti, Batısı: Korukıran Sırtı, Güneyi: Göğem-Mesudiye yolu.
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2274
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Re: MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Mesajgönderen M.Erdem Yalcindag tarih Pzr 10. Ağu 2008, 15:47

65-VAN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Başkale İlçesi; Doğu-Kuzeyi: Türkiye-İran sınırı, Batısı: Gelenler köy yolundan Güvendik, Özpınar, Bilgeç, Yavuzlar, Albayrak, Atlılar, Tınazlı, Azıklı köy yolunu takiben Van-Hakkari karayolu, Güneyi: Van-Hakkari il sınırı.

2- Gürpınar İlçesi; Batısı: Kırgeçit, Kaşdağı, Parmakkapı, ilçe merkezi, Doğusu: Marataldı, Doluçıkın, Arındı, Çatakdibi, Kuzeyi: Çavuştepe, Erkaldı, Günbaşı sınırı, Güneyi: Özlüce sınırı.

3- Çatak İlçesi; Doğusu: Çatak-Eruh devlet yolu, Kaçit yolu, Kuzeyi: Korulu, Bahçesaray ilçe sınırı, Batısı: Siirt il sınırı, Güneyi: Dalbastı, Övecek, Atlıhan Devlet yolu.

4- Gevaş İlçesi; Doğusu: Van Gölü kıyısı (İnköy, Altınsaç, Göründü) Kuzeyi: Van Gölü kıyısı, Batısı: Van-Bitlis il sınırı, Güneyi: Van-Bitlis karayolu.

5- Van Merkez (A); Doğusu: Van Merkez, Kuzeyi: Kalecik sınırı, Batısı: İskele, Van Gölü sınırı, Güneyi: Edremit ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Van-Özalp karayolu, Erçek Beldesi, Karagündüz Ilıkaynak köy yolu, Kuzeyi: A.Gölalan Ilıkaynak köy yolu, Batısı: Erçek Göl sınırı, Güneyi: Van-Özalp karayolu.

6- Muradiye İlçesi; Doğusu: Bendimahi Çayı, Kuzeyi: Van-Muradiye karayolu, Batısı: Van Gölü kıyısı, Güneyi: Van-Erciş karayolu ve Bendimahi Çayı.

7- Erciş ilçesi; Doğusu: Erciş Merkez, A.Işıklı, Y. Işıklı, Koçköprü, Hasanabdal, Taşkapı, Kuzeyi: Ağrı il sınırı, Batısı: Karatavuk, Derekent, Gökoğlan, Bitlis il sınırı, Güneyi: Çelebibağı, Kasımbağı, Haydarbey.

8- Saray İlçesi; Doğusu: İran sınırı, Kuzeyi: Saray Sırmalı Köyü’nü doğuya takiple İran sınırı, Batısı: Değirmigöl sınırı, Saray ilçe merkezi Güneyi: Kapıköy, Keçikayası, Çaybağı.

9- Edremit İlçesi; Doğusu: Dönemeç, Gölkaşı ve Edremit-Gevaş karayolu, Kuzeyi: Bakımlı, Van Gölü kıyısı, Batısı: Van Gölü kıyısı, Güneyi: Edremit ilçe sınırı, Gevaş-Gürpınar karayolu.

10- Çaldıran İlçesi; Doğusu: İran sınırı, Kuzeyi: Ağrı il sınırı, Batısı: Çaldıran ilçe merkezi, Erginler, Yaşuktaş, köy yolunu takiple kuzeye doğru il sınırı, Güneyi: Çaldıran ilçe merkezi, Kalkandelen, Hanköy, A. Kuyucak, Y. Kuyucak, il sınırı.

11- Bahçesaray İlçesi; Doğusu: Bahçesaray ilçe sınırı, Kuzeyi: Bahçesaray ilçe merkezi, Çatbayır, Batısı: Siirt il sınırı, Güneyi: Çatak ilçe sınırı.

66-YOZGAT:

Merkez Av Komisyonunca 2007-2008 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Yozgat Merkez, Kırım, Cihanpaşa, Çorum il sınırı, Kuzeyi: Çorum Yozgat il sınırı, Batısı: Çorum il sınırı, Gülyayla, Bişek, Akyamaç, Musabeyli, Güneyi: Musabeyli, Topaç, Tayip ve Yozgat Merkez.

(B); Doğusu: Yozgat Boğazlıyan yolundan Topçu ve Lök köyü, Kuzeyi: Başıbüyüklü, Azizlibağları, Azizli, Yozgat Boğazlıyan yolu, Batısı: Kuşçu köyü, Salmanfakılı, E-88 yolu, Güneyi: Lök köyünden Şefaatli ilçe sınırını takiben Kuşçu köyü.

2- Akdağmadeni İlçesi (A); Doğusu: Dolak, Boyalık, Tarhana, Kuzeyi: Tarhana, Yazgı, Batısı: Yazgı, Saray-kent ilçe sınırından Kartal köyü, Güneyi: Kartal, Yünalan, Akçakoyunlu, Çardak, Dolak.

(B); Doğusu: Akdağmadeni merkez, Kuzeyi: Akdağmadeni merkez, Akdağmadeni Yozgat yolunu takiben Saraykent ilçe sınırı, Batısı: Saraykent ilçe sınırından Kemallı, Sarıkaya ilçe sınırını takiben Akçakışla, Güneyi: Akçakışla köyünden Çayıralan ilçe sınırından Çayıralan-Akdağmadeni yolu.

3- Aydıncık İlçesi; Doğusu: Bazlambaç, Çandır, Amasya il sınırı, Kuzeyi: Amasya Çorum il sınırı, Batısı: Çorum il sınırı, Güneyi: Çorum il sınırı, Kuyu, Bakırboğazı, Boğazkaya, Toraman, Bazlambaç.

4- Boğazlıyan İlçesi (A); Doğusu: Kayseri il sınırı, Çandır ilçe sınırı, Kuzeyi: Çandır ilçe sınırı, Sarıkaya ilçe sınırı, Batısı: Sarıkaya ilçe sınırı, Abdili, Yapalak, Boğazlıyan ilçesi, Güneyi: Boğazlıyan ilçesi, Devecipınar Kayseri il sınırı.

(B); Doğusu: Boyrazlı, Yenipazar, Kuzeyi: Yenipazar, Yozgat ilçe sınırı, Şefaatli ilçe sınırı, Batısı: Şefaatli ilçe sınırı, Yenifakılı ilçe sınırı, Güneyi: Yenifakılı ilçe sınırı, Eğlence Boyrazlı.

5- Çandır İlçesi; Doğusu: Kayseri il sınırı, Çayıralan ilçe sınırı, Kuzeyi: Çayıralan ilçe sınırı, Gülpınar, Çandır ilçesi, Batısı: Çandır ilçesi, Kozan, Büyükkışla, Güneyi: Büyükkışla, Kayseri il sınırı.

6- Çayıralan İlçesi; Doğusu: Turluhan, Sivas il sınırı, Avşaralanı, Sığırkuyruğu, İnönü, Kuzeyi: İnönü, Derekemal, Batısı: Derekemal, Tekke, Çayıralan ilçesi, Elçi, Güneyi: Elçi, Kayseri Sivas il sınırı, Turluhan.

7- Çekerek İlçesi; Doğusu: Kadışehri ilçe sınırı, Kuzeyi: Tokat il sınırı, Zile-Çekerek yolu, Çekerek ilçesi, Bazlambaç, Batısı: Bazlambaç, Aydıncık ilçe sınırı, Sorgun ilçe sınırı, Beyyurdu, Güneyi: Beyyurdu, Sorgun-Çekerek karayolu, Kurtağıllı, Koyunculu, Özükavak Kadışehri ilçe sınırı.

8- Kadışehri İlçesi (A); Doğusu: Elmalı Çiftliği, Tokat il sınırı, Kuzeyi: Tokat il sınırı, Batısı: Tokat il sınırı, Yavuhasan, Çekerek ilçe sınırı, Güneyi: Çekerek ilçe sınırı, Özükavak-Kadışehri yolu, Kadışehri ilçesi, Ovacık, Elmalı çiftliği.

(B); Doğusu: Tokat il sınırı, Kuzeyi:Tokat il sınırı, Elmalı, Belören, Yakacık, Batısı: Yakacık, Yanık, Güneyi: Yanık, Akdağmadeni ilçe sınırı.

(C); Doğusu: Kıyılı, Kuzeyi: Kıyılı, Çekerek ilçe sınırı, Batısı: Çekerek İlçe sınırı, Örencik, Güneyi: Örencik, Yangı, Kığılı.

9- Sorgun İlçesi(A); Doğusu: Doğankent, Mahmatlı Caferli, Osmaniye, Kuzeyi: Osmaniye, Çayözü, Batısı: Çayözü, Sarıhamzalı, Kepirce, Karaveli, Alişar, Güneyi: Alişar, Bağlıca, Karacalar, Doğankent.

(B); Doğusu: Çekerek ilçe sınırı, Aydıncık ilçe sınırı, Kuzeyi: Aydıncık ilçe sınırı, Yaylalık, Eymir kasabası, Batısı: Eymir Kasabası, Akocak, Gököz, Gökiniş, Güneyi: Gökiniş, Çekerek ilçe sınırı.

10- Saraykent İlçesi; Doğusu: Saraykent-Kadışehri karayolu, Kuzeyi: Kadışehri ilçe sınırı, Batısı: Sorgun ilçe sınırı, Güneyi: Sorgun-Akdağmadeni karayolu.

11- Sarıkaya İlçesi (A); Doğusu: Akçakışla, Ramadanlı, Yazıkaplancı, Kuzeyi: Yazıkaplancı, Hasbek, Çıkrıkçı, Karayakup, Batısı: Karayakup, Sarıkaya Merkez, Güney: Sarıkaya Merkez, Köprücek, Doğansaray, Emirbey, Akçakışla.

(B); Doğusu: Sarıkaya Merkez, Kadılı, Kuzeyi: Kadılı, Sorgun ilçe sınırı, Batısı: Sorgun ilçe sınırı, Boğazlıyan ilçe sınırı, Güneyi: Boğazlıyan ilçe sınırı, Deredoğan, Toparkpınar, Toprakpınarı-Sarıkaya asfaltı.

12- Şefaatli İlçesi; Doğusu: Kumkuyu, Boğazlıyan ilçe sınırı, Kuzeyi: Boğazlıyan ilçe sınırı, Yozgat Merkez ilçe sınırı, Kanalçayı, Paşaköy, Halaçlı, Şefaatli ilçesi, Caferli Çankılı, Batısı: Çankılı, Yerköy ilçe sınırı, Alifakılı, Dedeli, Güneyi: Dedeli, Şefaatli ilçesi, Tahiroğlu, Armağan, Saçlı, İbrahimhacılı, Kumkuyu, köyleri.

13- Yenifakılı İlçesi; Doğusu: Boğazlıyan ilçe sınırı, Kuzeyi: Boğazlıyan ilçe sınırı, Şefaatli ilçe sınırı, Batısı: Nevşehir il sınırı, Güneyi: Nevşehir il sınırı, Eskiören, Yenifakılı-Yamaçlı yolu, Boğazlıyan ilçe sınırı.

14- Yerköy İlçesi; Doğusu: Şerfaatli ilçe sınırı, Melez, Sarayköy, Ekinciuşağı Yozgat sınırı, Kuzeyi: Yozgat Merkez ilçe sınırı, Yozgat-Yerköy karayolu, Batısı: Yozgat-Yerköy karayolu, Kırşehir il sınırı, Güneyi: Kırşehir il sınırı, Şefaatli ilçe sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çekerek İlçesi, Alıçlı, Karakaya Köyü ve Kapaklı Mevkii; Doğusu: Eymir Kasabası, Kuzeyi: Leppınar, Batısı: Akoluk, Güneyi: Avlık.

2- Merkez İlçesi; Doğusu: Kırıksoku-Tayip, Kuzeyi: Evci-Kale, Batısı: Sağlık, Güneyi: Topaç.

67-ZONGULDAK:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Çaycuma (Sazköy) İlçesi; Doğusu: Harman Tepe-Tüydü Tepe-Gök Tepe-Karaburun Tepe-Ada Tepe-Yanık Tepelerin birleştiği hat. Kuzeyi: Karadeniz. Batısı: Demiryolu ve devamındaki Hisar Tepe’yle birleşen hat. Güneyi: Kestanelik Tepe’yi-Yanık Tepe’yle birleştiren hat.

2- Kdz Ereğli İlçesi; (Hacıuslu); Doğusu: Tellioğlu Köyü’nden geçen stabilize yolun eski Devrek karayoluna bağlantısı, Kuzeyi: Eski Zonguldak-Devrek Karayolu, Batısı: Akıllı Mahallesi'nden geçen stabilize yolun eski Devrek Karayolu ile birleştiği yere kadar, Güneyi: Tellioğlu Köyü ile Akıllı Mahallesi’ni birleştiren stabilize yol.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Devrek İlçesi; Doğusu: Bulgur tepe, Kızılelma tepe, Durağan tepe, Kuzeyi: Kayabaşı tepe, Mezarlıkbaşı tepe, Oğşandoruğu tepe, Bulgur tepe, Batısı: Kayabaşı tepe, Kuşdamıtepe, Kurtçamı tepe, güney Ağıtepe, Dikmen tepe, Güneyi: Dikmen tepe, Meşeliağıl tepe, Çıplak tepe, Seyransapağı tepe, Doğandurağı tepe, Durağan Tepe.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Alaplı İçesi (Kocaman); Doğusu: Kasımlı-Fındıklı-Belen köy yolu, Kuzeyi: Ereğli Akçakoca karayolundan Kasımlı köyüne çıkan ham yol ve Karadeniz, Batısı: Zonguldak Düzce il sınırı, Güneyi: Belen Köyü’nden Alakilise Tepesi’ne çıkan orman yolu.

2- Kdz Ereğli İlçesi (A) (Gülüc Barajı Havzası); Doğusu: Küpdağı Sırtı, Kuzeyi: Kavucaklar Mah.’den geçen Kepez stabilize yol, Batısı: Yaraşlıyörük Köyü ile Yörüktepesi ve sırtına kadar, Güneyi: Yaraşlı Mah.’den Küpdağı’na varan sırt.

(B) (Kızılcapınar Barajı havzası); Doğusu: Düzpelit Köyü’nü Hasanbeyler Köyü’ne bağlayan stabilize yol, Kuzeyi: Yalnızçam Köyü’nü Dağlıca Köyü’ne bağlayan stabilize yol ve devamında ilçe sınırı hattı. Batısı: Yalnızçam Köyü’nü Süleymanbeyler Köyü’ne bağlayan stabilize yol, Güneyi: Devrek-Ereğli kara yolu.

3- Merkez İlcesi (Elvanpazarcık); Doğusu: Zonguldak-Devrek Karayolu, Kuzeyi: Kardeşler Mahallesi’ni Tasmacı’ya ve oradan Zonguldak-Devrek Karayolu’na bağlayan yol, Batısı: Zeytinköy Mahallesi’ni Kardeşler Mahallesi’ne bağlayan yol ve orman deposu, Güneyi: Ahmetler Mahallesi, Yayla Mah. ve Kardeşler Mahallesi’ni birbirine bağlayan yol.

4- Çaycuma (Yukarı Göynük) İlçesi; Doğusu: Temenler’den Aygırı Tepe’ye ve oradan Çomranlı Köyü’ne varan stabilize yol, Kuzeyi: Temenler Köyü’nden Türbe Tepe-Gali Tepe-Karaçövez Tepe’den geçen sırt ve Başköy'den geçen karayolu ile birleştiği yere kadar, Batısı: Aşağı Mahalle’den Yukarı Mahalle’ye varan karayoluna kadar, Güneyi: Çomranlı’dan Aşağı Mahalle’ye varan karayoluna kadar.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

68-AKSARAY:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A); Doğusu: Ozancık-B.Pörnekler-K.pörnekler-Kalebalta-Tatlıca yolu, Güneyi: Tatlıca-Susadı-Göksügüzel-Ekecikyeniköy yolu, Batısı: Ekecikyeniköy-Taptık-Karaçayır-Borucu yolundan kuzeye devamla Ortaköy ilçe sınırı, Kuzeyi: Ortaköy ilçe sınırı.

(B); Doğusu: Koçaştepeden gelip Urumdüğün arkı (kanalı) üzerinde bulunan Hotara Mevkii’ne giden kanal yolu, Güneyi: E 90 Karayolu’ndan ayrılıp Hotara Mevkii’nden Yeşilova'ya giden Urumdüğün arkı (kanalı) yolu, Batısı: Hotara Mevkii’nden Yeşilova'ya giden Urumdüğün kanalından Bozkaraya giden kanal yolu, Kuzeyi: Bozkaradan Yeşiltepe yolunu takiben Koçaştepe’ye giden kanal yolu ile çevrili Koçaş Devlet Üretme Çiftliği alanı.

2- Sarıyahşi İlçesi; Doğusu: Evren-Sarıyahşi yolunu takiben Sarıyahşi-Sipahiler yolu, Güneyi: Ağaçören ilçe sınırı, Batısı: Ankara il sınırı, Kuzeyi: Ankara il sınırı ve Evren-Sarıyahşi yolu.

3- Ortaköy İlçesi; Doğusu: Nevşehir il sınırı, Güneyi: Nevşehir il sınırından başlayarak Ozancık-B.Pörnekler köy yolu, Merkez ilçe sınırı, Batısı: Borucu-Balcı-Bozkır-Kırşehir yolu, Kuzeyi: Kırşehir il sınırı.

4- Ağaçören İlçesi; Doğusu: Kütüklü-Ağaçören Sarıağıl yolu, Güneyi: Sarıağıl-Hacıahmetli Davutlu-Kırimini yolunu takiben Ankara il sınırı, Batısı: Ankara il sınırı, Kuzeyi: Sarıyahşi ilçe sınırını takiben Sipahiler-Harmandalı-Kütüklü yolu.

5- Gülağaç İlçesi; Doğusu: Bekarlar’dan Ağıllı’ya giden yol ve Nevşehir il sınırı, Güneyi: Gülağaç-Bekarlar yolu, Batısı: Nevşehir yolundan Camiliören-Gülpınar-Gülağaç yolu, Kuzeyi: Nevşehir il sınırından Nevşehir-Aksaray yolunu takiben Camiliören yolu.

6- Güzelyurt İlçesi; Doğusu: Niğde il sınırı, Güneyi: Niğde il sınırından başlayarak Sivrihisar-Güzelyurt-Aksaray yolu, Batısı: Güzelyurt-Aksaray yolundan başlayarak Güzelyurt-Gülağaç yolu, Kuzeyi: Güzelyurt-Gülağaç yolundan başlayarak Bozcayut-Gaziemir yolu ve Güzelyurt-Gülağaç ilçe sınırı.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi, Helvadere Kasabası, Hasan Dağı Mevkii; Doğusu: Niğde il sınırı ve Niğde il sınırından başlayarak Ihlara yolu, Kuzeyi: Ihlara-Helvadere-Kargın-Gözlükuyu-Taşpınar yolu, Batısı: Taşpınar’ dan Niğde il sınırına kadar E 90 karayolu, Güneyi: Niğde il sınırı.

69-BAYBURT:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe (A); Kuzeyi: Sarımeşe, Koçbayır, Pelitli köy yolu, Trabzon-Rize il sınırı, Güneyi: Bayburt, Tepetarla, Yedigöze, Balıklaya, Dağtarla, Yanıkçam, Bayraktar köy yollarından takiben il sınırı, Doğusu: Erzurum il sınırı, Batısı: Bayburt-Çaykara karayolu.

(B); Kuzeyi: Heybetepe-Yaylapınar köy yolu, Erzurum il sınırı, Güneyi: Erzurum il sınırı, Doğusu: Erzurum il sınırı, Batısı: Heybetepe-Maden arazi yolu, Bayburt-Erzurum karayolu.

(C); Kuzeyi: Saraycık, Aksaçlı, A.Kışlak, Balca, Kabacayır, Yeşilyurt köy yolu, Güneyi: Bayburt il sınırı, Doğusu: Yeşilyurt, Kopuz, Hacoğlu, Sırakayalar, Yaylalar köy yolundan il sınırı, Batısı: Saraycık, Kurugüney köy yolundan il sınırı.

(D); Kuzeyi: Bayburt-Trabzon karayolu, Güneyi: Bayburt-Erzincan karayolu, Doğusu: Taşocağı, Bayırtepe köy yolu, Batısı: Manas, Akşar köy yolu.

2- Aydıntepe İlçesi; Kuzeyi: Trabzon il sınırı, Güneyi: Nişantaşı, Yukarı Kırzı köy yolu, Doğusu: Yukarı Kırzı-Şalcılar köy yolu, Soğanlı yayla yolu, Batısı: İl sınırından Alaca, Pınargözü, Nişantaşı köy yolu.

3- Demirözü İlçesi; Kuzeyi: Bayburt, Gökçedere karayolu, Güneyi: Erzincan il sınırı, Doğusu: Yalpınar, Çamdere, Güllüce, Güzelce, Ozansu köy yolundan il sınırı, Batısı: Eymür, Devetaşı, Yazıbaşı, Beşpınar, Otlukbeli köy yolu.

70-KARAMAN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi (A) (Bucakışla Nunu Vadisi); Doğusu: Bucakışla’dan Bucakışla, Karaman yolu boyunca Çukurbağ yolunun Karaman yoluna bağlandığı nokta, Kuzeyi: Göcer, Dağkonak, Çatak Çukurbağ köy yolunun Bucakışla Karaman yoluna bağlandığı noktaya kadar uzanan yol, Batısı: Göcer, Yukarıkızılca köy yolu, Güneyi: YukarıKızılca, Akçaalan, Kalaba, Adaköy, Bayır, Çukur ve Bucakışla köyleri arasında uzanan köy yolu.

(B) (Gödet Barajı Mevkii); Doğusu: Karaman-Başharman köyü arası asfalt yol, Kuzeyi: Karaman şehir merkezi, Batısı: Karaman-Mut karayolu, Güneyi: Gökçe Köyü Başharman köyü arası köy yolu sınırları içerisinde yer alan.

(C) (Karaman-Kılbasan-Karadağ); Doğusu: Kılbasan-Dinek-Madenşehri köy yolu, Kuzeyi: Madenşehri-Süleymanhacı-Ortaoba köy yolu, Batısı: Ortaoba-Kaşoba-Kisecik-İslihisar-Demiryurt köy yolu, Güneyi: Demiryurt-Eminler-Kılbasan köy yolu.

2- Ayrancı İlçesi (A) (Ayrancı-Ağızboğaz Eşekgirmez Deresi Mevkii); Doğusu: Karaman-Konya Ereğli ilçesi hududu. Kuzeyi: Ayrancı-Ereğli karayolu, Batısı: Ağızboğaz-Üçharman-Kıraman köy yolu, Güneyi: Kıraman-Berendi köy yolu, Berendi köyünden Mersin il hududuna kadar uzanan köy yolu.

(B) (Karaköydere Mevkii); Doğusu: Kayaönü-Akpınar-Çatköy köy yolu, Kuzeyi: Çatköy-Melikli köy yolu, Batısı: Melikli-Kavaközü-Pınarkaya köy yolu, Güneyi: Pınarkaya-K.Koraş-Kayaönü köy yolu.

3- Ermenek İlçesi (A); Doğusu: Karaman-Mersin il hududu, Kuzeyi: Çavuş köyünden Mut-Ermenek yoluna bağlanan noktadan itibaren Gökçeseki, Çamlıca, Evsin köyleri hattı boyunca Mersin ili Mut ilçesi sınırına kadar uzanan karayolu, Batısı: Çavuş köyünden Mut-Ermenek yoluna bağlanan noktadan itibaren Görmeli köyü-Olukpınar köyü ve Mersin ilhududuna kadar uzanan kara yolu Güneyi: Karaman -Mersin il hududu.

(B) (Güneyyurt Mevkii); Doğusu: Ermenek Balgusan karayolu, Kuzeyi: Aşağıçağlar Balgusan köy yolu, Batısı: Güneyyurt Aşağıçağlar, Güneyi: Ermenek Güneyyurt karayolu.

4- Sarıveliler İlçesi (A) (Dumlugöze Mevkii); Doğusu: Sarıveliler ilçe hududu, Kuzeyi: Göksu nehri, Batısı: Antalya il hududu, Güneyi: Mersin il hududu.

(B) (Sarıveliler Mevkii); Doğusu: Konya Karaman il hududuna kadar uzanan Hadim Sarıveliler karayolu, Sarıveliler ilçe merkezi, Kuzeyi: Karaman-Konya il hududu Batısı: Karaman-Konya il hududu Güneyi: Konya il hududundan Kartal Kaya tepesine gelen stabilize yol, Kartal kaya tepesinden Sarıveliler ilçe merkezine uzanan Çevlik deresi.

5- Başyayla İlçesi (Deliktaş Mevkii); Doğusu: Katranlı köyünden Konya il hududuna kadar uzanan köy yolu, Kuzeyi: Konya il hududu, Batısı: Başyayla ilçesinden Konya il hududuna kadar uzanan karayolu, Güneyi: Başyayla ilçesinden Kışla ve Katranlı Köyüne kadar uzanan karayolu.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe-Kılbasan-Karadağ; Doğusu: Kılbasan-Dinek-Madenşehri köy yolu, Kuzeyi: Madenşehri-Süleymanhacı-Ortaoba köy yolu, Batısı: Ortaoba-Kaşoba-Kisecik-İslihisar-Demiryurt köy yolu, Güneyi: Demiryurt-Eminler-Kılbasan köy yolu.

2- Sarıveliler İlçesi-Sarıveliler Mevkii; Doğusu: Konya Karaman İl Hududuna kadar uzanan Hadim Sarıveliler Karayolu, Sarıveliler İlçe Merkezi, Kuzeyi: Karaman-Konya İl Hududu, Batısı: Karaman-Konya İl Hududu, Güneyi: Sarıveliler İlçe Merkezi, Sarıveliler İlçesinden Ortaköy, Civler, Civandere Köyleri boyunca Konya İl Hududuna kadar uzanan köy yolu.

71-KIRIKKALE:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Balışeyh İlçesi; Doğusu: Beşbıçak köy yolunu takiben Aşağı Karasık-Yukarı Karasık köy yolundan kuzeye devamla ilçe sınırı, Kuzeyi: Balışeyh-Sulakyurt ilçe sınırı, Batısı: Kulaksız-Battalobası-Kösedurak köy yolundan ilçe sınırı, Güneyi: Kulaksız-Beşbıçak köy yolu.

2- Delice İlçesi; Doğusu: Ankara-Samsun Karayolundan başlayarak Karpuz-Yaylayurt köy yolu, Kuzeyi: Arbişli-Derekışla köy yoluBatısı: Büyükyağlı-Taşyazı köy yolu, Güneyi: Samsun karayolu.

3- Keskin İlçesi (A); Doğusu: Keskin-Delice yolundan Olunlu-Eroğlu köy yolu, Kuzeyi: Eroğlu-Gazibeyli köy yolu, Batısı: Dağsolaklısı-Kavurgalı köy yolu, Güneyi: Eski Keskin-Delice yolu.

(B); Doğusu: Keskin Merkez’den Çelebi İlçesi’ne giden yoldan İğdebeli Köyü, Kuzeyi: Keskin Merkez’den Eski Alibunak-Ortasöken köy yolu, Batısı: Karakeçili ilçe sınırı, Güneyi: Karakeçili ilçe sınırından Köprüköy-Karaağıl-İğdebeli.

4- Merkez İlçesi; Doğusu: Balışeyh ilçe sınırı, Kuzeyi: Çullu-A.Mahmutlar-Y.Mahmutlar-Balışeyh ilçe sınırı, Batısı: Çullu-Çipideresi yolunun ilçe sınırını kestiği yer, Güneyi: Keskin ilçe sınırı.

72-BATMAN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Hasankevf İlcesi; Doğusu: Mardin il sınırı, Kuzeyi: Beşiri ilçe sınırı, Batısı: Hasankeyf-Gercüş karayolu, Güneyi: Gercüş ilçe sınırı.

2- Beşiri İlçesi; Doğusu: Kurtalan ilçe sınırı, Kuzeyi: Batman Beşiri devlet yolu (Örmegöze, Yolkonak, Karaduman köy sınırı), Batısı: Batman Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Hasankeyf ilçe sınırı.

3- Gercüş İlçesi; Doğusu: Boğazköy, Karalar, Yüceköy, Gercüş Yolağzı Köyü’nün il sınırını kestiği yol, Kuzeyi: Yayladüzü, Kömürlü, Aydınlı Köyleri sınırı, Batısı: Batman il sınırı, Güneyi: Midyat ilçe sınırı.

4- Sason İlçesi; Doğusu: Sason İlçe merkezinden Kayabaşı Köyü, Kozluk ilçe sınırı, Kuzeyi: Yücebağ, Aydınlık, Dereköy Köyleri sınırı, Batısı: Diyarbakır il sınırı, Güneyi: Kozluk ilçe sınırı.

5- Kozluk İlcesi; Doğusu: Bitlis Mutki ilçe sınırı, Kuzeyi: Batman-Kozluk karayolu, Batısı: Yankılı Köyü’nden Batman-Kozluk karayolu hattı, Güneyi: Yapaklı-Beydağı köy sınırı.

73-ŞIRNAK:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Uludere-Beytüşşebap ilçe sınırı, Kuzeyi: Siirt il sınırı, Batısı: Siirt il sınırından Güneyçam Köyü ve stabilize yolu takiben Şırnak-Cizre karayolu, Güneyi: Cizre Silopi ilçe sınırı.

2- Beytüşşebap İlçesi; Doğusu: Van il sınırı, Kuzeyi: Van il sınırı, Batısı: Van il sınırından Merkez ilçe sınırı, Güneyi: Uludere ilçe sınırı, Uzungeçit, Mutluca, Başören, Ağaçlıdere, Beytüşşebap ilçe merkezi, Güneyyaka, Altınsu köy yolundan Van il sınırı.

3- Cizre İlçesi (A); Doğusu: Silopi ilçe sınırı, Kuzeyi: Silopi-Cizre karayolundan Cizre, Çavuş, Katran, Erdem, Taşhöyük, Uğur Köyleri arası yol, Batısı: İdil ilçe sınırı, Güneyi: Suriye sınırı.

(B); Doğusu: Silopi ilçe sınırı, Kuzeyi: Şırnak Merkez ilçe sınırı, Batısı: İdil ilçe sınırı, Güneyi: Akdağ, Yalıntepe, Tepeönü, Mirhasan, Ulaş, Aşağıdere köy yolu ile Dirsekli, Çağlayan, Hisar arası stabilize yol.

4- Güçlükonak İlçesi; Doğusu: Şırnak Merkez ilçe sınırı, Kuzeyi: Siirt il sınırı, Batısı: Yatağankaya ve Taşkonak köy yolundan düz hatla Siirt il sınırı, Güneyi: Yenidemir, Kırkağaç, Fındık, Gümüşyazı ve Yatağankaya köy yolu.

5- İdil İlçesi (A); Doğusu: Cizre ilçe sınırından Kayaköy, Özen, Ortaköy arası köy yolu, Kuzeyi: Sırtköy, Üçok, Oymak arası köy yolu, Batısı: Oymak, Pınarbaşı, Verimli, Çığır, Gültepe arası köy yolu, Güneyi: Suriye sınırı.

(B); Doğusu: Suriye sınırından Özbek, Oyalı, İdil-Merkez, Sırtköy, Kuzeyi: Sırtköy, Sulak, Yarbaşı, Bereketli, Kayalı, Öğündük, Karalar, Sarıköy yolunu takiple Mardin il sınırı, Batısı: Mardin il sınırı.

6- Silopi İlçesi; Kuzeyde Yamaç Köyü’nden Başak Köyü’ne düz hatla Esenli, Yolağzı Köyü, batıda Yolağzı Çukurca köy yolundan güneye düz hatla Başköy, doğuda Başköy, Verimli, Çardaklı, Yamaç köy yolu ile çevrili alan.

7- Uludere İlçesi; Doğusu: Hakkari il sınırı, Kuzeyi: Uzungeçit Köyü’nden batıya düz hatla Akduman, Hilal, Şenoba arası yol, Batısı: Şırnak-Merkez ve Silopi ilçe sınırı, Güneyi: Irak sınırı.

74-BARTIN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçesi; Doğusu: Küre Dağları Milli Parkı sınırı, Kuzeyi: Amasra-Merkez ilçe sınırı, Batısı: Kışla Köyü’nden Doğaşı Köyü’ne, oradan kuzey istikametinde Amasra ilçe sınırına giden yol, Güneyi: Kışla Köyü’nden Kayadibiçavuş Köyü’ne giden yol.

(B); Doğusu: Amasra ilçe sınırı, Amasra-Bartın karayolu, Kuzeyi: Karadeniz sahili, Batısı: Tuğla fabrikasından Bartın Çayı’nı takiben Karadeniz’e ulaşır, Güneyi: Amasra-Bartın karayolundan Uzunöz, Dallıca, Akgöz ve Topluca Köyleri’ni geçerek tuğla fabrikasına kadar gelen yol.

(C); Doğusu-Kuzeyi-Batısı: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı, Güneyi: Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı sınırı ve Bartın-Arıt asfaltını takiben Şahinköy yol ayrımından itibaren Arıt-Kayacılar köy yolu.

2- Amasra İlçesi; Doğusu: Kurucaşile-Amasra ilçe sınırı, Kuzeyi: Kocaköy’den Çanakçılar’a oradan Şükürler, Yukarısal ve kuzeyi takiben Akçabelen Köyü’ne giden yol, Batısı: Kocaköy-Bartın karayolu, Güneyi: Küre Dağları Milli Parkı sınırı.

3- Ulus İlçesi; Doğusu: Bartın-Kastamonu il sınırı, Kuzeyi: Küre Dağları Milli Parkı sınırı, Batısı: Abdurrahman Köyü’nden kuzeye doğru Küre Dağları Milli Parkı’nın güney sınırına, Güneyi: Abdurrahman, Kirazcık, Arpacık, Kadıköy, Ulukaya, Alıçlı, Kozanlı ve Yukarıdere Köyleri’ne ve Kastamonu il sınırına giden yol.

4- Kurucaşile İlçesi (A); Doğusu: Bartın-Kastamonu il sınırı, Kuzeyi: Akçabelen-Yaylacık Kömürlüdüz orman yolu ve Armutçuk Mevkii’nden Kömeç Köyü’ne ve buradan Bartın-Kastamonu sınırına, Batısı: Amasra-Kurucaşile sınırı, Güneyi: Küre Dağları Milli Parkı sınırı.

(B); Doğusu: Kömeç Köyü’nden itibaren Kastamonu il sınırı, Kuzeyi: Bartın-Cide asfaltı, Batısı: Ömerli, Çayaltı, Aydoğmuş Köyleri’ni birleştiren yol, Güneyi: Aydoğmuş, İlyasgeçidi, Kömeç Köyleri’ni birleştiren ve Kastamonu sınırına kadar giden yol.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen ve Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Ulus İlçesi-Kumluca Bölgesi; Batısı: Ömercik Tepesi’nden başlayarak güneye doğru sırtı takiben Erik Bahçesi Tepesi ve devamında Yorganlık Sırtı’nı takiben Ömerdede Tepesi, Güneyi: Ömerdede Tepesi’nden başlayarak doğuya doğru Çakıllar Sırtı’nı takiben Çakılbaşı Tepesi devamlı Efendioğlu Tepesi, Yelli Sırtı, İnbaşı Sırtı ve oradan sırtı takiben İnbaşı Tepesi, orman yolunu takiben İnbaşı Deresi, buradan kuzeye doğru Katırovası Deresi’ni geçerek Agulugüney Tepe ve buradan doğuya doğru sırt ve boğazı takiben Emniyet Tepe devamlı Karaçambaşı Tepe ve devamında 1850 m. rakımlı tepe, Doğusu: 1850 m. rakımlı Tepe’den kuzeye doğru sırt ve boğazı takiben Tepelicek Tepesi ve devamla Suçıktı Tepesi, Kuzeyi: Suçıktı Tepesi’nden batıya doğru Karveren Deresi devamında Üçsaray Deresi buradan derenin Değirmen Sırtı ile kesiştiği noktadan güneye doğru yolu devamla Kulaksız Mahallesi, Kayabaşı Sırtı buradan köy yolunu takiben batıya doğru Azgın Mahallesi.

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği için Ava Yasaklanan Sahalar:

1- Ulus İlçesi; Doğusu: Nallıkaya Sırtından başlayarak Değirmenyanı Mahallesi, Kumluca Abdipaşa asfaltı ve Sökü Orman İşletme Şefliği sınırları, Kuzeyi: Yenihan Kırık Serisi, Batısı: Kumluca Irmağı’ndan başlayarak Kumluca-Çubuklu Köyü asfaltından Gökdere Mahallesi’ne oradan da Kızılağaçgeçidi Deresi boyunca Yenihan Kırık Serisi’ne birleşir, Güneyi: Kumluca Irmağı’ndan başlayarak Germenseklik Tepe’ye, oradan Türbe Sırtı boyunca doğuya doğru uzanarak Nallıkaya Sırtı’na birleşir.

2- Merkez İlçesi-Kozcağız Bölgesi; Doğusu: Oruçlar Tepesi’nden başlayarak sırtı takiben İbrahimharman Tepe’ye ve buradan da Erikli Sırtı ve Erikli Tepe’ye, Kuzeyi: Oruçlar Tepesi’nden başlayarak, Hasanefendi Köyü Neziroğlu Mahallesi’nden Kıranpazarı asfaltına ve oradan Ecikler Köyü Emiroğlu Mahallesi tali yolu boyunca devam ederek Ağlar Dere’ye inerek Zonguldak il sınırına, Güneyi: Erikli Tepe’den dereyi takiben Celilbeyoğlu Köyü Çelikler Mahallesi’ne ve oradan Turbala Dere’ye inerek oradan Zonguldak il sınırına, Batısı: Turbala Dere’den başlayarak Zonguldak il sınırını takiben Ağlar Dere’ye ve Altköprü Mevkii’ne kadar uzanır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Ulus İlçesi-Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası; (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

75-ARDAHAN:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Merkez İlçe (A); Doğusu: Ardahan İl Merkezi’nden Sugöze-Güzçimeni Köyleri’ni takiben ve Göle ilçe sınırında Tepeler Köy Yaylası’na kadar devam eden Ardahan-Göle karayolu, Güneyi: Göle ilçe sınırı (Tepeler Köyü Yaylasından Uğurlu Dağı sırtını takiben Artvin il sınırındaki Fatmaçayır Yaylası’na kadar uzanan hat), Kuzeyi: Ardahan İl Merkezi’nden Sulakyurt-Değirmenli Köyleri’ni takiben Şavşat İlçesi’ne devam eden karayolunun Artvin il sınırına birleştiği hat, Batısı: Artvin il sınırı (Fatmaçayır Yaylası, Kinzodamal Yaylası, Çatalköprü Yaylası, Gülyüzü Yaylası hattını izleyen güzergah).

(B); Doğusu: Kerteneüstü Tepe-Parmaktar Tepe-Zadenburnu Tepe-Yatak Tepe-Calhevler Tepe hattını takiben Güvercin Mağarası, Güneyi: Kireçhane Tepe-Düzülü Mağarası-Güvercin Mağarası hattı, Batısı: Kerteneüstü Tepe-Deliktaş Tepe-Lori Tepe-Tekpek Harabeleri-Kayabey Tepe-Badolar Tepe-Kireçhane Tepe hattı, Kuzeyi: Kerteneüstü Tepe.

2- Göle İlçesi; Doğusu: Kars il sınırı, Güneyi: Göle-Kars karayolu (Yenidemirkapı, Eskidemirkapı, Balçeşme Köyleri’ni takip eden güzergah), Batısı: Göle İlçe Merkezi’nden Okçu, Çayırbaşı, Tahtakıran, Yiğitkonağı Köyleri’ni takiben Tepeler Köyü Yaylası’na kadar uzanan Göle-Ardahan Karayolu güzergahı, Kuzeyi: Ardahan Merkez ilçe sınırı (Tepeler Yaylası, Kartal Tepesini takiben Beşiktaş Yaylası’na uzanan güzergah).

3- Çıldır İlçesi (A); Doğusu: Ermenistan ve Gürcistan ülke sınırı, Güneyi: Kars il sınırı (Akçakale Köyü yakınından Çıldır Gölü üzerinden Zilzal Yaylası’na kadar uzanan Ardahan-Kars sınır hattı), Batısı: Kars il sınırından başlayarak Çıldır Gölü’nün güney sahilini takiben Çıldır İlçe Merkezi’ne ulaşan ve buradan Kenarbel Köyü, Öncül köy yolu sapağını takiben Gürcistan ülke sınırına ulaşan yol hattı, Kuzeyi: Gürcistan ülke sınırı.

(B); Doğusu: Gavlundüzü’nden Sırakaya Tepe’ye devam eden hat, Güneyi: Hamamlı Ormanı, Batısı: Şahinbey Tepe’den Çiftler Tepe’ye ve Piçlik Tepe’ye devam eden hat, Kuzeyi: Şahinbey Tepe’den Hamamlı Tepe’ye inen hattı takiben Hamidin Yaylası.

4- Hanak İlçesi; Doğusu: Çıldır ilçe sınırı (Binbaşak Köyü, Geyube Yaylası, Ağıllı köy yolu ayrımından Kestane Yaylası’na kadar olan güzergah), Güneyi: Ardahan Merkez ve Çıldır ilçe sınırları (Segani Manastırı-Sevimli Köyü’nü takip eden güzergah), Batısı: Çayağzı, Hanak, Damal karayolunun Damal ilçe sınırı ile birleştiği noktaya kadar uzanan yol hattı, Kuzeyi: Damal ilçe sınırı (Hanak-Damal karayolunun Damal ilçe sınırı ile Kesiştiği yerden itibaren İkizdere Yaylası, Kestane Yaylası’na uzanan güzergah).

5- Damal İlçesi; Doğusu: Çıldır ilçe sınırı (Kestane Yaylası Mevkii) ve Gürcistan ülke sınırı, Güneyi: Hanak ilçe sınırı (Hanak-Damal karayolunun Damal ilçe sınırını kestiği noktadan Kestane Yaylası’na devam eden hat), Batısı: Hanak ilçe sınırından devam ederek Damal-Aşağı Gündeş-Yukarı Gündeş-Seyitören yolunu takiben Posof ilçe sınırına ulaşan Karayolu, Kuzeyi: Posof ilçe sınırı (Aşağı Gündeş Yaylası, Süngülü Yaylası, Kestane Yaylası’na uzanan güzergah).

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı İçin Avlanmanın Yasak Olduğu Sahalar:

Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası: (05.10.2006 tarih ve 26310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan sınırları dahilinde avlanmak yasaktır.)

76-IĞDIR:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Karakoyunlu İlçesi; Kuzeyi: Taşburun Beldesi-Karakoyunlu ilçe sınırı, Güneyi: Iğdır İli-Karakoyunlu ilçe sınırı, Karakoyunlu Aralık ilçe sınırı, Doğusu: Karakoyun-Aralık ilçe sınırı, İslamköy, Aralık Karakoyunlu İlçesi sınırı bitimi, Batısı: Taşburun-Bulakbaşı-Aktaş Iğdır İli Karakoyunlu ilçe sınırı.

2- Merkez İlçesi; Kuzeyi: Iğdır-Tuzluca arası Devlet Kara Yolu, Yaycı, A.Çarıkçı, Güneyi: Karaçomak, Iğdır İli-Doğubeyazıt ilçe sınırı, Doğusu: Iğdır, Erhacı, Doğubeyazıt ilçe sınırı, Batısı: A.Çarıkçı, Hoşhaber, Alibeyköy, Mezra, Karaçomak.

3- Aralık İlçesi; Kuzeyi: Aralık-Nahcivan yolu kavşağı-Tarlabaşı-Yenidoğan-Aralık-Karakoyunlu ilçe sınırı, Güneyi: Doğubeyazıt-Ağrı Yolu Büyük Ağrı güzergahı, İran Sınırı, DÜÇ(TİGEM), Doğusu: DÜÇ (TİGEM), Emince, Aralık-Nahcivan Yol Kavşağı, Batısı: Karakoyunlu-Aralık ilçe sınırı, Iğdır İli Aralık ilçe sınırı, Doğubeyazıt-Ağrı yolu.

4- Tuzluca İlçesi (A); Kuzeyi: Güzeldere, Göktaş-Tuzluca Merkez Yolu, Güneyi: Ünlendi-Karacaören-Nahırkıran, Doğusu: Tuzluca Merkez-Eğrekdere-Üçkaya-Aşağısutaşı-Yukarı Sutaşı-Kuruağaç-Ünlendi, Batısı: Nahırkıran-Laleli-Canderviş-Kırbulak-Akdeğirmen-Güzeldere.

(B); Kuzeyi: Kars il sınırı, Güneyi: Aşağı Çıyrıklı-Tezekçi Köyü-Aşağı Aktaş yol ayrımı, Doğusu: Aşağı Çıyrıklı-Kars il sınırı, Batısı: Aşağı Aktaş yol ayrımı-Kars il sınırı.

(C); Kuzeyi: Iğdır İli Tuzluca ilçe sınırı, Kars Köprüsü (Aras), Helimcan, Iğdır-Kars il sınırı, Ağabey, Güneyi: Abbasgöl, Iğdır il sınırı, Iğdır İli-Tuzluca ilçe sınırı, Doğusu: Iğdır il sınırı, Batısı: Ağabey, İncesu Köprüsü, Gaziler, Çıraklı, A.Aktaş, Kılıçlı, Alhanlı, Akoluk, Pirdemir, Eşekdere, Üçkaya, A.Sutaşı, Hamurkesen, Ortabulak, Aliköse, Taşuçan, Abbasgöl.

77-YALOVA:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

Altınova İlçesi; Doğusu: Marmara Denizi, Kuzeyi: Marmara Denizi., Batısı: Yalakdere (Ayazma) Deresi, Güneyi: Yalova-İzmit karayolu).

Yaban Hayvanı Yerleştirildiği İçin Avın Yasaklandığı Sahalar:

Merkez İlçesi; Doğusu: İlçe sınırı, Kuzeyi: Gacık-Elmalık-Kirazlı köy yolu devamı ile Yalova-Bursa asfaltı, Batısı: Yalova-Bursa asfaltı, Güneyi: Yalova-Sugören yolu.

Örnek Avlak Olarak Tescil Edilen Ava Yasaklanan Sahalar:

Çınarcık İlçesi-Armutlu (Çadra); Doğusu: Kapakalandere, çataltepe, karatepe, meşelitepe, Kuzeyi: Çınarlıdere Batısı: Tenekeli boğazı Mecidiye Armutlu yolu, Güneyi: Mecidiye Hayriye ve Selimiye köy yolu

78-KARABÜK:

Merkez Av Komisyonunca 2008-2009 Av Döneminde Avın Yasaklandığı Sahalar:

1- Eskipazar İlçesi (A) (Hamamlı-İsmetpaşa Bölgesi); Doğusu: Eskipazar-Çankırı-Çerkeş ilçe sınırı, Kuzeyi: Hamamlı, Doğlacık, Bölükören, Kapaklı ve Ovacık Karayolu, Batısı: Eskipazar Samsun karayolu, Güneyi: Eskipazar Çankırı-Çerkeş ilçe sınırı.

(B) (Adiller Bölgesi); Doğusu: Karabük-Eskipazar-İstanbul Karayolu (Eskipazar Çayı), Kuzeyi: Adiller, Kabaarmut, Hamzalar, Çaylı, Eskipazar Merkezden Karabük-Eskipazar-İstanbul karayoluna bağlanan kısım, Batısı: Bolu-Mengen ilçe sınırı, Güneyi: Karabük-Samsun Sapağından Gerede-İstanbul karayolu ile Bolu Gerede il sınırı.

2- Safranbolu İlçesi (A) (Sarıçiçek Orman Serisi); Doğusu: Tokatlı-İncekaya sapağından kuzeybatıya doğru yol boyunca tomruk deposu ve arıtma tesisini geçerek kuzeye devam eder, Hızar Deresi’nin batısından yol boyunca devam ederek, kuzeybatıya Eskicini Deresi boyundan kuzeybatıya Sarıkaya ve Sarıkaya Sırtları boyunca 1654 m Örenler Tepeye ulaşır. Buradan güneybatı istikametinde Kepçe ve Çıkrıkkapı Mevkii boyunca Göl yanı 1206 m den kuzeybatıya Bartın-Safranbolu-Eflani karayolu sapağına bağlanarak kuzeyde Ovacuma’da son bulur. Kuzeyi: Bartın il sınırı, Batısı: Safranbolu ilçe sınırı (Kuzeybatısı Bartın-Kumluca, Güneybatısı Karabük-Merkez-Tekir-Başköy sınırı), Güneyi: Safranbolu İlçe merkezi.

(B) (Yağcı-Yaci Mahallesi-Kanyonu); Doğusu: Kiraz ocağı sırtı Kuzeyi: Kaya deresi (Yağcı kanyonu), Batısı: Konarı köyü, Güneyi: Çırçır tepe mevkii (594,7m.) Kepez tepe(884m).
Resim
Kullanıcı avatarı
M.Erdem Yalcindag
Administrator
 
Mesajlar: 2274
Kayıt: Prş 6. Mar 2008, 16:31

Sonraki

Dön Av Haberleri/Jagd Nachrichten

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir